ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

V pátek, dne 22. dubna 1938. ČECHOSLOVÁK I B i Z angliciny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý Mnoho měsíců strávil Kolumbus v trapném a snižujícím pohledává- ní. ILavni účel jeho byl opětné do- sazeni jej do vysokého úřadu místo- krále a vladaře nad Indiemi; pouze peněžité své požadavky, týkající se zadržených důchodů a úroků, pova- žoval za méně důležité i vysokomy- slně podával je na libost královskou; než úřední jeho důstojnosti týkaly se jeho cti, a jsouce mu pojištěny slavnou smlouvou neměly podleha- ti libovolnosti. Že však žárlivý Fer- dinand právě tyto požadavky nej- méně byl nakloněn vyplniti, překá- žely neustále všemu narovnání. Jed- nou vznešená jest ta věc na soud nazvaný "Junta de Descargos", kte- rému poručeno bylo spořádání zále- žitostí nebožky královny, avšak po- rady j~ho neměly žádného výsled- ku, an přání královo dostatečně by- lo známé, aby se mu nestavěl na od- por. by každoročně jistá částka jeho dů- chodů ukládána byla ve svatojiř- ském banku v Janové, až ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

I f CgCH06LOVAK V pátek, dne 22. dubna 1938. Z města a okresu. — Černoch Johnnie Thomas, jenž očekával v městském vězeni soud pro vylcupení klenotnického obcho- Hoši Henry Eiel a Gustav Sto- du Armstronga na počátku března, lařík ze San Francisco, Calif., kte- utekl ze šatlavy pomocí provazu z ří přijeli do Texasu ztráviti asi mě- j blanketů, po kterém se spustil z ok- síc, zavítali do West v neděli a zde na Ve čtvrtém poschodí. Dva blan- se zdrží několik dní u rodiny Louis tety byly svázány dohromady, ale Kohuta, který jest strýčkem pana peněvadž sahaly pouze k druhému Biela. Také navštívili naii tiskárnu poschodí, černoch seskočil na stře- v pondělí a povykládali si s námi o chu druhého poschodí a pak skočil své cestě a různých zkušenostech, | dolů mezi cedry, odkudž utekl. U- oož nás potěšilo. Odsud pojedou do prchiik byl opět zatčen v sobotu od- Ennis navštívit Louis Biela, otce led v jednom domově na Jižní Henryho. Z Austinu take přijela s;1 . ^ . .... Louis Škaloudová, sestra ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

Vychází každý ťýden. předplatné: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Penéžní zásilky, Jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrem: Čechoslovák publishing co. West, Texas. :l'' >\\V Břcitti ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by k?,2$ mél vědétL Pouze uvědom a svornosti do- jí jvenský lid v Te- a ctL bude si ' xasu . ^ and westske noviny ROCNIK (VOL.) XXVII. ČÍSLO Entered as seeond-class matter January 2, 1920, at the post offjCe at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. (No. 19j 13. KVĚTNA ( MAY) 1938 McCraw mezi řeční- Miliony zadrženy ky v Taylor v neděli z prodeje bavlny Kongres pro vy- Tři biliony proti šetřování nazistů nezaměstnanosti William McCraw, generální státní Dallas, 10. května. — E. F. Creek-| Washington, 10. května. — Výbor Washington, 7. května. *— Před náviaur.i, soudce C. H. Chernoský, more, president a generální mana- pro pravidla je pro vyšetřování čin- příslušným s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

CECHOSLOVAK V pátek, dne 13. května 1938. HŘÍCH PANI HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Teto! Nikdo neví pravdu, ale tobě nedovedu lhát! Já — já — mám Jiřího ráda, že to až bolí, jako nějaká zlá nemoc." Helena ji přivinula k sobě. Mírnými slovy se ji sna- žila upokojiti, ale sama byla nesmírně dojata jejím do- znáním. "A co Jiří, Haničko? Je možná, aby tě neměl rád?!" Hana si osušila oči a pak zavrtěla smutně hlavou. "Jiří mě má rád jako sestru." "A ty myslíš, že má rád Pavlu? Několikrát jsem je spolu zahlédla, když jsem byla u vás na letním bytě, ale nezdálo se, že jsou šťastnými milenci! Řekla bych, že se k sobě ani nehodí." "Pavla je dáma, tetičko! Bude bohatá, Jiří jejímu ot- ci děkuje za místo a je jeho povinností, aby se s ní ože- nil. Co jsem já ostatně proti ní? Chudé děvče, odkázané na svůj výdělek. Ani vlastní rodiče nemám! Za všech- no, co jsem, děkuji cizím lidem, a ti se teď na mě hně- vají a považují mé za nevděčnici. Vím už celou pravdu o svém původu, tetičko. Jak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

f"5 I mm?- X Pátek, dne 13. kvétoa 1938. Z Corpus Christi. J. F. HOUDEK. Minulý týden měli jsme zde nej- vétší shromáždění Skautů, nejen do- mácích, ale z£ všech okolních osad, takže kam jste se podívali viděti by- lo autobus naložený Skauty, kteři zde měli svůj sraz v pátek večer na Clarkové poli při naší vyšší škole, kde asi 2000 účastníkům, kteří se přišli na ně podívat, bylo ukázáno, že tento způsob výchovy je dobrý, že žáci se mnohému dobrému naučí a j pak že je to těší, že to rádi dělají. Proto mělo by jim býti všelijak ná- pomocno, neb návštěvami a býti členem takového sdružení, neb stá vají se z nich lepší občani. , Tento týden zase odjede od nás do Taylor na Sokolský slet 35 cvi- čenců, aby s ostatními sokolskými cvičenci z různých osad v Texasu, předvedli zase nám Čechoslovákům tu naši výchovu, která nemá soupe- ře. Jsme v tom ohledu nejvzdělaněj ší národ na světě a že jsme došli o- cenéni, toho jest důkazem, že nyní na amerických školách po Spoje- ných Státech používají n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 13. května 1938. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavé oznamte jemu. OPTIMISTA A PESIMISTA TÝDENNÍ ZPRÁVY. Clovék pesimista všechno vidí čeř-j VÝSTRAHA! a také dobra rada. né a vidi již všechno se práti a ne- j V několika minulých číslech jsem věří, že věc by se dala nějak urov-; psál, že u nás bude přísně vymá- nati. Nevěří, nedůvěřuje žádnému, hán městský jízdní pořádek, a pro- Ne tak já. Já jako optimista věřím to od 16. května, t. j. v pondělí, kdo a cosi mě praví, že ten Hitler první z nás kteří řídíme automobil aneb ránu proti Československu nevypáli jiné vozidlo, nezastavíme tam, kde a když se Československo samo ne- stojí znamení "Stát" a kde nezmír- vzdá, což doufám že se tak nestane,1 níme jízdu kde stojí napsáno tak jsem jistý že se věci urovnají. O- j "Slow", tak policie bude pokutovat no není jen tak dnešní dobou začíti a že prý bez výmluvy pěkně každý válčiti, dnes jest to více nebezpeč-! bude muset zaplatit pokut...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

rrm^—ii V pátek, dne 13. května 1938. Čechoslovák Starožitnosti. jev nejprve učinil největší a nejvy- trvalejší z badatelů archeologi- ckých, dr. Flinders Petrie, v Havara, Egyptě. Nalezl tam na hřbitově mu- mie, jejich obličeje zakryty byly pouzdrem, zhotoveným z několika v papyrusových listech nalezáme, J. F. R. PŘÁTELSKÉ A SPOLEČENSKÉ DO- PISY A ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY. ... .. ' 7 " 1 vrstev papyrusových záznamů, sle- Nez podám nektere ty zajimavě pených k sobě a natřených "stuc- . objevy ze společenského života z cem" čili sádrou. Vynalézavý dr. Pe- že výběrčí daní, daně od vlády vy- dá vnych a dávných dob, nutno pou- jrje objevil lehký způsob, jak tyto koupil, a pak opět část odprodal s kazati, jakým způsobem nám tyto vrstvy záznamů mohou býti odlepe-; výtěžkem. Ku příkladu Stotoetis z zachovány byly. Jak v úvodní části ny_ a pak je odeslal luštitelům sta-j Heracla prodal v srpnu A. D. 145 sdeleno, psaní dělo se trojím způso- rého pisma> prof. Mahafimu a prof. třetinu svého úřadu co ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

CBCH06L0VAK V pátek, dne 13. května 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. Wallace B. Deuel od Chicago Dai- ly News psal z Berlina o popularitě Hitlera, že je skoro fanatická a ná- sledek toho, že široké vrstvy utrpě- ly velice dlouhou válkou, a ti, kteří s ním nesympatisují, že očekávají V sobotu bude zatměni měsíce,! což za starých časů znamenalo vál- ku, mor, choleru a podobné pékné věci. • ■ Diplomati jsou podivná stvoření, stále" pod- Někteří- v Evr°Pé se ješté nenaučili I rw miriiilrtpti tni i 1^ 90 in 1 Z cesty do vlasti. Podává Jos. F. Holásek. Washington, 7. května 1938. návrat k moci. On musí stálepod- j ~ tóňk'ž"e" jMepaTlaci- ot?nf Přátelé:- něcovat očekávám velkýchvěci a nější když se s jinými sejdou v do- Jak 1e vám asi všem znám°- vy" jejich patriotism. Jeho diktatorstvi brém ne- aby Jejich arma sg_ Mi isme se s manželkou na Sokol- ! je po chuti nemeckemu lidu, a tak ^ ^ zl^m (rý Slet do staré vlasti. Z Wes...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

. ■■■• ■ V pátek, dne 13. května 1938. Čechoslovák oznámení kandidátů Ceny: Státní úřady $25.0C Okresní úřady 15.0c Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktni úřady 7.5c All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vát žádají o hlas a podporu v demokra tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. WM. H. McDONALD za státního komisaře pozemku. okres mclennan D. W. BARTLETT za Distriktního Soudce 54. Distriktního Soudu. (O znovuzvolení.) CLAUDE SEGREST Za distriktního soudce 54. distrikt ního soudu okresu McLennan HOLVEY WILLIAMS za distriktního návladního ORVILLE M. JOBE za distriktního návladního. JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOORE za šerifa BILL SURRATT za šerifa BEN N. ADAMS za odhadčího-výběrčiho daní. W. J. (BILL) GIRARD za komisaře, 3. precinktu AUGUST DULAK za komisaře, 3. precinktu M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvolení) za komisaře, 3. precinktu HENRY POCHYLA za komisaře, 3. precinktu F. F. LEDNICKÝ za smí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

li Čechoslovák V pátek, dne 13. května 1938. Seymour, Texas. Vážený pane redaktore a mili čte- náři Čechoslováka! Tak jsem se pustil na tu slíbenou cestu do toho vašeho Texasu. Chtěl jsem tam být o Vánocích, ale člo- věk míní, Osud mění. Vrtali jsme ten "volej" hned u Tulsy, neb jest ' to jen 25 mil, a jak už to na světě dopadá, "neschází se hory s horami" ale lidé s lidmi. No já se sešel s Iri- sem jako poleno a kluk ajryšská, nás okrádal jak mohl. Počítal nám víc za materiál na vybavení studně jak mohl, a já, toť se ví jako Čech, jsem opatrným na každý krejcar, totiž na ty krejcary co musím někomu platit, a pak utratím pětkrát tolik co jsem ušetřil, za všelijaké volovin- ky, jako je pivo, vodka a jiné blbo- vinky, a tak jsem se na tu cestu do Texasu nedostal, neb jsem toho Aj- ryše musel "vačovat". O sto šedesát dolarů, nás ten kluk všivá ajryšská seknul. Jejdá, jejsá, jako se okolo Žďáru říká, 160 tola- rů, to je peněz, to bych měl za to 1,600, slovy jeden tisíc šest set řlaší pi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

V pátek, dne 13. kvétna 1938. CECF08LOVAK Jfi Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. PKDSO ALONZO NIŇO A CHR1STOVAL GUERRA. (1499.) Dovolení, jaké udělil biskup Fon- seca Alonzovi de Ojeda k vystroje- ní soukromé výpravy do Nového svéta, povzbudilo řevnivost jiných soudruhů Kolumbových. Mezi nimi byl Pedro Alonzo Niňo, plavec otu- žilý, rodilý z Mogueru nedaleko Pa- losu, který co lodivod sloužil pod Kolumbem na jeho první cestě a též provázel ho na jeho plavbě podél břehů kubánského a pariánského. Snadno obdržel od biskupa podobné dovolení jako Ojeda, a jako tento hledal i on účastníky mezi bohatý- mi kupci Sevillskými, kteří by ho založili penězi. Jeden z nich, jmé- nem Luis Guerra, nabídl se, že vy- strojí karabelu k jeho výpravě, a však ped výminkou, aby bratr jeho Christoval Guerra měl velitelství. Chudý Niňo přinucen jest svoíiti k výminc-3 boháčově, i vyplul tedy ve vlastní své výpravě co podřízenec; nez zbaiiost a zkušenost jeho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 May 1938

V pátek, dne 13. května 1938. -iímF Podporujte váš domácí ob- chod s květinami, kde dostanete květiny dobré jakosti za ceny levné. Mrs. John Mashek, Phone 30. (9dz) DR. T. J. REEVES Specialista v přehlížení detektiv- ních očí a správné přípravy brýlí. Naleznete jej ve West Drug Stcre KAŽDÉHO PONDĚLÍ. Má o něčem kokrhati Nejvýšší ceny platíme za sme- tanu,tanu, drůbež a vejce. "Poctivá váha a poctivá zkouška Louis Kramr Produce WEST, TEXAS — Mnozí se diví, že na zdejší vyš- ší škole máme tolik studentů v če- ské třídé. Za to nej větší zásluhu má zdejší katolická osadní škola, kde se vyučuje česky a každým rokem gra- duuje mnoho žáků, kteří dovedou plynně ovládati český jazyk a dove- dou i čisti i psáti. Nejlepší ukázkou, jak děti v této klášterní škole dove- dou česky mluviti, byl nedělní pro- gram, při kterém byla česká i angli- cká čísla, a bylo radost poslouchati ty malé caparty, jak deklamovali a zpívali česky. Někteří žáci měli úlo- hy české a hned na to anglické, tak- že zvlášt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. E, ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU 1 / Šířením tohoto listu, šíříte prs' du, kterou by každý měl v' Pouze uvědomělostí a svorr bude si československý ^ .e- xasu uznání a ctL ií& AND WESTSK.E NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 21) Entered as second-class matter January 2. 1920, a'. th«' post offire at West, Texus. mider the Act oř March 3, 1879. 27. KVĚTNA (MAY) 1938. Praha, Československo, 23. květ- na. — Německá menšina opět od- mítla vyjednávati s vládou o problé- mu, který měl za následek pohoto- vost skoro půl milionu vojska a způ- sobil veliké napjeti v hlavních mě- stech Evropy. Henleinovci, podporovaní Hit- lerem, nechtí vyjednávati "za exi- stující nekonstituční situace" a pro- hlašují, že "vojenské opatření bylo proti konstituci." Vláda prý tam poslala...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 27. května 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Pozítří v deset hodin si přijdu pro odpověď," loučila se s ním Pavla. XX Toho večera Helena svého muže téměř nepoznávala. Shledala, že je jaksi bledý a ustaraný, jako by se o ně- ho pokoušela nemoc. Ulekla se a s úzkostí se ho vyptávala, co se mu stalo. Rudolf Novotný se sice usilovně snažil říditi se Pavli- nou radou a chovati se k Heleně jako jindy, ale nebyl zvyklý lži a přetvářce. Proto se mu jeho neupřímnost příliš nedařila. Musil posléze prohlásiti, že mu opravdu není dobře a že půjde spat dřív než jindy. Helena chtěla telefonicky zavolat lékaře, ale její muž o tom nechtěl an slyšet. "Co by si doktor pomyslil?" bránil se urputně. "Jsem voják — ne rozmazlená slečinka. Pro trochu bolení hla- vy nebudu přece volat doktora!" Helena ho přinutila, aby aspoň si vzal prášek proti bolesti hlavy a posadila se pak k jeho lůžku, jako by o- pravdu byl těžce nemocný. Nebylo mu to milé, ale nemohl ovš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

V pátek, dne 27. trětna 1938. ÍSiCgOSLOflK h hřích paní heleny (Pokračování.) Hana místo odpovědi si stoupla na špičky, zdvihla hlavu a políbila svého otce na ústa. Také Jiří teď podal Novotnému ruku s pocity docela Jinými, než jaké k němu choval ještě před chvílí. "Odpustíte mně mou prchlost?" řekl prostě. Novotný stiskl přátelsky jeho pravici. "Vida! Rodina se utěšeně rozmnožuje," pravil žer- tovně, ačkoliv měl oči podezřele vlhké. "Najednou mám dospělou dceru a dospělého syna budeme mít v rodině asi co nevidět!" Byli to čtyři dokonale šťastní lidé, kteří tu ztrávili nejbližší chvíle v družném rozhovoru. Novotný musil vyslechnouti všechny podrobnosti o osudu Heleny, Ha- ny i Jiřího a byl hluboce dojat, když zvěděl úplnou pravdu. Hodin i míjely zrovna letem — a najednou se objevi- la tu pani Valentová, podotýkajíc, že bude už zavírat. Manželé Novotných se zatím s Jiřím a Hanou domlu- vili, že pro veřejnost zůstane Hana jejich neteří. "Hana .stejně za krátký čas změní jméno a tak bu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

QCBoflLOVAK V pátek, dne 27. května 1938. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. rozdílné vyučování. Každým rokem vychází zde v A- merice sta tisíce školáků ze školy, do které chodí každý školák skoro jedenáct let, zatím co my jsme cho- dili jen osm let a ve čtrnáctém roku véku svého již jsme se ubírali na vy- tčenou dráhu života. Již jsme se šli učiti řemeslo, aneb do reálky, gym- nasia, ale většinou na řemeslo, neb Evropa nemá tolik školáků, kteří vy- šli high school, jako zde v této ze- mi. Zde v této zemi, která je zapla vena takovými školáky, kteří chodí do školy do 17 až 18 let, kdy já a ji- ní jsme již udělali vzorek práce, kte- ré jsme se učili. Ve čtrnáctém roce jsem šel do učení a když mé bylo necelých sedmnáct let, již jsem byl vyučený a částečně přípraven na další život. Po třech letech učení do stal Jsem součástky obuvi, ze které jsem musel u jiného mistra zhoto viti samostatně novou obuv bez po- moci druhého. Tento učňovský ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

V pátek, dne 27. května 1938. CBCfl Graduanti vyšší školy ve West % V . 17 Mildred Tunstall Charles Moses Dick Bresler Gladys Heit- miller Willie Mae Červenka Mrs. Susan N. Pazdral, Sponsor Marcelia Seith Ida Matustik Ernest Fopp Henrietta Blaschke Aneta Spence Louis Garrison Adelle Krizan Bob Crczier Paul Lehmann Dorothy Svacek •Steve Klimek Dora Berger Dorothy Horák Carl Hurlburt Willie Cocek Doris Holchak Adeline Deiterman Bili Sord Laurie Farr Irene Peters Rose Bezdek Ruth Willis Johnnie Hornak Leenora Stárneš Helen Foit Charles Harris Lilly Pearl Goldsmith Henry Girard Leo Grler Ruby Luco Lillian Sula Dwight Padgett Arnold Demek Eileen Tlustos « * Chlapecká košíčková četa mmm První řádá: C. W. Meeker (Coach), Bili Sord, Edward Cox, George Willis, Arch Walker, Edward Wendorf, Louis Hopkins (Manager). Druhá řádá: Jerome Janský, Adolph Divin, Billy Pope, John Lee Stewart, Roland Stewart. Třetí řádá: Fred Pochyla, Walton Ballew, Arnold Vavra, Douglas Crow, Nelson Case, Charles Dono...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

tma CLCHOSLOYAK V pátek, dne 27. května 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor ford Motor Co., Chrysler Corp.,' Jedtn detsri anglický časopis p;-( Mc Craw PravU> legislatura by General Motors a tři finanční spo- znamenal v redakční úvaze o fai- měla být staveništěm a ne boj .stem. lečnosti s nimi spojené budou vy- tice papčže nazisty. následkem je- - itězí-li v okresu*McLennan pro- šetřovány velkcu porotou za úče- ho projevů o svastice, Hitlerovi a b lCie vétší p-ptávka po lah- lem zjištění zdali přestupují proti- nazúipu vůbec, že když zdivočilý býk ' trustovní zákony, z čehož už delší napadne bezbranného chlapce, že v'c^ « • dobu byly podezřívány. Vláda a ho ten chlapec nebude za to krmit jednou z největších nevýhod de- soudy se "...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

V pátek, dne 27. května 1938. CEi , OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ * Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. WM. H. McDONALD za státního komisaře pozemku. okres McLennan d. W. bartlett za Distriktního Soudce 54. Distriktního Soudu. (O znovuzvolsní.) anglicka diplomacie. vzdát nebo bude v Albánii. Deset dní později mluvil jsem s Venizelo- sem, a on to vše doslova potvrdil a pravil: "My rozhodně nechápeme, oni vyjednávají s nejúskočnějším nepřítelem, který protahuje jedná- ní k získání času k přípravám a ří- dí se pokyny z Berlína a Vídně." Když jsem dojel do Nise, shledal Už před rokem 1904 Anglie měla 'úzké, velmi přátelské styky" s Ja- ponskem, a když toto napadlo Ru- munsko, německé časopisy netajily y zklamání, že Anglie nepřidala se 's ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

VmrnPT/^** V pátek, dne 27. května 1958. —M———i——— Starožitnosti. J. F. R. TOVARYŠ TKALCOVSKÝ. Následující jest smlouva krejčího s otcem syna, který se má učit krej- čovině. Tato jest jedna z mnohých a čtenáři budou vidět, jak se smlou- vy děly za dob Kristových. Ishrion, syn Heradiona a ... z Oxyrhinchy, a Herakles, syn Sera- pio, též zvaný Leon . . . dohodli se jeden s druhým jak následuje . . . Thonis, nedospělý, má být učen u- mění tkalcovskému po dobu pěti ro- ků ... jeho stanovená doba pracov- ní, bude od slunce východu do slun- ce západu ... Za první dva roky a sedm měsíců . . . Heracles nebude chlapci platiti žádné služné, ale za zbývajících pět měsíců v třetím ro- ce bude jemu platit 12 drachem ($1.80) měsíčně. Čtvrtý rok šestná- cte drachem ($2.40). Pátý rok dva- cet čtyři drachem ($3.60) měsíčně. Každý rok Heracles slibuje zao- patřiti svému tovaryši novou tuni- ku, která první rok má státi šestná- cte drachem ($2.40), a následující roky 20 drachem, 24 drachem, 28 drachem...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x