ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

é f ' 7 L S TEXAS POSTEN, AUST1N, IfcXAS, T®RSL AÖEN DEN 13 OKTOBER 1898 m rJ nina vingar. Likt masken, som mödosamt krälar sin väg, Så går jag—en krympling—med stäpp lande stig, Hvart fjät mig en smärta aflvingar. Likvisst har—trots mödan på tröttande färd— Den hugnande visshet mig blifvit be- skärd: Att sist, jag—likr. mässen—får vingar... Rätt ofta mitt öga den seglande flygt Af fogeln har följt, der så afundsvärdl tryggt I jublande frihet den svingar. Då häfver en trånadens suckan min barm, Då blir_ jag så träibunden, jordstuckt och arm Ack! får jag dem snart, mina vingar? När själen af heliga känslor är rörd, Då samvetets röst biifver åt yrld, som hörd Och bönen ur hjertat sig svingar; När kärlekens blom frö i hjertat slått rot, Och lärt mig att bära mitt kors utan knot Då utveckla sig mina vingar. När konsten ger lif åt vår själs ideal, På duken, 1 dikten, i snillrika ta), I tonkonst, som älskligt förklingar; Då fylles vår själ af en underbar makt— Det är—som om fladdrade med ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

t A AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER 1898 AUSTIN. Kyrkliga underrättelser Första Svenska Baptist lör samlingen, hörnet af 18de ooh tian Jaointo galorna h&Ua sina möten il följande Lider: Pre- dikan hvarje söndag kl. 8 e. m. tiön- .agsskolu kl. i4 e. m. Unpdomsmöte en half timme före predikan frun kl. i8 till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje ni&ndairhqviill från kl. i Ull kl. ilO e. m. Predikan och böne- möte torBrtagsqvallrn kl. ^9. Till sil a dessa möten ar hvar och en på det hfert- tigaste inbjuden och välkommen. 0~'F. Carlson, Pastor. Bostad: 1701 tian Juclnto 8tr. r S^föreningsauktion fredagsqvällen den 14 okt. kl. 8 e. m. i sv. baptist- kyrkan* Tingvjlla linieng ångare Norge lemnaJe Christi insänd den 7 okt. lör New York och Tingvalla ankom till New Yoik samma dag. Allt väl ombord. För rena och friska droger och me- diciner till billiga priser gå till Mor- xiky Bros., 206 E. Pecan str. Svenska muaikbandets konsert gick af stapeln, såsom pålyst...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

A c? TEXAS > 1 l POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Arg. Löp. No. 135. Austin, Texas, Torsdagen den 27 Oktober 1898. KRÖNIKA. För TEXAS POSTEN". Det ser ej bättre ut än det skul- le bli krig omigen. Icke mellan Spanien och Amerika, ty huru sak- te det än går, och huru ofta de amerikanska kommissionärernas tålamod än sättes på prof utaf spansk småaktighet och envishet, ir det mera än troligt att Spanien Kr glad att få taga skeden i vackra hand. Nej, det är England och Frankrike som denna gång äro fär- diga att ryka i lufven på hvaran- dra, och Fashoda dernere i Egyp- ten är det feta ben de äro villiga att slåss om, efter hvad det låter. Från London skrefsden 21 dennes, att såsom ställningen för närva- rande var, syntes ett krig nära för handen. Ingendera landet önskar i verkligheten ett blodigt krig, men genom de politiska förveck- lingar som uppstått ser det ut så- som om ett krig vore enda lösnin- gen, ehuru Frankrike anses bäst istånd att dra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS P0S1BN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN OEN 27 OKTOBER 1898 SVERIGE. kr. ut Stockholm. Tjenstefolk från Finland har sista tiden i anmärk- ningsvärd mängd an'ommit till Stockholm och här vunnit anställ- ningar. —En under polis ippsi'> t ståen- de qvinna, 30-åriga Hilda Mariana Fransson, kastade nyligen en flu- ska sked vatten i ansiktet på polis- kommissarien P. Dahlqvist, som en gång ombestyrt att Fransson blef dömd till tvångsarbete. Hr D. blef ej svårare skadad af atten- tatet. —Den riksbekante under- och helbregdagöraren Boltzius har nu har heslutit sig att på allvar slå sig ned i hufvudstaden och hur derför förhyrt en liten nätt våning på sju (säger 7) rum och kö< i no. 78 Sveavägen. Två hus derifrun har Frähningsarmeen en lokal. —Det är ett sorgligt lif, som barnhusbarnen föra; detta lif har köpts åt dom för (le 400 kr., som deras inlösande kostat, eller !300 kr. och mindre, om fattigvården beredt dem inträde. Men sa bör ja bekymren, när barnhuset slutei sina portar bakom d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 27 OKTOBER 1898 i - j V V BREF FRÄN ALLMÄNHETEN. Bref från Genoa. Genoa den 18 okt. 1898. Ärade red. af Texas Posteu\ Den 15 ds församlades hela uer> svenska baptistförsamlingen här s ädes jämte alla omkring boende sven-kar och några amerikaner på qvällen till en "surprise". Det var rar John Sandell med familj, som denna gång fick äran att mottaga den stor. armeen af besökande. Den var dock icke kommen för att kriga utan för att öfverraska, och öfverraskade blefvo äfven vännerna Sandell grudligt, ty de hade ingen aning om något sådant. Klockan var nära nio på qvällen, då alla på en gång trängde sig in i huset och helsade ett vänligt "god afton!" Vännerna Sandell ämna resa till sitt gamla hem i Nebraska, och det var för att gifva dem ett hjertligt af- sked innan de gingo, som detta •'party" tillställdes Några versar som affattats af mrs L. Peterson upp- lästes at henne sjelf—de följa här nedan—hvarefter kaffe och "cake"' serverades de när...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TE>AS, TORSDAQEN DEN 27 OKTOBER 1898. TEXAS POSTEN- Nyhet - och Annonstidning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlahed every week, tu Austin, Texas, by the tiwedihh Amkkican Hububiunu Co. l?be ouly iwedltlh paper In Texa , aud tiie D©st ad vertlsliiK medium to reacli t lila ulax f cltUeua. J. M. Ojerholm, - Editor. M. J. Knapk Manajier. Otto Knape Regeageni. 'QOOOOOOOOQOOOOQOCXXX>OOC<i<XXX>OOOC<X>GOCG<XXXK. Eritered at the post office ir Austin, Tex^ as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Btt&r - - - - - - - - -#1.00. Ett hälft ir - -- -- -- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po ■tal Note", "Mon y Ori-ers" eller! 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ISO Bast Ninth St. Austin, Textil. Advortlsing Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagivande. VI äro auktoriserade al t anmäla ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS.POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 37 OKTOBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. 1 / i v t Kroglifc Dubuque den 20 okt Under eit gräl Ryder & S eropfs krog i Duluque den 16 <ls d og John Hilson sin knif och stötte den i veka lifvet på sin antagonist, loko motivföiaren John Schwariz, som tros komma att dö. Bikt byte. Des Moines, Iowa.den ao okt. Inbrottstölil beg eks natten tili den 14 ds. i John Johnsons i Tod iville butik. Kassaskåpet spräng- de i bitar medels dynamit, och tjut- Tame lyckades undkomma med $5 >0 i kontanter, $50 i frimäiken och $10,000 i värdepapper. 8e efter barnen! Clinton, la., den ao okt. Sväl jde s. k. tumskruf till en symaskin gjo de i fredags mor ge ett 20 månaders gammalt barn tillhöiande mr och mrs Fiank Koepp åChncyav., med den påföljd a t den fastnade i halsen och den Hk dog innan läkare hann anlända. Columbia-konferensen. Tacomaden 3 okt. Columbia-konferensen af Augustana synoden sammanträder, enligt bsslut vid iörlidet årsmöte, till allmänt mis...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

< TEXAS POÅTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 27 OKTOBER .898. STANDARET. Svensk historisk roman från snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. (Forts, från föreg. n:o.) —Tyst, tyst! Jag hör bjällror. Det är visst kronobetjeniugen som slå efter dig. Kryp under sängen; drag täcket öfver ditt hufvud! —Ge mig min bössa! Annu ha jag nog krafter för att stöda den emot sångkanten. En skall jag åt- minstone knäppa innan de ta mig. I detsamma öppnades dörren, och gumman svarade: —Ligg stilla, det är bara vår gode kyrkoherde. —Bed honom dra innerst i Blå- kulla. Jag har ingen lust att höra hans dumma prat om samvete och on<la andar. Den sagan kan jag utantill och fruktar inte för den se- nare sorten, hvaraf han säkert har ett par dussin i fickan. —Nej, min vän, genmälde p'esten saktmodigt. Uti så dåligt sällskap kommer jag icke. Se min hand hål ler det dyra nådemedlet; vid min si da står blott en ung flicka. —Jag bryr mig hvarken om edra medel eller om flickor; gå er väg! —Först måste jag vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IEXAS, T5RSL AÖEN DEN 27 OKTOBER 1898 i Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Hustrun. (Forte. fr. föreg. n:o.) "Känner ni herrn deruppe?" "Måtte väl det....hvem känner väl inte kram- handlar F—d, som har sin bod vid Drottninggatan .... det här obeskrifligt vackra sidenförklät, som herr Höglund ser, kostar minst fyra riksdaler i andra bodar, men hös F—d fick jag det för tre och en half och ändå litet hakband på köpet." "Nå, hvad är det för en dam han har med sig?" "Aurora, som i fjol var på Stal Imästargärden, gud- bevars.... hon hette Greta, när hon för två år se'n flytta hit från Småland.. . .men hon må nu heta Au- rora sju gånger, så lyser ändå alltid Greta igenom." "Hur ser hon ut annars?" "Åhjo, hon har ett godt ansigte nog, sa' bonden om flundran." "Men är han inte gift, den der kramhandlaren?" "Jovisst, men på värdshusen äro alla karlar ogifta." Jag började ana förhållandet med min okända. Se- dan jag druckit ett glas punsch o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 October 1898

TEXAS POSTBN, AUST1N, TEXAS TORSDAGEN DEN rj OKTOBER 1898 AUSTIN. •Cyrkliga underrättelser. Fö, Mia bctntka Buptut örtumlinfjen, köi n< L al 18d<-OCH Biiii Jacinto gnlornii. fe&llh sina i' öien it löjaude tliler: Pie dlkan hv.ti >öndag kl. 8 <•. m. Bon .agsskola kl. i4 e. in. Unudomsoiöie •n hull nmine i öro predikan Iran kl. {8 till kl. 8 e m. Uiigdoinsförenl gens vai. Hk* minen hvarje lördnft-qviill frän kl, |0 till kl ilO in. Predikan och böne möte torsuagsqvnllen kl. i . Till 1 dessa möten nr hvar och en pil del hjeri- llgaite Inbjudan och välkommen. O. F. Carbon. Pattor. Bostad: 1701 Sau Jacinto gir —P 'Stor John Ovall från Brushy pre< 4(k dH | Central M. E. kyikan förl.dei ■telai. För ren* och friska droger och me- dicin r (ill bilijja piiser gfl till Mor ■■T Bros., ao6 E. Pecan sir. K/rkliga nyhet t r. Engelsk pre- dikan hålles i svenska baptist kyr kan här i Austin nästkommande göndagsqväll, den 30 ds. Alla äro hjert igt inbjudna att närvara. Demokratisk t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

-f/— TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSK ARNE I AMERIKA. 3dje Årg. Löp. No. 136. Austin, 1'exas, Torsdagen den 3 November 1898. Vol.'III. No. 32. KRÖNIKA. För TEXAS POSTEN". i f De sist ankomna underrättelser- na från Paris gifva vid handen, att fredskommissionen snart full- bordat sitt arbete. Spanjorerna börja komma underfund med att de ej komma långt med Onkel Sam då han icke vill. Också har väl förnämsta tvistefröet mellan de två ländernas kommissioner förnämli- gast utgjorts af kolonialskulderna. Spanien menade att Förenta Sta- terna borde öfvcrtaga skulderna, som hörde till Cuba, då de togo Cuba. Förenta Staterna återigen resonnera, att de ej öfvertaga Cu- ba utan endast åtaga sig protekto- rat öfver ön tills den fått en god och stadgad regering och derföre ej kan åläggas att öfvertaga någon skuld. Med Filippinerna är det en hel annan sak. Sannolikt komma Förenta Staterna att behålla alla de Filippinska öarne, och i sådant fall komma de troligen att öfver-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

TEXAS POSTBN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 3 NOVEHBER 1898 SVERIGE. r i I I 1 ] 1 I I 1 I < £ I Stockholm. Fröken Fägerskiöld kommer att resa till Amerika. —Fabrikör John Olson har till sina arbetare utdelat ett dyrtids- tillägg af 50 kr. pr man. —Arbetarne vid Göransonska snickerifabriken härstädes ha till följd af do stegrade hyrorna fått sina hyresbidrag höjda från 00 till 100 kr. pr år. —Flera af hufvudstadens källa- re och restauranter ha till följd af de höga lifsmedelsprisen höjt pri- set å fisK- och kötträtter med 10 öre portionen. —Karlskrona Veckoblad säger sig ha från tillförlitligt håll erfa- rit, att disponenten vid Bofors, kommendörkaptenen G. Dyrssen, inom kort s'«all utmämnas till .sjö- minister, samtidigt med att stats- rådet Christerson afgår med stats- rådspension. —Det barnhem i Kina, till hvil- ket Clara Hall, en syster till den för några år sedan så mycket omtalade Nelly llall, samlat ihop pengar, existerar icke, skrif- ver engelske missionären Broo'<. Åtm...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 3 NOVEnBER 1898 t i i 1 Y 1 < I t i Blåklockans visa. I morsonens stunder, när bönidook n ljuder 1 byn, Jag ringer till bön uti skogen. *rv~T' Frän trippande ärlan till lärkan som sp-lar I skyn, På alla jag kallar så trogen, Och trasten och göken samt blomman som nickande ler. Och fp riln och myran, ja, alla jag bju- der och ber. Och tngi n blir borta från bönen. Hur sl-önt iir mitt temp 1, hur ljuflig de=s hösrhvälf.la sal, Hur siig°r ej sången mot höjden I Ocli S aparens ära förkunnas kring fiili reh krina dal, 8å bergen ge genljud af fröjden, Månn' Han som oss skapat cl & icke med välbehag ser Hur hela naiur^r. åt. honom sin hyil- ning«gii> d ser t Jo. säkert det honom behacar. När qviiPsolen sjunker och aftonen kom- mer så skön Och alla mot hemmet ses ila, Då höjes min stämma, då ringer jag åter till bön Förr'n blommor och allt srår till hvila. O, ti enniska! äfven jag klingar och kal- lar på dlsr, Men r'u har pj tid, der du v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

r imMMt 4 « 1EXAS POSTEN. Nyhet - och Annonatidning fur Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. {.THE TEXAS POST.) Publlshed evory week, ln Austin, Texas, by the Swbdish ambkican Pobmbhiho Co. T^ne only swedtah paper ln Texas, and the iietit adverttttlng medium to reach thU cia *« t cltlEens. J. M. Ojehholm, --....Ed i tor. M. J. Knafb Manager. Otto Knapb Rest-agent. •aOeCOOCOCCOOCOCOOCOOOOOCOOOOOOOGOOOCOCOOCGC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ettår - - - - - - - - - 100. Ett hälft är------- °°- Ett år till Sverige - - - - - 15°- Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sänrian medelst I o stal Note", "Mon y Ort.ers" eller 1 2-oents frimärken under adress. HEIZC-A-S POSTEN, HO Kliat Ninlh Ht. Austin, Texas. Advertlsing Ratea. On larger advertisements råtes will be made on application. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 3 NOVEMBER .898. McKinley om nationens patriotism. Tillkännagif vande. VI äro auk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 3 NOVEflBER 1898 A v > *« V AMERIKANSKA NYHETER. | Ttlegxambud dödadt. Madelia, Minn., den 12 Okt. Telegrambudet C. E, Peterson blef i går öfverkörd af ett järnvägståg ocli ögonblick- ligen dödad. Man vet ej precis huru det tillgått, men man antager att han försökt hoppa upp på ett frakttåg. Var det öletgskullP Marshalltown, Iowa den 27 okt. En farmare i Marshalliown dog härom dagen helt plötslig utan att man kunde finna någon orsak till hans hastig frånfäile. Nu har utrönts, att det sisti han druckit, varit Öl. Under sökning har inledts. Dyrt straff för lönkrögare. Wor cester, Mas?, den 20 Okt. För ola- ga fö sä jning af spritdrycker arre- sterades i söndags Olof P Erik^on, 711 Milibury st., och i måndags fi.k han för denna förseelse plikta $50 samt dömdes des^tom till 30 dagars fängelse. Erikson vädjade till hög- re rätt. Ett nytt politiskt parti. Denver den 27 okt. E t dideles nytt parti, som kallar sig "The Independent Silver Party",...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 3 NOVEMBER 1898. 4 il Wyh TI Vu b* t Tlii enl f et J. M m. ; Ott ^yooo I Tei Bit Ett £tt P abh stal fri 11 m i be 1 V O. ( seni \ Z. ) Hllll V Pel c o n ty, \ ma <1tti Tu a par (ha röa di* rös 1 wki ni c (in I V VD' fol Hill lic to I'f to }lf h< vt Si Ii Hl il h 11 1' <1 ii c 1 c 1 ( I 1 STANDARET. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —af— PEHR SPARRE. från (Forts, från föreg. n:o. —Hvad skola vi hitta på, som vo re bra tokigt? Jo, nu vet jag, hvar och en skall önska sig något. —Börja du då; drottningar böra alltid gå främst. ~—Jag önskar att jomfrun vore en flyttfogel, som drog bort när hö^te kommer, och inte åt upp maten för hemdjuren om vintern. —Och jag önskar att kunna döfva alla vapen, eå att herrar kungar må ste afstå från de ohyggliga krigen —Med allt det der, inföll [prinses san al Tarent, skulle ni väl undvik: vis-a obe >. g ig heter, men ändå inte få roligare, utan nödgas sitta som uppstoppade dockor i edra grann...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1 EXAS, TOR5I>AOEN DEN 3 NOVEHBER 1898 Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. hyrkuskens berättelser. Mannens andra hustru. (Forts. fr. föreg. n:o.) Alla följde efter in och jas med. Bud skickades efter tullinspektören, hvilken också snart infann sig. Det var en gammal afskedad major med hvita musta- scher och jovialiskt utseende. "God afton, herr F—d, hur står det till?" började han; jag har hört att herrn skaffat sig en fru efter gitt sinne, men att hon redan ligger på bår, stackars liten • • -Mig åligger då att obducera henne, å veten- ^y<-'ker inte herrskapet att hvitt klär Christine?" och lan som sätena, intog hela golfvet, så nödgades hade fram- och baksätets passagerare sträcka benen öfver densamma och klämma in sina fötter mellan visavierna, hvilket hade till följd alt, vid hvarje stöt den tunga vagnen gjorde, den enas fötter korntno i rätt K än bar beröring med de andras sidor. 'Såna rysliga stöflar hr Höglund har," > anmärkte viil ett dyl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 November 1898

8 TEXAS POSTBN, AUST1N, TEXAS TORSDAQEN DEN 3 NOVEHBER i8<>8 AUSTIN. Kyrkliga underrättelser. Förgta Svenska Baplintiörsamliiir/en, hörnet af 18de och Ban Jacinto galorna, hålla sina 11.ölen il löljande tider: Pre- dikan hvarje söndag kl. 8 e. m. Sön- dagsskola kl. i4 e. m. Ungdomsmöie en haif timme före predikan från kl. 18 till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje lördacsqväll frän kl. 19 Lill kl. ilO e. m. Predikan och böne möte torsoagsqviillen kl. 19. Till alla dessa möten iir hvar och en på det hjert igaste Inbjuden och välkommen. O. F. GarUon. Pastor. Bostad: 1701 San Juclnlo slr lTör rena och friska droger och me' dicinertill billiga priser gå till Mor iey Bros., 206 E. Pecan str. Förlorade en häst gjorde härom- dagen mi John Björkman.Hästen var frisk på morgonen men dog innan qväll. Skrif ett bref frän din hemort ocl sänd in till Texas Posten. Ingen del :«f tidningen läses med mera in tresse. Tacksägelsedagen för Austin såväl som det ölriga af Förenta...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

*1 7 ' TE :XAS 0 POST] EN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Årg. Löp. No. 138. Austin, Texas, Torsdagen den 17 November 1898. Vol. 111. No. 34. KRÖNIKA. För "TEXAS POSTEN". Ja, nu äro valen öfver och litet livar, såväl kandidater som van- ligt folk, veta något så när hvad de fått. Kandidaterna veta om de fått de embeten de sträf vat så hårdt att få, och folket vet på ett unge- fär hvad tjenstemän det får att skö- ta de offentliga embetena för en annan termin. Att det i detta stora land är mera än en som känner sig grymt besviken i sina förhoppnin- gar, är säkert. Om vi bara hålla oss till vår egen stat, finna vi en massa kandidater, som ingenting fått för alla sina besvär och upp- offringar. En af Austins ameri- kanska tidningar hade i förra vec- kan, strax efter valet, en artikel af följande lydelse: "Förlorade, bortgångna eller stulna äro tre kandidater. De hafva ej afhörts sedan tisdagen den 8 dennes, och ej mycket då. Utan balshand. De vilja genast ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

I TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 17 NOVEHBER 189 SVERIGE. för närvarande inom norra Sina Stockhlom. llufvudstadens för land väl 80111 amw r«t«..lcK, <m- Bta filthattfabrik håller nu på att t dt daglönerna ut jrjurU kr. a I kr. uppföras af ett konsortium, boiii för ändamålet teeknat ett aktie- kapital af 400,000 kr. —Postverkets nya flagga skall från och med den 1 december föras å postverkets bygnader och fartyg, när flagga å dem hissas. •—1 bufvudstadens omkrig 7" kyrkor, kapell och predikolokaler hållas söndagligen ungefär 150 predikningar, som beräknas abö ras af 40 tusen personer. —Inför vänner och bekanta skall prins Bernadotte ba förklarat, att lian hädanefter vill träda in i absolutisternas led och afsäga sig allt begagnande äfveri af vin samt anlägga blå bandet. —Insamlingen till baptisternas jubileumsfond har vunnit stor anslutning. Af samfundets 5(54 församlingar ha sålunda 500 bi- dragit med mer eller mindre sum- mor. Ensamt i hufvudstaden ha 1(5,450 kr. teck...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x