ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

o o o o STEJNÝ NÁPAD. i. Patli liaronkí Uouverdová byla jednou z těch dam, jež zúčtovaly , již s krásnějšf dobou svého mládí Uznávajíc pravdivost slov kněžny Metternichové, že věk padesáti let pro kathedrálu jest sice málo, ale prodátnu přece trochu mnoho, stá- hla se zpět ze zábav aristokrati- ckých a žila v elegantním svémdo- uie, v Nakléřovské třídě v Berlíně, osamělý, samotářský život. Jediné, co si vytkla za úkol zbytku života, bylo spřádáni a osnování šťastných ananželstev v široce rozvětveném příbuzenstvu. Naplňovalo ji ne- skonalou radosti a vnitřním blahem, když se šeptalo, že onen urozený sňatek sprostředkován byl jí, že ženich neb nevěsta vděčí její vlí- vuplné intervenci. Možná, že v takové chvíli pro. živ ala daleko větší radosti než no- vomanželé. Než buď jak buď, jisto že paní baronka měla jěště velmi mnoho starosti a práce před sebou, chtěla- li všechny své svobodné neteře, příbuzné a přítelkyně provdati... Bylo přes příliš těch čekajících, až zavane příznivý vítr a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

East Bernard, 12. září.—Minu- lá schůze se vydařila k úplně spo- kojenosti, an členové i 'ělenkyně dostavili se takřka v plném počtu. Jest to v zájmu celého spolku a našemu řádil ke cti. Příští schůzi bude uváděna pí. Marie Sýkora, manželka našeho konstebla, který by si zasloužil pro svou neunavnou činnost i jméno detektiva. Přítomně máme neobyčejné su- cho, které trápí nejen nás, ale i do- bytek, jenž jest vystaven celoročně rozmaru podnebí v těch místech, v kterých neteče nějaká řeka nebo alespoň potok. Zdravotní stav jest uspokojivý, až na pisatele, který dostal právě "třásavku". Neštěstí stihlo br. A. Urbance, jemuž io. t.m. shořel kryp i s mno- ha balíky sena, které tam byly u- ložetiy, jakož i různé nářadí. Cel- kem škoda obnáší $2jo, pojištění $85. Oheň zavinily snad dítky. Bavlna je z části odžinována. Ne- bude jí ani polovic co loni. F. Matějíček pracuje přitomně u br. R. Sabičera co kolář, což bylo jeho povoláním i ve staré vlasti, odkud před dvouma roky přijel. Soused Jan...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

4) o o Tunis, 21. srpna. — Z dopis A v "Obzoru" a jiných časopisech se dočítáme, že v Texas lid nás se probouzí a spolky zakládá. Vše to znamená pokrok. Máme spolek čtenářský, podporující Č.S.P.S., S.P.J.S.T. a. R.V.O.S., a jak se ukázal v minulým čísle přítel spol- ku dramatického, i ten zde máme založený. Každý z těch spolků má své přátelé i nepřátelé, jako že i každý z těch spolků se musí pou- čovat a chyby napravovat tak dlou- ho, až vše je v pořádku. .Vždy je lépe, když se chyby vidí, na tyto poukázati, aby se dle možnosti na- pravily.— Pan Mikuláštík tvrdí, že při schůzi spolku "Tyl" bylo pivo. Nepopírám, že bylo pivo v okolí budovy spolkové, ale nikoli při je- dnání aneb v budově, kde se schů- ze odbývají. Pravda je, že po vy- řízení záležitosti spolkových je spo- lečný oběd. Po obědě nastane zá- bava, zahrá se na grafofon několik písní— ovšem hraje-li se písefi, jež nohy od podlahy zvedá, ta mládež dlouho sedět nevydrží. Pak co kdo za měsíc nacvičil, to obecenstvu přednese. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

''Wi Fůrod Srlrzné lilifhiicť. Velké ocelové úlilenice (s<|uares), používané tesaři, zevšeobecněly do té míry, že snad mílo kdo ví, kdy a kdu první byly hotoveny, anebo jak vešly ve všeobecné užívání. Sotva kdo věnoval tomuto předmětu chvíli přemyšlení, Vyráběni úhel- nic jest dnes valně rozšířeným prii. myslem, avšak když dostavilo se minulé století, nebyla žádná ještě. Vynálezcem "squarů" byl chudý kovář ze státu Vermont, Silas How es jménem, jenž bydlil v South Shaftsbury. Jed noho deštivého dne, když zrovna neměl mnoho na práci, zavítal k němu do kovárny podom- ní obchodník s plechovým nádobím žádaje, aby upevnil podkovu jeho koníkovi. "Pedláci", jak podom- ním obchodníkům těm bylo a dosud jest přezdíváno, projížděli zem kří- žem krážem, stavíce se na každé farmě a kupiyíce na výměnu vše, co se jim nabídlo. Zmíňěný obcho- dník měl jistý poíet starých, vy- potřebovaných pil, které na růz- ných místech přijal za zboží.>Howes na výměnu za tyto pily okoval pe- dlákova koně a k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

OBZOR ROČNÍK XVII. HALLKTSVILLE, TEXAS, 1. ŘÍJf>A 1907. ČÍSLO R. Horováni jižních zahradníku. Píše II. M. S., praktický zahradník. Q o. PíCTral ii přesazováni stromků. Je tomu asi Slet co jsem ponej- prv uveřejnil v časopise "Farm and Ranch", že theorie i prakse o tom, kterak pěstovali stromoví ovocné, jak se od nepamětných dob podá- vá, není správná, a že platí pravý opak zásady "čím více kořenů má strom při přesazování, tím lépe." Vylíčil jsem tehdy věrně, jak jsem objevil tuto pravdu a podal jsem podrobnou zprávu o různých po- kusech s ovocnými i špalírovými stromy, které nade vší pochybuost dokazují, že tvrzení jesprávno. U- vedl jsem též mnoho jednotlivých pokusu jiných osob, které mne v mém úsudku posilují. Q Idea ořezávati stromku všechny kořeny před sázením zdála se mno- hým i nej proslulejším zahradníkům tak pošetilou, že když jsem o ní psal tak pleinnohým po celé zemi, dostal jsem vždy rozhodnou odpo- věď: "Tento způsob se vám snad osvědčuje, u nás však ho užiti ne- lze...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

Obzor Hospodářský. časopis věnovaný rolnictví, zahrad' niclvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvitvlm. Reservuí fond. Vychází 1. a 15. každého měniče. Předplatné ročně..; 60 ctft. Zasílá ne jeti předplatitelem Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in tlie Bohemian language in the South. Pollisliefl semiioithly ly F, Fabian. Advertising rates on a'pplication. Rntered as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Hledáte-li nové členy, hleďte spíže na řádnost a zachovalost če- kancii než na množství. Od založení S.P. J.S.T. hodně jsme pokročili a vykonali, je prav- da, ale také všelicos zanedbali. Je tedy dobfe občas si přiznat záslu- hu, ale nikdy nesmíme se plně u- spokojit tím, co je hotovo; neboť to by bylo naší—smrtí. Život, po- krok, vývoj vyžaduje stálou, nepře- tržitou činnost. Kdo chceš býti v dobrém spolku k vůli bratrským stykům s řádnými spolurodáky a máš někoho, jem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

Zrázlivost koní Zrážlivostí rozumíme necnost, při níž kůň občasně nebo trvale od- pírá poslušnost a nekoná, co na ném může býti snadno žádáno. Pří- činou této necnosti bývá nepřimě- řené a surové zacházení s koněm v mládí. Chce-li se s takovým koněm ode- jeti, nechce táhnouti, tlačí se na strany neb couvá, bije, vzpíná se, (Pvrhá se na voj a ohrožuje tím lidi, postroj i povoz. Při tom je zvíře rozčilené a puls i dech má zrychle- ný. Jde-li konečně ku předu, stává se to náhle, skokem. Takového koně napraviti je velice těžko a vy- žaduje to mnohé vytrvalosti a trpě- livosti. Občasné a bujné zrážlivce na- pravíme mnohdy krmíme-li je mé- ně.— Notorické zrážlivce, kteří ne- chtějí ani nejlehčí břemena táhnou- ti, necháme na oprati hodně unavi- ti během na měkké pudě, pak za- přahneme dobrého tahouna, aby je táhl nazpět. Když pak jest tozráž livci již protivné a on se chystá jiti ku předu, zapřáhneme ho rychle do *ehkého povozu. To vše se děje bez křiku a bez bití a často se tím kůň napra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

• • skou kajdu!'1 anebo: "Ležela jsem na pavlaěi, přišlo na mě strašidlol" a jinéjještě písničky nedostižitelné umělecké ceny. Když jednoho srpnového jitra se Plzní rozezvučela nová a neskonale sladká melodie "inštrmentu" naše- ho Matěje: ."Za čtyrák, 2a čtyrák, za čtyrá- ček, šel vojáček na tabáček," tu oslzela hotově mnohá krajanka při vzpoipínce na ty krásné, zlaté časy, jaké laclysi zažila s některým fešá- ckým frajtrem, buďto v drahé ma tičcě Praze, Budějovicích, nebo v rOzkoíilé Čáslavi, kde hřmí denně vojenská hudba a vše chodí dle tak ta. Ano, ano. .ono se řekne zapo- meňte. .ale zapomeňte na ty úhled- né uniformy rakouských vojínů, kteří "šturmim" vezmou každou kuchařku a pochutnávají si u ní, když ne zrovna na pečínce, tedy dojista na nějakém vuřtu. Tu není divu, že si podobnými písničkami dobýval náš Matěj přízeň mnohých hospodyň, jak v Plzni, tak dole ko- lem Canai ulice, kde těch "staro- dávných" krajanek bydlelo velmi mnoho. Pazdera během času nejen že do- stihl nejvyš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

lni lo Balil S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrti cis. 126., 127., 128. a druhou polovici cis. 79., 92., 105. a 113. Bratři a sestry! 126. Tímto r,e Vám oznamuje, že sestra Marie Blinka oj řádu Svě- tlo, čís. 38., zemřela 29. srpna 1907, ve stáli 25 let při porodu. K Jednotě přistoupila 12. června 1904 Číslo certifikátu 2933 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $1000.no. 127. [os. Jeřábek od řádu Ntový Tábor, čís. 17., zemřel 6. záři 1907 stár jsa 67 roku následkem pádu s vozu. K Jednotě přistoupil 1. čer- vence 1897. Zaměstnáním by) rolníkem. Číslo certifikátu 1018 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce S500.00. 128. Ig. Pavel od řádu Bratři Svobody, čís. 67., zemřel dne 18. září 1907, stár jsa 49 roků, na rakovinu v krku. K Jednotě přistoupil 28. října 1906. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 1871 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $500.00 Tento rozvrh také udělán jest na druhou polovici úmrtí čís. 79. (F. B. Dušek,) od řádu čís. 24. v obnosu $500....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

čtvrtletní zpráva tajcMnika ť.S.V., H.V.O.S., poěín^jíri dnem 20. ri rvím a koněfr.f 20. Mi 11)07. PftlJEM. Celkem pojištěno od 20. června do 20. září za $27.528 majetku, z čehož připadá do pokladny Ú. S. V ...... $137.64 Za změnu vysvědčení: Ig. F. Yeiral, Kowena .50 John Pecháček, Rowena .50 John Kadlec, Buckbolts .50 L. Žárský, Schulenbutg .50 Na orgán za 1. a 2. čtvrt- letí zaplatili: osada čís. 1 " 2. (za 4. '06 a za 1. a 2. 07.) " 3. za 1. a 2. " 4 ••• 5 " 6 " 7 " 9 " 10 ' 12 ' 13 ' H-- ' 16 ' 18 . ' '9 ' 20 ' 21 ' 22 ' 23 ' 24 " 27 " 29 ' 3° " 33--' " 34 " 35 " 38 " 39 " 40 " 4' " 43. za 1., 2., . a 4. čtvrtletí '07 " 42. za 1. a 2. " 44. za 4. '06 a 1. a 2. letí '07 " 46. za 1. a 2. " 47-•' " 48. za 3. '07 " 49. za 1. a 2. " 50 ••••• " 5i " 52 " 53 " 54 " 55 ••••• " " 57 " 58..., " 59 " 60 " 61 " 62 1.50 •19-75 Í17.25 2.25 2.40 2.40 5-3° 2.00 3-50 5-70 2.60 2.70 2.70 3-90 2.10 3-15 1.00 8.20 3.00 3-60 3-4° .60 2.50 2.00 1.40 .80 1.90 .70 2.10 1.10 1.70 2.70 5'45 2.90 1.80 2....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

FLAŠINETÁŘ. Matěj Pazdera byl silný jako ty buky v nedalekých lesích, v nichž Učíval na rozličnou lesní havěť, kterou .pak v blízkém městečku mi- lovníkům zvěřiny prodával, azdráv opět jako ty rybičky, jichž bylo v Sázavě, zejména v době tření, na inilliony. j Pazdera míval často opletačky s myslivci.a rybáři stran toho "lapá- ní", ale on se vždy dovedl ze všeho šikovně vyvléknout a jen časem že si odseděl několik těch dní v kraj- ském vězeni, načež "operoval" dále jenže opatrněji. Našemu Matěji toho nebylo zapo- třebí, poněvač otec jeho vlastnil dosti pěknou chalupu s několika korci polí, ale dvacetiletému syna torovi nedalo, aby po denní práci neprolézal lesy, anebo se nebrodil v nedaleké řece. Jednoho dne však učinil vojen- ský úřad dosavadním |eho radostem konec. Matěj se musel dostavit k odvodu do krajského města a když ^ se večer navracel se svými kamará- dy ve veselé náladě domň, skvěla se mu na čepici c. k. kukarda na znamení, že Matěj Pazdera je "infa- teristou" u jakéhosi ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1907

Vlast sumoiníku. Když v New York padá sníh, do morodci pracující v pryžových le- sích na tisíce mil po řece Amazonu vzhůru očekávají, že brzy si budou moci vyzdvihnout! mzdu v podobí; rumu. Sníh je nej větším činitelem v obchodu s pryží, neboť čím více sněhu, tím více se gumové či pry žové obuvi spotřebuje. Manavo, ve státu brazilském Amazona, 1200 mil vzhůru po řece, stalo se vyna- ložením peněz amerických kapita listů do obchodu s pryží, květou- cím moderním městem o 40,000 0- byvatelích, hlavně v tom průmysul zaměstnaných. Město osvětlováno je elektřinou, má pouliční dráhu a ač leží uprostřed bujného tropické ho lesa je spojeno se světem telegra. íem, který vede až k ústí řeky, od- kud dále položen je kabel. Proto vše důležité obchodu s pryží se tý kající brzy se zví a domorodci, kteří do velke míry jsou v rukou děl- nických agitátorů, očekávají větší dávku lihovin na místě platu. Pryž, která přichází z krajin hor ní Brazílie, hrozila vyčerpáním, protože ta nejlepš! hledána byla ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

o OBZOR. ROČNÍK XVII. Pozorování jižních zahradníků. 0 o HALLETSVIU.E, TEXAS, f1l5. ŘÍJNA 1907. ČÍSLO 6. O o Píác II. M. 8., praktický zahradník. 4i. Návml, juk kořeny krátce Rcřelávíll. Podávám tuto návod, kterak ko- řeny krátce seřezávati. Držme stromek korunou dolů a seřežme všechny kořeny až asi na palec délky; řez vedeme tak, aby plochy jim vzniklé, když se stro- mek vsadí, směřovaly dolil. Zkuše- nost nás uči, že kořeny vybíhají v kolmém smíru ku povrchu zem- skému nebo ku plose řezu. Tento konečný řez má se konati krátce před samým sázením, tak aby k utvoření kallusu poskytl čerstvý povrch. MajMi se stromy na nějaký čas přechovati, nebo má-li je zahrad nik někam zasílali, ponechají se kořenům pahýly na 2 palce; kdo stromky sázi, seřeže si je nahoře u- vedeným způsobem až před sáze- ním. Kmen seřízne se asi na stopu délky; o kousek více nebo méně nerozhoduje. Přivážeme-li stromek ke kolíku, můžeme ponechali kmen 3 stopy dlouhý, aniž bychom vzrůstu ublí- žili. Míl jsem stromky,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

West, 14. října. — Tímto se dává vědět všem bratřím a sestrám řádu Hvězdnatý Prapor, iís. 55., by se do příští schůze v listopadu všichni dostavili, neboť budeme volit úřed- níky pro příští rok. Někteří bratři úředníci se postěhují do okresu Haskell příští měsíc, proto musíme volbu odbyt v příští schůzi, jež za- hájena bude o 1 hodině. Kdo sc nedostaví, bude pokutován. Fr. Svoboda, taj. Moravla, 14. tíjna. — Do řádu Velehrad, ěís. 19., uvedeni byli F. Vaní k ml. a manželka jeho Aloisie a Valentin Kocich. Ur. Jan Kainer a Florian Novo- sad vzali sobě cestovní listiny, po- něvadž se budou jinam stěhovat. Zároveň uctivě jsou žádáni vši- ckni bratři našeho řádu, aby se po- stavili do schůze dne 10. listapadu. Důležité jednání stran fondu. Ferd. Březka, taj. Nclsonvlllc, 13. října.—Ctěným bratřím a sestrám řádu čís. 68. o- znamuji, že následkem mého pře stěhování se z Nelsonville do Smith- ville byl jsem nucen vzdáti se úřa- du tajemníka řádu Vesměrnost a 11a mé místo zvolen byl bratr Jo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

um Shr.ítřeným řádům! Ctěuí bratři a sestry! . V souhlasu se stanovami přijatými posledním sjezdem naše úřa- dovna ve schůzi dn.iíiTHho dne odbývané usnesla se požádati všechny řády o zaslání peněz přináležejících fondu záložnímu a fondu úmrt- ního na níže udanou banku ve prospěch úřadovny H. Řádu (Supreme Lodge S. P. J. S. T.) Peníze mohou býti zaslány v M. O., v bankov- ních poukázkách an.-b po expressu vyplacené. Vkladní lístek budiž poslán na tajemníka H. Řádu. Které řády přejí si zúročiti své peníze doma, ty musí dáti naží úřadovně zákonitou záruku v obnose dvojná- sobném. Záruka taková musí býti podepsána ručiteli, kteří majidosta- tečný majetek přes zákonitě chráněnou domovinu a ke listině musí býti připojen výkaz veškerého majetku všech ručitelů, neboť jinak úřadovně naší nemožno věděti, /.dali záruka jest platna anebo ne. Jest nutno, by každý řád peníze odeslat hned po příští schůzi, aneb zaslal svou záru- ku, neboť naše úřadovna má příležitost uložiti všechny ladem ležící ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvitvlm. Vychézl I, a 16. každého měníce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá ne jen předplatiteli* Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Otwor Hospodářský," Tlie ouly Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. F. /Vdvertising rates on applifcation. Entered as sccond-class matier in the Hallettsville, Texas, post - office. Práce pro Jednotu nemá býti žá- dnému členu prací, nýbrž rozkoši. Chce-ii se váš přítel nebo známý pojistiti, připomeňte mu, že jetady S.P.J.S.k níž patřiti by měl každý dobrý Čechoslovan, poně- vadž je to jednota, jejíž základy spočívají na skále pravého bratr- ství a ona pracuje nejen o hmotné, ale i duševní blaho svých členů. ' '# Mezi bratrskými pojišťujícími organisacemi udály se za poslední doby značné změny, jež byly ná- sledek agitace pro přiměřenou po- platkovou škálu. Za poslední rok skoro dvacet takových organiza...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

PENÍZE. Maminka ovdověla, když mi ne- byl ještě ani rok. Když brzy na lo zemřel muž její sestře, a la stala se v nesnázích vdovství energickým rozhodnutím "pani babičkou", při- stěhovala se maminka k ní a zaří- dila se jako švadlena. Záhy získa- la tolik známostí, že se u nás vyvi- nula jakási škola šiti. Děvčátek z nejlepšícb rodin chodilo k nám to- lik, že se po letech strádání usmál na nás jakýsi blahobyt. Tetička by- la hledanou "babičkou" že nestači. la nosit různým maminkám hezká děťátka z lesa, který mi vždycky v dilce ukazovala přes plot zahrádky u našeho domku. Tento přízemní domek nám o- všem nepatřil. Obývali jsme v něm pouze dvě světnice do dvora. Do ulice byly v něm dvě světničky s krámem. Bylo mi teukráte pět let. Chodil jsem již zvláštním řízením osudu druhý rok do školy, a tu mi bylo kvelice vhod, že jsem v domku zí- skal pojednou stejně starého kama- ráda, který však školu ještě nena- vštěvoval. Byl to Rudolfek nej- mladší synek obchodníka se sukny, který náhle do o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

College Station, 7. října.- členům osady Olomouc, čís. R.V.O.S., k vědomí dívám, že schůze pořádána bude dne 3. listo- padu ve spolkové síni při College Station. Osada Olomouc již tak dosti silná pokračuje do předu, členové nejsou týráni častými ná. vštěvami sch&zí aniž poplatky, tak že to tady vyhlíží, jako by tu ani žádné osady nestávalo. Ačkoliv doba 9 měsíců do státního sjezdu R.V.O.S. nás dělí, již se vyhledá- vají nedostatky ve stanovách a hle- dají se doplaky či dodatky, tak aby se předešto mnohým dvojsmyslným výkladům ve stanovách. Protož ve schůzi této bude opětné čtena před- loha na opravu stanov p. Ant. Kulhánkem sestavena, a podrobe- na připadnč operaci. Dále nám předlehá volba vyslance do okresní konvence. Protož přítomnost všech členů je žádoucí. Tom. Holík, taj Sinithvllle, 7. října Členové řádu Světlo, čís. 38., jsou žádáni, by sc všichni do příští schůze do- stavili. Zároveň zděluji, že schůze nebudeme více odbývati ve staré síni, ale najmuli jsme lepší míst' no...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

Lidé nejnlžšího stupně. II O AS vztlčlanost v posledních le- tech u&inila ve všech směrech po- kroky v pravdě úžasné, pfece na různých místech naší zeměkoule žijí ještě lidé ve stavu úplné divo- kosti. Jsou úplně nevědomí a ke všemu lhostejní, jsou také neschop- ní jakéhokoli povznesení k vyšší myšlence. Tyto bytosti neznají ji- uého cíle od narození až do smrti, než aliy ukojily své bezprostřední hmotné potřeby, podobajíce se tak- to živočichům, kteří jsou poslušní jenom ncjváhavějších pudů. Mezi kmíny lidskými, kteří žijí v nejnižším stupni vývoje, zaii|ímají trpaslici Dowň v habešské Šoji a Indiáni v horských jeskyních Sier- ra Nevady téměř prvé niisto, ježto jsou sotva o několik stupňů výše nežli opice oraogutan. Missiouáři a cestovatelé, kteří spatřili Doky na jihu Kaffy a Ouragoe, tvrdí, že tito divoši maji rysy, svěděící o ve- liké duševní nízkosti. Neznají ani rozdělati oheň ani dobývati ze ze- mě plodin. Jejich obyčejnou potra- vou jsou sesbíraná jádra, kořínky různých ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1907

ňmmíMMMÍ Ochrana před riifky. Jistý texaský rolník sděluje ná- sledující prostředek k ochraně ku- kuřice před ráčky či pilousy: Sto- dola se vyčistí a vystííká vápennou vodou dříve než se tam začne kuku- řice ukládat. Každá íůra uložené kukuřice pohází se dcsti tlustě solí, jež za vilika se rozpouští a stéká do spodnějších vrstev. Pilous v soli žiti nemůže, kukuřici se ne- ubliž! a slaná sláma jde dobytku lépe k duhu. Tímto spůsobem dá prý se korná uchovat! po dva roky. Výroba ledu v iloimtenoKti. Stroj na výrobu ledu si pořídíme lehce sami. Po hliněné nádoby dejme ioo gr. kyseliny sirové, 55 gr. vody a 30 gr. práškn siranu sodnatého. Do této smqsi postaví- me menší nádobu, jež obsahuje vo- du, která se má proiiiSníti v led, přikryjme vše a otáčejme. Za pár minut voda v nádobě úplní zmrzne. Bude pěstovali liftioly Bylo pravé oznámeno, že l'"rank ltush z Blackburn, Okla., byl usta- noven superintendentem obory v horách Wichita, v jihozápadní O- klahonič. Rush již odjel, aby se no- vé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x