ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

Vestknsten den 8 Aug. 1907. -5 25 September. Anhållan om kataloger och andra förfrågningar besvaras ined nöje af Gustav Andemn, läroverkets president, Bock Island, 111. DAVIS STANDARD BREAD CO., 532 S. BEAUDRY AVE., LOS ANGELES, GA1 i FORNIA. Vid behof af Svenska böcker kom KURIKO, Ole Old och andra af dr. ihåg Svenska bokhandeln, 30 Sharon Fahrncys mediciner finnas ständigt st., nära Market, mellan löth och i<> pä lager i no. 30 Sharon st. nära 15ih street, San Francisco. och Market street. •> • r Orahulden och bevlsten vArt eget, gemensamma och kristliga lftroverk! Dftrigönom befrftmjtm I dess segerrika utveckling och bringen heder ftt det svensk-amerikanska namnet samt erhållen varaktigt gagn för Eder sjftlfva. Utm&rkt, tidsenlig och billig undervisning meddelas. \ugu$tana College o.Teol. SeminariuiE gQ inbjuder på det hjärtligaste vår kunskapssökande ungdom till sina salar. Q Läroverket börjar sitt fyrtioåttonde läsår den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

När lagens liand Taller. Ett exempel, bland de många, hvilka bestyrka, att den, som Icke kan upprätthålla ekonomisk sjelfständighet, ej heller kan häfda sin. sjelfständighet på andra områden. Ett bland många, ja väl, men ett ovanligt upprörande e?:< empel. Han var redaktör för den halfstora militärstadens "frisinnade" tidning, hvars yttringar af frisinne hvarken voro socialistiska eller ordningshotande, utan ack så fromma och beskedliga, alt de ^eri endast kunde öfverträffas af stadens "officiella" organ, som kallade sig så derför att det fick alla myndigheternas annonser. Han var ingen skarp stilist eller framstående tidningsman, men han hade tur att få medarbetare, hvilkas alster gerna lästes. Personligen var han hänsynsfull, nästan blyg, men just derför biel' man så mycket argare, då han icke'skref lika blidt, som han talade, utan ohöjldt nämnde saker ocli ting vid deras rätta namn, utredde de ohyggligaste öfversitteri och förtryck, som kom skeppsgossarna att rymma...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

\ Vestkusten den 8 Aug. 1907. 7. SPHINXEN. ROMAN AF * DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — .lag vill icke längre vara enträgen på er, Rosa! .lag vet ju red at nos, sade Aniy efter ett långt uppehåll. Biott ett enda måste ni lofva ; mig, att ni icke afvisar honom! Ack, | min Gud, jag skulle icke kunna bära den lanken, att han blifver olycklig! Just han förtjenar ju den största, omätligaste lycka på jorden! Jag förstår väl eder betänksamhet och hyser aktning för er tvekan. Ett sådant steg behöfvar tusen gånger ötvertänkas; ni känner ju honom knappt. Och dessutom behöfver ni väl också edra släktingars i Tyskland samtycke dertill? Rosa skakade på hufvudet. — Sä mycket bättre! Då står icke det ringaste i vägen för er, sade Amy leende, men hennes leende var matt, dödsniatt. Den lilla, svaga gestalten började sakta skälfva. Hade det "bergfasta" beslutet uttömt den sista återstoden af hennes kraft? Hade väl åliggandet att hos rivalen bedja om bönhörel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

och SVENSKA SÅNGARFÖRBUNDETS PÅ STILLA HAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°- „ från insätttiingsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, 82,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska peugar till salu. Svenska talas och skiifves. VKORUH M. RUDEBECK, Bitr. Kassör. San Francisco. SVENSKA LUTH. EBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa k), ii f. m.- '- , aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f. m. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett St., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 £ och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna. J...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

AMERIKA. AMERIKA. p- ! grönt och blommor och smyc- ; kar därmed handelsbodar, verkstäder och boningsrum samt En välgörare, som önskar vara handlar äfven barntrumpeter okänd, har erbjudit sig att skän1 och andra småfolksinstrumem; ka staden Minneapolis ett mo1 hvilka sedan framkalla lika jdernt sjukhus för obotliga lungmuntra som öronskärande ljudi sotspatienter, pä vilkor, att stai en stor del af staden. den håller sjukhuset vid magt. Ganska angenäm kan mid-Staden har för närvarande ingen sommaraftonen i Stockholm tillflyktsort att bjuda tuberkulos- ! vara; men på landet, där bo- sjuke och på stadssjukhuset motningshusen äfven prydas med j tagas de ej. löf och blommor både utan och T, innan, huru ojämförligt trefli- ' T*™- - '- *, T gare, gladare och friskare är en snickare i Mmneapote, den éi där! Ulligast är det na-! "yl'T "1 "»»J» turligtvis den med pa löf, de kransar, . -ii i» ; Det troddes först, att han dött af S blom ! blodförgiftning, men det visade mor, band, brokigt papper...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

De nyttiga Kunskapernas Bok Al- Marshall Everett Den berömde skildraren och historikern. Tjugo böckers visdom sammanträngdt i en volym. Ett fullständigt bibliotek den värdefullaste undervisning som står tillhuds. af Storlek 10x7. öfver 500 Klicheer från verkliga fotografier. MED FULLSTÄNDIG INNEHALLSFÖRTECKNING SAMT EN VÄRDEFULL SAMLING AF FRÅGOR FÖR HEMSTUDIER. lioken är skrifven af Marshall Everett, erkänd att vara en af de snillrikaste af alla skildrare och liistörieker. Hans föregående arbeten, som innefattar "Life of McKinley"- , History of the Japanese-Russian War,- " och andra, som ernått en spridning uppgående till hundratusentals exemplar. 1 Jetta bevisar hans märkvärdiga popularitet såsom författare. En underbar samling af Fem hundra öfverraskande Illustrationer BISKOP SAMUEL FALLOWS Den framstående uppfostraren säger: "Det har bered t mig ett stort höje att noggrant genomläsa denna volyms liögst intressanta sidor. Det är en bok mera fängslande än berättelserna i "Tusen oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

—* ■ ' . ■ —— VestkuSten deri 15 Aug. 1907. 3. CARON1A, 670 ft t20000 pbåda fir*» , 670 fot tiinsa. 20.000 ton. 21.000 li.-kr. ocli tvAaf «l«> NllirBtii i verldcn. Do storartado dubbelpropeller-ångarn# LUCANIA, CAMPANIA, «20 rot langa. 30.000 hästkrafter . De snabbaste ångare ä N.Y.--Liverpool routen. De snabbgående express-ångarn# UiVSBRIA, ETRURIA, fot langa. 14,500 hästkrafter* Mammoth Dubbelpropeller-ångarn» IVERNIA, SAXONIA. * «00 fot långa. JJt.IöO ton. Trä il is s'.fin'i ångire, cam sägoMie »luplt-Ssitis. Snabba förbindelser med alla skandinaviska oeh finska hamnar. Se våra agenter angående do Speciella nya Tredje klass lieqvänilighetenm. F. (i- WHITING, M«r. W«»t. Dep't.. s-E. CORN Ett l) t AK BOK N AN!» RANDOLPH STS., CHICAGO CARMANIA, "rxfc biåDen största existerande turbin-ångare, ER SKEPP OCH DESS SYSTER SKEPP (.Oubbelnro pelteri. bådfi- MAURETANiA & LUSITANIA, Oc onda existerande fyra-propellar tufbln-ångar? 790 fot länga. 43.000 tons displace...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S. F. filt'stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. | Charles Francec Svensk Notary Public 78!> Market SI., nära 4:de San Francisco, Telefon Temporary 2136 Res. 1115 Castro St. Res. Tel. Market 4835 . Kontorstimmar: 9 f. 111. till 5 e. m. Boardinghus att öfvertaga pä billiga vilkor pä grund af resa- ' till Sverige. 5 rum och nya möbler. Pris $250. 4172 24H1 st. "BOARD" OCH RUM öuskas 1111 genast af städad ungherre i svensk familj. Svar med prisuppgift märkt "Good Board" torde insändas till denna tidnings kontor. G. A. Anderson, 221 3d st. The SCANDINAVIAN SAVINGS BANK OCII MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING Market St., San Francisco Kapital och öfverskott $360,000. Totala tillgångar $2,300,000 4 procent å tennininsätlningar. ,311 a vanliga dito. Penningar hemsändas till de skandinaviska länderna till lägsta piisir. CHARLES NELSON, Prksidknt. LEWIS I. COWGILL, Via: Vri-s. k. m. Mac DONALD, Kassör. Ämn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

— Vestkusten den 15 Aug. 1907. 5 OAKLAND. — Prof. J. V. Engqvist, bekant härstädes sedan flera ar tillbaka, har nu slagit sig ner i Salt Lake City der han öppnat musikskola. — Pastor C. F. Sandström från Buffalo, som antagit kallelse till missionsförsamlingen, anländer i midten af sept. — Missionsförsamlingens nya kyrka ä hörnet af Grove och Parker sts. i Berkeley inviges söndagen den 18 aug. kl. 10 f. m. Flera främmande predikanter väntas deltaga. Fri middag ser- ' veras vid 1-tiden och derpå följer möte kl. 3 e. m. och 7 pä kvällen. — Miss Dorit Barrington, en en vacker Oakland-flicka, blef härom dagen svårt skådad under en automobilfärd, hvarunder chaffören förlorade kontroll öfver automobilen, hvilken körde ner i ett dike och kantrade, hvarvid miss Barrington föll under densamma. Flera af de andra deltagande i färden erhöilo mer eller mindre svära skador. Fir, Wash. Bröllop firades utj tur och mrs J< lin Andersons liem vid Fir den 24 juli, då deras dotter miss Min...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

w., museum. FRITT TILL MÄN LEB1G CO. 33 ;ir i San Francisco. ]>ol.;ir siini>1 >1 .- 'fH:i sjukdomar egt:u<l<.>in Ij^a lör snäll ^cnoiii ti V a tv sk a och franska "crayon" metoder utan att öfverlasta magen med mediciner. Som vi icke hafva någon hyra eller na gra beskyddande Kikare att betala äro vai'a priser endast hälften emot hvarf andra begära och dessutom begäres ingenting för mediciner. betala när ni blir botad. Kden museum < ch underbara galleri kan beses fritt. besök eli(r tiljskrif DR. LEBIG CO., 839 Polk St., (ifv.inlör lillis St. Frivut illgang luo Olive Ave. i •NORGE. Förolyckadt fartyg och omkommen svensk. Barkon "Serena- " frän Greenock, so- _- m i fjol under eti uppehåll i Fredrikshald förhyrde skandinaviskt manskap, har, enligt dit ingångna meddelanden, utanför Sydamerikas kust varit utsatt för en fruktansvärd storm, hvarvid sjön slog öfver hela skeppet och spolade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

Vestkusten tlen-lS'Aug. 1(J07. 7. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Visst icke! Men nftgra legitimaticnspapper, såsom till exempel dopattest m. m., varda alltid erforderliga. Ni är Ju liar tillräckligt känd, men jag Skulle rilda till, att ni, beträffande er fröken tästinö, af henne förskaffar er sädana dokument. Redan för edra släktingars skull måste ni snart göra detta, kapten. Finner ni icfie också,- ' att det hörer till ordningen? Herbert afhörde med stigande förvåning den unge mannen. Hans solbrända ansikte visade i detta ögonblick ett barns uttryck, och Robert» kunde icke värja sig frän den tanken, att denne i kampen mot de lössläppta elenienterna så pröfvade och härdade man var förundransvärdt oerfaren 1 det praktiska lifvet. — Derpå. har jag hittills, visserligen icke tänkt, svarade kaptenen i det han lijelpsökande såg på sin gäst. Min Gud, hvad detta allt är för dumnia, tråkiga historier! Jag förstår ingenting alls...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 August 1907

och SVENSKA SÅNGARFÖRBUNDETS PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Yexlar siiljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. ■ Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. -Svenska talas och skrifves. r.|öRGE M. Ul'DEBECK, Bitr. Kassör. San Praneiseo. SVl.WsKA 1,1'TII. Klll.M./i K K V K KAN ; . 11'- O. h i' < • 1« h c s st-. • ■ .111 i -1: t ii. i si-o SötKlaj/ai : Iiö>. uiessa kl. n I. m., ^fUMiiiS;Vii}'- . K I dj>^}. ijqndag.^sknki 1.1 t•. r. ni. nuK«i«ttu- '- stiuW#r livar h danskväll \ll.i vitlk-.nir.:. I * I f J1.! f* V.N MKI.l M. f'.V:Vr«»K. Rost a <1: .- '■» Polöivs SI. stray intill kyiknn. I Vid' .ii M:irkt*4 ; . ,, t!•*' Kan ttiiHas livaije »lav- Kl io f. ni. >VI ,N'SKA RAtfTiST KYRKAN liålkrr sina m&lt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

p I VESTKUSTEN Liberal l'olitisk Vtckotiilii- .- ing for svenska rite A SUUaliafskusten. UtgVfves hvarje torsdag. Vkstkustkn ■liv spridd utmed hela Stilhihafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; blaud läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris licit ftr $2.00 I Fjerdedels är fo.65 Halft år 1.25 | Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som lör redaktion ^åvlil som expedition adresseras: "Vestkustdn.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN -jr- The »t Co.ist. IndependenSwedish Journal devoted to Liter;* ire, Politics and Ge"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publiPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line, count on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

r åBLEKINGE LÄN. Dödsfall. En ve Iteran vid flottan, öfverkonsUipeln vid Iflettans poliskår Carl Gustaf Ekegren Afled d. 16 Juli i Karlskrona eftqr nåjgra månaders sjukdom. Ekegren var född i Karlskrona 1838 i *ich således 69 år gammal. Vid 13, års j Aider antogs han som skeppsgosse och ; har sedan dess oafbrutet varit i aktiv- ' itjenst vid flottan. . ■ Under sin sjömanstid i unga. år gjor-1 de Ekegren flere resor med flottans! fartyg och seglade bland annnt på samma fartyg som Sveriges nuvarande konung. Också har Ekegren alltid v»rit dhågkommen af konungen, när donne j Ibe.sökt Karlskrona, då konungen plii gade helsa p| och prata en stund med sin gamle skeppskamrat. Sjelfmord i faderns åsyn. Stennrb?-j tåren Johan Alfred. Nilsson fråii 'Ron Beby tog sig d. 2,0 Juli af daga ssnoru i att dränka sig i Hulta göl. Nilsson,- ' jsom var absolutist och bland ungsocia-; pisterna intagit en ledande ställning,; Rade föregående vecka förefallit grubbilande och flere gånger gjort autydan om si...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

V estkusten den 22 Aug. 1907. 3. NORGE. Arbet&rckongress. Från Kristiania telegraferas d. 3 Aug., att arraugeman ger afalutats för en internationell ar betarekongress ilerstätleH uniler denna vecka, deri representanter från Norge, Sverige, Danmark orli Finland skulle komma att deltaga. Lifassurans för arbetare är ilen viktigaste lrägan pä programmet. Den direkta skatten höjd. Den 17 Ju li antog stortinget med 81» röster mot 81 (29 högermän oeh 2 af den mode rata venstern) budgetkomltéförslaget om böjning at den direkta skatten. Finansministern uttalade under debatten, att budgeten kunde balanseras utan denna förhöjning orh han hadd derför icke föreslagit någon sådan. Han ville dock inte sätta sig deremot, d& han mycket väl insflge betydelsen af att få den kontanta behållningen ö kad och snarast möjligt fä sockertullen nedsatt. Tullkoniiténa ordförande, lians Hansen, var aniot förhöjningen och fann det besynnerligt, att finansministern så lätt kunde gå med pä ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

1955 15th Street, Mellan Church och Dolores, S..H Francisco. \'l: är (lon l>eliagli(;n liden att prenumerera pä VKSTK (TSTKN Ilar XI försökt hvilket. underverk on annons i Vestkusten utför? Entered »t the San Francisco, Cal., Post Office j Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifve» HTofje ToKadag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15U1 & 16O1, Chiirck & Sanchez. Frenumkrationspris: Ktt år $2.00 Ett halft är 1.25 Ktt kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. ÄUEX. OLISSON, Utgifvape. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Hvatl vi skola iita och dricka synes fortfarande sysselsatta största delen af mänskligheten. Nu har en kvinna i Kurland dött emedan hon druckit för mycket te, hvilket bildat en läderartall hinna å magens innersida. Det skall Val vara litet bättre ä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

Vest kusten (ten 2?. Aug 1907. 25 September. Anhållan om kataloger och andra förfrågningar besvaras med nöje af Gustav Andreen, läroverkets president, Rock Island, III. Solbränna, "Prickly Heat" och Myggbett I botas liitt genom behandling med Salubrin, eller Toalett'--Salubrin. KN KINKIG MAGE gör ofta invändningar mot ombyte af drickésvatten under resor, men visar sig fullkomligt belåten med hvad drickbart vatten som helst, om till hvarje glas sättes omkring 1 tesked Salubrin. THE SALUBRIN LABORATORY. Sta. E, CINCINNATI OHIO. Agentur för California: West Coast Pub. Co., 30 Sharon St., San Francisco. Lokalagenter önskas. 1057 Franklin St. C. F. Salomonson, mell. Iltli <S: 12th, Oakland. Telefon Oakland 3551 r Omhulden och bevlsten vårt eget, gemensamma och kristliga läroverk! Dårlgenom befråmjen I des» segerrika utveckling och bringen heder åt det svenak-amerlkanaka namnet samt erhållen varaktigt gagn för Eder sjftlfva. Utmårkt, tidsenlig och billig undervisning meddel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

SOUTHERN PACIFIC I1Ö&.so immar. Högsowiniargriinsliaii -ring min för stusval star i sitt \ iiiiiita flor och gladt loltl öga smeker. Blå hvalfver himlen ifver berg oc! dal, sol öfver inajövåg i silfverglltter le l;er. Hvita soin svaVior fjerran skyar gä, sväfvaioeh svinna hän som ungdoms årens drömmar, medan mot rymden ljuflig dofl del strömmar, doft af syrén i blom från niirmstf berså. An är ej slåtterns tid.... 1 sabbatsrc hvila)' den fagra nejd, som jag Mb. egen kallar. Dock kring mitt ringa, trefna Blom sterbo vajar det gyllene råg bland vackra klöfvervallar. Boita frän ailfarsvägens damm oct (il'm.s ser jag hur fjärilar bland ängens blomster tumla, lyssnar till surr af honungsbi oct humla rundt kritig den jättelind, som skuggi ger mitt hus. Dagarna knappas af och snarligt ståt mörkret omkring min knut och som niarns saga ändas. Än vill jag fröjdas dock hvart dygt| som går, innan 1 tida timma hvita st jernér tän das. Hvila min arm, tills skörd ek lockai slår vill jag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

pped. F&bep ..Specerihandlare.. 3893 24th Street, San Francisco. Telefon Blue 476 GHAS. LYONS LONDON MMDAKES NYA ADRESS t K: 731 Van Ncsk Ave. 11# Fillmore St. I I San Francisco. OAKLAND 1MTIK-: (>5<S HroniiwtivKoslynicr pji Ik'.sIiillnin^' $18 upp Piinlnlonjrer .$5 upp. ! Största odi linasli- F'ij;it af ylletyger ]>fi Stillalialskusteii. August Johnsons GROCER! BUTIK 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Aflägg ett .Lic-suk i det NYA "STORKT"- . "Vestkustcn" till salu. Salubrin. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfveflBätlningt) iForts. fr. föreg. n:r.) VIII. Det harte blifvit höst. ÖWoberyin- ! rien strök redan öfver de i brokig färg- j pry'flnad prunkande skogarne vid Atlantlska kusten, och om också vid middagstiden soien ännu nedsandi» rätt liela Btrfilar, så lagrade sig dock morgon och afton tala diuimo;- med j kylande vindjustar oiver Manhattan- i öns labyrint af hus och hindrade tim- i tal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 August 1907

8. Vestkusten den 22 Aug. 1907. San Francisco. SVKNSKA i.ut1i. KBENK7.KR.--KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San l?raiicisco. SOudagar: Högmessa kl. n f. in., aftonsång kl S. Söndagsskola kl. 10 f. in. Uugdouismöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. ['astor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, JKt* Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f. in. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Kmanuel Baptist Church. Bartlett St.. mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., pä följande tider:. Söndagar kl. 10:45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. S bönmöte. Alla välkomna. John P. Rosquist. Pastor. AdiiAdress: 2431 Mission St. Strejk bland telegrafist erna utbröt lorra veckan öfver hela landet och alla de olika telegraflinjerna äro mer eller mindre affekterade. Det erkäuues allmänt alt en stor del af telegrafistema icke erhålla tillräcklig aflöning, ehuru somliga af de mera skickliga och dem som utföra nattarbete erhålla en mera rimlig betalnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x