ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ví AND WESTSKE NOVINY Šířením tohoto Usť du, kterou by ks' Pouze uvědoměJ' ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! VědétL .rností do- ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČJSLO (No. 15) Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the post offiCe at West, Texas, tuider the Act of March 3, 1819. 15. DUBNA (APRÍL) 1938. Přiznal se k posílání Ernest 0. Thompson výhružných dopisů zahájil kampaň Houston, Tex., 13. dubna. — Le- ster K. Woodall, 421etý sprostředko- vatel piva a dopravovač trucky z Brenham, s pláčem přiznal se k vi- j ně, že poslal sedm výhružných do-1 pisů dvěma obchodníkům, na nichž žádal $5,000 a $10,000. Muž, vážící 264 liber, pláčící a tře- soucí se, byl postaven k výslechu před spolkového komisaře W. F. Ca- rotherse s obžalobou, že posílal vý-! hružné dopisy J. E. Evanso...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

ČEUHOSLO^L V pátek, dne 15. dubna 1938. MÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Honu rfárkv které jí pravidelně posílala rok co •Snad se nebudeme bát napsat pravdu?!" řek] ženě. la P1" t0 Dro ni práce stejně radostná, jako pro Holka utekla, my o ní nevíme a docela jsme se ji zřek- rot NeDy h tQm syiralo těžkou bolestí a U. Peníze nám pro ni nikdo nedal. Tohle napíšeme a o Pé , rčené přímo Hané, skanulo hodně jejich slz VeCl. Li ^ . . . _ í . HluhnlráVin víc se nebudeme starat!' i na žhavých — jaké jsou výrazem hlubokého Učinil, jak řekl, a oznámil Heleně několika stručný-' — ®1^11 a ■ "drv c. ... U1 K M - i Na !nia tf naTejí radost z dárků a na její štěstím roz- níze Haně nedal, a ze si je nechal pro sebe. Chtěla jen I vzpo®m^ 1 1 mi větami, co se stalo. _ _ j žalu Helena už byla připravena na možnost, že Mikan pe- "Není to pravda!" vykřikl nezvykle podrážděně Ru- dolf Novotný. "Dnes jsem se náhodou s paní Smolíko- vou sešel, mluvil jsem s ní o včerejším dámském večír- ku a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

Čechoslovák. V pátek, dne 15. dubna 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Snad se nebudeme bát napsat pravdu?!" řekl ženř 'la pro Hanu dárky, ktere jí pravidelně posílala rok co "Holka utekla, my o ní nevíme a docela jsme se jí zř, k rok- Nebyla to pro ni práce stejně radostna, jako pro , j| m . ,v J i i« i c«/jnn cn ií nri fnm svíralo t.P7.knu nfil PSt,í a li. Peníze nam pro ni nikdo nedal. Tohle napíšeme a o víc se nebudeme starat!" "Není to pravda!" vykřikl nezvykle podrážděně Ru- dolf Novotný. "Dnes jsem se náhodou s paní Smolíko- vou sešel, mluvil jsem s ní o včerejším dámském večír- ku—a byl bych se propadl hanbou, když mně řekla, že včera večer vůbec u ní nikdo nebyl. Byla s manželem v divadle a tebe prý už neviděla kolik dní. Co na to řek- neš?!" "Já — já — " koktala, hledajíc se zoufalým úsilím novou výmluvu. "Byla jsem u — u — vykladačky ka- ret!" Hluboce vydechla, když pronesla tuto další lež, řa- dící se k celému řetězu lží předcházejících jako nový člá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

Jne 15. dúhná 19 nachlazeními? CO TÝDEN DAL. • SJKI Uk kHCi khu « Mlí'1"!- Um « (4«U. . MnM|, "«W • Uia4k.. MTiMayck ápalaýa Amtb fx>.Ut* 11.00 M faWHm >120 wU ■ (14 ■ •a) i DR. PETER FAHRNEY & SONS CO 2501 Wathinglon Blvd Chicago. III V Kanadr Dodáváno Brju Cla. SOKOLSKÝM JEDNOTÁM V ŽUPĚ JIŽNÍ A. O. S. SDRUŽENÝM, Dallas, Texas, 3. dubna 1938. Bratře a sestro! Nejdražší statek člověka — SVO BODA, jest v krajním nebezpečí. Nepřátelé její, ve všech částech své ta, brannou, surovou moci a nási lim chtéjí tento plod civilisace ze světa zprovodit. Ohrožují všechny národy, do jich života myšlenka svo body a demokracie zapustila koře ny. Uchvacují stát po státu, zotro čují národ po národě. Dnes vztahu, svá chapadla po republice Českoslo venské. My, čechoameričané, kteří jsme si uchovali lásku k zemi, ve které jsme se zrodili, víru a úctu k náro- du, z něhož jsme vzešli, nemůžeme nechceme a nebudeme klidně při hlížet k tomu, aby tento vražedný zločin na národu našem byl spá- chán....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

ČBCHOfiTrwAK V pátek, dne 15. dubna 1938. I. naše pošta Dallas, Texas. Mili čtenáři! Po bouři bývá prý zase pěkně. Ty poslední bouřky nahnaly nám všem dosti strachu, neb voda se jen lila, kroupy padaly, vítr vál, ale není to tak zlé, neb ty naše kvítka jsou ne- poškozeny, však farmáři mají ško- du. Dnes jsme si vyjeli ven a voda dosud stojí na poli, korný jsou zbité hod. odpoledne. Vždy se nás sejde'nám na Den Matek a uvidíte vše- hezká skupina, přineseme si různé cky naše děti. Já bych se z toho veli- šití, vyšívání, háčkování, zákusky, ce potěšil. ku kterými si uvaříme společně ká-1 Tak zdraví všeckým čtenářům a vu, zasedneme kolem stolů a měli čtenářkám tohoto listu i redakci byste nás vidět, jaké jsme štěbetal- přejeme hodně odběratelů. ky. Zachytnout to vše na fonografo- vé desky, jemináčku, to by byla ko- medie. Jakub Ivicič, Rt. 1, Holland, Tex Poz. red.: — Dáváme Vám k dobru na celý rok. Doufáme, že občanství NA ŠIKMÉ PLOŠE. Která se chcete mezi nás přidat obdržíte, abyste a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

i v Čechoslovák V pátek, dne 15. dubna 1938. Dallas, Texas. Milí čtenáři! Po bouři bývá prý zase pěkně. Ty poslední bouřky nahnaly nám všem dosti strachu, neb voda se jen lila, kroupy padaly, vítr vál, ale není to tak zlé, neb ty naše kvítka jsou ne- poškozeny, však farmáři mají ško- du. Dnes jsme si vyjeli ven a voda dosud stojí na poli, korný jsou zbité do země a zaplavené. Tak to vypadá, že ta příroda jest tak rozervána, ne- spokojená jako my lidé a celé náro- dy. Ať čteme zprávy z kterékoliv země, všady jsou nepokojen. Což je to platné nabádat lidstvo, by se na- vzájem milovalo a dohromady sná- šelo, když jest tolik jakýchsi ne- snází mezi námi a v nás. Ať jdeme kamkoliv, všude jest je- diná otázka, co bude s českosloven- skem. Celých 20 roků to vzalo, než si cizina zvykla říkat Čechoslova- kia a hle, za krátkých pár dní po zabrání Rakouska Němci, kde kdo umí vyslovit Cech a čechoslovakia, nikoho neslyšíme říci Bohemia. Dnes jest na nás, bysme se všichni drželi toho jména Čechos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

V pátek, dne 15. dubna 1938. ^TTOST/TVfo Crosby, Texas. Cténá redakce Čechoslováka a čte- náři vespolek! Žádny odsud nepíše, ani náš ko- vář Jos. Šhipula z Little Chicago, předměstí to našeho Crosby, tak chci aspcň něco odsud čtenářům sděliti. Předně máme zde v Crosby při vyšší škcle nedávno letos postave- né Gymnasium, které bylo otevřeno svému účelu dne 31. března. Při kte- réž příležitosti řečnil zde William McCraw, kandidát za guvernéra. Ne- byl jsem tam přítomen, tak nevím o čem řečnil, ale lidu snad bylo ně- kolik set přítomno. Naši školdoaor- ci zasluhují pcchvaly, neb ono gym- nasium, které snad stálo okolo $15.- 000, postavili bez odhlasování bon- dů. Kdežto ku př. vy tam ve West, daleko větší osadě nežli jest naše Crosby, máte teprve hlasovat o bon- dech ku postavení gymnasia. Zato zase, jak se dočítám, vy tam farmáři dostáváte již ty vládni checky, někteří snad hned v únoru a v březnu další dostali. Kdežto my zde v Harris Co. jako bychom nebyli ani v Texas, dosud žádné zm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

CíchoslovAk V pátek, dne 15. dubna 1938. i ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. je ze 300 poslanců 72 Němců, v se- nátě ze 150 členů 37 německých. Ce- lá propaganda Němců v Českoslo- vensku jest vyvolávána placeným Henleinem a jinými Hitlerovými náhončími v Československu, pro které by česká vláda měla zavěsti koncentrační tábory po způsobu na- zistických v Německu a měla by jim dáti ochutnati jejich vlastní medicí- ny. Možná, že by pak zkrotli. • * Badatelé odboru zemědělství po douhém pátrání vidí úspěch k do- sažení dostatečných zásob ostravy hmyzu, jenž ničí úrody, za velice mírné ceny. Znalci oznamují, že jest možnost výroby této otravy z oby- I čejného plevele, známého jako "čer- I tovy šňůrky" a divokého hráchu, a - J co při tom bylo nejlepší, že otrava Ceny oznámek sdělí se na požádání, taková nebyla by škodlivá člověku i Advertising rates on applicatio...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

V pátek, dne 15. dubna 1938. SechoslovAk Radiojournal z Temple a okolí. J. Z/ Bratři od řádu Hvězda Svobody při Seaton maji přestavenou spolko- vou budovu od základů, která vyho- vuje všem požadavkům dnešní do- by — prostorná taneční síň a dobré, úhledné jeviště. Tak nám v našem ru od síně, aby otevřel dveře a roz- j jest již jiný půvob, když mohl projí- svítil světla a potom druhý, který jest ustanoven k výčepu, a to jest všechno. Bratři, síň patří vám a vy se máte dostavit! všichni a dbáti, aby i ti druzi přišli, co mezi vás nepatří. Vy máte pracovati, aby ta vaše posvát- ná spolková místnost se stala do- staveníčkem našeho slovanského národa. Slečna Esther Šebestová, student- ka ze státní university v Austinu, zděluje pěknou novinu a sice, že ti všechna ta místa, kudy za mládí chodíval. Jsou to dojmy, které ne- lze vyjádřit. . . I Naše Československo jest krásné, pravý ráj to na pohled. V dnešní do- bě nás stará vlast volá: Přijďte, krajané zámořští na všesokolský slet! Komu pomě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

fiU)VAK V pátek, dne 15. dubna 1938. X Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemi^ O. K. — DOBRÉ JMÉNO. Zde v této zemi všichni obchodní cestující mají při jméně svého zá- kazníka nadělány různé značky ve svém seznamu. Když jsem nevěděl, co různé ty značky znamenají, tak můj dobře známý agent mne vy- světlil, co značky nesou. Dokud pří jméně člověk má to O. K., tak je do- bře, neb to znamená, že je možno člověku tomu dá ti zboží na jistou dobu bez peněz čili na úvěr, zkrát- ka že ten člověk zaplatí. Dobré jméno míti znamená více než peníze, neb za peníze, o kterých je známo, že jsou dnes všecko, není pravda. Kdo jednou ztratí čest, ten nikdy žádnými penězi ji zpátky ne- dostane. Naše stará vlast Československo, o které dnes již ví celý svět, neb se jí dostává reklamy v každém dílu světa, a teprve nyní národy pozná- vají dobré jméno Československa a dobré jméno výrobků, které Česko- slovensko do celého světa rozesílá, za kteréž výrobky dostávalo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

V pátek, dne 15. dubna 1938. CECHOSLOVAK Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý Po nějaký čas kopali pilně, avšak nenacházeli žádné rudy; vyhlado- věvše odložili své náčiní, posadili se k jídlu, a pak zase vrátili se ku prá- ci. Vše bylo marné. "Práce jejich," praví Las Casas, "dělala jim notnou chuť k jídlu a rychle jim trávila, nedávala však žádného zlata." (Las Casas, poslán do Ameriky co missio- nář, později biskup Chiapánský, po- věstný jest pro svou lásku k Indiá- nům, kteréž při každé příležitosti v ochranu svou bral. Z přílišné dych- tivosti, aby osud nešťastného toho plemene zmírnil, podporoval uvádě- ní černých otroků do Ameriky, kteří jsouce těla silnějšího schopnější se mu býti viděli k těžké práci, pod kterou klesali slabí Indiáni. Las Ca- sas zanechal vzácné spisy, týkající se této první doby novoamerické hi- historie.i Brzo byli v koncích jak se zásobami tak s trpělivostí, i vraceli se reptajíce tou samou cestou, kte- rou byli před tím tak radostně na- stoup...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 April 1938

fmrHQSLOVAg V pátek, dne 15. dubna 1938 n' CENY SEVEROVÝCH LÉKŮ U The Old Corner Drug Store A- S125 SEVERU Af fiA Regulátor pro jeny yltV>| ?6C 41c SEVEROVA HOŘKÁ, za 50c SEVEROVO ESKO (kožní mast), za j. 85c SEVERÚV 45C BALZOL, za .. 50c SEVERÚV FACE CREAM, za 25c SEVEROVY Cathartic Pilulky, za j| 50c SEVERÚV 41C BALZOL, za .. 21c 25c SEVEROVY UTIŠUJÍCÍ KAPKY .. 21C 25c Severovy Tabletky proti bolení hlavy 21C 30c Severův Lék proti průjmu 24c Vážíme si Vaší přízně a doufáme, že i nadále nám bude popráno Vám sloužiti. Ti.e Old Corner Drug Store "POUZE TO NEJLEPŠÍ". WEST, TEXAS BEST THUTBE program TODAY AND FRIDAY The Jones Family 'Borrowing Trouble' Also MICKEY MOUSE SATURDAY — ONE DAY ONLY Charles Starrett —in— "Outlaws of the Prairie" Also Comedy THE 3 STOOGES "Termites of 1938" Zásoby Velikonočního zboží nejlépe koupíte u nás! DÁMSKÉ SANDÁLY 98c • BÍLÉ • ČERVENÉ • ČERNÉ Velmi pěkné, nízké i vysoké pod- patky— Mužské Sváteční Střevíce. $1.98-3.90 O NEJNOVÉJŠÍ VZORY $ BÍLÉ ® ŠED...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, Jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHO8LOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 3* ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! I Ý-í> Jí* Sířením tohoť ^ prav- du, kterou A měl vědětt. Pouze. - ^ a svornosti do- slovenský lid v Te- g ctL m AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 16 Entered as sccond-class matter Januarv 2. 1920, at the post offjce at West. Texas, ""iw the Act of March S, 1879. 22. DUBNA (APRÍL) 1938. Tom Hunter opět kandidátem guver. Wichika Falls, Tex., 19. dubna. — Tom P. Hunter, olejář z Wichita Falls, třikrát kandidát za guverné- ra, vrhl se dnes opět do guvernér- ského zápasu, s odporem proti stát- ní politické mašinérii a pro "oby- čejný lid". Hunter úředně oznámil svoji kan- didaturu po své cestě různými čá- stémi státu, kde vyšetřoval u svých přátel příležitost k zvolení a jak pravil, zjistil, že voliči se vyslovují pří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

Čechoslovák - V pátek, dne 22. dubna 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY román Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Její slova mu vehnala do obličeje záplavu ruměnce, ale tentokrát nezrudl zlostí, ale pocitem naprosto ji- ným. "Ale já nedovolím — " koktal rozpačitě. Paní Valentová mu nedala domluviti. Zvážněla a zahleděla se mu dlouze, zkoumavě do očí. "Vy Hané nemáte co dovolovat a zakazovat," pravila chladné. "Mám-li k vám být upřímná, tedy vám otevře- ně řeknu, že nebezpečím pro Hanu nejsou moji hosté, ale někdo jiný!" "Kdo?" řekl sklesle Jiří. Tušil, co uslyší a předem se bál oné nepříjemné pravdy. ' "Vy sám!" řekla nemilosrdně paní Valentová. "Jak to?" - Jiří se neklidně zavrtěl, jako by seděl na-frní. "Vy se s ní denně setkáváte, v neděli s ní chodíte do divadel a do biografů, čekáte na ni, když jde do kursů a když jde domů a — pletete jí zbytečně hlavu! Nevy- mlouvejte se zase na svou povinnost k ní! Tak dalece za Hanu nejste odpovědný, abyste musel každou volnou chvíli ztrávit v její společnosti. N...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

V pátek, dne 22. dubna 1938. A. J. BeUnger Montreal, Que. trpíte- o«ig§55&Bí SSSSSSt 3SS&ÍS2K" ledke"! VŠELICOS F. J. Morávek. Rcbstown, Tex. Jestliže vaše nesnáz jest skutečně špatné zažívání a vyměšování, proč nedati Dra. Petra Hoboko příleži- tost pomoci vám, právě tak jako pomohlo tisícům jiných trpících během posledních pěti pokolení? Časem vyzkoušený žaludeční posi- lující léčivý prostředek, blahodárně působí na činnost žaludku — pra- vidluje stolici — pomáhá zažívání — a pomáhá zvyšovati chuť k jídlu vyměšováním nečistot ze zažívací soustavy. Jestliže někdo ve vaší rodině trpí špatným zažíváním neb zácpou, vyplňte níže se nacházející kupon a opatřte si dnes láhev Dra. Petra Hoboko! i# Dra. Petra Léčivý Olej Liniment přináší ^ rychlou, utišující úlevu znaveným, bolavým svalům. Ro- dinný pomocník v tisících domo- vů po více než-li 50 let, rozhodně pomohl mnohým lidem trpícím rev- matickými a neuralgickými bolestmi, obyčejnými bolestmi hlavy, ztuhlými a bolavými svaly, u...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

cecHgsi.oyAgL V pátek, dne 22. dubna 1938. SOUDCE D. W. BARTLETT 54. DIST. SOUDU. J TO I ONO. D. W. BARTLETT Dříve nežli oznámím, že se uchá- zím o znovuzvolení do úřadu soudce 54. distriktního soudu, přeji si zde vysloviti můj nejsrdečnější dík, pro- jevený mi v minulosti lidem okresu McLennan, a za právo kterým jste mne poctili, když jste mne zvolili sloužiti vám v úřadě distriktního soudce. Uznávám, že veřejný úřadu jest úřadem lidu a ujišťuji vás, že toto budu míti na vědomí tak dlouho, dokud mne úřadem tímto pověříte. Také uznávám, že není důležitěj- šího a zodpovědného úřadu, jako jest úřad distriktního soudce, který denně rozhoduje o svobodě a vlast- nictví majetku našich občanů; na základě zkušeností, kterých jsem nabyl, cítím se lépe schopným nežli kdykoliv v minulosti, úřad tento správně zastath a až do konce budu tak činit s nej lepší svou snahou. Dříve nežli jsem byl zvolen do to- hoto úřadu, slíbil jsem lidu tohoto okresu, že jim budu sloužiti dle mé nej lepší schopnost...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

T psi jet ČTK S. mima i£3£ Z CarDtB QsňstL T T SHIT-Jty. Paneveni TIP-Ť SKSKiKictveisiiEi rt- pimik"; pru mwt. ppnáiivt mmur BÍSi'- KH5Í cajrfc. řlr-g- imčr. s^u nuy.nr etjussc přec ssípn- emsZL ram-MTurr TsurniBMi. i ur-t awi'a- at liajamiií . Šémy rjm: a« m 11 ^yjaát mnimeiL «pt ici o Ě k i xaií tnzrwniě. t t spnwstliwvtni at-jmeen ent ntami. ueuuiKu emt latupat pnBčj^iyene ir.Uíet ííhl meň bc není i tem n- #t mus. inect Hňier uy. j c p~i seiyn. sveien. jmmístmu; a ídrvt- sne. rdi rareitt sment apniBr: z. „i. 11 mí jm Táta repímiim víjhl tronrai. ^"xiiidcL at t pani. nqjMiení swě: tj?? asamt t st- íní. st laiá tiircět uppri. u-cst £>- tiuč v1 Tas, tur; cui praia- um stu- an Cg. Mti iHMiwěá: st uspai. nt pt ííuafcy cat nei t*, T^tm-ZÁ ř.xa. ffiuiinu ingijt- i ř: um in. py D®t pr. n&í. t ;s.c :«šví hjhhí jraoáíineiiá nfiKaast ciert sa i>- ňnnniiui. aau t t mer L K nua t *íi6i"«rc. priputK pucnet t i iíst nww: sjííiiviic; iser? ažculu í&we p""fc_ pr. fiakaiffict t Sěmci...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

um Čechoslovák V pátek, dne 22. dubna 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West. Texas. ' ifi OFFICERS: Aug. 3. Morris, President " Job. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: , Aug. J, Morris, Jos. F. Holásek, F. J, Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sděli se na požádánL Advertising rates on appllcatian. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejnl Adolf Hitler ve středu oslavoval své 49. výročí svých narozenin, a poněvadž si potrpí na pompu, pará- dovaio před nim u berlínské univer- sity jeho nejlepší vojsko. Dostalo se mu nesčetných darů, mezi kterými bylo 500 tisícové auto, vyrobené to- várnou Daimler-Benz. Jen nechť u- žívá slávy, dokud může, poněvadž tato pro něho dlouho nepotrvá. • • Tem Hunter už zase se uchází za guvernéra. Připomíná nám to ze- snulého William Bryana, který byl věčným kandidátem za presidenta. Tom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

V pátek, dne 22. dubna 1938. Čechoslovák OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. okres McLennan D. W. BARTLETT za Distriktního Soudce 54. Distriktního Soudu. (O znovuzvolení.) JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOQRE ' BILL SURHATT •'> BEN N. ADAMS za odhadčiho-výběrčího daní. Za komisaře, 3. precinktu W. J. (BILL) GIRARD ' AUGUST DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvolení) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKÝ za smírčího soudce 3. precinktu okresu McLennan. LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinktu. okres hill. Za distriktního soudce WALTER L. WRAY (O znovuzolení) A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktního návladního. H. MAURICE CLIETT za komisaře 2. precinktu. SAM GLASS za Okresního Komisaře Precin...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 April 1938

w mm MMMMHi Čechoslovák V pátek, dne 22. dubna 1938. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. HLEDÁ SE! Kdo umí z čtenářů vyložit sen? Zdálo se mi ve spánku, že jsem se — udávil s velkým kusem bramboro- vého knedlíku čili šišky po morav- sky, jaké pro mé moje polovička — Náš šerif Joe E. Roy dostal o- známení, že ze sedmi bavlnových džin v našem okresu se ztratily ty . , . . . ochranné hasící přístroje, které jsouc!' ,er® ^ 801)6 moci dobři lez" — Ve staré vlasti letos jsou zaká- zány májové slavnosti, které jsou tam pořádány jako na dělnický svá-1 tek, aby v nynější době neudály sej nějaké výtržností a proto president Beneš oslavy zakázal. Nám to ale v Ennis neplatí, protože na nás ti Švábi Němci nelezou a proto bude- me v Sokolovně v neděli na 1. květ- na pořádati velkou májovou slav- nost, při které bude státi vysoká máj na nádvoří Sokolovny, na kte- ré budou navěšené různé cenné vě- NAŠE POŠTA SOKOLSKÁ HLÍDKA. Celý tento týden naše obě ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x