ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

Wr* n ' * 'f ' K ( / Svenska nyheter. STOCKHOLM. Läkarekårens senior är, sedan nu dok- tor G. W. A. Jacobi aflldit, f. d. pro- vinsialläkaren i Norrtelje distrikt, nwdi- cine jubeldoktorn Pehr Georg Palmgren, född i Mariestad den 24 Juli 1809. Ett bolag med namnet Svappavara Järnfält har nyligen bildats med ett ka- pital om 3 millioner kronor. Prof. A. E. Nordenskjöld är bolagets ordförande. Järnfältet är beläget i öfre Norrland. Af hvilken betydelse kräftfångsten nu- mera är för Hjelmaretrakten kan bäst bedömaa deraf, att genom Hjelmare ka nal fördes till Stockholm åren 1896 och 1897 följande antal kilogram kräftor, det förra året 63,833 och det senare 63,- 629. En lufttorped lär man ha att motse, när kapten Unge, som invid östra statio- nen här i Stockholm har en experiment verkstad, blir färdig med sin uppfinning. Lyckade experiment ha utförts,, och en sådan auktoritet som Maxim har lyck- önskat hr Unge till hans framgång. Aprilväder och norrsken. — Ett vac- kert norrsken iakttog...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

err DHNHM tri ■ ■ ? ' ! Y\ lT ^1 I : I I > 1". V . i I I •:/7 r ) ' i j r /* TEXAS POSTEN, TORSDAGEN BEN 12 MAJ 1808. TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annonstidning för Bven- sktu-ne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlahed every week, ln Austin, Texas, by the Bwbdibh Amibioah Pdbmshiho Co. Tae only swedlsb puper ln Texaa, and the ■est advertlsiug medium to reacb tbls elans t citlzens. J. M. (JJKHUOLM M. J. KNAFK _ ....Edltor. Manager. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris s Ett år - - - - - - - - - 1.00. Ett hälft år ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXJLB POSTEN, t03 East Siath St., Austin, Texas. Advertlsing Råtes. « On larger advertisements råtes will be made on application. Texas Posten lofvar att hälla sina läsare väl underrättade om hvad som tilldrager sig på k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

TBXAH POSTEN, TORSDAGS* DEN 19 KAJ 1808. BREF FRAN ALLMÄNHETEN. * ♦ Kansas City-bref. Kansas City, Mo., i april 1898. Till mina vänner i Texas och till redaktionen af Texas Posten! Undertecknad sitter nu i sin ens- liga koja under krigstiden och tän- ker på gamla minnen från fordna dagar, då jag helt ung landade i "the Lone Star State". Det var råren 1884, som jag anlände till Galveston frå Havana, Cuba. Jag minnes så väl, huru jag då förak- tade dessa cubaner; men nu har jag andra tankar. Min tanke är nu: låtom oss få se dessa cubaner befriade ifrån påfvens välde; de hafva lidit nog af denne tyrann, och derföre böra de blifva frigifna och öfverlemnade till vårt nya fo- sterland. Men det var ej om kriget jag ville skrifva; jag vill, såvida re- daktionen det tillåter, nämna litet smått och godt ifrån den stora fläskpackarestaden, Kaylei. Som jag tror att redaktören svarar: "gå på i ullstrumporna och sqvallra hvad du kan", vill jag först nämna att svenskarne i denna stad åter lyckats ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

(V lii ) >. HW ',! 1 STANDARET Hvensk historisk roman t rån snapp- haiierne lid AK Perr Hparre. 4 \ *.• IV, j) v ^ * /- B '/* - ■ i (4) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Ja, ers majestät; men jag har en stor olycka att förtälja! — Danskarne hafva väl Icke öfver- rumplat och Intagit Malmö? — Så olyckligt är det ej, dock illa nog ändå. Penningtransporten har fallit i fiendens händer vid Loshult. — Det var icke stort bättre. Anföra- ren skall, så sant jag lefver, klädda ste- gel och hjul! utbrast kungen och slog handen i bordet, så att flere glas föllo omkull. — Han stupade bland de allra första, och det var med mycken nöd jag kom igenom för att inrapportera händelsen. — Djäfvulen kunde gerna tagit er med, afe hade han fått hela det för- sumliga byket i ett notvarp. Här måste ha varit förräderi å färde; men jag skall hålla räfst, det kan ni lita på. Skickade jag er icke ett särsklldt bud, att ni skulle 6e opp? Är det förlåtligt att bli tagen af en handfull fiendtliga ryttare? — Något bud f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

t- ■* t Lifvets bråk och besvärligheter Lifvet mänga plågor har, Som oss följa alla da'r: Riddarstjärnor — lull, lull, lull! — Skoshaf, bleksot, fyrkar, tull, Fattigvård och pantkontor Och en budget, hemskt så stor. Bäst man har som roligast, Blir man för bekymren fast: Champis smakar — men är dyr, Dansar man, så blir man yr, . Ljufligt är att vara kär, Men det har ock sitt besvär. M&ngen lockar ärans stig, Den en gång har narrat mig. Riksdagsman jag ville bli Och låg riktigt vådligt i. Äran dock förbi mig gick, Och jag bara ovett fick. Spekulera jag försökt, O, jag sigtade för högt! Upprymd var min fantasi, Rik, förstås, jag skulle bli, Rik som sjelfva Englands bank. Men hur gick det? — Jag blef pank. Magen fordrar mången bit, Och för kläder hvilket slit! Järnvägsresor gå så lätt, Men det fordras — en biljett, Och om du förlorar den, Ja, då blir det bråk igen. Och det onda envist är, Har m&n det, så blir det der. Blomstrar näsan som en ros, Går ej färgen lätt sin kos, Och o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

TJSXAS POSTEN, TOKSDAOB* DEN 12 KAJ 1898. ,1 i\ "*Y AUSTIN. Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Inmönstrade ånyo. Såväl kapten Jtoberdeau som de andra offii erarne ha återtagits i kompanierna, efter telegram frän Wash , men de kunna aldrig få pension. För rena och friska droger och me- diciner till billiga priser gä till Mor- ley Bros., 206 E. Pecan str. Djerf stöld. I tisdags middag lyc- kades en tjuf att stjäla $273 ur lådan i Erzuks butik. Han var sjelf till middag cch biträdet sysselsatt i bak- re delen af butiken. Polisen letar efter tjufven. Köp edert kaffe hi äiidt hos Deen & Walltngs, så att ni kan lå de femtio- fem dollars, som de komma att gifva bort. Rättelse. Bland Texas nyheterna stod frän Georgetown att rar Sven Andersons hustru varit sjuk i lung- sot och af.somnade elc. . Det skulle i stället vara tnrCarl Swensons hustru, dotter till mrs Anderson. Kom ihåg att rätta platsen till att fä de biUta vaiorna för de billigaste priserna ä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

i 'M II I k i I piå v- 1 V, i TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Arg. Löp. No. 131. Austin, Texas, Torsdagen den 29 September 1898. Vol. 111. No. 27. KRÖNIKA. För "TEXAS POSTEN' att öra experiment, som kunna anses allmängiltiga. Låten derfö- re enhetens band få sammankny- ta eder, landsmän, som äro jord- brukare, och låt ej egensinthet, sjelfviskhet eller afund afhålla eder från en framgångsfull samverkan! Ingen kan undgå att lägga mär- ke till den rörelse som för närva- rande pågår bland jordbrukarne i Tex. o. som af ser att bryta mot den inkomna seden att endast odla bom- ull. Äfven under föregående år hafva röster höjts emot detta ensi- diga jordbrukssätt, men först nu, sedan bomullen sjunkit så lågt och dessutom så godt som alldeles sla- git fel på många ställen, hafva jordbrukarne kunnat förmåtts att allmänt göra ett försök till omby- gäfves har man sett eftei-hans an- Det har mera än en gång frestat mig, då jag hört det föraktfulla sät...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 1898 SVERIGE. { del, afled. Hustrun, som blifvit illa bränd på armar, hufvud och Stockholm. Vid eldsvåda i nr ')r''8t, fördes till Arvika sju hus. 13 Freygatan den 1 sept. hlef en- j Hon lär kunna räddas, kan Kajsa Erikson-Uoström sä 1 Eksjö. Extra rådmannen här- svårt brännskadad, att hon följan- städes C. F. Anderson har aflidit. de dag afled , —Missionär Tjäders hustru, som omkom genom drunkning nära staden Grimstad i Norge, var liflorsäkrad för 30,000 kr. i Kölns olycksfallsförsäkringsbo- lag. —I en interview har professor Nordensköld förklarat att han icke alls är orolig därför att inga underrättelser från eller om An- dree inträffat. Om ballongen kommit ned på den asiatiska si- dan, så torde man kunna antaga att expeditionen nu befinner sig bland tschuktscherna i yttersta Sibirien: har expeditionen-sjiam- nat på den amerikanska sidan, så har den kanske kommit till någon peishandlares blockhus i nordve- stra Amerika. —Den 2...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN ag SEPTEMBER 1898 f 1 BREF FRÄN ALLMÄNHETEN. Bref från Vernon. Vernon den 19 sept. 1898. Ärade red. af Texas Poseten! Jag vill skrifva litet om huru vi hafva det här i Vernon. Detta är en riktig villastad med fint och der- till mycket humant folk. Men det har gått kräftgången, så att hun- dratals hus blifvit sålda och bort- flyttade och äfvenså gasledningen har tagits upp och förts på annat håll. Dock ser det nu ut som skul- le det gå framåt. De hafva börjat att bygga på nytt, och det har till och med blifvit uppsatt telefonled ning här. Landtbruksmöte hölls här den 15, 16 och 17 september, men det liknade icke mycket våra svenska möten. Här finnes ej mer än en svensk familj med tre barn, samt två män, mig sjelf inberäk- nad. Mr Swenson är den andre. Han lyckades vid mötet få pris för den största sötpotatisen och en vindmölla, som han sålde för $30. Jag hade lemnat in till mötet stora och utmärkta tomatoes; men som det ej var någon som täfl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

TEXAS JPOSTEN. Nyhets- och Annonatidning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN: (THE TEXAS POST.) Publtshed every week, ln Austln, Texas, b the Swkdish Ambhican Pdblishino Co. lie only swedlsh paper ln Texas, and the oest advertlsing modlum to reach thls Claes t cltlcens. J. M. Ojekiiolm Editor. M. J. Knapk Manager. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft är ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Or&ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS IFOSTEIST, U0 Kast Ninth St. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagif vande. VI äro auktoriserade att anmäla mr S. C. Granberry srtsotn kandidat Jll repre- sentative i leglslaturen. VI äro auktoriserade att anmiili do- maren J. M. Urackenrldge säsom kandi- dat till häradsd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 29 SEPTEMBER 1898 f NSKA NYHETER. [•*.— 1 ~ Svensk kandidat. Sidney, WasK, Iden 16 sept. Norrmannen C. W. fCIauson h:«r af republikanerna i Kit sap county uppsatts till kandidat för auditor. Krossad underjett träd. Victoria,B. C., den 16 >ept. Mr Gust Erikson bosatt nära Grand Forks , B. C., krossades för några dagar sedan un- der ett fallande träd. Han var sys- selsatt med skogsfällning för jern- vägskontraktör Sandgren härstädes. Svensk storfarmare. Detroit,Mich., den 20 sept. Mugnus Nelson, en landsman i Menomines county, Mich.,har i år sålt öfver 35,000 qvart jordgubbar. Utom detta har han producerat och försålt öfver 3,000 bushels äpplen.—Hvad hindrar våra farmare i Texas att också plantera jordgubbar? De växa lika bra i Tex is. Skadade landsmän. Tacoma, Wash., den 16 sept. Arthur Peterson råka- de härom dagen under jagt att skju ta sig sjelf i armen och erhöll ett svårt skottsår.—Samuel Martin blef i tisdags i Tacoma Mill träffad i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

IN, TEXaS, (TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 1898. STANDÅRET. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —af— PEHR SPARRE. frän (Forts, från föreg. n:o.) Lätt som en sexton års yngling, svängde han sig upp i sadeln och^var redan utom porten, innan hans bit- tert gråtande hustru, understödd af ryttmästaren, hunnit komma half- väf*s in i den stora familjekareten. Emellertid fick Adalbert tillfälle att erbjuda sin tjenst åt fröken, som denna gång icke afslog hans hjelp och hviskaile:—Håll ditt löfte! Kom ihåg på hvilket ställe det blef gifvt t, och bed för mig om ödet eller ert eget hjertas känslor någonsin drilver er dit tillbaka! Af allt hvad han vilie svara kunde ej en enda bokstaf komma öfver läp- parna. Ännu sedan de bortfarande hvarken syntes eller hördes mera stod han qvar med sammankniipta händer. Slutligen påminde en vak- nad tanke om baionessans och Kö nigs närvaro; men då dessa icke syn- tes, skyndade lian till Ama ias kam- mare, der en flod af tårar gaf luft åt det beklämda bröste...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, IEXAS, TÖRSLAGEN DEN 29 SEPTEHBER 1898 Sensorn marq väll. Röda glimtar i dallrande Hämtning Så över himlen, hvälfvande blank och klar, Fram ur blodiga svalg som öppnas och vidga sig Som till en andehämtning, Wälla ur molnens smältande remmor, Afskedsfackior lika, dem solen tänder, Som när sista glimmande glöden far Tyst ur slocknande brätder. Qvälljumma vindslag i suckande sliiilf- ning Stryka lent öfver kornaxbölja, Långsamt drifvande sliöriioln styra Färd öl ver fästets hväifning. Tonande sakta fiyia landskapets linier samman, Töcknen ren öfver träsken gunga, Skymningsskuggorna nej len hölja, Tigande, allvarstunga. Dagens afskedsfackior ha brunnit Sakta bland synradsdimmorna ner, Sista tynande glansen runnit Ut öfver slätten malt.— Hös! klockans kalka)1 slutit sig, Slocknande dagrars blekröda strimmor Genom halfdun!'let gjutit, sig Trolskt i augustinatt. Ove. Grunden. t et* Arbetskraften iir den starka Roten till all rikedom. Utan den all verlden vore Blott e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 September 1898

v 1 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 1898 AUSTIN. W. D. HliriE, möbelhandlaren, kommer den 1 oktober att flytta från 713 Congress Ave. till 304 East Sixth street. |Kyrklig nyhet. Lutherska Get semaneh förs. syförening påbörjar åter sina möten torsdagen den 29 sept., då samling sker i pastor Dorfs hem. Till aalu billigt. En god farm- vagn i godt skick. Vill taga curn lika så gerna som kontant. IV. D Hutne, 713 Congress Ave. Observera! Svenska musikkåren Norden har uppskjutit sin konser till den sjunde oktober. Kåren ut- lofvar ett godt program. Alla äro hjertligt inbjudna. Kommen alla! Akta viner och likörer af alla slag, fint bränvin och bästa sortens alko ho! för medicinskt bruk säljas hos Morley Bros., apotekare. Tack för tomatoeaen. Vi mottogo i tisdags en korg med de allra finaste tomatoes. Ehuru vi ej kunde se nå rot namr, gissa vi att mr N P. S. i Vernon sändt dem. Tusen tack för de läckra frukterna!—R d. JTStt fullsorteradt lager af färger, jor och fönst...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

TEXAS VÉA- POSTEN. % M LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. • w -ja^a T" 3dje Arg. Löp. No. 133. Austin, Texas, Torsdagen den 13 Oktober 1898. 4 Vol. III. No. 29- KRÖNIKA. För TEXAS POSTEN". Återigen ett notabelt dödsfall; åtminstone så i vissa fall. Det är presidentskan McKinley's bror som är död. Detta hade väl ej blif- vit lagdt så stort märke vid, om icke han fått ett så tragiskt slut; han blef nämligen mördad af en qvinna i Canton, Ohio. Hans namn var George D. Saxton, han var en ganska förmögen man,ogift och väl bekant för alla i staden. På något sätt hade han lärt känna en mrs Annie E. George, som han genom sin advokat förskaffade skilsmessa från sin man, hvilken han dertill just betalat $1825 så- som skadeersättning. Emellertid ansåg sig mrs George på sista ti- den vara försummad af Saxton för en mrs Eva Althouse, hvars hem han brukat besöka. Mrs George hade gått och vaktat på honom fle- ra gånger för att straffa honom. Vid ett sådant tillfälle träffades...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

TEXAS POSCBN, AUSTIN / , TEXAS TUKSD DAQEN DEN 13 OKTOBER 18*8 SVERIGE. Stockholm. liiskop Rodho 1110- tionerar i kyrkomötet uni—pension åt biskopar. —Under kungajagten vid Cirips- holni fäldos 13 hjortar, deraf ko- nungen sjelf nedlade <> präktiga hornprydda bockar. —Do förut omtalade unga Hic- korna Anna Gurli Sandberg ych 'Gerda Johanson, som häktats för stöld, dömdesjden förra till straff- arbete i 1 ar,, 7 månader och 2(> dagar, den senare till straffarbete i 1 år, och C månader. —Ny svensk exportartikel på Amerika synes spillånga nu ha blifvit. Ej obetydliga qvantiteter dylik fisk försändas från flera platser i mellersta bohusländska skärgärden öfver Göteborg för vi- darebefordran till det stora landet i vester. —Vid mormonernas sammanträ- de i Stockholm den 10 sept. upp- trädde äfven öfverstepresterna Murrin från Liverpool och Chri- sten sen från Köpenhamn. Dessa framhöllo dervid, att rapporterna från Sverige i år utvisade en fram- gång, hvartill motstycke icke kun- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

\y ST ys T W U J- ■ s> TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN ij OKTOBE tv Ni V BREF FRÅN ALLMÄNHETEN. Svar från Texas Postens läsare. I Texas Posten för den 29 sept. tinnes en artikel intagen på fjerde sidan under rubrik: "Till Texas Postens läsare" och undertecknad Bror P. Hintze, och som den lästs af de flesta af tidningens prenume- ranter, önskar jag och anhåller här- med att detta svar må bli intaget, så att äfveu det må bli läst af dem. Ett dråpligare stycke än denna artikel får man sällan läsa. Der får man sannerligen veta hvad mr H. tänker om sig sjelf. Jag gjor- de mig det besyäret att räkna och fann i hans lilla artikel orden "jag", "mig" och "min" ej mindre än trettiosex gånger; det är icke mycket annat än "jag" och "mig". Sjelfva början är åtminstone för mig ofattlig; men så mycket tydli- gare blir det, då han sedan säger: "Mitt framträdande som "kämpe" för rationelt jordbruk etc." , Hvil- ken anspråkslös hjelte! Hans se denne ra uttryckta oro öfver att "politiska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

/ TEXAS POSTEN. Nyhets- och AnnonBtidning för Bven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln Austin, Te* , b* the 8w oish Amekican Pdbwshikq Co. llne only wedlsh paper ln TexttB, and the oest advertlslriK mealum to reach tnls claws t cltlzena. J. M. OjBHHOLM, _....Editor. M. J. Knapk Manager. Otto Knapk Reseagent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - - I M- Ett hälft ar ------ - 60- Ett ar till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ISO East Ninlh St. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagif vande. VI äro auktoriserade att anmäla mr S. C. Qranberry siisom kandidat ui 11 repre- sentative 1 leglslaturen. VI äro auktoriserade att anmäla mr Z. L. PucUett säsom kandidat för con...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

/ .i FV b i V 7' Nt> TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER" M' W*' AMERIKANSKA NYHETER, Snabb tillväxt. Chicago den 4 okt. Antalet föiltla barn här i sta- deh under sUtförfltuna veckan upp- gick till 553, hvaraf 289 gossar och 264 flickor. Sju par tvillingar föd- des. Frikänd för mordanklagelse. Eurt*- ka, Cal., den 30 sept. Peter David son, anklagad för mord å James Wyatt nära Ferndale sistlidne iuni har blifvit frikänd af juryn, enär det bevisats att han handlat i sjelfför- svar. De voro bägge druckna och under grälei stötte Davidson Wyatt utför en hög veranda. Rymde sin kos. Denver den 6 okt. Elmer Rydell, 14 år gammal, rymde från sin moder och hemmet i no. 1516 S. Emersongatan i söndags qväll vid S-tiden. Han har flera gån- ger hotat att försvinna. Modern besökte polishögqvarteret och an- mälde saken med hopp om att poli- sen skall lyckas finna pojken . Ny svensk advokat. Sar.ta Rosa, Cal., den 30 sept. Mr C. G. Nord- mark, som härstädes egnat sig åt juridiska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 October 1898

S" TEXAS PUSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER 1898. Ti n, |lHh ! me |LM,. CO 11 thi con( mc Jrerig' latloB tar bi fMon bnder :a.! |inlh l Iver! er ac bn ap Jillkä luktor Jrry sfl IcrIS mktoi lliett s Ireoino lauktoi M. Bi liiradsc ounty. lek Jc toroine (kultmi [ttlgadi blinde ||d ville |sm 11 si Vflllair iplysa c Indent) lamson < Ir. M in Jocti all) It ocb c ItnlnRSf [la feb< I; i Lou It äro rda fru |in. tom d Uon ly< |in räddi H300,00 Ibli cn b le. pust tan' i Texas l$100 mi It egot h Jiu och d [milj och I Nu iir låren ha: In har nf Itt så må lig de hål lf sådan )ock itro ga SVENS |dumina. I alla I "hårda". 8& långt arbete ai I och de si tala de b no. On ville slå oeh hjoli det af fs oberoen Det si hvetet T River b platser såddesf dagar s Våra la att så ii god del att nog ämna k j>å att,4* Den ta lam ett napy Filippi' att T mot F annek rykte' lnute '■ de 19U utan < blir K my4| STANDARET. Svensk historisk roman från snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x