ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

sae—r~ ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, 1B. SRPNA IV07. ČÍSI.O 2. IPozorováiii jižních zahradníků. rifte H. M. H.. praktický zahradník. 2. Staré priiiiilivni saily. |e nejvýš zábavno a pro pozoro- vatele bývá mnohdy holou zália- ulou, proč nejsme nyní s to vypě- stovKPi tak zdravých, trvalých a plodných ovocných stromfi jako maši předkovi. Bylo proto stano- veno mnoho rozličných theorií; nej- irozšířenějšl z nich jest asi ta, že za idob, kdy se prvui osadníci trvale usazovali, měly rozsáhlá lesy jaký- :si tajemný a mocný vliv na podne- bí a nemoci stromův, a že postu- ipujicím kácením lesů v ten neb o- nen spůsob tak radikálně se změ- nily životní podmínky pro ovocné : stromoví vůbec a některé druhy zvlášť, že nedaří se již tak jako kdysi. Kde druhdy ve východních státech jabloně a hrušně dosaho. valy obrovských rozměrů stromů lesních, tam nyní z pravidla plazí se a krní po údolích i návrších sla- bé, zakrsalé a chřadnoucí jejich potomstvo, které je ve přečetných případech ubohou s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

Myši a jich liubltelě. Mezi myši řadíme netoliko malou myš domácí, polní a lesní, ale i krysu, potkana, hraboše polního a křečka. F^kná to společnost! Vše- cka tato cháska umínila si, že se bude držeti člověka, jeho domácno- sti, polí a lcsňvažese ho'nespustí, ať dčlá co dělá. Myši rády žijí v hojnosti a strojí si hostiny na útra- ty člověka. Myši tak jako veverky a zajíci jsou hlodavci. Mají totiž v každé čelisti po dvou zubech dlátovité podoby, které hlodáním se otírají, ale při tom stále dorůstají. ŠpUtt- ky myším scházejí. My! domácí a l>olnl jsou stejně malé; ale domácí má ocásek tak dlouhý jako celé ostatní tčlo, polní o něco kratší. Myš domácí má bar- vu šedou, polní rezavou. Myš lesní jest o málo větší, ale jinak ostatním podobna. Kdo by soudil podle jména,mohl by za to míti, že myš domácí zdr- žuje se jen v domácnosti lidské, polní jen na polích a lesní jen v le- sích; ale myši tyto mění snadno bydliště své, naskytá-li se jim ně- kde jinde snadnější výživa. Povahou jsou ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

! ůrafloyny tajemníka Hlavního fiádn. Kozpoict iiuťmnll číslo 124. n 125. ís. I... .} 48 Čís. 37 - • . .} 14 " 2.. . ,8... 39 II 3.. . .. 22 " 39-- • ■ 36 " 4.. . .. 18 " 40.. . .. 14 " 5.. . 16 " 41... .. 19 " 6 .. 40 " 42.. . •• 17 II 7... 43... • • 15 II 8 . .. 28 " 4+.. . " 9.. . 55 " ♦5 - • .. 19 " 10.. . • • 44 " 46 .. 11 11 II.. . 47- • • 27 " 12. . . • • 15 " 48... II 13 .. 26 " 49- " 14.. 50.. • • 7 " ■5 • • .. 36 " 51 •• " 16.. .. 19 " 52.. • • 23 " 17.. .. 67 " 53- • .. 8 " 18 . 6 " 54- • 15 " 19.. • • 43 " 55- • " 20.. • • 45 " 56- " 21.. •• 23 " 57- .. 9 " 22.. .. 19 " 58.. •• 7 " 23. . 59- • .. 8 " 24.. .. 78 " 60. . " 25- • .. 72 " 61. . .. 6 " 26.. ... 6 " 62. . 5 II 27.. ... 30 " 63.. ... 6 11 28, . ... 24 " 64.. 29.. ... 25 " 65 . . ... 6 30.. ... 25 " 66 . 1 31.. ... 18 " 67. . ... 6 1 32.. 68. . ... 9 ' 33- • ...^31 " 69.. ... 4 34- 70.. ... 4 35-- 71.. 1 36.. ... 14 $1500.00 Řády čís. i.,2., 3., 4., S-> 6'i 8'i 9., io., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., ig.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vychází 1. a Ifi. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá sc len predplatltolAw Adrisa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian 1 anguage in the South. PnblisM seinimonthly li? F, Fáta Advcrtising rates on application JSntered as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post -office. Jaké mátne účely? Starostlivým o blaho rodiny své jest ten, kdo na život pojištěn jest, byť i velkou farmu vlastnil. . Abychom byli hodni členství bratrské jednoty, musíme býti bra' try každým coulem své bytosti Podpůrná jednota není hernou, aniž dává někomu něco zadarmo Zde zavazuje sc ]cden člen druhé- ho soustavnč podporovali. Nechť nikdo nemluví o lásce k národu, kdož pro samou lásku ke sklenici piva, vína nebo kořalky zapomenul na utvrzení hospodář- ských základu své vlastní rodiny. —#—■ . ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

I ■ 9r p Staral sc chudý s chudou.., Byl večer, bylo po práci. V komoře, která byla od chlíva přepažcna nízkou prkennou pře. hradou, seděli mlčky vedle sebe Tomeš s Rozárkou. Komora ta byla zároveň ložnicí služky Rozár !ky, aby tu měla v zimo trochu te- plo. Oráč Tomeš měl taky takovou komůrku, jen že dál přes dvůr, u foonírny. Tomeš měl ve své komo- ře právě takovou postel, jako tady IRozárka. Jednu pelest' a íelo po ;slele tvořil kout stín, druhá pelesf zrobella ze starých vyšlapaných prken, jež nebyla už k ničemu. 0- ■tep slámy, nějaká peřinka z nedra- mého slepíčího peří pod hlavu, ně- jaká focrtmě na přikrytí, a pavučiny .na stropě íltílaly nebesa Tomšo- <va komůrka byla docela chuďou- iůka. Ve zdi měl natlučeny rezavé akoby a na ty věšel všední šaty Iboty a koňské řemení. Kozárku tměla aspoň truhlu, pěkně inalova- iziou, kterou zdědila po tetě. Samý I ptali, samá kytka, samý motýl na • truhle. Takový pták—jedno křídlo zelené, druhé žluté, hlavu modrou, > peří ve chvostu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

' Caldwell, 10. srpna.—Nejdříve něco o té naší úrodě. Co se lýěe bavlny, ta nám slibuje malou skli- zeň, neboť, když kvčtla, bylo velmi sucho. Teď nám trccliu zapršelo, ale to už přišlo pozdě, protože ba- vlna byla už oUvctla a tak na ní málo zůstalo. Korný jsou dobré. Sena též bylo málo, za to se krás- ně sklidilo a má dobrou cenu. Pan Jos. Maěat ml. prodal svflj džin Jos. Telkovi a Karlu Hlava tému. V minulém čísle je dopis, že má me v Táboře zařízený dramatický spolek. Ovšem že onen spolek byl by dobrý, ale takovým spůsobem, jak je doposud odbýxán, to já zas tvrdím, že není dobrý. Co vím, tak tam bylo pivo a to až příliš hodně. Jestli si někdo myslí, že naše mládež nabude vzdělání při pivě, tak toho každého litujj. A druhé, vzdělaný ělověk v neděli dupandy nedělá. Nevím, proř to je, že máme pěkné ženy, děvčata, mladíky, muže, vše se krásně čisto přistrojí a připrav! a pak se to po- lije pivem a zašlape do bláta, a k tomu ještě někdo tvrdí, že v tako- vé společnosti nabude vzdělán...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

^!!lllll!lillllllllllllllllll!llll!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllil!l!|||lllll|IIIIIIIF1lllllll|||||l!l||||||||||||||||||||IHIIIIIIIj^ POKUTA. = cjiUiiiiii^i^nMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiKiiiMiiiiiiiiiHnHiiniHKiiiHtnmHiiiliHiiiuiiililiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiriiiiiiniiitiiinh. Příroda jest přísnou a požaduje pokutu za každý sebe menší přestupek proti s: jejím zákonům..^ Snad není jiue'ho ústrojí v tele, jehož výkony člověk tak sna- ~ dno a tak častcrporuší, jako jsou ledviny. A přec* přidělen jim jest jeden z ss uejdůležitějšich úkolu. Každé sebe menší porušení ledvin a jater vyžaduje S okamžitou pozornost a rychlé léčeni. Předejděte vážným chorobám důleži- ss tých těchto orgánů a vyhněte se pokutám, jež dříve či později příroda požaduje. ~ Užívejte Severův | Silitel ledvin a jater. 1 Stále rostoucí poptávka po něm jest nejlepšim důkazem jeho léčivých Vlastností a obliby. Nevěřte pouze našim slovům. Zkuste jej sami. Cena 75 ct. a #1.25. "Sevcriiv Silitel ledvin a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1907

Černý oves do suchých poloh. Černý oves u nás dosud oblíben není a na trhu nejde na odbyt Přes to však odporučujerre hospodářům aby jej pěstovali v polohách su- chých. Kde bílý oves pro sucho se nedaří, tam černý dá uspokojivou sklizefi a píctií hodnota tobolo není menší než onoho. Pro vlastní po- třebu tedy sáhněte chutě k černému tam, kde je půda vysýchává a bílý oves je nejistý. Vymetání a odstraňování pavučin ve stájích a chlévech bývá u našich rolníků zanedbáváno. Neduje se tak, poněvadž hospodář neví, jak škodné bacily často tyto obsahují. Podobně větrání stájí sc co nejvíce odporučil je, vžd)ť zvířata, zvláště pak koně, potřebuj! právě tak čer- stvého vzduchu—kyslíku^pro své ústrojí dýchací jako lidé. Vjtíkáui mléka ne strukíl krav. Bychom zamezili vytékání mléka ze struků krav, omývejme je 2krát za den 8—10 procentovým rozto kem kamence. Po 3—4 dnech na- stane větším dílem náprava a ve 4 týdnech vyléčení úplné. Když se nemoc ta po čase vrátí, nutno lé- čení opětovali. Niíeii...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

.0 "V ř-íí'Ty J LlSfaSy KP1507 ROČNÍK XVII. OB Z O R IIALI.ETSVII.LE, TEXAS, I. ZAŘÍ 1907. Pozorováni jižních zahradníků PlSe 1!. M. S., praktický zahradník. 3. .lak jsem objevil krátký řez komun Ač zásada kořeny seřezávati je bez výminky naprosto nejdiiležitejě v celí vede zahradnické a je zákla- dem trvalého úspěchu, jest se nám velice podivit, že Slovek od počátku takřka denně přes ní klopýtal a dosud ji nedovedl náležitě ocenili Od uepamřti bylo šlechtění i kořenu nejubyčejnějsím způsobem rozmnožovacím většiny ovoneného stromoví, a každý štepař ví, jak znamenitých stromků tím způso- bem lze v jednom letě vypěstovati. A přece nikomu nenapalo: Vy- roste-li z malého kousku kořene tak pěkný strom, proč by se toho principu nemohlo ve druhém nebo třetím roce opět užiti? Jak cenná je tato methoda, seznal ponejprv takto: Nikdo zde nechtěl uvěřitf, že bych mohl se zdarem pěstovati hrušky dle svého způsobu Bylo mi zprvu nemožno prodati i jen několik stromků, které jsem vypěstoval ze řízků...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

Členům R. V. O. S. Waller, Texas, i. záři 1907.- Ctění krajanél Jak Vám asi známo z našeho orgánu, bylo mně uloženo ve schů- zi řiditelfi dne 20, června t. r., vám podati návrhy,týkající se opra. vy našich stanov a rozeslali je všem osadám do čtvrtletní schňze v mě- sici září, aby se o nich mohlo po- rokovat zároveň s jinými opravami Na příští rok připadá náš státní sjezd, a sice třetí pondčlí v červenci, máte tedy nejlepší příležitost teď důkladně pojednat o všech opra- vách stanov, abyste Vašemu dele- gátu, kterého do okresní konvence na třetí neděli v mčsíci prosinci tohoto roku pošlete, mohli dáti dobrý návod a poučení. Návrhy, které dovoluji sobě Vám předložití, nejsou úplné, nýbrž pouhé náčrtky nebo upozornění, co nejvíce opra- viti nám třeba, jak jsem to za dobu mého úřadování seznal. Doufám, že tak to bude daleko lepší nežli projednávat podobné rňzné návrhy v orgánu. Každý z čleuň není scho- pen, aby mohl pérem vyjádřit svou myšlénku, kdežto ve schůzi mezi sousedy a známými ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

v Z úřailoyny laiemiiíKa Hlavního Mi Sbratrěným řádům! V tomto mísící mimo úmrtuího poplatku bude také placen fond záložní a poplatek čtvrtletní na vý. lohy úřadovgy H. Řádu v obnosu 20 centů na mužské a s ct. na žen- ské členy. T~" S bratrským pozdraveni Jr R. Kuběna, taj. H. Ř. Šebestn, 22. srpna.— Přitomnč máme namoklé dost a připravuje- me se k setí podzimní zeleniny. Zelí mají zde již všichni zelené a zemčata jsou zasazena. V Lyons mřlo býti postaveno no- vé skladiště pro "bavlnu, mčla je stavčti Farmers Union, ale sešlo z toho pro tento rok. Učitel, p. J lil. Sebesta, teď na. vštěvuje školu v Caldwell. První bal bavlny je už zde též odžinováu. Na lístku nemocných se nalézá sestra Františka Hejl. Teď se ji vede lépe. Br. A. Zgarba prodal svoji úro- du svému bossovi a odstěhoval se do Pierce.J Říkal, že to zkusí pra- covati na rýžové* farmě nějaký čas. Jeli tam s nim br. Frank Pasák a Jos. Macík, také na práci. Nyní vah' se melas. Kuchařem je br. F. F. Šebesta. V Tunis zemřela d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

! - I Obzor Hospodářský. Časopis věnovanf\ rolnictví, zahrad- nic ty i, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1, ii IR. Každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctft. /■ ila ho Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Poblisbefl semimontmy 1 j F. Fabian. Advertising rates on application. Rntered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offiee. Hlavni věcí spolku jest, aby kaž- dý člen vedl spořádaný život, platil řádní'pravidelné příspěvky, a jiné- mu v boji o poctivé živobytí — ne- mfiže-li mu pomoci — aspoň nepře- kážel a práci mu nepřitěžoval, Skutečnost mluví, Dbejme úíelu naší Jednoty a řá- du a hleďme ke skutečnosti jej přivésti. Podejme sobě ruce u zí skávání řádných členů. Své syny a dcery uávdějme v kruh Jednoty a vychovávejme je pro dobro a blaho lidu. FojiStění u Jednoty má hleděti dosíci každý z mládí, protože ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

CaMwell, 21. srpna.—Poslední dopis 2 Caldwell mne přiměl k na- psání tobolo dopisu. Zdá se mní;, že pisatel, p. Mikuláštik, hodně přestřelil. Přední; se lio ptám, kdo že tam byl pivem polit, blátem po- šlapán anebo opily. Radil bych mu, aby si společnost podruhé omrknul trochu lépe. Aby tomu čte- nářstvo lépe rozumělo, založili jsme M'i ochotnický spolek s úmyslem ™asem sehrát divadlo. Jednou 4a měsíc odbýváme schůze. Dopole- dne odbudem spolkové záležitosti, pak následuje občd. Po obědě přednášejí se deklatince, časem si taky mládež zatančí, což u p. Mi kuláštíka je velkou hanbou. Nevi- dím, co by v toni bylo závadného. Kdo chce setrvat doma na modlit- bách, nemám nic proti tomu, kdo ale je živější letory, nuže, ať si trochu povyrazí pod dozorem star- ších lidí, aspoň je kaídý pro příští den schoptn práce—přijde se totiž vždy ještě za "slunka domů. Pro mládež se lam ustrojí nějaký "icc- cream" a limonáda a my starší ^strejci si stranou vypijem pár skle- nic piva — když ta voda nám ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

rT Ennls, 30. srpna. — Přítomně zde máme velké sucho, tak že již hezky zamračení pohlížíme na tu nezamraženou, ba až přes příliš vypráhlou oblohu. Nepršelo tu již od 11. června, což jest již hezky dávno. Počíná být velká bída o vodu, neb téměř všecky nádržky jsou již suché a které nejsou, budou co nevidět. Mnoho lidí je nuceno vozit vodu až tři, čtyry míle. A ba- vlny a pastviny také podle toho vypadají; tak mizerná úroda jako letos nebyla co jsem v Texas, a to je již třináct roků. Ještě že ta cena se ukazuje trochu lepší, jinak by se nám "ksichty" prodloužily, že by- sme si je museli podvázat, řJfch je prý mocný, ale já mytlún, že s tím. hle má víc prohibice codělat.Když chtí mít prohibičáci sucYio, tak ať ho mají, my když musíme, vydrží- me to také, ale ten "požitek" vidět prohibičáka pít vodu ze sudu, kte- rou dovezl čtyry míle na voze, tu věru stojí za to říci, "paneprohibi- čák, dobré chutnání přeji".Já však veselou mysl neztrácím, proto že si myslím, že naši zákotíodárci se o ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

Bystrost koni. Jednou z nejdňležitějších vlast- ností koně je bystrost. Je to vlast- nost jemu vrozená, která má u ně- ho býti zachována, má-li skutečně konali služby, jaké se od něho po- a síla, nýbrž i bystrost. Z pravidla | Scdobro?olny siuirh. bývá to kůň dobře vycvičený a čilý, NeustStSer popisuje v"M(ln- jenž poutá na sebe pozornost. Málojchener Wochenschrift zajímavé kdo všimne si koni, který kráčí (případy nedobrovolného smíchu, tupé svou cestou, aniž bj na něho i Lékař domníval se zprvu, že lidé co působilo, jenž nemá v sobě, jak! t''° ísou hlupáci, kteftse bez při- žadují. Umrtvování této vlastno-1 se fiká žádnou jiskru. Kůfl má býti | činy všemu směji, ale Časem se pře- šli je zneužívání zvířete a krutost, p|ný života a ač nemá se báti, má j svědčil, Že se lak chovají i váženi která neprospěje ani koni ani jelio | býti vnímavým ke všemu, co se | lidé, stížení nebezpečnými choro- majiteli. A přec děje se to napo-. koleni děje, má býti hbitým, čile si; banii, u kterých se n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1907

Svrab vepřového dobytku. Prasata vaše trpí nějakou nakaž- livou kožní nemoci, bezpochyby svrabera. Když je clitfete vyléčit, tak je musíte dát clo čistého místa, kde ještě nebyla prasata držena. Napřed je ale dobře cele umějte v teplé vodč mýdlem a pak je otřete dobře tabákovou vodou. Pak si udělejte masť z libry vepřového sa- dla a dvou vrchovatých lžic sírové- ho květu a po tři dny je celé na- mažte a do žrádla jim té/, přidejte na každé prase asi pňl lžičky síry jednou za den. Pak je nechte po tři dny být a za tři dní zase opakujte po třikráte sí- rovou masť a pak opět tři dny ji vynechat a znovu zase je po tři dny mazat mastí a budou v pořádku. To se musí po třikráte opakovat proto, poněvač zákožky svrabové, které nemoc pňsobí, nakladou vají- čka a z těch se líhnou zase nové zákožky a proto se to musí opako vat, aby se zničily mladé zákožky. riuovitoHli prasat prasat se zabrání pouze čistotou, to jest, když se prasatům nedovolí rýpati se ve vlastním a jiuém hnoji, aby nežrala va...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

'■ D Ij hoCník xvii. HAU.ETSV1LIJ-, TEXAS, 15. ZÁŘÍ 1907. ČÍSLO 4. Pozorováni jižních zahradníků. Plac II. M. S., praktický znhradnlk. 4- Knilkv i'f/ lir/ koi-ouů. Ač jsme ve všech ostatních vé- dách a uměních dodělali se zname- nitých vědomostí a pokroku, máme hojuč důkazu, že jsme se ve védě i praksi zahradnické tak dalece o- pozdili, že vidělo se vládě novo- yorkské vydati zákon, schválili pro- středky a uložili zemědělskému ko- misaři, ahy pokud možno zjistil pří- činy všeobecného úpadku sadův o- „ vocných v západní části státu New York; jednak totiž, proč ubývá stro- mům na zdrávi i věku, a potom, proč ploduost stromů klesá. Je věcí všeobecně známou, že o- kolnosti, na něž si v Novém Yorku stěžují, jsou po celé zemi stejný. Loňského roku byla sice všude do- sti dobrá úroda, leč je to od něko- lika let ponejprv a nebude zase ani hned; jisto je, že otužilé stromy, které obrovskými rozměry lahodily oku a budily laskominy našich pra- otců pravidelnou a hojnou úrodou jemných plodů, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

;/ Caldwell, 25. srpna Ve schů- zi ochotnického spolku "Tyl" od- býval v Novém Táboře u Caldwell, Texas, bylo přijato následující ú- snešení: "My ženy a děvy, jež přináleží me k ochotnickému spolku "Tyl", rozhodní odsuzuji me dopis p. Fr. Mikuláštíká v posledním čísle Ob- zoru, v němž on nás tak hanobí, což my jednohlasní prohlašujeme za nepravdu. Tážeme se p. M., jestli nás kdy viděl polité pivem neb zašlapané v blátě, aby nám to dokázal na zá- kladě vzdělanosti, kterou on se ho- nosí; neboť my ženy i děvy nemů- žeme to nechati lak, jak on praví, neboť je.st to drzá nepravda — co pak by si o nás v druhých osadách mysleli?. Tážeme se p. M., když on jest též členem spolku ouoho, když nějaká nepořádnost byla (jak on tvrdí,) proč se neozval ve schůzi a nemusel lo dáti do veřejnosti. Ten jeho dopis považujeme za osobní zášť, nenávist' a mstu. Aěkoliv jsme od založení spolku "Tyl" již odbývaly 4 neb 5 schůzí, nemůže- me se upamatavati (a ani seznam členstva to neukazuje,) že p. M., ačkol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

Podzemnice olejna co pícnina. J * Podzemnice olejná (peanut) na- bývá jako píce aneb plodina pastev- ní u farmáře texaského veliké obli- by, které si zajisté zasluhuje. Je- likož je to rostlina motýlokvětá, iná velmi blahodárný vliv na pudu, kro- mě téhož posytuje hojnost na du- sík bohaté píce, kterou dobytek po- žírá s nemalou chutí, jak za zelena, tak suchou. Podzemnice daří se zvláště na lehčích půdách světlé bar wy. Pozemek má býti náležitě pro- stupný, a pak nemá píida obsahova- ti příliš mnoho látek rostlinných. Hnojí-li se chlévským hnojem, má se hnojiti jen mírně. Nejlepších vý- sledků se doděláme,'když pohnojí- nie pole k podzemnici hnojivy ob- sahujícími draslo a kyselinu íosto- reČnou, neboť to jsou hlavní živiny, na kteréž plodina tato nej větší ná- roky dělá. Obsahuje-li půda příliš mnoho vápna, bude to míti za ná- sledek velké množství plodu nežá- doucích. Dřevěný popel, kainit, moučka z bavlníkového semene, superíosfát a pod. poslouží velmi dobře, když se jich použij...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1907

Obzor Hospodářský. S,P,J*S,T* BeilePši spoHteina. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nic/ví, domácímu hospodářství a příbuzným odvítvlm. Vychází 1. a 15. každého městce. Předplatné ročně........ 60 ctů. Zandá sc Jeti předplatitelem Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsvillc, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J onrnal in the Bohemian 1 anguage 111 the South. PBlliikei by F, Fabian. Advertising rates on application. Entcred as second-class matter in the Hallettsvillc, Texas, post - office. Kde přísnost a spravedlnost jest pravidlo při vedení řádu, lam za- vládne laskavost, mírnost a dfivěra mezi členstvem. Přísnost a spravedlnost jest pra vidlo při přijímání Členu. Místní lékař jest zkoumatelem a soudcem. Proto zvolte ke zkoumání čekancň spolehlivého a svědomitého lékaře. —— Nenechávejte si zprávy z vašeho okol! pro sebe; sdělte je nám a my Be již postaráme, aby vešly ve zná- most širokého kruhu našich čtená- řů, kteř! z nich čerpati budou po- učení....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x