ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

No. 30. 22 :a årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 25 Juli 1907. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. YESTKUSTEN-rhe 4T CoaST. iLdependenSwedish Journal devoted to Litert* ire, Politics and Gener"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. licount 011 yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor and Proprietor. dent Weofcly eneral News. ished on the Rates: 50c. liberal di VEST KUSTEN — liiliernl l-olilisl; Vi cWotiduing för svenfikarne å Stillaliatsknslen. ITlgifven livarjc torsdag. Vkstkortkn iii spridd utmed hela St ilL&h.i (sk usten och ttigär derföi rit präktigt annonsmedium. Annonspiis: «;oc. !" tum: ldand läsning toc. j»i rad. I»R KNt- ' MRR A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

2 Vestkusten den 25 Juli 1907. SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Döden af en tegelsten. Då två arbe tare d. 18 Juni voro sysselsatta mec att kasta upp tegel 1 en hiss vid et1 nybygge vid Jungfrugatan föll en te geisten plötsligt ned, då hissen Uun nit till fjerde våningen, och träffade arbetaren Nils Eklund så svårt i huf vutiet, att mannen afled under trans porten till Serafimerlasarettet. Svenska idrottsmän i Wien. Till "D. N.- " meddelas från Wien d. 21 Ju. ni: De svenska idrottsmännen anlän de i går e. m. till Wien, der de motto gos af Wiener Sportklub's representan ter. Svenskarne fördes direkt från tå get för att pröfva banorna och få trä ning. Härvid nåddes utmärkta resul tat. Bruno Söderström hoppade i staf lopp 3 m. 45 cm., samma resultat som skandinaviska rekordet. I längdhopc uådde Sven Loftman från Karlstad 6 •n. 47%cm., hvilket är B cm. bättre ät) ■skandinaviska rekordet. I kulstötnina nådde H. Wieslander från Wexiö 12 m. 50 cm. Äfven i löpningar nådde I Neuman, Sundsvall, och Q....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

CARMANIA, ""•"EK biå- , Den största existerande turbin-ångare, OCH DESS SYSTER SKEPP CARON DA, !DubbelCpÄ„ «?« fot lunsa. «0,000 ton, >41.000 h.-kr. ocli tvft af«te Mtörwta i verlden. De storartade dubbelpropeller-ängarne LUCANIA, CAMPANIA, »SSO fot långa. »«.000 hästkrafter. De snabbaste ångare ä N.Y.--Liverpool routen. De snabbgående express-ångarne UMBRIA, ETRURIA, 525 fot långa. 14,500 hänt k rafter. Mammoth Dubbelpropellor-ångarne IVERNIA, SAXONIA, «00 fot långa. 14.150 ton. _ Trä ti ds största åcgare, som någonsin aalupit Boston. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Sc våra agenter angående de speciella nya Treilje klass bekvämligheterna. F. ii- WHITING, Mgr. West. I)ep't., UK. CORNKB DKAKBOKN AND RANDOLPH STS., CHICAGO. Två klinQdikter. •'Lik en tillbakakommen barndom " O djupa, friaka, lätta andetag, o svala morgonluft kriég hufvudgärden! Min själ står öppen: glad jag börjar färden, eoni slingrar mellan dröm och vaken dag. Jag föres nä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

Wisconsin» Uar Ml försökt hvilket underverk cu auuous i Vestkustcu utför'- .- ' Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves HvaPje Tofsdag från 30 Sharon st. San Francisco h & 3mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall Tastes ingen uppmärksamhet vid desamma. flLiEX. OUSSOfl, Utgifvafe.- - Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Det ser nästan ut som om Ruef och Schmitz redan vore på väg att glömmas! Sångarfesten kommer att fästa uppmärksamheten vid svenskarne härstädes i högre grad än något annat svenskt löretag skulle hafva gj Jrt. "Dyr" i mer än ett afseende blir sångarveckau säkert för mången. Att den blir glad och "historisk" faller af sig sjelft! "Det var det finaste sån...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

Vestkusten den 25 Juli 1907. 5 Ett tack från Sverige. \ Ramsjö, Sverige, d. 19 juni 1907. Mr A. Foberg, Oakland. Ditt från Oakland den i7de maj daterade bref har jag haft nöjet emottaga, och får jag härmed å Ramsjö Skytteförenings vägnar tacka dig för emottagna 100 kr. 37 öre, hvilken summa jag öfverlemnat till nämnda förenings sekreterare, N. J. Nelson. Jag beder eder alla som bidragit till denna storartade gåfva att emottaga min och hela Ramsjö Skytteförenings lijertliga tack för densamma. Uet är alltid upymuntrande för den hemmavarande fosterlandsvännen att från utomlands vistande svenskar vinna ett erkännande för sin ärliga sträfvan att trygga fädernearfvets frihet, och derför ännu en gång: min och Skytteföreningens lijertligä tack! Kapten P. Hansson, Ramsjö, W. Karup. Sverige. OAKLAND. — Alla sångare, som under besöket i Oakland önska taga ett upp j friskande hid äro vHikonina '- tni; Piedmont stora ' badhus meddelar m Al Tohnson bade s e^äre Det kostar {neendne^mt^rlh^vh tUan ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

I NORGE. Sophus Bugge död. Från Kristiania telegraferas d. 8 Juli, att den kände filologen, professorn i klassiska språk vid» Kristiania universitet, dr. Sophus Bugge, aflidit derstädes d. 8 Juli. En ligt stortingets beslut kommer begraf ningen att ske på statens bekostnad Våldsamma öfversvämningar ego rum af sjöarne Mjösen och Vormen Vattnet d. 21 Juni på aftonen var hö gre än der varit sedan 18G3. Från Hamar meddelas, på e. m. alt vattnet stigit 10 centimeter. Stig ningen fortsattes och af holmarne : Mjösen ser man endast små fläckar Jernvägsbron hotas och likaledes landsvägsbroarna. Stora timmernias »or äro hopträngda ofvanför jernvägsbron. I Eidsvold har vattnet trängt, in i husen och flera familjer ha måst flytta ut. En ångsåg är öfversvämmad. På grund af våldsamt regn i Gudbrandsdalen väntas ännu högre vattenstånd. De närmaste dagarne motses med stor ängslan. Kielland-monumentet aftäckt. Den 16 Juni aftäcktes i Molde ett af Björn-stjerne-Bjcrnson skänkt monument öfver den känd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

Touuey Furniture Repair Works 257 Church St., S. F. Möbelstoppning, tillverkning af sängar, reparering af Folding beds, madrass-stoinmar etc. Rullgarainer tillverkas och repareras. Möbelsloppning, nedläggning af mattor. Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrane S5rotliers. 2100 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Telefon Market 5343 —958 Broadway-—— Kostymer på beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största ocli finaste lager af ylletyger på Stillaliafskusten. MRS KATE OLSON Agent för KURIKO och OLE OID 16th oeli Dolores Street, San Fran. Före eldsvådan i No. 1085^ 8th st. Fred. Faber ..Specerihandlare.. 3893 24th Street, San Francisco. Telefon Blue 476 Pontus Franklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. August Johnsons GROCER! BUTIK 22nd & Capp Sts. Aflägg ett besök i det NYA "STORET"- . ''VestkuRten" till salu. Salubrin. SVENSK LAKARE DAVID IRANKUN,M.D, Sp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 July 1907

— CDetropolis— TRUST & SAVINGS 1237 Van Ness Ave., San F^aneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK. F. r. Cook, Cashier Frank N. Fish, Asst. Cashier Geo. C. Boardman, Director James b. Stetson, Director m. S. Koshland, Director Chäs. Hagmaier, Director A. A. WatkiNs, Pres. C. Grange, V. Pres. & Mgr. A. D. Cutler, Vice-Pres. John M. Keith, Vice-pres. Edw. Coleman, Director Gavin McNab, Director Vexlar säljes direkt Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 3.65 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,111,179.35 Inbetalt Kapital - - $812,920.44 Svenska pengar till saln. Svenska talas och skrifves. r.l',ORGr< M. UI-HKRKCK, Bitr. Kassör. San Francisco. SVKNSK A 1.1 vT11. KBF.NK/KK KYRKAN och Dolorrs Sis.. San Francisco. Sonrlagav: ll«- "- »Kinessa kl. u 1"- . m., aftöusAng kl s. ^(- "- »ndajfs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

Konserten i Oakland egde rum för nästan fullt hus. När ridån gick upp efter overturens utförande af orkestern stodo sångarne som "tända ljus" ochfylde hela scenen. Pihlfetröm intog sin plats och vid en rörelse af hans tacktpinne samlades sångarne i en kompakt halfcirkel och snart i ljöd kraftigt den välbekanta "Du! gamla, du fria"- . Derpå följde "Stå Stark"- . Begge dessa sånger belönades med kraftiga applåder, men någon egentlig entusiasm, som t. ex. vid flera tillfällen lades i dagen i San Francisco förmärktes icke. Madame Norelli uppträdde med arian ur "Traviata" och väckte genom sitt konstnärliga utförande af densamma allmän beundran. Hennes silfverrena drillar hvilka utmärkas af nästan öfvermensklig uthållighet och öfver hvilka hon eger en förstklassig artists hela kontroll, kunna icke annat än hänföra äfven den i ■ musikaliskt hänseende mindre j bevandrade. Det har ofta i dessa dagar ut-1 talats att denna sängarfest hade äran att stoltsera med Svensk- Amerikas förnämsta prima...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O jru «r os:; Uteliven boic på 48 »idor, cmliandlande I Ifve tu hemlisrlietcr, äktenskapet, »låugo .iIdch domar. deras ftfl|der o h. v. : den 1»ord«> ittsns af hvarje uiiK.mnn. Sändus Irilt i f«rsegla» oirslaq Ull hur och »n soil pa att postkort eller I bref Insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL Reseskildringar m. ra. Svensk-Amerikanerna af • Sundbeck, Swedish Life iu Town and Conntrv af G. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSEBERG C- , STEN, N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. är den enda skandinaviska läkAmerika som gör behandling af privata sjukdomar till specialitet salar med svenska patienter pä deraär den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska och fm privata sjukdomar till specialitet samt brefvex- m. M lar med svenska patienter pä deras eget språk, Privata och nsrvösa sjukdomar, förorsakade af nugdotns-dårskaper...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

Agent för det beryktade Castle Rock Mineralvatten Sänd in beställningar pr post eller telefonera Fell 7976. San CaHos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera N S. Nelson, Egare, 143-145 Noe St., mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras Kalmar Hotell Nelson & Anderson, Egare; Präktiga rum. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Svenska Likörer af alla slag. 563-565 6th St., S. F., nära Brannan vi 1 1 Her fill S5 er S5 >1 3 m Artistic Dressmaking «Li -r» ~~ 142 NOE ST., nära 15th. Hemma på aftnarne. Juveleraren och Urmakaren HiEmi liar öppnat affär i no. 3 Steuart St. hörnet af Market San Francisco och 1623 Fairview, South Berkeley Wm. Roehr. Jur.ius Fai/tings Continental Bar *b 'i W Continental Bar na*» v.- ' cab - '- ni W t Viner, Likörer och Cigarrer. N. W. hörnet af Golden Gate Ave. och Laguna Sts. Förut i hörnet af 9th -ocli Mission Sts. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Special 953, Agenter för det be...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

DR. PETER'S KURIKO är ett läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganen. Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och innehåller intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, mag- , lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin! Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt genom specialagénter. Om ingen agent finnes i edert grannskap, så skrif till de ende tillverkarne och egarne, DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., ✓ 112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. Entered at the Sail Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahatskusten. Utglfves Hvafje Torsdag från 30 Sha on st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft är 1.25 Ett kvarts år 65 Ett är t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

Hole0111 b Realty Co., (Kapitalplacerare). (p306 San Pablo Ave., OAKLAND, CAL, E. A. Schelin & Co. Skräddare 850 Washington St., mellan 7H1 och 8th St., Oakland, första klassens arbete. Resonabla priser j Telefon Oakland 0105 Telefon Oakland 1718 SVENSK SKRÄDDARE A. ANDERSON hos firman C. J. TWOWJEY, Merchant Tailor. 1253 Broadway, nära i6:de. Oakland Deponera edra besparingar i- SECURITY BANK och TRUST COMPANY, Broadway och nth Streets Oakland. I,at edra ögon examineras och förses med, passande glasögon af C. A. MIIXER (Efterträdare till K. I'- . I.auaniku) Optical Specialist pÖgon examineras fritt. Playton Building, 1219 Broadway Rum 9 och 10. Timmar o—s. Midt emot I.iherty Teater. Piedmont Baths Saltvattens såväl simbad som karbad samt Turkiska Bad. 24tli St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. (Förut i no. 415 Sutter St., S. F.) j N. H. Chamberlain Kirurg. UNION SAVINGS BANK BUILDING Oakland, California. Besök BELLE-OUDRY'S FOTOGRAFIATELIER I OAKLAND 13th St...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

6. Vestkusten den 1 Aug. 1907. NORGE. Clomrnens brugseierforenlng gör nytt erbjudande till Mjösenkomitén. Vid Mjösenkomiténs sammanträde d 27 Juni föredrogs ett nytt erbjudande från Glommena brugseierforetiing. Ko mitén har nu delat sig i tvä lika stora fraktioner. Uen ena, till hvilken ord föranden i komitén hör, fasthäller vid den ursprungliga hemställan, undei det den andra fraktionen hemstället om antagande af brugseierforeningens ändrade anbud, hvilket antagligen äfven kominer att accepteras af regerin gen. Wcllman-expeditionen ute för miss öde. Från Spetsbergen telegraferas via Tromsö d. 10 Juli, att ballonghuset derstädes blifvit d. 4 Juli sä svårt ska dadt af storm, att expeditionen måsi uppskjutas tills i början af Augusti Ångaren Frithiof erhöll äfven skadoi och har måst afgå till Tromsö för att repareras. Landtbruksutställningen I Frognei öppnad. Konungen har d. 28 Juni öpp nat den stora landtbruksutställningen pä Frogner. Flera tusen personer vo ro närvarande och i den f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

Pantalonger .$5 upp. Il filKlSl Största och lim. ste la^-r af vi • 'ctyger på Millaliafskuslen. ^ SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) itfim minimi tfHan fattade hennes nedhängande hand med en skygg tryckning, men hon undandrog honom hastigt densamma. I korta ångestrop framträngde nu öfver Rosas läppar: — Stå upp, kapten Lee — jag besvär er — och hål) inne med dessa ord —- - jag får icke höra dem! — Om endast en gnista af aktning för mig lefver inom er — så stå upp! Han steg genast upp. — Jag gör allt, hvad ni önskar. — Men ni är grym. Rosa! utropade han, under det att hans bröst höjde sig med ph tnnp* onov hone lappa i med en tung suck och hans skälfde af bitter smärta. Känner ni då intet medlidande med den man, som endast tigger om det minsta skimmer af hopp ur edra allvarsamma ögon — som allt sedan han sett er känner blott en enda önskan, en enda längtan! Påminner ni er ännu detta ögonblick, fortfor han, då jag för två veck...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 August 1907

S. Vestkusten den 1 Aug. 1907. CENTRAL TRUST CO. San Francisco. När inan är sjuk är det af stor vikt att blifva behandlad af en dugj lig och samvetsgrann läkare. N. ' Rosenberg Co. i Chicago har i öf-1 ver lyratio är hatt rykte att vara en af Amerikas yppersta l;ikareanstalter lör behandling af alla sjukdomar af kronisk och hemlig natur. N. Rosenberg Co's bekanta bok, "Ungdomens Rådgifvare,- " borde lusas af hvarje ung man. Sändes porto fritt till alla, scm insända namn och adress. Se annonsen. SVENSKA l.UTH. KBRNUZHR-KYRKAN i5:<lc och Dolores Öls., Sa» Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. m. Ungdonismötc hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip andreen, a. m. Rastor. Bostad: 20S Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. g—10 f. in. SVI?NSKA BAPTIST KYRKAN haller sina möten i Emanuel Baptist Church. Bartlett St., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider:. Söndagar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

Portland—San Francisco. (Några reseintryck.) Enligt öfverenskommelse samlades sångarne kl. 8,30 den 20 juni på kajen i Portland. Br.Linde var icke der, men vi fingo veta att han tagit sig en äkta hälft kl. 7 på morgonkvisten, hvadan han helt naturligt blef litet försenad. Edw. Boyse gaf genast alarm och när brudparet anlände regnade det risgryn öfver dem, lefverop höjdes och derpå sjöngo vi "Skaldens blomma"- . Efter många afskedskyssar och omfamningar stego vi ombord och trossarne kastades loss hvarpå uppstämdes "The soldiers farewell"- , "Hör oss Svea" samt"Starspangled banner"- . Vi kände oss alla stolta i af skedsstunden. J. Ecklund börjar snart utdela medicin som det anstår en professor, ty vi skola nu samlas till vår första måltid ombord och undra hurudan den nästa skall bli. Vi fingo emellertid mycket god mat. Tiden fördrefs mest med sång. Mr Borquist sjöng några solonummer med pianoackomp. af miss Borquist. UTLANDET. Panama. Den nya telegrafkabeln öfver Cuba till Colon från ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

Reseskildringar m. m. Svensk-Amerikanerna af Sundbeck, Swedish Life in Town and Country af O. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG C- , MSALTEN, N. ROSENBERG CO. ' ■" DCPFRIESEMdil S'tm. n o #v.o- Läroböcker. Svensk rättskrifningslära, Svensk-Am. handbok, svensk-engelska Lexikon, Church History, English-Swedish Dictionary, Försaiiilingsskolans läsebok, liarliens undra bok, A. B. C-böcker, Reforlnalionshistoria, Söndagsskolbok, Luth. försa in 14 ngi.rnes och svenskarnes i Amerika historia. Poetiska arbeten. Runebergs och Teguers samlade arbeten, Bonggrens Sånger och Sagor, Ur Svenska Sängen, Vilda Blommor från prärien, l'rithiofs Saga( I höst och vinterkväll af NiniaifWarner, SveuskaSångboken, Grunddraget i den sveuska poesien. Religiösa Böcker. von Heidenstam (en präktig bok att sätta i händerna på det unga svensk-ameri-kanska slägtet,) Med pensel ocli penna at Birger Sandzeu, Svenskarues historia, Nordmännen i Amerika m. 111. J'rarieblomman, Bilder och vrångbilder af Sigur...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

CARONIA. C«7« fot langa. «0,000 ton. «1.000 11.-kl'. oi'H två af<l«* wtiirNta i verlden. De storartade dubbelpropeller-ångarne LUCANIA, CAMPANIA, H!tO fot lånen. 30.000 liiiwtkrarter. De snabbaste ångare S N.Y.--Liverpool routen. De snabbgående express-ångarno UMBRIA, ETRURIA, SitS fot långa, 14,500 liiistUrafl<• r. Mammoth Dubbelpropeller-ängarne IVERNIA, SAXONIA, 600 fot långa. 14.150 ton. Två af do största ångare, son någonsin anluplt Boston. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående de speciella nya Tredje klass beqvämliglietevna. F. ft- WHITING, Mgr. "West. Dep't., UE. COUNEB DKAHBOUN AND KANDOLl'H STS., CHICAGO. Fridsröster. T*- , Kn hundraårsdikt. i 1 (Af Esaias Tegnér år I8(ft.) um r5är de mäktiga på jorden trampa en föraktad ätt, ocli i södern och i norden styrkan öfverallt har rätt; när den svagare förtryckte svekets dolk i gördeln bär, i din egen barm du flykte och slut fi id med verlden der! Du so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 August 1907

A. Vestkusten don S Aug. 1007.1 '- •onrcuiss Matte " FranC SC0'Cal 'POSt 0m°e kunde komma med, ty vi skulle ju econd •onrSecond helst velat framvisa så inånga hesö kände främlingar som möjligt och äfven önskat prestera en så stark körsång som möjligt, men man måste respektera Gleeklubbens ursäkt för sin frånvaro;. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven skarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvaeje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco cisco nchez. Att San Franciscos och Oaklands vackra omgifningar beredde alla öfverraskning var ju glädjande förde ,.f2.oo våra, hvilka i .lång tid brytt sina 65 1,25 hjernor med att planlägga så, att mellan 15th & i6tli, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år Ett halft är Ett kvarts år 65 1,25 Kit.är till Sverige 2.50 fränilingarne skulle erhålla.ett varaktigt intryck af sin Californiafärd Allmeationer måste atföljas af Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärks...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x