ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

•h 02 lo g iä Lr !S a il j r 11 't ii 11 ^F^s|Äx<- : ' !t:'il!i;n i skogen. •Mitd i :amt u t "Killian i fllirymsj fymn, Nöjer c t. • • UulU. . i.Jar, Yei, ej. .1: . liar; Ve i : .<ui i V ii. I, Bit!I. -; ' ■ . - Ve! t, . Än nisv • t< ,;<1 l^e a t <11 . «> Spegla cn • -■ C uu, Eller aU K. Barnet, som va .n , i;;., t. Trasten, som s;jön ■ !; 11..tt Lämmel, bom fulee. slikt. Källa i sko? "at- • Visste j. blott dm. ni. Nar jm, ;;i i, ■ ,: i, Näl' j : 1 .- \'i : ,! ! Källa • f<]« : c i. Visst- jablott t--',, -mma!" Per XJlrik SU-i.-kamin: En bn-iVexlcäi;?. 72 Ca! oy R< :-i. Miss Flip anmodar rcr It;:— att pr cniijariRi]-: rut n-raer In , Hon kan. efter ln ad eom f. afton, ej längrr r <!.• f:: . i hans ego. Ms:s Flin n] ;.-l .• i med största nöje ti i ib, ) lains korrespondern. ErcC . c, . värde — att tio vittna ens - , • ".■• talang-eom "vägledare i.; T ; it ning" — kan kanske räis-ia <1 f .- att glömmas efter moUa:.;au<:-.-t, • lian nästa gång sänder sin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

• , v mmmrn pMiÉiMiMni TEXAS POSTEN. FREDAGEN DEN 11 MARS 1898. AUSTIN. Ir Hl Färsk amerikansk ost för $1.25 pr stycket hos Dker & Wallings. Burts sak kommer åter före vid dom tolenden 31 dennes. Då blir det afgjordt om han är tokig eller ej. Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress A ve. Ofver Första Nationalbanken. Hastig död i fängelset. JimsOwen, en neger som satt på häkte, ankla- gad för inbrottsstöld, föll i söndags- qväll plö sligt död till golfvet af hjertslag. Gå till George Peterson & Co., 701— 703 östra Sjette gatan för goda < cli billiga varor. Bortlottade hästar. Två svarta hästar bortlottades i lördgas af Co lorado Sprutslang kompaniet, hvar- vid mr Hill Ballenger vann den en* och mr A. T. Rose den andra. Deen & Wallings ämna skänka bort femtiofem dollars med sina the och hembrända kaffesorter. Barntjufven funnen. Polisen på- står sig nu ha lunnit den man, som förra veckan bortstal den 12 åiiga negerflick<-n. Mannen sitter häktad, men nekar omtala hvar lia...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

* f '<* " •' • " ' ppn f 1 POSTEN. ; -s*£ /cy< - LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lod. n:r 99. Austin, Texas, Fredagen den 18 Mars 1898. Vol. 2. No. 51. Stor, större, störst. Igenom verlden går ett liingtans drag. En obestämd och ofta bortskymd trånad, Stads' återväckt; lik oförlåtlig lag, Lätt spårad hvarje årstid, dag o. månad. "Stark ström med egna vågor hafvet skär," Om ändess loppaf yrskum bortskymd är. Ochdenna längtan,som—på hvarje ort, I alla samhällsklassers skilda leder, Bland alla åldrar intill grafvens port, Igenom skiftesrika sekler neder— Man spåra kan—är men'skoslägtets törst: Att växa stor—allt större—intill störst! Jag menar ej den äflan värdelös För lumpen skenstorhet på ärans tinne, Der dagens hjelte bröstar sig och pös' Lik tuppen högst på hönsehusets pinne. Ej vinnings, maktens, niutuingslustans mål, Pygmeers törst, som ingen granskning tål. Ack nej! Jag menar detta längtans kraf, Den dunkelt kända, oförstådda maning Att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

ÄS Amerikanska nyheter. A Fyra hamnarbetare drunknade. Cincinnatl den 3 Mars. — En planka brast 1 qväll under några färgade Siainnarbetare, sysselsatta på kajen, 8 man kommo 1 vattnet och blott fyra af -dessa kunde räddas. Haveri utanlflr kusten af Klorida. Key West den 3 Mars. — Skonaren Speedwell, kapten CoITféV7"Tr8.n Marco, Fla., på Key West, kantrade 1 dag utan- för Marquesas i en svår stormby. Af tretton personer ombord omkommo nio genom drunkning. Speedwell var en li- ten farkost af 25 tons drägtighet. De ■omkomna voro kapten Colliers tre min- deråriga barn samt makarna Bradley Nlchols, deras son samt dennes hustru och tvänne bai-n. Sagde familj hade varit på besök hos kapten C. 1 Marco tid och voro nu på väg hem. Krigsrustningar. — Krigsförnödenheter hålla pä att fiopas i Port Monroe, Virginia, 1 syn- nerhet synes denna fästning vara ut- sredd till upplagsplats för ett stort parti torpeder och explosiva ämnen 1 alla former. Profningar af ammunition •och vapen pågå. — Ett tus...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

• ■ HMi Vi Svenska nyheter. STOCKHOLM. 79 svenska lartyg törliste under fjor- året, dera! 9 ångare. Kafféinförseln till Sverige steg i fjor till 4,186,000 mot 3,310,000 kg. år 1896. Uppförande af en bildstod af John Ericsson 1 Stockholm är på tal och me- del ha redan börjat insamlas. Is har man ej i Stockholms närhet utan har sådan för vattenfabrikerna måst rekvireras ända från mellersta Norrland. Svenska akademien har till ledamot efter fil. dr C. A. Kulberg valt läro- verksadjunkten fil. dr K. A. Melin, meddelas den 19 Febr. An/le svenske deltagaren 1 Sverd- rups expedition till Grönland blir en- ligt L. D. fil. kand. H. G. Simmons, som medföljer som botanist. Statens järnvägstrafik. — Statsut- skottet hemställer om anvisande af 3,- 600,000 kr. till anskaffande af ny rörlig materiel vid statens järnvägar. Införseln af utländska viner steg i fjor till 2,855,000 kg. på fat och 532,000 liter på andra kärl mot 2,623,000 kg. på^ fat och 464,000 liter på andra kärl år 3896. Frimärksexpo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

Vi • I TEXAS POSTEN. )lyii«ti oan Annons tidning fö svenskavne i T«xa*. 'texas posten. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every week, In Austin, Texas, by the Swkdihh Ambbioan Pdblibhino t!o. Tne only xwedlsh paper ln Texas, and the cent advertlslng medium to reach tbls class e only swedlsh t cltlzenB. J. M. OjBbholm, Ed 1 tor, M. J. Knapk Manager. C. J. A. Knapb Generai Agent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlotis-prls: Ett ftr - - - - - - «100. Ett hälft Är ------- 60. Ett ar till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mön' y Oröers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS East Sixlh St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagifvande. Vi äro auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom kandidat för återval till County Jutlge (häradsdo- mare) i öfverensstämmelse :med hä- radets de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

v % i) * TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 18 MARS 1898. BRGF FRÄN ALLMÄNHETEN. Brushy-bref. Missionsmötet härstädes den 4 till 7 mars var Austin-distriktets Kansas-konferens årsmöte. Den af gående ordföranden, pastor J. A. Stameline, uppläste en rapport öfver det gångna årets verksam- het, af hvilken framgick, att mis- sionsmöten hafva hållits i distrik- tets alla församlingar under året, och der behofvet påkallat hafva extra möten hållits. Under det gångna året hafva två nya försam- lingar organiserats, nemligen för samlingen i Moline och kort deref- ter församlingen i Lund. Distrik- tet räknar nu sj a församlingar med några angränsande predik oplatser. Till ordförande för innevarande år valdes pastor L. W. Gullström i New Sweden och till sekreterare återvaldes pastor G. A. Dorf i Austin. Vädret var särdeles gynsamt un- der detta möte och voro derföre alla gudstjensterna mycket väl be- sökta. Ett särdeles intressant bi- belsamtal egde rum med ledning af 1 Joh. 1 kap. 8—9 och 3 kap. 9 ver...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

FRAMTIDSMAN AF Georg Nordensvan. (16) (Forts. fr. föreg. nr.) — Levander! — Stjernberg! — Hvad i all verlden tänker du på, Gösta? sade den förre, sedan överrask- ningen något lagt sig. Gösta hörde honom icke, han utbrast i stället för att svara: — Du, Levander! — Just jag! — Ser du, jag kom på dekis! Gubben far var snål, och jag var i knipa. Hvad var att göra?... Jag funderade nog litet på att göra be- kantskap med fiskarna här nere, jag också, — men det var för ruskigt, det märkte jag. I stället tog jag värfning, — kanhända du vill göra på samma sätt? — Far din är ju en snålvarg, han också, har jag hört. — Jag skall värfva dig, så förtjänar jag mig en tia på samma gång. Eller hvad tycker du? — Det är inte så illa att tjäna kunglig majestät och kronan, skall jag säga dig. Mellan vakterna har man just ingen- ting att göra, och det är just så, jag vill iha det. I kasernen har man det rätt bra, fast man inte har ensamt rum, men så blir man heller ingen enstö- ring. Göstas förut i uppro...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

«! En iälla. Skizz från Berlin. De blefvo bekanta med livarandra en afton på, Frledrichstrasse. Och det skedde på ett ganska egendomligt sätt. Utanför en af de stora spegelglasru- tor, som tillät publiken att skåda in en ölkneip, var det så godt som upp lopp, ty der inne kredensade för första gången den vackra sångerskan, unger skan fröken Marinka Kronesky de skummande sejdlarne. I hopen, som trängdes framför fönstret för att få se en skymt af den sköna, som förr varit att beskåda i "Wintergarten" mot e pris af en mark pr biljett, befann sig också en lång ståtlig herre med släi. rak ad t ansigte och intelligenta drag. Strax bakom honom stod en liten röd blommig herre i bäfverpels — och plötsligt försökte denne senare att föra ned sin smidiga hand i den långe herrns ficka. Ned kom handen, men upp igen kom den inte. Med ett järngrepp höll den store herrn qvfer den tjufaktiga han den, vände sig helt lugnt om, lyfte med sin lediga hand en smula på sin hyper moderna cylinderhatt och sade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 March 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 18 MARS*1898. ••3. A / i I Ausm Färsk amerikansk ost för $1.25 pr stycket hos Deex & Wallings. Ny daglig tidning med namnet "Austin Daily Tribune" kommer alt börja utgifvas i Austin mellan den och 10 april. Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Har du sett och läst uppropet, som står att läsa å 5:e sidan i de.ta num- mer? Om icke, så tag reda på och genomläs det. Gå till George Peterson & Co., 701— 703 Östra Sjette gatan för goda c.ch billiga varor. Gust Johnson kommer att hålla möten på missionssalen, hörnet af Andra gatan och Congress Ave.f den 24 och 25 mars, kl. 8 på aftonen. Alla skandinaver äro hjertligen in bjudna. Deen & Wallings ämna skänka bon femtiofem dollars med sina the och hembrända kaffesorter. Rev. C. O. Freeman, den nye pastorn för Decker svenska M. E. försam- ling, anlände med sin fru hit till sta- den från Seattle, Wash., i onsdags qväll. 7exas Posten beder att få hel sa det nya prestherrskape...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

<h ■ D ■ TEXAS ' i 3dje Arg. Lop. n:r 107. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas. Torsdagen den 14 April 1898. ===== O Våren. Nu är det fröjd uti naturen, Nu sjunga fozlarne i trädets topp, Den ljufva doft af milda vindar buren, Den hviskar, nu är vlntren lagd pä bär. Och lilla slppan upp sitt öga sUr Och hviskar: det är vår. Nu mörka, kalla vintren har försvunnit Och solen uppä fästet strålar klart. Och ängen grön sigklädt i högtidsskrud, Och allt, ja allt, lofsjunger himlens Gud. Blir så fiån hjertai blott det onda skildt Ooh intet ogräs der får växa vildt, När Herrens kärleks sol det värma får— Då blir det vår. När nu allting så skönt 1 blomning står. O säg, om det 1 hjertat ook är vår? Säg, hviska himlens vindar 1 din själ, Och värmer nådesolen dig jemväl? När allt nu här så skönt och härligt är, O, hvad skall det då ioke blifva der, Hvar lifvets träd beständigt grönklädt står. Och der det är en evig, evig vår! Elisabeth Anderson. En farlig v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

"I Skandinaverna i Amerika Ihjttlsparkad. Appleton, Minn., den 30 Mara. — Sven Peterson, en af de mera kände medbor- garn© härstädes, blef I går ihjälsparkad af en häst. Han efterlemnar hustru och en son, som studerat vid universitetet i Hamline, nära St. Paul. Föll 60 fot från en bro. Spooner. Wis., den 26 Mars. — John Lund från Northfield föll i tisdags frän ett frakttåg ned på en hög stenar 60 fot nedom en bro, som tåget passerade och skadades lifsfarligt. Antagit plats fflr lifetiden. Wahoo, Nebr., den 31 Mars. — Fröken Augusta Hill, prof. S. M. Hills syster, har flyttat till St. Peter, Minn., der hon antagit plats för lifstiden i J. E. Ess- lings familj. St. Peter var hennes förra hem, då hon studerade vid G. A. Col- lege. Dödligt fall i jfrufva. Marinette, Wis., den 31 Mars. — Sebe- lius Petterson föll i lördags ned i ett 900 fot djupt grufschakt i Iron Mountain. Då hans kropp upptogs hade lifvit flytt. Huru han kunnat falla ned 1 schaktet, då dess öppning skyddades af ett 4 f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

Zl v Svenska nyheter STOCKOLM. Omkring 500 svenskar, 283 norrmän och 800 danskar finnas 1 Berlin enligt se- naste folkräkning derstädes. Almanacksprivilegiet Inbringar Ve- tenskapsakademien årligen vackra sum- mor. År 1896 utgjorde akademiens in- komst af privilegiet 89,500 kr. Universitetskanslern t. d. statsrådet P. von Ehrenheim inlemnade den 17 Mars till ecklesiastikdepartementet sin ansökan om afsked från kanslersämbe- tet. Frikostig gåfva. — En i London bosatt «vensk, br. F. Löwenadler, har som gåf- va till Sveriges allmänna idrottsförbund ekänkt 2,000 kr. att användas till idrot- tens befrämjande i Sverige. Sedlar. — Bankofullmäktige ha be- slutit att vid Tumba pappersbruk skall tillverkas papper, dels till 300 tusen st. sedlar å 100 kr. af den nya modellen och dels till 4 millioner st. sedlar å 5 kronor. Ångfartyget Södra Sverige har nu i det närmaste genomgått de efter haveri- €t nödvändiga reparationerna och kom- mer att 1 början af Maj månad återtaga sin plats inom ångbåt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

TEXAS POSTEN, TORSDAGEN DEN 14 APRIL 1898. TEXAS POSTEN. Nyhet - och Annonstidning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS ^POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every woek, ln Austin, Texas, by the Hwki>ibh Ahehican Publihhino Oo. Tne only Bwedlsh paper la Texas, and the oest advertlslnK modlum to reach thls class f cltlcens. J. M. Ojbkholm, Ed 1 tor. M. J. Knäte Manager. O. J. A. Knapk, General Agent. '9000CXXXXX>OC&50C<>C>C<XX>C<XXXX>CCOOCCCGOOOOOCC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - - 81.00. Ett hälft år - -- -- -- 60. (Stt år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Oröers" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Kast Sixth St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagifvande. Tillkännagifvande. Wl iiro auktorise...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

,,1- ■i i * t -k TEXAS POSTEN, TORSDAGEN SEN 14 APRIL 1898. BREF FRÄN ALLMÄNHETEN. Mexico-bref. Af Louis Holmberg. (Forts, frän föregående nr.) Pri rellgionsiitöfning Infördes iif den nuvarande presidenten 1 landet, men in- nan dess var Mexico helt och hilllel ka- tolskt och denna religion är fortfarande den öfvervägande. Men alla de stora gods och landstriiokor.som tillhörde ka- tolska kyrkan, blefvo konfiskerade, ocli den är ej så envålrlsherskande som förut. De katolska katedralerna äro många af mycket gammal dalo och vördnadsbju dande till sitt yttre såväl som inre. De äro öppna dagarne igenom och från arla morgon till serla afton kan man se folk af båda könen knäböja i stilla andakt med sitt brinnande talgljus i handen. Messa hålles tvenoe gånger dagligen och ceremonierna äro af äldsta dato. Här ser man en trasig qvinna med sitt. lilla barn på ena armen och en korg på den andra komma från marknadsplatsen, gå in i kyrkan och knäböja vid sidan af en elegant klädd herre. Allt är s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

i L f """ ■■ i t AF - Georg Nordensvan. ) (20) (Forts. Ir. föreg. n:r.) — Är fru Blom hemma? — Hemma? Jo, det skulle jag tro, efter som hon juBt är i farten raeil att begrafva gubben sin. — Är herr Blom död? — Ja, han kolade af för några dagar sedan. — Det vore nog roligt att träffa henne, men under sädana förhällanden är det bäst, att vi vända om. — Ja, Ttöm, så gä vi! I detsamma kom värdinnan sjelf ut frän ett inre rum. Hon hade ej mycket förändrats, sedan vi sist sågo henne, men den svarta drägten och de stora hvita kragarna gäfvo henne ett åldrigare ut- seende än förr. Hon var dock lika fryntlig och trots sorgen lika talför som någonsin. Vid åsynen af sina gamla hyresgäster gjorde hon en stor åtbörd af öfverraskning, skyndade derefter mot dem och fattade deras händer. — Käre hjärtans, hvad ser jag? — Det var då ett oväntadt besök, ett riktigt rart besök, — jag blef så för- vånad, att jag höll på att falla i farstu'n — som man säger — af bar häpnad. — Tusen gånger välkomne, mine ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

y " —- åk fa 4 i TP I V littcas 58 state st. Opposite Masonlc Temple, DISPENSARY chicago, ill. Privilegieradt af Staten Illinois för SPECIELT, VETEN- SKAPLIGT och SNABBT BOTANDE af Speciella,N ervö sa, Kroniska och Smygande Sjukdomar. Det må fattas er livad som helst, så kom till Dispensariet och under- kasta er en undersökning; eller gif en fullständig skriftlig beskrifning ölver eder sjukdom, och om den kan botas, skola vi säga er det; om den ej kan botas, säga vi er det; ty vi vilja ej försöka att behandla en sjukdom och lofva bota den, med mindre än vi äro öfvertygade om, att lyckas deri. Konsultation och rådfrågningar fritt. Dispensariets dugtiga läkarestab. Egaren, 58 State street, Chicago, erbjuder sina professionella tjän- ster åt alla personer, som lida af de skadliga följderna af ungdomsobe- tänksamheter, och i synnerhet åt dem, som redan anlitat okunnige an- nonserande qvacksalfvare, af hvilkade ej erhållit någon hjälp. Som han åtnjuter fördelarne af en genomgående system...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 April 1898

M * v t -C 1 I v TEXAS POSTEN, TORSDAGEN SEN 14 APB.LL 1898. / III j fö5=i ) j, i i b AUSTIN. Wilcox gör de bästa barnfotografler af någon 1 Texas. Qeorgeiown, Färsk amerikansk ost för $1.25 pr stycket hos Dkek & Wallings. Föll död ned. En negeruppassare vid namn Green McCann föll plöts- ligt till marken i fredags der han stod, död af slag. Hans qvarlefvor sändes påföljande dag till Waco. Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Wilcox tager fotografier fortfarande och vill bli glad att Sfi sina sv nska vän ner hos sig I Georgetown. Exemplet smittar. Ett telegram till Washington förmäler, att baron Roth-child, som förmodligen hört om Vanderbilts löfte och ej ville va- ra sämre, sagt, att h in vill köpa en krystare och skänka Spinian m d varmaste sympati. P? Deen & Wallings ämna skänka bon femtiofem dollars med sina the och hembrända kaffesorter. Om ni önskar nybrändt kaffe, så gä till Deen & Wallings; för de / bränna sjelfva sitt k ffe. Fritt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

// p st TEXAS ( LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. ■ , ■ P l>. Kr fiv I m v 3dje Arg. Lod- n:r 111. Austin, Texas, Torsdagen den 12 Maj 1898. Vol. 3. No. 7 Minnen fran hemmet. Jag mins ett hem på gröna blomsterkul- len, (En liten damm vid foten än flns qvar), Min fader dikade så djupt i mullen. Ku uti den sitt tysta rum han har. Min mor ej sågs från göromålen vända, Och ent och tida satt hon vid sin slända. Jag mins de glada lekars tal och spratten, Af öfvermodig ungdom, vig och stark Mins julens lekar och midsommarnatten. Och hur jag täljde skepp af furans bark; Med hvita, segel och med blågul flagga Det syntes stoll bland vattenliljor vagga. Oeh tydligt mins jag än det lilla träget Ii vari jag trygg på lugna dammen flöt. En bräcklig farkost var'*uet visst—om något— Ån mera så—då nordanvinden tjöt.... Då tänkte jag: bäst är jag lär mig simma, Förrän jag drifs der till i nödens timma. Men konsten lärdes snart, mot all förmö- dan. Bn simdyna af packad säf ba...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 May 1898

1 1 f( I t ii j [ fil j i / Skandinaverna Mmerika Ulng>ul(t hnndbrtt Dallas, Te*., (Jen 21 April. — Miss Ida Johnson, som för tre månader sedan blef biten af en hund är nu så paos återstäld, att hon kan gå uppe Igen. AfOröt reilKiii under halkning. Stacy, Minn., den 28 April. — N. B. Gustafson råkade att på qvällen den 18 dennes halka omkull vid en trappa och slog sig så lila att ett refben bräcktes. Kom under en stock. Spooner, Wis., den 23 April. — Olof Anderson, som var sysselsatt med att köra timmer till Bean Brook, dödades 1 tisdags ögonblickligen genom att en fctock rullade öfver honom. Svensk fröken reser till Klondike. Kansas City, Mo„ den 27 April. Fröken Annie Vicklund, hvilken en tid varit borta från staden, är återkommen, men lär hon om en månad eller tvä kom- ma att ställa färden till Klondike, Ala- ska! ensam I llfvet och I dttden. Grapeland, Tex., den 21 April. — En 60-årlg qvinna, mrs Bllison, som flera år varit enka, påträffades nyligen död i sin bädd. Af kroppen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x