ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

& / v. Stížní výbor podal následující zprávu: Sjezdu S. P. J. S. T., odbýva- nému v Caldwcll, Texas. My nížepsaní členové stížnostní- lio výboru žádáme za slyšení. 1. J'o uvážení stížnosti br. Tom. Kužela, člena řádu Svornost Jihu, čís. 15., uznáváme, že na Buclc- holts jsou oprávněni řád držet po- dle stanov Hl. IV. čl. 4. 2. Br. I. J. Gallia udává, že br. Mužný, člen řádu Palacký, čís. 21 jemu ústně zdělil, že 11 řádu Světlo, čís. 38. > přijali óolctou paní na $500 pojistného. Odporučujeme, by vyslanec řádu Světlo podal v ' záležitosti té vysvětlení.— Sjezd rozhodl, aby za sídlo řádu Svornost Jihu, čís. 15., uznáván byl Buckholts. Stížnost proti řádu Světlo, čís. 38., zamítnuta, poněvadž ona paní byla vyloučena pro nesprávné udá- ní stáři. Zpráva linančníljo výboru. My nížepodepsaní finanční výbor po přehlednutí finanční knihy ta- - jemníka a pokladníka H. R. shle- dali jsme vše v úplném pořádku, až na 30 ctů. za tajemníkem.— Zpráva přijata. Čtena zpráva tiskového výboru a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

. I i !/ i • „ Tábor přijmčte od nás srdečný po- zdrav a přijměte i nás mladé strom- ky pod svou ochranu. Postarejte se vzorné o Jednotu, aby nezahy- nula; přihlížejte bedlivé k tomu, by práce Vaše dnešního dne kona- ná byla korunována vavříny. Při- jměte i nás malé pod ocnranu. Po- starejte se, by z nás mládeže byli vychováni hodní nástupci naších předků, bychom doplnili a udrželi /milou Jednotu. Když tak jednati budete, pak zajisté Vás nemine od- měna veřejné slávy a jméno Vaše bude se jasně skvíti v dějinách ná- roda našeho. Požehnaná budiž Va- še práce, ke kteréž Vám přejeme hojného zdaru. S tím se do ochra- ny a lásky Vaší poroučíme, šle- chetní zástupci Jednoty, a provolá- váme Vám srdečné Na zdar! (Liduška Marková.) Velectění zástupci S.P./.S.TA Jménem nás mládeže obého pohla- ví, pak jménem našich milých ro- dičů předstupujeme před Vis, aby- chom Vám, dah na jevo vděčnost naši za Vaši nezištnou práci v zá- jmu lidskosti a osvěty a ♦yslovili Vám své uznání. Vy jste vykonali n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

'Éllllllllllllllllilllllllllllillllllllillllllllllllll!ll'!!il!!!lll!!lli!l!lllllllll!!l!!l!!!llllll!!ISI!lllll!illlillll!!iilllilllllllllillllHIIIIIII^ POKRMY i JÍME, abychom žili. SDobře zažité, výživné pokrmy tvoři hmotu potřebnou ku stavbu tóla a k udržení jej při fysické síle. Přestane-li človčk jisti, síla jeho rychle mizí a on stává se kořistí různých neduhů. Ztráta chuti k jídlu není sama o sobě nemocí, ale jest příznakem ochablosti nervu žaludečních, jež kontrolují žádos.t po potravě. Kdykoliv pozbudete přirozenou touhou po pokrmech, pamatujte, že SEVEROVA ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ i 5 vzata v dávkách krátký čas před jídlem přinese vám rozhodně =| žádoucí výsledek. Jest uznanou skutečností, že lék tento stojí v — popředí všech sílivek. Obsahuje pouze čisté přísady, jichž léčivé £= vlastnosti jsou vyzkoušené, a které povzbuzují žaludek k normál- — ni činnosti. v Pošlo nás na sta dopisů od vděčných krajanů, kteří ~ Severovu Žaludeční hořkou zkusili a chvalnč se o, ní vyslovují. Sš lJom...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

v : V' l#Wl •1! v / LihoTé nápoje ve lra i" lidové. Ve spoleě. klubu Slavia v Praze přednášel v posledních . dnech dr. St. Růžička, docent a redaktor Časopisu pro veřejné zdravotnictví 0 této velice časové otázce. Jak se návrh zjevil sanovati zemské finan- ce přirážkou pivní, ozvaly se pro- testy. Obchodní zájmy ponecháme stranou; za všimnutí stojí tvrzení, že se sahá na potravinu, na tekutý chléb lidu. To není pravda z lé- kařského stanoviska; líh sice na chvíli dodá energie při slabé čin- nosti srdeční, přes to však jest ško- dlivý. Někteří lékaři indikují jej častěji, u nás však pracuje se vě- decky proti těmto názorům. Nutno protestovati proti tvrzení o tekutém chlebu, pivo jest jen nepatrně vý- živné v poměru objemů, nesmírně drahé v poměru výživných svých látek a nad to obsahuje škodlivou součást. Za i k. si koupíme v mlé- ce bílkovin 136 gr., v pivě 0.0 gr.; uhlohydrátň v mléce 192 gr. v pi- vě 150 gr.; tuků v mléce 146 gr., v pivě 0.0 gr.; mimo tyto tři výživné láfky koupíme...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

UOČNlK XVI. ZOR. HALLETSV1LLE, TEXAS, 15. ČERVENCE 1007. ČÍHI.0 24. Čtvrtletní zpráva Iitjciuiiikil li |M>kIailiiíkH 111. ÍíhiIíi ml 1. diilina ilo !!0. ťcrvnu 1 1)07. Nu* i ělemiré. Řád čís. i. Mik. Martiš. 4. Joa. Morris, Ant. Řehák. 6. Jan F. Pintcr, Jau Lidák a A. W. Kudelka. g. Jos. Jakubík, Jan R. Sebesta, F. W. Dědek. 10. F. F. Pecháček. 13. Jos. Hovadík 14. Vine. Janeš a Jan Škrla. 15. Fr. Mik. 16. Jan Kovářík a Tom. Sralla. 17. Emil Lešikar, Petr Šefčík, F. Kubín, Jos. F. Wondráš, Pavel Faust, Jiří Ševčík, F. Surovík a F. K. Pšcnčík. 18. Pavel Bělíček. 19. Florian Novosad. 20. Eliáš L. Jocliec, Jos. Rosy- pal, Jan J. Kuuz, Jos. Baraliáš, Jan E. Dřízka, Ant. Sirný. 22. Tom. Zubíček. 24. Jos. Krcha a Jan V. Kolmt 25. Jan lirabina, Fr. Salášek, Fr. Hejny a Jan Zajdi. 28. Tom. Kopecký. 29. Pavel Zgabaj, Jan Kropp, Ant. Sasín, Tom. Kropp, Fr. Jež, Jan Holubec a Ig^ Pavlíček. 31. Vine. Hrček a F. M. Šimek. 32. J. J. Marek, Jos. J. Šiller Jan A. Šiller. 35. Emil Ganský a Jan Kl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

Obzor Hospodářský. Časopis v/novaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 15. každého tněsice. Předplatné ročuč 60 ct(i. Zastiň nc Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The onlj Agricultural and Horticultural J ournal in the iioheinian language in the South. PnWisheil semimontlily tiy F, Fabian. Advertising rates on applicktion. Entered as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Skidtttore, 28. června. — Poku- sím se podati milým čtenářům "Obzoru" malý nárys posledního sjezdu. Mohu směle říci, že posle- dní sjezd S.P.J.S. T. zářil veskrze prospěšností, a dobro, které bylo vykonáno, nedá se ani odhadnouti. Jeden každý & poslanců měl svůj cíl vytknutý a to pro dobro celé naší milé Jednoty. Tam, kde stá vala různost náhledu, bylo nejlépe zříti bratrství a sjednocenost, ne- boť menšina přijala svoji porážku vždy jako praví bratři bez reptání. Poslanci 71 řádů sh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

Hra v karty a hry vůbec, I V opravdových rozpacích splý- vá věru s pera neblaze pověstné jméno karet; — v kruzích rodin- ných alespoň nic tak nepěkných dojmů nevyvolává jako pravě ne- sťastná náchylnost, jak se popu- lárně říká,"ke kařahanu". Kádkuni přítomným však ani nenapadá há- jili nějak libůstek, hráčů, -—jen po- všechný ro,'.hovor dorozumívací hodlají vyvolat zběžným proudem, —netřeba proto snad chovat váž- ných obav před odmítnútim nebo i rozhořčenosti zásadnou. Co znamená vlastně u lidí do- spělých hra? V nejpřísnějSím smy - slu se vlastně řlověk hravému vě- ku dětskému odrostlý jakoukoliv hrou úmyslně snižuje! Ve smyslu společenském není vlastně hra ni- ěím jiným nežli jen ubohou výpo- mocí z nouze— vysvědčením chu- doby, které si účastníci vydávají navzájem upřímně! Začnou-li čle- nové družné společnosti hráli, což jiného činem tímto dokazují, nežli že nevědí praniěeho chytrého, čím by společenská živost mohla býtí udržena v proudu. Ať jen probere každý listy své vlastni ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

STANOV Slovanské Podporující Jednoty Státu Texas. Opravené nn sjezdu v CalilwoM duo 17., 18. a lít. řmiiu 11I0J. HLAVNÍ STANOVY. \ 9 Clenkynř mají právo schůze řádové I ČI. 5. Opomene-li člen vyhovět požadav navštěvovati, ale nemohou v žádném případu kíini článku předcházejícího, budiž Částka býti pókutovány pro nesúčastnění se schůzí, k uvedeni vsak každá členkynědostaviti se musí. HLAVA I. «lhic 110 jednoty. Článek 1. Jednota tato zove se Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. hlava 11. Účel jednoty. Článek 1. Pečovati o zachování slovanského jazyka v této zemi a o všeobecné povznesení spolurodáků našich jak v mravním tak i du- ševním a blahobytném ohledu. HLAVA Jlí. Členství* ČI. 1. Členem státi se může jediní ten muž neb žena, kdo mocen je jaz> ka slovanského, nejméně 18 a ne více než 55 roků stár je, úpl- ného zdraví požívá, mravné a slušné žije a je schopen živobytí své slušným spůsobem si opatřiti a ne méně než 6 měsíců v místě, kde o přijmutí se hlásí, bsobně úplné zn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

hlava x. ťředlllctvo hllln. Článek i. K řízení správy řádové, opatio- váni jpho majetku, k provádění všech spolko- vých zákonů a uzavření a hájení práv řádu proti všemožným lijmům, buďtež řádem ná- sledující úředníci voleni: Předseda, dozorce, tajemník, účetník, pokladník, důvěrník, prů- vodčí, vnitřní a venkovní stráž. ČI. 2. Úře dníci voleni ísou ve výroční schůzi řádové na dobit jednoho roku a úřadují •)ž do nastolen! svých nástupců. ČI. 3. Úředníci, kteří povinni jsou záruku za sebe dáti, obdrží za práci svou takovou náhradu, 11a jaké se členové v řádné schůzi výroční shromáždění usnesou. V1 Volím lířeihiikú. ČI. 1. Úředníci řádu buďtež voleni lístky a nadpoloviční většina přítomných údův nechť rozhoduje. ČI. 1. Při navrhování čekancův pro úřady řádové budiž k tomu přihlíženo, aby nebyl volen člen k zastáváni takového úřadu ne- schopný; taktéž nebudiž nikdo k zastáváni nějakého úřadu oprávněn, 11a něhož jakáko- liv žaloba zákonitá jest podána nebo jenž je od podpory odložen. xii...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

\ dobu od sjezdu do sjezdu. Jeden poslanec může zastupovati druhého, má-li pověřující listinu ve smyslu tom znějící. V tom pádu má takto pověřený bratr ó tolik hlasů více, kolik na nepřítomného zástupce připadá. Cestovní výlohy a denní plat vyslanců pro čas sjezdu platí se z pokladny Hlav. řád,n, který za tím účelem rozepíše rozpočet na řády dle počtu jejich členů. ČI. 3. Zástupci do sjezdu voleni jsou ve výroční prosincové schůzi před sjezdem Hlav. řádu; výsledek volby potvrzený předsedou tajemníkem řádu budiž písemně oznámen tajemníku Hlav, řádu. Každý zástupce musí přinésti do sjezdu pověřující listiny od svého řádu. ČI. 4. Řády, jež by předepsané spolkové povinnosti plniti opomenuly, nebo jiná zá- kladní ustanovení vykonati se zdráhají, po- zbývají práva k svému zastoupení na sjezdu. ČI. 5. Stanovy mohou býti měněny nebo doplňovány jen vé sjezdu. ČI. 6. Mimořádné sjezdy odbývány mohou 1)ýti jen tenkráte, když o důležitém předmětu nemožno jinou cestou rozluštění docíliti a pro sv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

y!!!!!IIIIil!lli!i!lilll!lll!llll!lll!lllllllllllllllllllilll!illllllll!ill!llllllllllll!!lli!llll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^ Stavba těla 7,|l|'lll,'." II. W F. SEVER* CO. tFD*K MNA "< l.hvř, l POTRAVA,' kterou přijímáme, jest hmotou potřebou ku stavbě S našeho telil. Dříve vsak než telu prospěje, prochází jistým po- ir divným procesem: zažíváním. K podmínkám dobrého zažívání patří: i.) Chuť k jídlu. 2.) Zdravý a činný žaludek ku provedení assimilaěního procesu. Když přirozená touha po pokrmu schází, aneb žaludek jest S neschopen tento spracovati, zůstává potrava v něm ležeti jsouc rz podrobena kysání, kvašení a hnilí. To jest nezáživnost. Když se ponechá delší cas bez nápravy, vyvine se vleklá nezáživnost nebo uestravnost. Těžkost v žaludku,pokleslosť na mysli,nevrlost, bolení hlavy a jiné příznaky se ukážou. KDE JEST KEK PROTI TOMU? SEVEROVA PO PLESU. ŽALUDEČNÍ HORKA. NEVÍME o lepším. Není to nový lék. Již po 27 let koná výtečné služby. Dodává přirozen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1907

"Tak? To tedy abych přišel jin- dy ?" '♦I ne, zůstaňte; můžete se zatím bavit bez něho. Jak se vám to u nás líbí?" "Máte to zde hezky zalízeno. Kolik tu platíte?" "Čtyry stovky; ale myslím, jak se vám to líbí celkem; jaké tak asi pocity máte?" "Trochu se mi lo zdá být stude- né; ale ono je tam taky dnes oškli- vo člověk se nedotopí. Roztřást mne to mohlo." Paní Permutrová už se taky eelá třásla, ale zlostí. Avšak nepovolila. Přinesla zákusky a láhev vína, na- lévala, host nechtěl odříci, pil a víno konalo povinnost. Tváře se mu rozpálily a za chvíli mluvil už jinak. "Teď vám věřím milostivá, že je vám smutno. Zvláště když pan manžel odejde. Opravdu jej nechápu. Má doma takovou mla- dou, hezkou ženušku a jde do hos- pody mezi kamarády. To je přece hřích." Páni Permutrová zatahala nepo- zorovaně za ubrus. "Ach, ano.Bezpochyby jsem své- mu muži již sevšednčla, že mne tak zanedbává. Je to už údělem nás žen • •••," "A to se vskutku divím, že za jeho lhostejnost nenašla jste si ná- hrady"...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

ZOR ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TE.\ \S, 1. SRPNA 1907. Císi.o i. Pozorování jižních /.ahradníků. Pífcf H. M. S., praktický zahradník. 1. Předběžné poznámky. Předkládám toto pojednání po- zornosti pěstitelů ovocného stro- moví a činím tak v důvěře, že na- dešel již vhodný čas raziti cestu novému zahradnictví. Nyní žádá trh nejlepší ovoce v cenách nejnižŠích. Dnové, kdyce- ny byly vysoké, dle všeho minulý již pro vždy a proto jest pochybno, bude-li se nadále vypláceti ovoc- nářství s dnešním stromovím, ne- trvalým, neplodným, nemocným, škůdcům podléhajícím a s úrodou nejistou. Práce není vše a sebe pilnější obdělávání sadu nás mno- hdy zklame. Přílišně obrývati stro- my, "piplati" su s půdou, přistřiho- vati, preřezávati, hnojiti a postri- kovati, aby dal užitek sad se stro- my tří- až čtyřletými o dlouhých vláknitých kořenech, je práce od- strašující, přirovnáme li ji k jedno- duchému, levnému a snadnému o- šetřování, jehož vyžaduje dvaceti- letá jabloň "Rahbo", která se sebe dolary ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

■ 1/ y Arnika. Arnika, česky prlia chluitiní, (Arnica montana,) obecně "šlako- vé koření" nebo "andělský brafik" zvaná, jest rostlina dosti hojně se vyskytující. Jest to bylina víceletá, 5—*5 palců vysoká, s listy vstříc- nými, podlóuhlc opak vejčitými; přízemní listy tvoří rozetku. Kvete v červnu až do srpna žlutými veli- kými úbory. Vůně její jest silná. Roste na horských lukách a strá- ních, na paloucích se spodkem ra- šelinovitým. V době květu bývá arnika od lidu sbírána a ve velikém množství lékárníkům prodávána nebo pro domácí potřebu uschová- na. Slouží ku přípravě: i. výtažku čili extraku, 2. odvaru, 3. prášku arnikového. Výtažek Čili extrakt arnikový, všeobecně známý jmeiTem tinktura arniková, připravuje se takto: Na- sbírané, usušené květy vloží se do láhve, polijí se dobrou kořalkou nebo ještě lépe lihem a to tak, aby byly zpola květy, zpola líh nebo kořalka. To vše odstavíme na 2 dny stranou a výtažek čili prhovina jest připravena. Květy prhové jsou nejúčinlivější, kořen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

i ttlwiř laiiia Mt Éii S. f. J. 8, T. Rozpočet na úmrtí čís. 121. u 125. Bratři a sestry! • 124. Tímto se Vám oznamuje, že br. Jan Htirta od řádu Praha, čís. 29., zemřel 26. června 1907, stár jsa 46 roku, na ochrnutí srdce.; K Jednotě přistoupil 17. března 1900. Zaměstnáním l yI rolníkem. I Číslo certifikátu 801 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000.00. 125. Sestra Emilie Šablatura od řádu Slovanští Bratři, cis. 34.,! zemřela dne 28. června 1907, v stáří 27* roku, na zánět pohrudnice. j K Jednotě přistoupila 5. pros. 1906. Číslo certifikátu 1886' a dle stanov ] oprávněna just k podpoře v částce $500. S bratrským pozdravem .J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1. srpna 1907. Tunis, 21. července. —Jelikož jsem již nebyla asi patnáct let na Mouud Prairii, zvlášť jak se říká v Šebesta, a muj muž byl vyslancem Farmářské Jednoty, odhodlala jsem se, že se s ním tam pojedu podívat. Však jsem toho nelitovala.. Jak jsme přijeli kousek za Tunis, viděli jsme, jak ze vš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictvídomácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasiló se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The onl> Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian language in the South. FnMisbed semimonttily ly F. Fabian, Advertising rates on application Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post-office. Užitečným tleném řádu staneš se jen tehdy, zdali nevzdaluješ se schůzí a ne planými slovy, ale sku tky dokážeš, že pro zdar spolku jsi ochoten obětovali trochu času práce. Bud' věrným členem íádu a Jed- noty. Ty musíš cítiti, že jsi členem jejím a tudí| částkou Jednoty a proto nesmíš býti lhostejným divá- kem, ale činným spolupracovníkem k rozšířen! řád jejich—tím prospě- ješ sám sobě. . Každý člen měl by se důkladně poučiti o všech výhodách, jež Jed- nota naše členům poskytuje, tak aby při každ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

KOÓKA A MYŠ. Napsal A. Gruziůski. Ona sedí v zahradním křesle a lioupá se. On opřen o nízkou lavici stoji proti ní. Oba jsou skoro ve stejném víku a každý čítá asi sedm- náct neb osmnáct let stáří. Tahy jeho obličeje jsou zasmušilé a tem- né jako podzimní noc; ona je čilá a veselá jako vlídné jitro majové. "Vyhlídka tam s kopců je krás- na," praví on, "ale já znám, Séra fino Alexandrovno, ještě jednu skvostnější. Je to vyhlídka, která otevírá se oku s příkrého svahu na rovinu, kde stojí dub roztříštěný bleskem. Přejete-li si, doprovodím vás tam. A abych nezapomněl, mám již déle něco velice vážného s vámi promluvit!. — Musím vám za každou cenu něco říci." Ona pohlíží nu něj zvědavě a ú- směv sotva znatelný pohrává ko- lem jejích svěžích rtů. "Musíte — a za každou cenu?" Kloní se v před a přestává se houpati. "Proč pak nepovídáte mi to hned—nyiií?" ' Něco jako leknuti zračí se v jeho tazích a on šepce: "Nyní?—Nyní nemohu. Nemožno." "Tak ! Proč pak nemožno, když je to tak velice důleži...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

• i I ii v I I NeedvUlc, 26. července.— Chci s čtenáři "Obzoru" zdeliti, jak se máme v okresu Fort Dend. Počasí letošího roku jsme zažili mokré i suché. Minulou zimu jsme zde měli jako jinde, dosti mírnou a suchou, coŽ na brechoviny nebylo dobré, až 24. února jsme dostali první včtší dešť. Pak lide počali sázet kom, ale že dlouho nepršelo, tak ptáci I10 mnoho vytáhali, tak že mnoho komu musilo býti znovu posázeno. Pak jsme dostali dešť 30. března a potom chodily deště celý duben. Poslední veliký liják přišel 9. května. S dešti také při- šlo chladné počasí, takže bavlny někteří přesívali až čtyrykrát, ná- sledkem čehož jako všude jinde i zde jsou kropy opožděné. V květ- nu jsme měli asi 14 dní hezké po- časí, takže jsme mohli v poli pra- covat. Ale ku konci jsme zase do- stali několik déšťfi, až konečně 30. května přišel největší dešť, co jsme zde letos měli. Pak nám zde neza- pršelo, až minulou neděli, totiž 21. července, tak zde bylo už velké sucho. Místy dostali dešť 14. červ- na,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

IMNICE Celá filosofie léčení zimnice spočívá v zničení bakterií, || v napravení krve a v odstranění jedu z těla prostředni- = ctvim ústrojí odměšovacího, To jsou játra, vnitřnosti, = ledviny a kůže, které musí býti lékem udrženy v pilné |j a zdravé činnosti, aby úkolu tomu dostály. Který lék jest na to nejlepší? SEVEROVA FEBROKURA Doporučena jest každým, \m ■ mšmi i SEVERA kdo užíval ji proti zimnici, co lék v každém ohledu spolehlivý. Tento nepřítel zimnice vypudí malarický jed z krve, přivede ji do normálního stavu, sníží a upraví teplotu tčla a udrží játra, ledviny i kůži v zdravé řinnosti. Cena 75 centů. "Děkuji Vám za Vaši Febrokuru, která mne vyléčila z horečky a věřím, že každému pomůže v podobném případě." Paní Kateřina Ježíšek, Hillje, Tex. Na prodej ve všech lékárnách. Lékařská porada zdarma. | Ferd. Sokol, kolář a kovář, Ušetří vám za malý peníz velkých starostí, když se vám v nejpilněji práci po- rouchástroj, vůz nebo ná- řadí rolnické. Sokol je ve svém oboru pravý mistr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1907

Občanské listy. Všichni, kdož v okresu Lavaca chtěj! obdržeti při podzimním za- sedání distriktního soudu, jež za- počne třetí pondělí v říjnu, druhý občanský list, musí se již před 10. srpnem dostavili před distriktního klerka, přinésti s sebou první list občanský a přivésti dva občany, kteří žadatele znají po pět let za svědky. Blanky (papíry k vyplnění žádosti čili applikace) obdrží žadatele na požádání u p. E. ,T. Long-a, distriktního klerka, zdarma a mohou je vyplniti doma nebo kdekoliv jinde buď sami ane- bo za pomoci občana věci znalého, ale všechno musí býti vykonáno správně a opatřeno úředním do- svědčením. Nejdůležitěji! z podrobnosti, jež žádost obsahovati musí, jsou: Jméno žadatele, obydlí, zaměst- nání, datum a místo narození, da- tum a místo, kdy a odkud se vystě hoval do Spoj. Států, jméno lodě, na které připlul, datum a místo, kdy a kde přistál ve Spoj. Státech; je-li ženat, jméno a místo narození žeuy; má-li děti, jména, datum na- rození a obydlí každého dítka. Kdo ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x