ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 July 1907

Vestkusten den 4 Juli 1907. f> vära åter hos deni efter en treflig Sausalito, Cal. Denna lilla sommar i hembvgden. Hoppas vackra stad är ånyo centralpunk Vestkusten frambär vår helsning till landsmännen i de kära hemtrakterna och underrättar dem att vi alla befinna oss i högönsklig välvåga i gamla Sverige för närvarande. | ten för spelares och vadhållares operationer och i de öppna vadarresterades hållningsplatserna härom dagen ett antal personer för att ha samlats för vadhållning. Liksom de flesta storartade "mokl" däl t OAKLAND. Denna lilla yo centralpunk stat- | för dhållI dvackra stad är ånyo centralpu- | öten för spelares och vadhållares I deoperationer och i de öppna vad- dud1 häe öppna vad- darresterades 1 h- — Frank Billington fick sitt ena ben brutet på två platser under en autoniobilfärcl till Santa Cruz nyl. Under försöket att dervid åka upp lör en backe välte automobilen och Billington kom under maskinen, der han fick ligg% i två timmar innan han blef befr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 July 1907

SJUKA MÄN tieiiom våra méto.ler aro \i i stånd att na dea svaga punkten ined Ir direkta behandling hvilken aflägsnar hvarje sjukdonisniikrob fr. 111 system t genom att 11.1 del ondas rot. Vi uppnå alltid tillfredställaude resultat en. r vår noggranu.i undersökning bringar det ondas natur i dagen. Är ii i lidande af följderna af ungdomsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njur-, blås- och svaghetssjukdomar, syfilis, och blodsjukdomar, varicocele, gleet, gonorrhea och andra svårare sjukdomar ådragna sedan läng tid tillbaka? Om så — Vet ni om att nio af tio fall behandlade enligt de g.mila metoderna botas icke dessa utan bli kroniska och organen förhiifva sk. d de för lifvet? Vet ni 0111 att behandlingen af hemliga sjukdom ir lio^ nian erfordrar större erfarenhet och fullständigare uppsättning af instrument än den vanlige läkare: eger till sitt förfogande? Vi äro från universitetet utexaminerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anse dag som auktorite...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 July 1907

Västkusten den 4 Juli 1907. 7. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH: INNA v. SPAETTGEN, (öfversättning.) I. Pet var en liall,stjernklar Decembernatt. Den aftagande månens skifva stod I öster horisontelt med tornet på Trinitykyrkan i New York. Verldsstadens ända intill nattens senaste timmar fram- och tillbakabrusande rörelse och larm var med ens förstummadt. En hunds skällande eller gnisslandet af en öppen lemnad fönsterlucka voro de enda ljud, som understundom afbröto det högtidliga lugnet. Allvarligt och med nästan hemsk tydlighet ljödo derför plötsligt slagen af ett tornur, förkunnande den tredje morgontimmen för öronen på två ensamme vandrare, hvilka, insvepta i väl tillknäppta pelsar,kommande från den öfre staden, genomvandrade den nedre delen af Broadway och med makliga ste£ veko af inpå en af de till höger liggande tvärgatorna. Det tyckteB, som om denna nattliga spatsergång var för dem en vederkvickelse eller uppfriskning, ty den längre af de båda herrarne inandades i långa drag de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 July 1907

— CDetropolis— TRUST & SAVINGS 1237 Van fless Ave., San ppanciseo. Telefon Franklin 6s7. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK. F. e. Cook, Cashier Frank N. Fish, Asst. Cashier Geo. c. Boakiiman, Director James B. Stetson, Director M. S. Koshi.and, Director Chäs. Hagmaikr, Director a. a. watkins, Pres. C. Grange, V. Pres. & Mgr. a. 1>. cutler, Vice-Pres, John M. Keith, Vice-pres. Enw. Coleman, Director Gavin McNab, Director Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 3.65 fråai insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,111,179.35 Inbetalt Kapital - - $812,920.44 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE M. RUDEBECK, Bitr. Kassör. San Francisco. svknska lt'th. fvftrnkzkr-kyrk. vm J:,:4t»pch noiulfÄ Sts.. ftftt» f'l'ftliCijU'O. Sondagar: Högmen.Mi kl. ji *n., attonfcAtifi kl H. Sondag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

C. F-g. AMERIKA. Dr J. Telleen med fru gjorde på genomresa till vestkusten påhelsning bland gamla vänner i Denver några dagar. Han predikade den 16 juni på f. m. på svenska och på kvällen på engelska. Den gamle veteranen har visserligen åldrats, men han frambar dock lifvets sanningar med samma ungdomliga kraft och värma som fordom. Flera af dem, som voro med i församlingen när dr Telleen var hennes pastor, äro ännu kvar, och för dem var det i all synnerhet en glädje att än en gång få tillfälle att höra honom. Senare har dr T. hållit predikningar i Los Angeles m. fi. platser och väntas till San Francisco inom kort. Professor Grafström vid Augustana College har i dagarna fullbordat ett synnerligt väl utfördt porträtt af vår store landsman John Ericsson, hvilket af en förening i Woburn, Mass., skall skänkas till därvarande högskola, Fargossvenskfödde borgmästare död. J. A. Johnson, borgmästare i Fargo, N. D., afled nyligen efter en kortvarig sjukdom. Han har vid flera tillfällen valts ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

Fem hundra En underbar samling af BISKOP SAMUEL FALLOWS Den framstående uppfostraren säger: "I)et har beredt mig ett stort uöje att noggrant genomläsa denna volyms högst intressanta sidor. Det är en bok mera fängslande än berättelserna i "Tusen och Kn Natt.- " De underbara uppfinningar och sagolika upptäckter, som göra det nittonde och tjugonde århundradet oförlikneliga i alla tider, äro här framställda lika träffande som noggrant. Intet fält för modern undersökning har försummats och intet verksamhetsområde förbisetts af författaren vid samlandet af fakta för detta enastående och omfattande verk. De frågor, som oupphörligt uppstå, allt efter som nya och öfverraskande upptäckter ständigt göras i naturens verld och på vetenskapernas område, äro påett klart och tydligt sätt besvarade. Deras tillämpning i det praktiska lifvet är jemväl framhållen. I besittning af de omvexlande kunskaper, som denna encyklopedi erbjuder, skall läsaren så väl som den studerande finna sig i fronten af i st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

CARMANIA, mnSt, , Deri största existerande turbin-ångare, OCH DESS SYSTER SKEPP CARONI A, lD"ttelB!t« «7« fot langa. «0,000 ton. 31.000 li.-kr. oeli två afil«- wtiirwlit i vex-l«leu. De storartade dubbelpropeller-ångarne LUCANIA, CAMPANIA, «30 fot länsa. 30.000 liHNtkrafter. De snabbaste ångare ä N.Y.-Liverpool routen. De snabbgående express-ångarn» UMBRIA, ETRURIA, 5«5 fot länsa. 14,500 littstkrafter. Mammoth Dubbelpropeller-ångarne IVERNIA, SAXONIA, «00 fot l&ilgn. 14.150 »on. I7å af ds s'.ors'a negate, som saeonsin anluplt Bostos. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående de speciella nya Tredje klass beqvämligheterua. F. G. WHITING, Mgr. West. I)ep't., CO UN K K DEAhBOKN ANI> lU.NDOLI'lt 8TS., ClllCAtiO. GEORGE BARR McCUTCHEON. COPYRIGHT I901 BY HE(Forts, fiån föreg. n:r.) — NI hade, började han, ett samtal med hennes höghet i förmiddags. Må hända kan ni derför upplysa mi£ om hvarför {ion till i morgon förmi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

importör 511 Washington Street, San Francisco. Telefon West 5749 samt hos H. Jevne & Co.. Los Angeles, Cal. Uur Ml lorsokl livilket umlei wik en uiiiion» i VeslkiiMlen utlor Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, F ninad Politisk Veckotidning for Svenskarne pä Stillalialskusten. Utgifues Hvav^e Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft är 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. 1 annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. I\ . i * i . * i ***, All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. AliEX. OliSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. En daglig tidning framhåller att en af de större gatorna i staden borde sättas i farbart skick med snaraste. Ja, det var ju det vi sa' i v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

Veatkusten den 11 Juli 1907. r, OAKLAND. — Paul B. Turner, som stal $870 juveler m. 111. ur posten lär vistas i Honduras. Ktt vykort anlände härom dagen från honom och detta lians djerfva sätt att yppa sin vistelseort kommer måhända att stå honom dyrt. — Ett stort antal delegater till ''Elks" konvent i Philadelphia alreste i tisdags häritråu. — Erik Johnson, boende i St. Louis, begick härom dagen sjelfmord genom att skjuta sig. Han led af kräfta. I)en aflidne efterlemnaren broder härstädes, Knut Johnson, hvilken den döde anhållit om skulle blifva underlättad. — Inbrott st jufvar stulo i tisdags $300 i en krog å hörnet af 5th och Lewis st. — Kapten W. H. Walton, en gammal välkänd sjöbuss, saknas af sina vänner i Oakland och man fruktar att någon olycka händt honom. — Ett förslag att erhålla tillåtelse att sälja spirituösa i parti eller! genom leverans direkt till iörbrnkarne framlades härom dagen inför Berkeleys stadsstyrelse, men förslaget nedröstades genast. Men Oaklandsfirmorna le...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

SJUKA MÄN Genom våra metoder aro vi i stånd att nå den svaga punkten med vSr direkta behandling hvilken afiägsnar hvarje sjukdomsmikrob från systemet genom att nå det ondas rot. Vi uppnå alltid tillfredställande resultat enär vår noggranna undersökning bringar det ondas natur i dagen. Ar ni lidande af följderna af ungdomsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njur-, bläs. och svaghetssjukdomar, syfilis, och blodsjukdomar, varicocele, gleet, gonorrhea och andra svårare sjukdomar ådragna sedan lång tid tillbaka? Om så — Vet ni 0111 att nio af tio fall behandlade enligt de gamla metoderna botas icke dessa utan bii kroaiska och organen förblifva skadade for lifvet? Vet ni om att behandlingen af hemliga sjnkdomar lios man erfordrar i-töire erfarenhet och fullsfäudigare uppsättning af instrument än den vanlige läkare» eger till sitt förfogande? Vi äro från universitetet utexaminerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anse dag som auktoriteter och Ledande s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

-—958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafokusleu. SPHINXEN. ROMAN AP DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. förg. n:r.) Således hade det lilla sällskapet, som skulle deltagit i utfärden, åter en Sång sammanträffat i fru Everetts salong. Tv& herrar och fyra unga flickor fördrefvo tiden pratande och musicerande, under det att fru Luisa l.ee, ett högväxt, yppigt fruntimmer af kanske några och trettio år med mörkt hår och talande bruna ögon, hvilkas uttryck förrådde oböjlig stolthet och en viss hårdhet, hade tagit plats på verandan i förtroligt samtal med frun i huset, en gammal dam med ett utmärkt distingueradt utseende. Bådas blickar flögo dock emellanåt leende och pröfvande inåt det inre af rummet. De unga fröknarna Everett voro högt uppväxta, mycket smärta gestalter med tjockt rödbrunt hår och verkligt blomstrande hy, sådan endast den amerikamska ungdomen förmår uppvisa. S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 July 1907

8. Vestkusten den 11 Juli 1907. San Francisco. SVENSKA LUTH. EBENKZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ra., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ra. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax Intill kyrkan. Telefon Market 3305, 4E3T* Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Vestkusten ämnar utgifva ett rikt illustreradt festnummer med anledning at Sångarfesten. Det utkommer den 18 juli och ingen bör glömma att tillförsäkra sig några ex. deraf för att tillsända vänner och anhöriga här i landet och i Sverige. Sångföreningarnes porträtt, ledare, solister, komitérade- ' m. fl. införas, Vyer från det nya San Francisco, från Oakland, Berkeley, Mt. Tamalpais m. fl. platser inflyta. Personer som vilja begagna sig af tillfället att införa extra annonser böra ofördröjligen insända manuskript med eller utan klicheer. Okerblads spirituosaaftär var i söndags natt föremål för ett inbrott hvarvi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

VESTKUSTEN — Libera! Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 | Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Pr L. G. Alla kommunikationer rörande festen böra adresseras: The Festival Committee of the U. S. S. of the Pacific Coast, 30 Sharon St., San Francisco, Cal. o, Cal. H. Brunell, dirigent San Francisco i Juli 1907. Festkomitén. Emil Högberg, ordf. L. Gisslow, C. R. Gardelius, sekr. kassör. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The jT Co^st. ii dependenSwedish Journal devoted to Literi. ire, Politics and Gener"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspap...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

Friska, Lyckliga Barn och Fullväxta finnas i de hem, hvarest DR. PETER'S KTJRIKO är husmedicinen. Den afskiljer alla orenheter från systemet och alstrar nytt, rikt, rödt blod och bygger solida ben och starka muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den särskildt lämplig för barn och personer med svaga konstitutioner. I bruk öfver ett hundra år, är den ej längre ett experiment. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt af de ende tillverkarne och egarne. Adressera DR, PETER FAHRNEY & SONS CO., 112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. BAST AF ALLA HUSMEDICINER är *4 SALUBRIN I* DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd. Sändes med Expre...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

Tillkännagif vande. Slägtingarne till Magnus Strömberg, Fårhyttan, Skatelöfs församling, Småland, underrättas härmed om att han nyligen aflidit i Sverige och meddelas dem på detta sätt den sorgliga nyheten, enär man i Sverige saknar deras adress. CUNARD LINE Ktablerail 1840. REKOKI) IMSSAUK 5 DAGAR, 7 TIM., 23 MIN. faTill Sfaiiilinayitn 8 dagar, 5 limDe jättestora, snabba, nya ångarne CARMANIA, Tr pro«Är- ) ttibiå- , Den största existerande turbin-ångare, OCH DESS SYSTER SKEPP CAROIMIA, lDubbelCpÄ» «7« fot låni;». 20.000 ton. 21.000 Ii.-kr. och två af ili- wllirntH i verlden. De storartade dubbelpropeller-ångarne LUCANIA, CAMPANIA, «2« fot lånen, ao.ooo hiiHthraftcr. De snabbaste ångare S N.Y.--Liverpool routen. De snabbgående express-ångarne UMBRIA, ETRURIA, 525 fot lång». 14,50« hästkrafter. Mammoth Dubbelpropeller-ångarne HAFVETS MONARKER. De kommande Cunard-Jättarne MAURETANIA & LUSITANIA, Dfå- , De enda existerande fvra-propeller turbin-ångare, 790 fot länga, 43,000...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

P. O. PETERSON. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves HTapi« Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco h & 3mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, j att han ej längre vill hafva tidningen. AliEX. OLiSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Låt alla, som ha en flagga, hissa den då sångarne anlända: tisdagen den 23 juni! Var det månne derför, att det hädanefter blefve svårt att förtjena litet extra, som vi hade så svårt att få en borgmästare här i staden? Eller var det af fruktan för en allt för kort termin kanske? De sångföreningar, som äro medl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

leo 111 b Realty Uo.^ (Kapitalplacerare). (p306 San Pablo Ave., OAKLAND, CAL. Pastorsfamiljen Ph. AnOm pastor Johannes Telleen, D. D., som i dessa dagar anländer till San Francisco meddelar pastor Philip Andreen till Vestkusten följande: "För det äldre slägtet i San Francisco är namnet Joh. Telleen väl kändt. Det är jemnt 25 år sedan han, utsänd af Augustana Synodens missionsstyrelse, an- Dr. Johannes Telleen, Ebenezerförsamlingens stiftare. lände till San Francisco, i ändamål att grundlägga en svensk evangelisk luthersk församling. Synoden hade tvenne gånger förut sändt pastorer hit ut, men dessa hade icke lyckats åstadkomma önskade resultat. Pastor Telleen, känd för sin ihärdiga och outtröttliga arbetskraft, kom hit, fast besluten att han skulle lyckas. Sv. Ev. Luth. EDen enda svenska kyrkan som blef räd-25-årsfest och Pastoralkonferens. I sammanhang med Ebenezerförsamlingens 25-årsfest håller lutherska Californiakonferensen pastoralkonferens. Programmet under festveckan blir som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

6. Vestkusten den 18 Juli 1907. Till våla iilusuaiiuiiei. Forts. fr. sid. 3. automobiler susa fram, ty hur det än är så är det alltid säkrast ett inte stå precis midt i vägen. Slutligen ha vi en person, som troligen alla känna — vare sig det nu är för godt eller ondt — denna tidnings utgifvare. Han har under de flydda två åren med lika stort intresse som sångarne sjelfva afvaktat denna högtidsvecka och sökt gifva densamma så mycken publicitet som möjligt isynnerhet som han vid sångarfesten i Portland var föremål för artigheten att blifva vald till ordförande för organisationsmötet och alltid haft nöjet att få räkna sångarne till sina vänner. Under vanliga förhållanden hade nog detta festnummer blifvit betydligt större, men "litet men välment" som det är, hoppas vi att det skall i sin mån bidraga till att göra denna fest både talrikt besökt och på samma gång föreviga sångarnes besök här i ord och bild samt blifva ett minnesblad att läggas till de många som sångarne hemföra från San F...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Fru Everett påstår, att fröken Hallstein är fullkomligt anständig samt kär och dyrbar för hennes döttrar. Om kapten Lee tycker om henne och öfverhopar henne med sina hyllningar, så har dock från hennes sida icke det ringaste gjorts, för att framkalla det. Icke heller kunde hon förbjuda Herbert huset, utan det vore fast mer hans släktingars sak att gifva honom nödiga vinkar i den vägen. 1 denna andra punkt måste jag gifva henne rätt, ehuruväl jag icke begripei hennes konsideration för denna flicka Men Adeline och Susy behärska ju mo dern helt och hållet. — Nu måste du råda och hjelpa, Jacob! Du är den ende, som förmår något öfver Herbert. Medgifver du det icke sjelf? Herr Lee hade gått fram till fönstret och trummade på glasrutorna. — Eller har du blifvit rädd? hette...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 July 1907

S. Vestkusten den 18 Juli 1907. — CDetropolis— THUST & SAVINGS 1237 Van f<less Ave., San pnaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK. F. R. Cook, Cashier Frank N. Fish, Asst. Cashier Geo. C. Boardman, Director James B. Stetson, Director M. S. Koshland, Director Chäs. Hagmaier, Director A. A. WaTkins, Pres. C. Grange, V. Pres. & Mgr. A. D. Cutler, Vice-Pres. John M. Keith, Vice-PRES. Edw. Coleman, Director Gavin McNab, Director Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 3.65 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,111,179.35 Inbetalt Kapital - ■ $812,920.44 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE M. Kl'DEHECK, Bitr. Kassör. HENRY JOHNSON SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla goda matvaror. 12 ]WAf?SHAIiLi SQUARE, Midtemot 8th och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x