ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

V nátek, dne 11. března 1938. ČECHOSLOVÁK j tr wxAtoU Am ■fc VŠELICOS P. J. Morávek, Robstown, Tex. Ten Váš tiskařský šotek někdy o- pravdu "jankuje". Čtenáři snad se domysleli, že káva se nesladi ve škopku — nýbrž v kopku, nebo v hrnéčku. Bavlnáři v okolí Reřugio upsali 3,200 akrů, na kterých budou pěsto- vat jeden druh bavlny. 59 rolníků koupilo 2,400 bušlú semena druhu Acala. Bavlna bude čištěna na dži- ně v Bonníe View, kam jiné druhy připuštěny nebudou. Šel chytat ryby, našel slona. — Jirnmy Fox z Goldthwaite chytal t ryby v řece Colorado, když mu do- šly vnadidla, šel sl nakopat dru- hých, při kopání odkryl zkameně- lý kel, šest stop dlouhý a 18 coulů v 'Objemu, dále dva zuby, každý šest coulů dlouhý, našel nedaleko. Dr. A. H. Dean z Texasské university uznal, že jsou to čáti mastodona a pravil, že celé okolí bude prohledá- no v naději, že se shledá celá ko- stra. Nový, 82 coulový dalekohled na Mount Locke, bude již toto jaro ho- tový a odevzdán hvězdářům k po- užívání, pravil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

NAŠE POŠTA ! j í Scio, Oregon. Ctěná redakce! Poslední dobou obdržel jsem mno- ho dopisů, v kterýchž mně čtenáři a čtenářky Čechoslováka píší, že v posledních číslech neviděli můj do- pis. No, to já vaše taky ne. Jeden přítel píše: "Kamaráde, co se s Te- bou stalo? Snad Té kozy nesežraly?" Ono víte, lidičky, já taky rád si pře- čtu noviny a všechny dopisy v nich uveřejněné, pak zprávy a romány. Tak na psaní mně toho času mnoho nezbývá. Tady u Janotových máme šest českých časopisů, Čechoslovák, Svobodu, Nový Domov, Hlas, Kato- lík, Věstník a taky čtyři anglické. Tak každý večer napíšu aspoň jed- no psaní, pak něco přečtu a jdu spát. Tady v západním Oregonu jest spánek pro člověka jakýsi velice la- hodný a osvěžující. Zima tady není tak pronikající jako v Texasu. Tře- bas jsem sebou vzal hrubé spodní prádlo, ale tady jsem ho ještě neměl na sobě oblečené ani jednou. Jen lehké spodní prádlo a obyčejní vrch- ní košily, taky kalhoty. Když nepr- ší, tak kabát neoblékám. Hlavní ta- dy jest ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

Čechoslovák li 4* 1 Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a DO DIVADLA. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavé oznámte jemu. TÝDENNÍ ZPRÁVY. Do divadla se nechodí jen občas — Paní Prokopová byla odvezena pro zábavu, k tomu jsou jiné pro- paní Emil Bártovou do Ťerrell do středky. Divadlo je zrcadlo lidské duše — a podívati se občas hluboko do vlastní duše by tak trochu mělo býti povinnosti člověka. To je rozjí- mání, kus duševní práce a často do- sti těžké. Člověk, který chodí do di- vadla, zvláště divadla našeho če- ského divadla, naučí se divák tepr-j státního ústavu pro choromyslné na léčení. — Br. L. Kadlec odejel v pondělí do Seaton, Taylor a Temple, kde bu- de pořádati nácvičné hodiny v pří- pravě se sokolskými cvičenci z ta- mějších sokolských jednot. — OZNÁMENÍ! Oznamoval jsem ve rozeznávati věci dobré od špat-'v minulém čísle, že bude pořádána ných, plytké od vážných a naučí se schůze rolníků v Národní síni dnes, rozuměti i tomu, co se mu zdá těžké to jest 11. března — ale schůze v a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

V pátek, dne 11. března 1938. Čechoslovák RODINNÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT NA VÝCHODĚ. Píše F. J. R. (Pokračování.) JÍDELNÍ LÍSTEK. Chléb jest hlavním pokrmem vý- chodních lidí. U chudších jest to ječný, neslaný, nekvašený, nemast- ný. Fazole a čočka jsou na jídelním lístku chudiny den co den. Maso jest málokdy, neb mnohý jest rád že má na chléb. Hlavní jídlo jest po slunci západu a jest to jediné teplé jídlo na venkově. Příčina jest v tom, že muži, zvláště pastýři, jsou ve dne vzdáleni a nemohli by se snadno do- staviti v poledne. Pak jest nedosta- tek topiva, což je nutí co nejméně topit. Tamní chléb jest jako naše lí- vance, české vdolky neb "buns". Ni- kde větší bochníky jako zde. Chléb se nekrájí, ale láme. Okusili jsme ten chléb a ač se zdál bez chuti, mohl se jisti. An jest málo topení, pekou někde chléb takto: Do velké hliněné baně dají trávu a trní, a když jest baně dostatečně rozpále- ná, nalepí těsto na venkovní stra- nu. Jinde udělají do země díru, o- mažou strany a naplní tí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

C&CHOSLOVAK V pátek, dne 11. března 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS S. T. Brogdon ze Stephenville, o- kresu Erath, zaplatil dnes $100 po- platku za umístění jeho jména na demokratickém lístku co kandidát za guvernéra. Brogdan jest pro při- pojení části severního Mexika k Te- xasu a navrácení občanských práv bývalému guver. James E. Ferguso- novi. Státní demokratický výbor má alespoň o $100 více v pokladně na volební vydání. , • • Jaký kontrast byl mezi návštěvou bývalého presidenta Spoj. Států Herbert Boovera v Praze a v Berli- ně a jiných hlav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

v pátek, dne 11. března 1938. OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady jj>.oo Komisařský úřad _ 10 00 jiné precinktní úřady 7-50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. OKRES McLENNAN JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O MOORE Za komisaře, 3. precinktu W. J. (BILL) GIRARD AUGUST DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvolení) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKÝ za smírčího soudce 3. precinktu okresu McLennan. LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinktu. OKRES HILL. Za distriktniho soudce WALTER L. WRAY (O znovuzolení) A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktniho , návladniho. tí. MAURICECLIETT za komisaře 2. precinktu. CLARENCE J. SMITH za šerifa SCHŮZE UČITELŮ ČESKÉ V TEXASU. ŘEČI Z Austinu se sděluje, že se tam dne 5. března konala schůze učite- lů české řeči na školách v Texasu Zahájil ji Alois J. Petrusek, ředitel vyšší školy ve...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

Čechoslovák V pátek, dne 11. března 1938. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. DO DIVADLA. TÝDENNÍ ZPRÁVY. Do divadla se nechodí jen občas — Paní Prokopová byla odvezena pro zábavu, k tomu jsou jiné pro- pani Emil Bártovou do Ťerrell do středky. Divadlo je zrcadlo lidské státního ústavu pro choromyslné na duše — a podívati se občas hluboko léčení. do vlastní duše by tak trochu mělo | — Br. L. Kadlec odejel v pondělí býti povinnosti člověka. To je rozjí-! do Seaton, Taylor a Temple, kde bu- mání, kus duševní práce a často do- de pořádati nácvičné hodiny v pří- sti těžké. Člověk, který chodí do di- pravě se sokolskými cvičenci z ta- vadla, zvláště divadla našeho če-1 mějších sokolských jednot. ského divadla, naučí se divák tepr-j — OZNÁMENÍ! Oznamoval jsem ve rozeznávati věci dobré od špat-(v minulém čísle, že bude pořádána ných, plytké od vážných a naučí se schůze rolníků v Národní síni dnes, rozuměti i tomu, co se mu zdá těžké to jest 11...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

1 # ' Ě J r CECFOSLOVAK_ BEST THEATRE program TODAY AND FRIDAY "She Married An Artist" with John Boles Luli Deste Also BETTY BOOP CARTOON 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Jack Holt —in— Trapped by G-Men' Also The 3 Stooges Comedy Tlaying the Ponies, 6UNDAY AND MONDAY "Ebb Tide" The ílrst Sea Picture Sreened in Technicolor. Also POPEYE THE SAILOR TUESDAY AND WEDNESDAY BIG BARGAIN DAYS Frank McHugh Mary Bolaňd Allen Jenkins Hugh Herbert —in— *1V1arry the Girl" Also CARTOON COMEDY MUŽI, POZOR! Proč platiti více, když můžete si necliat u nás ušiti nový celovlněný oblek za $18.75. Oblek bude vám u- šit dle vaší míry z látky, kterou si vyberete. Nyní jest čas dáti si objed- návku, byste měl nový jarní oblek již v Velkonocím. — Quality Clean- ers & Tailors, Emmett Bartoň. (11) Z městaa_ okresu. _ Dnes v pátek večer budou ko- Elm Mott, Hewitt, SpeegleviUe. R^ sel; večer, West, Lorena Bosque vílle, Ross, Rosenthal. V těchto schůzích bude podrobné vysve len nový zemědělsky program a tržm kvóty, o ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

1) Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku .... Do staré vlasti $2.00 $1.00 $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrefu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. V^VnN• ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto >' ite prat- du, kterou by ' .aěl vědětL Pouze uvědoir 4 bude sl če' J?" xasu uzr svornosti do- aský lid v Te- ,cL J I and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 11.) Entered as second-class matter Januaiy_2;_J92M^M^.P^office at West, Texas, under the Act oř Marcb 3, 1879. 18. BŘEZNA (MARCH) 193& , V Hitler vyřkne ortel nad Československem i i Hitler oznámí svůj úmysl s Českosloven- skem v pátek před říšským sněmem. — Francie a Rusko hotové brániti Če- chy, — Francie na pomoc španělským lojalistům. — Rakousko pohlceno Ně- meckem. — Válka jest neodvrátitelná. , V pátek se rozhodne Francie na pomoc osud Československa španěl. lojalistům Berlín, 18. března. — Adolf Hit- Paříž, 16. března. — Fran...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

.Čechoslovák y pátek, dne 18. března 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Hu — to by bylo horši než smrt!" doznala si v du. chu. Paní Helena si přes své vlastní starosti posléze přece jen všimla, že Hana není ve své obvyklé náladě. "Jsi jaksi zamyšlená, Haničko," pravila neklidné "Stalo se ti něco? _ « , . , , "Ale * 1'isme samy a já bych se tě chtěla na něco 7p Brož uz ji mezi známými hledal vhodného ženicha, dávno bych si přála vědět!" protože si přál — stejné jako jeho žena — aby se Hana jv • , . . . • - „„ , .. pokud možná provdala za jeho nástupce. "No tak řekni, co ■ P a Ji Helena. „ , . , * . . , . . "To víš, že rada vyhovím každému tvému praní." V panské sluzbe je takové vyřešeni nejlepsi nahradou j vjm tetičko! Proto se právě obracím na tebe Ro za pensi. Buď syn, nebo dcera zůstanou s rodiči a na- ^ fee mně nejsou dost upřimni. Mně je totiž zahadKo°- lepiou si pnmereneho druha jako učinil kdysi haj- námi vlastně spřízněna! Doma mně nechtějí nv Rrn? inVir ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

V pátek, dne 18. března 1938. CE£HQ#OVAK VŠELICOS F. J. Morávek, Rcbstown, Tex. Z Corpus Christi. Jak kvetou lemony a pomeranče v Corpus J.'. nic nevím, jen co čtu a to čte většina čtenářů také, a tak věru těžko napsat dopis s původním čtením. — Jak povstala hra domina. — Pů- vod této tak všecbecně oblíbené hry spadá dle pověsti do 6. století. Dva žebraví mniši v slavném klášteře Monte Casino ve střední Itálii, za- vření p:o nějaký přestupek společ- ně do jedné cely, vymyslili prý si pro ukrocení dlouhé chvíle hru, k níž poukli bílých, černými tečkami opatřených kostek mramorových, které si ndělali z vylomené dlaždi- ce, a jež pak dle jistého výpočtu do- hromady v řady kladli. Aby je přís- ný opat nepřekvapil a tuto krato- chvil' i!m snad nezapcvěděl, zača- li se při každém podezřelém šramo-! tu na chodbě nahlas modliti první | verš nešporního žalmu: "Dicit Do- minus D:mino." U slova Domino vždyckv přestali, pcněvadž v modlit- bě n'1'dy zvláště horlivými nebyli a dalších slov žalmu ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

Čechoslovák V pátek, dne 18. března 1933. ;i nase pošta CO TÝDEN DAL. Ve čtvrtek večer p:rádal radiový orchestr Cyrilla Pokladníka zkou- ku v řádové síni. Zájem i popu- arita jejich značně stoupá. Snaží e propagovat hlavně naše písničky i potkávají se, dle množících se po- tovních, telefonních a telegraf- V pondělí večer svolána byla pro- , nich prcjevů — s plným pochope- zatimním výborem, skládajícím se z delegace všech spolků v Dallas, valná hromada Čechoslováků do Sokolovny. Schůze byla četné na- vštívena a účastenství bylo zřejmé. Jednání zahájil dobře známý, ná- rodně cítící pracovník ve veřejném :ám a utěšujícím výsledkem. Or- chestr hraje každou neděli odpole- dne, ve 3 hodiny na stanici W.R.R. (Southland Ins. Bldg) a hosté jsou na síanici ve veřejné posluchárně vítáni. V pátek ráno jeli jsme do Ennis, ťJUUC l/ititi piowimn. ^ ~ J ; * i - . (1, životě Franta Rendl. — Stručnými navštívili jsme ovšem nejdříve oa- . . i t.lll .. TTT.fn«ilo __ flh_ slovy naznačil shromáždění za j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

V pátek, dne 18. března 1938. CRjreSOTAK i NAŠE POŠTA I TU A TAM. Píše L. M. H., East, Bernard, Tex. Jarní počasí přimělo rolníky k setbě všeho druhu. Kukuřice pěk- ně vschází, místy se pěkně zelená, taktéž cukroly a jiné. Ranní rosy pomáhají všemu. Mnozí mají hod- né té vaty zaseto. O farmářské volby v sobotu byl brán velký zájem. Jak bylo pozoro- vat asi všichni farmáři šli volit, a to velkou většinou pro. Jak zprávy doposud dosvědčují, bude asi 8 ku 1 pro tento farmářský zákon. ( Pí. Fr. Jochec poblíž East Ber- nard, podstoupila vážnější operaci v nemocnici v Rosenberg. Nyní jest na cestě k uzdravení. Pí. Jchn Pilčík v osadě Nová Ví- deň při Hungeríord, podstoupila o- peraci ve špitále ve Wharton, a tě- ší nás, že jest z nebezpečí ven. Obě- ma přeji bývalé zdraví. Na pozemku J. D. Hudgins pozů- stalosti začali minulý týden vrtat pio olej. Jest to společnost Union Oas Co. Tat-o zkušební studně se na- lézá asi 4 míle severo-západně od Hungeríord. Doufám, že tato stud- ně nebude jak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

i f 4 . m' rapa m ^CHQei nvak v pátek, dne 18. března 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Priday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. officers: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. lu hájiti Československou Republi- ku, nechá ji Hitler na pokcji.. Věn- j me, že i v pádu opuštění Francie Anglií, Hitler se nepustí tak sn<"* i Germánská nepřátelská nestvůra no na naši mladou repu i , P opět se šklebí na naši starou vlast névadž ví dobře, že od vy. o mladou Československou republiku mu mohl Rus učiniti caru pres a chystá se ji zničiti a pohltiti. počet. Německý fuehrerve e - Naši za oceánem, odhodlaní hájiti ře, že Rakousko bude kapa.u L svojj demokracii a svobodu do po- před ním, poněvadž věděl, ze ia sle<Jnjho muže, klidně vyčkávají až kouské obyvatelstvo jest cis e ne- j10{jina k obraně uhodí, což Čechoslované, vlast volá, spojme se! Rakousko se probou- Brital.ierythle!brojíziz™il"énílmis(íi directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

V pátek, dne 18. března 1938. CECHOgLQy^ OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 j Okresní úřady 15.00 i 10 zahynulo vichřicí ve středozáp. státech STATESMAN WHO Cď TEEIH ON CK1SES S1J" IIXG CALMLY ON CZECH POWIÍEK K£G. Praha, Czechoslovakia, March l2. needed d ii ii ni ,c u- XT • (AP.) — Ií any coutry ever - , • - „ ,„M BeUeV1"e' l l" . ezi?a: - a strong man and a wise one «. Komisarsky urad 10.00 mene sedm osob bylo zabito v tor- helm it js Czechoslovakia today. And Jiné precinktni úřady 7.50 nádě, které postihlo Belleville dnes ghe has such a leader in Dr. Eduard All political advartisements must pozdé v noci. Beneš be paid in advance. j Tornádo, ženoucí se o-d jihovýcho- ffis strenght he got eariy in life, du, ničilo vše před sebou přes zá- Tr .. , -hiiHrenoí a He was one of eleven cnuarta . ... . , .... . íarmer who lived near Plzeň 1 1* strom^telefonnisloupy a mcilo bu- sen) Qn thg borderland wbere dovy. Od 40 do 50 budov bylo sbore- Czechs and Germans mingle. His Níže uv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

I Čechoslovák. V pátek, dne 18. března 1938. W \ K á Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. -Znráw 7. Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. _ • .'i NA VŠECH STRANÁCH. Náš městský starosta dr. J. P- Clark vydal prohlášení, že první tý- den v měsíci dubnu bude týden či- stění našeho města. Náš guvernér James V. Allred vydal také prohlá- šení, aby tento první týden bylo všude čištěno a barveno, aby náš stát Texas byl pěkný. Ono je to do- brý plán, toto čistění, kdy se má od- kliditi veškeré smetí, veškerý neřád, aby se nemohli líhnouti komáři a ji- ný neřád, který roznáší různé ne- moce. Zde v této zemi, zvláště v menších městečkách a též i ve vel- kých městech, kde jsou obydelni stavení stavěny proti Evropě mno- ho lepší, neb zde každý domov stoji odděleně od souseda, mezi každým domem jest dosti široká mezera na několik stop, a někde dům stoji u- prostřed velkého čtverce sam, coz ve staré vlasti není a nebylo. Ne- vím, proč tam všechny stavení byly slepeny dohromady, jedno na dru- hém, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

Bili McCraw je typickým Texanem BILL McCRAW Státní generální návladní Bili McCraw, jenž v tomto čísle ozna- muje svoji kandidátku za guver néra státu Texas v červencových primářkách, jest typickým texas- ským občanem. Po celou dobu jeho působení ve veřejnosti, věnoval pro blaho lidu sVoje schopnosti a energii. Bili McCraw jest rozeným Te- xasanem, velice bystrým mužem, přítelem každého, výboj ným vyma hačem spravedlnosti a pořádku, ob- hájce zákona a vždy spolehlivý ve svých slibech a důvěře. Po třikráte byl zvolen svým li- dem v okresu Dallas za distriktní- ho návladního. Dvakrát byl zvolen za státního generálního návladní- ho. Tato vítězství ve volbách jsou nejlepšími důkazy o jeho čestném postavení a nevyrovnatelné obliby u lidu, který v něho věří, že koná své povinnosti, které na sebe béře, co veřejný úředník. Bili McCraw jest typickým Te- xasanem a veřejnou postavou, jenž si získá obliby u všech, s kterými má co dočinění. Jeho ruce jsou stá- le u vesla a oči stále otevřené na c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

^Rnurygl/^""- V pátek, dne 18. března 1938. Z KOLLEJE SV. PROKOtPA. F I i • š| A Přednáškové večírky. Řečnická a sportovní soutéž. Oslava svátku zakladatele řádu sv. Benedikta. V boji za slušný tisk. Studenti kolleje sv. Prokopa již delší dobu brali živou účast v celo- národním hnutí 2a slušný tisk. Té- to akci věnovali bedlivou pozor- nost osobně ve výběru četby a pak též v uveřejnění několika výbor- ných redakčních článků v kollej- ním časopise "The Procopian News", které byly citovány a celkově i o- tištěny v Catholic Review v St. Louis, Mo. To jest jistě potěšující zjev a vzácné uznáni našim studen- tům za jejich účast v boji o slušný tisk. Památnou událostí bývá každo- roční oslava svátku zakladatele řá- du sv. Benedikta. Svátek předchá- zí slavná novena, která se koná kaž- dého večera počínajíc 12. březnem. V den svátku 21. března bude nejdp. opat Prokop Neužil sloužiti ponti- íikální mši svatou; vldp. převor Vincenc Novotný přednese kázání. V neděli večer 20. března jako část...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

V pátek, dne 18. března 1938. Čechoslovák ŽIVOT A CESTY KRIŠTOFA KOLUMBA Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Dne 29. června objevil se Kolum- I bus u ústí reky, i vyslal na břeh dů- stojníka, jenž by oznámil vladaři příčinu jeho příchodu a žádal o do- volení, skryti se v řece s loďmi svý- mi, an předzvídá blízkou bouři. O- vando, který měl nejspíše výslovné rozkazy panovníků stran takového případu, k nimžto snad i vlastní je- ho opatrnost přistoupila, odepřel mu to. Kolumbus po druhém poslu snaž- ně ho žádal, aby s odplutím loďstva se posečkalo, an jevi se nepochybné známky blízké bouře. Tato žádost byla tak marná jako předešlá; po- větří bylo pro nezkušené oko pěkné i a tiché, a výstraha admirálova pot- Španěl. Tato jediná byla prý ze všech nejslabší a měla náklad čtyř tisíců kusů zlata, jmění to admirá- lovo, poslané do Španěl od jeho jednatele Carvajala. Jak Fernando Kolumbus, tak i ctihodný dějepisec Las Casas pova- žovali tuto událost za jeden z oněch úžasných sou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 March 1938

čechoslovák^ V pátek, dne 18. března 1938. Z města a okresu. — Pí. Annie Chabišková s dcerou sl. Stacy Ann a svnem Hermanem, Joe Zahrniak a sl. Mary Zahir- niáková, navštívili George Chabíš- ka ve Fort Sam Houston táboře v San Antonio, Tex., kde slouží v ar- mádě strýce Sama. 0 m Mám na prodej čtvero druhů bavlněného semena z prvního roku. Přesvědčte se o jakosti tohoto se- mena ve Walla Gin anebo West Gin Co. — Joe L. Holý, Rt. 2, West. (dz) • • — Čtvrtletní schůze spolku Foit čís. 48, R. V. O. S. bude konána v eini SPJST. v Ross v neděli 20. břez- na ve 2 hodiny odpoledne. Všichni členové jsou žádáni, aby se dosta- vili a své povinnosti vyrovnali. — M. J. Mazanec, předseda, John He- gar, tajemník. • • — Schůze spolku Rydel čís. 45 R. i V. O. S. bude konána v neděli 20. i března, ve 2 hodiny odpoledne v sí- j ni řádu Jarcmír SPJST. Dostavte se všichni a vyrovnejte své poplatky, j Henry Šnapka, předseda, Rud. Bar-i toň, pokladník. • * 3tT NA PRODEJ mezci, kteří byli měněni za trakto...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x