ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

3 * ) 4 i • Svenska nyheter. STOCKHOLM. Unionskomltén sammanträdde den 24 Jan.i Stockholm till sitt afslutnings- möte. Dödsfall. — J. F. Hagström, egaren- af tidningen "Fäderneslandet", har d. 25 Jan. aflidit i Stockholm. Generaldirektören Almén, medicinal- styrelsens chef, har inlemnat afskeds- ansökan. Fabriksanläggning. — En ny storar- tad mineralvattens- och läskdrycksfa- brik ämnar apoteket Nordstjärnan i Stockholm uppbygga. Fosterlandsstiftelsens missic nssty- relse har upprättat en ny sjömansmis- sionsstation i Bremerhaven, hvilken den 1 Febr. började sin verksamhet. Tre offer för svag is.—Utanför Lju- ■sterö gingo den 31 Jan. tre gossar, Ivar Jonsson, Knut och Gustaf Ingberg, ned sig pä den svaga isen och drunk- nade. Lifvet hade redan flytt när de upptogos. Sjelfmord. — F. d. innehafvaren af restauranten & Strömaborg Edv. Dahl- berg begick den 29 Jan. sjelfmord ge- nom att hänga sig i sitt hem den 29 Jan. nledningen till den förtviflade ger- ningen är obekant, men torde...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 25 FEBRUABI 1898. TEXAS POSTEN. fiynets o en Annonstidning t öp avenskavn* 1 Textas. TEXASPOSTEN. (THE TEXAS POST.) PubtUhed every week, In Austin, Texas, by the Swkdish amehioan Pcblibhino Oo. The only swodlnh puper ln Texas, and the est advertlslng modlum to reacb tbls class t cltliens. J. M. OjBRHOLM M. J. KNATE, 0. J. A. Knapb, ... .................Editor. Manager. .General Agent. •ooooocoooooooooo Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Hr - - - - - - - - - #1-00. Ett hälft är ------- CO. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obb penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Oröers" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Enst Sixth St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagifvande. Vi äro auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom kandidat för återval till Count...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

« - . .7 ^ -1 > • J * - TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 25 FEBRUARI 1808. BREF FRÅN ALLMÄNHETEN. Austin-bref. Kanske det icke vore ur vägen att i Texas Postens spalter gifva åtskilliga ibland vår svenska ung- dom en varning för det oskick, som sedan en tid tillbaka fortgått i Austin och omnejd; nämligen att komma berusad till våra härva- rande svenska kyrkor, bland hvil- ka metodistkyrkan tyckes vara den, som värst är utsatt för detta ofog. Sistlidne söndagsqväll (febr. 13) kommo några af våra svenska yng- lingar in i nättida kyrka under på- gående gudstjenst; alla—af deras utseende och uppförande att döma ■—bärande på rätt försvarliga flors- hufvor; men isynnerhet utmärkte sig en framför de öfriga, i det han hade inmundigat så mycket dåligt bränvin, att hans mage om en stund började protestera emot qvarhål landet af en så stor qvanti- tet. Följden blef den vanliga: om en stund måste han ropa "Ulrik", ochdetmidt under predikans fort- gång. Förutom att på ett obehag- ligt sätt blifva s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

FRAMTI 118111 — af — Georg Nordensvan. (13) (Forts. fr. föreg. n:r.) Hvad tänkte lian väl pfi i denna stund, på jordens lycka eller på hjärtlösheten hos en och annan af de glada och lyckliga människorna der uppe? En känsla af mer än bitterhet, en gliint af hatets eld lågade i hans bröst, men i nästa ögonblick blygdes han för denna känsla och skyndade bort från sitt barndomshem utan att likväl kunna undfly sina minnen, sitt eget upproriska inre. Han ströfvade länge omkring på nästan folktomina gator, vinterns skarpa kyla kunde Icke afsvala hans feberheta tinningar, han kände ingen köld. Nyfikenhe- ten dref honom att se in genom mån- get fönster, men de taflor af stilla frid och barnslig glädje, som då tedde sig för den armes blickar, tvungo honom tt skynda vidare. Han såg ljusen tän- da i granarna, han såg barnens fröjd på deras lyckligaste dag väcka åter- sken på föräldrars anleten, han såg människor nära grafvens port med frid tänka sig tillbaka till gångna ti- der. Och han ansåg s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

Kanske . . 4 4 | När jag blir gammal — bortåt hundra år — Och sitter ensam meJ min sjöskums- pV.ja, I nattrock, tofflor, och med gränadt hår, Så skall jag djupt bland mina minnen gripa Och minnas glaid den tid, då ung jag var, Och minnas solsken öfver gröna hagar Och minnas bjällerklang på vinterda- gar Och minnas unga flickors ögonpar. Kanske bland klara ögon mins jag dina... Och löjet, som i kindens gropar satt, Kanske jag hör ett eko af ditt skratt, Som kommer mig att glömma ålderns pina. Kanske jag ser ett blondt och ystert hår, Der tyst jag 3tirrar in i spisens brän- der. Så glider pipan ner ur trötta händer... Kanske jag drömmer om en svunnen vår. Jeremias i Tröstlösa. Ur John Ruskms Iit". En romantisk kärlekshistoria. Af alla de framstående,snillrika män, som i midten al detta århundrade ge- nom lif och verk gjorde Englands namn, berömd t, åter stå nu endast tre. Gladstone, Martineau ooh Ruskin. Ten- nyson, Browning, Turner, Carlyle och Darwin, ja de flesta ha gått bort efter...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

rr . 'i TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 25 FEBRUARI 1898. AUSTIN. Cranberries hos Deen & Wallings. Stort egendomsköp. Under förra veckan för ek om m o flera smärre egendomsköp; men Col. Mike Butler tillhandlade sig lotter och egendom i staden för ett pris af $16.750. Dr Baxter, tandliikare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Hvilodag i polisdomstolen. Sistlid ne lördag förekom intet måMnlör denna domstol. Marshal Lucys or- der att rensa staden från lösdrifvare och pack synes ha krönts med fram- gång. Deen & Wallings gifva bort femtio- fem dollars med sina hembrända kaf- fe- och té-sorter. Raatz butik hemsökt af tjufvar. En dag i förra veckan upptäcktes att tjufvar föregående natt banat sig väg in i ofvannämde butik, der de stulit klädesartiklar och skor till ett värde af omkring $100. Om ni önskar bästa sortens sirup för minsta summa pengar, gå då till Dekn & Wallings. Guvernören har utsatt en belöning af $300 för arrestering och bev s mot Fred W. Fox mördare. Sås...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

• TEXAS * V /ö/ A t: V s ^w**< r t * POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 97. Austin, Texas, Fredagen den 4 Mars 1898. Vol. 2. No. 49. Naturens skona dal. Du iköna, blomsterrik dal! Jaf fröjdas i din famn; Uti din skugga ljuf och sval Jag har en st i la hamn. Och mekt af dina rosar min g', Omhäsrnad af din frid, känt mig lugn så mången gång, Trots verldens larm och strid. Tid dina vala skuggors vakt Ook dina fåglars sång Och liljors doft och blomsterprakt Samt bäckars friska spräng Jag hört hans röst, som, nådig, vil, Regerar folk och land; Jtg sett en skymt af Paradis, Mitt kemiands lugna strand. På dina ängars blomsterfält J ig i min barndomslid Sprang gladt omkring och lekte snällt Med til ån ga må i frid. Ej sårarit hjerta då man fann Uti vår syskonring; Om någon gaf en ''knuff", miniann, Det gjorde ingenting. Ti togo sippan, der hon log Emot oss mildtoch gladi; Af vänskap hvarjn lij Tia slog1, Oskyldigt var värt skratt. Tar smu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

I t Amerikanska nyheter. Rudkaflc Irftn Kcnlnckj, Frankfort, Ky., den 17 Febr. — För- elag har i dag väckts i statslegislatu- ren att statens representanter i Kon- gressen göra allt livad 1 dess makt står för att utverka Cubas oafhängighet. I förslaget klandras Spanien för sitt förrädiska uppträdande, och för miss- lyckandet af sjelfstyrelseplanen och hvarje annat försök å För. St:s sida att återställa freden på Cuba. Francis Willard dttd. New York den 18 Febr. — Den lands- beryktade och verldsbekanta nykter- hetsqvlnnari och talarinnan miss Fran- ces Willard har i natt kl. half 2 aflidit å hotell Empire här i staden efter tre veckors sjukdom. Frances Willard föddes den 28 Sept. 1839 i Churchville, N. Y„ utgick 1859 frän Northwestern universitet i Evanston. 111., med det årets klass, förvärfvade sig derefter magistergraden vid Syracuse universi- tet i New York, blef 1862 lärarinnan, i naturvetenskap vid Northwestern Fe- male College i Evanston och var åren 18CG-G7 föreståndarinna fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

Svenska nyheter. ■> STOCK HOIjM. 300,000 helnykterister skola för när- varande finnas 1 Sverige. "Morgontidningen" afsoinnad. — Tid- ningen "Morgontidningen" har den 3 Febr. upphört att utkomma. Hedvig Eleonoras församling har er- hållit ratt att för skolbyggnad upp- taga ett lån å 500,000 kr. att amorteras på 40 år. Till Högre lärarinneseminariet har en familj i liufvudstaden skänkt 2,000 kr. att läggas till stipendiefonden "Re- gina Fallins minne." Ett lysande resultat. — På en pre- mieiutägt af omkring 700,000 kr. i Stä- dernas ailm. brandstodsbolag har upp- stått en behållning af öfver 500,000 kr. Alfred Nobels sterbhus. — Delege- rade af Svenska akademien och Karo- linska institutet ha uppdragit åt prof. And. Lindstedt, samt testamentsexeku- törerna ät konsul Th. Caspersson att gemensamt granska sterbhusets räken- skaper för år 18S: och deröfver afgifva berättelse. Jleväringen och svenska språket. Af 1897 års teväriugsmän kunde .";7 ej läsa och 151 ej skrifva. Vid Lifrege- m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

TEXAS i OSTEN, FREDAGEN DEN 4 MARS 1898. TEXAS POSTEN. flynets oon Annonstidning för ivemkavna i T exas. "T EXA SPOSTEN. (THE TEXAS POST.) Publtsbed every week, ln Austln, Texas, bv tbe Swkdish American 1'dbhbhinq Co. l*ne only swedlsh paper ln Texas, and tbe Best advertlslng modlum to reacb tbls class t cltlzens. J. M. OJERHOLM, - .....Editor. M. J. Knape Manager, O. J. A. Knape, Ueneral Agent, Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - #1.00. Ett hal/t ir - -- -- -- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS IFOSTEISr, SOS Enst Sixlh St., Austin, Texas. Advertl9ing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Tillkiinnagifvande. Vi äro auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom kandidat för åtei val till County Judge (häradsdo- mare) i ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

ti 4 o * H) • It TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 4 AM 1898. BREF PRAN ALLMÄNHETEN. Austin-bref. Redaktör af Texas Posten. När jag såg hvad som stod i för- ra Texas Posten och iifven i den eista, deri "kyrkobesökare" har skrifvit ett stycke, tänkte äfven jag försöka skrifva litet i tidnin- gen; det kan väl ic'-e hjelpas, om det går i papperskorgen. Jag resonnerade så här: Det går lätt att falla och det går li'<a lätt om icke lättare att kritisera och klandra den fallne; men hvem bryr sig om att söka rädda de fall- ne och upprätta dem? Vi hafva många unga män i Austin och kro- gar i nästan hvartenda gathörn; så ■jag tycker verkligen att det är underligt att så många män äro så nyktra som de äro. Men beklag- ligtvis få vi ofta se svenskar, både gamla och unga, både från landet och staden, hafva varit urstånd att gå förbi krogdörren; så att de äro betydligt påstrukna när de lemna staden eller gå hem, om de bo här i Austin. Det har derföre förun- drat mig många gånger, att ingen af de mera...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

i framtidsman. — AF — \ Georg Koruensvan. (14) (rörts. fr. föreg. nr.) — Tyst då, galna ungar! skrek en mansröst. gä, är det, när man släpper ut qvlnfolk! sade en annan. — Sa' han ja, otäcka karlslok, allde- les som han inte voro mycket värre njelf! ljöd ou gäll qvlnnoröst. — Tyst, käring! Tyst sjelf han, och försök inte att munhuggas med mig, för det har jag lärt mig vid Munkbron, skall jag sa- ga honom, begriper han det! — Ä, hör ni pä henne! yttrade en spe- full pojkröst. Hvad trycker han ur sig, pojkby- ting? sado gumman och tittade upp i trädet öfver sig, hvarlfrån rösten hörts. Titta får du, moster! sade ciojken. Vet han hut, livasa? skrek gum- man. Har inte tid i dag, mutter lilla. — Akta sig bara! Xh, hör ni pä. den! — Akta sig sjelf, att jag inte kommer som en ann' ängel ned på henne! Der kommer kungen! ljödo llere röster. — Hurra! — Och kungens neger är med! Iscli, den svarta fulingen! sade gumman. — Vore lagom nog åt henne! — Nu ljödo hurraropen, du kungliga intogo sina p...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

Pelle, som flytta tii Paris. i f Mor Greta var född i en af Delsbo socknars utkanter i början af detta år- hundrade. Någon skolundervisning erhöll Greta aldrig, ty hennes barndom Inträffade före det år, dä riksdagen be- slutade, att "i hvarje församling skulle finnas minst en folkskola." Emellertid hade man redan vid den- na tid kändt behof af barnundervis- ning, och i inånga byar i norra Hel- singland hade någon gammal läskun- nig ungmö försökt sig på det mera tå- lamodsprövande än inkomstbringande lärarinnekallet. Äfven "Sör-sannäs," der Gretas vag- ga stod, hade fått sin "skolmäster," men Gretas far hade bestämdt sagt ifrån, att så länge han var herre i hu- set, Greta icke komnie att besöka sko- lan af det enkla skäl att inga flickor förr gått i skolan. Gretas far var för öfrigt icke den ende, som på den tiden betraktade bar- naundervisningen med misstroende. "Skolgången gör barnen lata och inger dem motvilja för grofarbete," var den orlofssedel, som då ocli framgent under åtskil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 March 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 4 MARS 1898. i * A ■ AUSTIN. Oramberrie* hos Dekn Sl Wallincs. AjutA&d för kattbetalare. Stadsrå- det bevlét lörra veckan att gifva 30 dagar anstånd åt dem hvars egen- dom stad cm lagt beslag på för ogul- den skatt. Är någon deliqent, gör haa val i att betjena sig af denna an- stiadstäd. 1 Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Are. Ofrer Första Nationalbanken. Nytt bolag inkorporeradt. Förra veckaa inkorporerades härstädes La- g*aa Madre Vineyard, ett bolag, som har till syfte att plantera, köpa och sälja frö, plantor, träd, m. ra. lör såväl agrikultur och hortikultur som lör oraamentering. Gå till George Peterson & Co., 701— foj Östra öjctte gatan för goda cch billiga varor. Katfefest, anordnad af qvinnoföre ni*gen i sr. luterska kyrkan här i stailea, hålles vid kyrkan torsdags- qvällen den 10 dennes. Algilten är endast 15 cents. Kommen alla och tillbringeH en angenäm afton tillsam- man och hjelpen på samma gång till att stärka qvinnoföreningens kas...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

TEXAS POSTEN. /ay LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 98. Austin, Texas, Fredagren den 11 Mars 1898. Vol. 2. No. 50. Till en ung flicka i Yestergyirn. Om "att lefva är ntt älska", Ack!—då är "en dag" för kort. Dväljs han ännu blani de trofjiie- Hvariör gick sä nnart han bort? Eger du hans kärlekslöften. Svor han dig en manlig tro— Älska då—och tro och hoppas, "Lef", var glad, eg sinnesro. Är din "dröm" en gåta bara, Olöst, utan stöd och hopp— Nora! ryck den ur ditt hjorta— Ryck hvart strå med roten opp. Låt dem ej din lifsväg spärra, Ej förqväfva rosens doft— Kasta dem för aftonvinden, Från dig—likt en handfull stoft. Uti källans stilla vatten Skall du alltid se din blid— Leende och lycklig, Hicka! Älskansvärd och fridfullt mild. Än så länge källans botten Är från all slags grummel fri. An så länge tunga droppar Aldrig fallit ner derl. Swen. KRÖNIKA. Ett förslag. Det är ju ingen konst att göra förslag; men utföra dem blir en helt annan sak. N...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

Amerikanska nyheter. Skandinaverna i Amerika Tämligen fruktbärande session. Springfleld, III., den 24 Febr. — Ur- tima sessionen af Illinois statslegisla- tur, hvilken varat sedan den 7 Dec., har i dag afslutits. Sessionens vigtlgaste rörhandlingar ha varit följande: beslut 4>m ny uppdelning af statens senatori- aldistrikt; stiftande af ny lag till reg- lering af primärval i Chicago och even- tuelt för andra counties med en befolk- ning af öfver 125,000; ny beakattnlngs- lag i särskildt syfte att korrigera miss- förhållanden i beskattningsväsendet i Chicago; undersökning af polisväsen- det under borgmästar Harrison i Chi- cago, resulterande i en skarp skrapa för styrelsen; lag om reglering af lö- nerna för de högre lärarne i Chicagos skolor. Leglslaturen nedröstade ett förslag att ställa Chicagos polisväsen under uppsyn af en af guvernören ut- närnd komité. Ku <1 r&pares framfart. Lincoln, Nebr., den 23 Febr. — Frän Alma, Harlan Co., meddelas: Thomas Ford, som i förra veck...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

Svenska nyheter. i «)1 * ån* STOCK 1101,51. Å Djurgården står hasseln redan i blomning, skrifves den 16 Febr. lil mill. kr. kostade svenska folksko- lan 1396. Skolbarnen voro 693,729, lä- rare 14,273. Öfferveckan för svenska missionsför- bundet i November förra året inbragte öli.C io kr. 5(>,tJOO kronors förhöjning i kronprin- Ecii. ... -t.5.';go har tillstyrkts i statsut- skottet. Sjöfartskongressen i Bryssel. — Ge- neraldirektör L. Eerg har blifvit utsedd til! Sveriges ombud vid internatiouela sjöfj?:i.kougrcdsen i Bryssel nästkom- mando Juli månad. Riksdagen. — Lagutskottet och fidei- kommissen. — Lagutskottet lär i huf- vudsak hafva tillstyrkt de af hrr Zet- terstrand och Jansson i Krakerud väckta motionerna rörande fideikom- missens afskaffande m. m. Turkiskt sändebudförSverige-Norge. — Det har nu i turkiska blad ofiicielt meddelats, att Turkiet skall hålla sig med fast beskickning i Stockholm. Per- sonalen skall med det snaraste bestäm- mas, så att sändebudet redan i vår ka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 11 MARS 1898. i TEXAS POSTEN. (lybets oan Annonstidning för svenskarne 1 Testas. TEXAS POSTEN (THE TEXAS POST.) Publlshed every woek, ln Austin, Texas, by the Swedish Amkiucan Pcbmbbinq Co. The only wwedish paper ln Texas, and the oest advertlslng znedlum to reach tbls class ( cltlzens. J. M. Ojkkholm, Ed!tor. M. J. Knapk Manager. C. J. A. Knafe General Agent. ■eo<x>oooooscooooc<x>oaoocxxxxxxxx>ooocaooooco^ Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - - 81-00. Ett hälft är -------- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar 1 förskott obli penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Kast Sixth St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. i Tillkännagifvande. Vi äro auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom kandi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 11 MARS 1808. BREF FRAN ALLMANHETEN. Ö * Austin-bref. 0 % 4 ft a % m Redaktör af Tkxas Posten. Jag beder att härmed få sända min helsning till alla Texas Po- stens läsare såväl som redaktion. På samma gång vill jag tacka för tidningen, som regelbundet kom- mer mig tillhanda hvarje vecka. Det är riktigt roligt, tycker jag, att vi hafva fått oss en svensk tid- ning för Texas, och en tidning, som alla kunna läsa utan att behöf va såras eller förargas. Förra året prenumererade jag äfven på en annan tidning., som skulle bli för svenskarne i Texas; men bara de iinsjo pengarne, så hörde jag se- dan ingenting mera af dem, och så godt var det. Jo, det var sannt? Häromsistens kom det ett nummer igen, och fastän den var något än- drad, skulle det vara densamma. Vilja de sända den, så äro de väl- komna, för jag har betalt den för ett helt år; men nu har jag Texas Posten, och den kommer jag att hålla, för den tycker jag om. Om jag inte hade någon mera tidning —men jag ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 March 1898

.1 1 „ 4 Fl1 .< Lt tiU 1 I n<1 uu;so Hr. ; vi; lUUliii „ i 111 Nytorp. Så- lif, men hans Ull (■;, I; Ff3 V' gå • hf iitsaga myt gt-tiilSt Oft' rf?-11 blir. i • (■ — Jag ber er, tala oj ilerom! afbröt vSni-n. '5Ht hus stär er öppet, ja i har mera. iui ett gästrum ledigt och 'nilo (i• det myehet ledsamt, om ; : a hålla till godo t,:: i- ia- (! ds m vet. H, He,. ml' bei gl!i di;i i gä< I utv i te p , no;n • •fl iini- | ! ii:'? fi }:• ,'hjs .10. ''.V il I, I fåitt! kao i uu i '.! la tas j.1 verid -n!.. M ruitl. il>'• .jf.ur hela ii /nna dm rätta du, W n • J ■un. — - "ti, di'T, v, Men • skall som ;.ui do tru ket. — Nå? M«h (Iii .i nid . .11 ■ i' 1 ■ o- '.i. — - N."j, i1:!, år iiui.lt! fortsätter ,.:Jg med kl-idi . a. -- Jäg bunt ull t ha eld På pip1 först. Frun snurra/lc rund), om ett par gå.-i ger <,c.i kom tiedau mod en tänd sv..■ velslicka. — Tack, roi-n gumma! • i\u kall ja inte. pina din längre. Sä vet dä, - — Nä? ••• Fru Uiafva ii&k ut som • lefvaude frågeteeken....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x