ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

I ) ' -J {> Aur. i* Tvrský. V Třebčíně? Ale jděte! Jeli mo- žní! No, možná—nemožná, ale jistá! Ale taková spořádaná, zbožná o- bec křesťanská! Je, co je pravda, to je pravda. Ale také pravda, že tam zabili mi- losrdného. K útěše nynějšího pokolení však honem podotýkám, že se to netýká jich, ale jejich předkův. Ať se jen optají těch" starších, není-li to do- sud v paměti lidské. Všaktě to ne- ní ani tak tuze dávno. Tak půl sto- letí sotva. Jak to bylo? No takto. V Prostějově maj! milosrdní ne- mocnici. Ti aspoň nemají moc ne- přátel. Obslouží z křesťanské lá- sky, koho jim dovezou, křesťana ěi nekřesťana, dobré i zlé, přítele i nepřítele. Proto také nikdo snad jich neodbude tvrdým slovem. Mů- že jejich sběratel zatlouci všudtjdá katolík, dá žid, dá i takový, jemuž jinak každý řád je protivný, neb aspoň lhostejný. Jsou to milosrdní! A.víte, jak to chodí na těch sbír- kách. Peníze, obilí, mouku, ovoce čerstvé i sušené, chléb, luštěniny a p. — nemocným vše se zhodí. Přišel milosrdný,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

Seymour, 5. května.—Milí bra- tři a sestry! Musím opět zkusit pé- ro, jestli jsém ještě nezapomněl psát, neb je tomu již del*í čas, co jsem si v "Obzoru" s vámi nepo- hovořil. Snad si budou bratři ve starých bydlištích myslit, že jsem na tom severu zmrznul anebo že mne vlci isežraii, mně však se do smrti nic nestane, kdybych šel ne- vím kam. Až do dubna jsme ani nevěděli, že jsme tak daleko na severu, ale duben se nám dal cítit nepřetržitými severáky, ač i to je na něco dobré. V jižních okresích již se ohánějí motykami v bavlně, zatím co my teprve chystáme se k setí a tak si ušetříme aspoň jedno kopání. Ovšem kdož ví, jestli ne- budem též tak sbírat, ale za to tě- ším se, že nebudeme živit pilousy, neboť by tu musili chladem pojit. Co zde onde bylo něco bavlny vze- šlé, tu dne 28. dubna kroupy ^tlou kly až do země; nebylo jí však po- sud mnoho ven, a co byla, to měli pouze našinci přistěhovalí z jižních okresů, neboť zdejším osadníkům ještě ani nenapadlo, že by se mo hla bavlna v du...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

— v ČINNOST. < i V ustavičné práci a promené záleží život. Úplná nečinnost' rovná se smrti. Jak v přírodě tak i~v tČle lidSkéni jeví se činnost' a dejí se proměny. ~ Krev jest ona hmota, která změny sprostředkuje. N Ona přivádí všem částem tela potravu a odvádí látky spotřebované. Nadmíru'důležité míti krev čistou, svěží a zdravo Severův Krvečistitel == stoji po dlouhá léta v popředí co výborný lék pro vyčistění krve. j= Složen z látek výhradně čistých, zbavuje krev všech škodlivých i částek. | Obstál ve zkouškách přes 25 let, 1 jinak by zde nebyl. (Vnu $1.00 | Odpomáhá chudokrevnosti. j | Odstraňuje vyrážky. | Hojí lišej a kožní nemoce. [ | Lečí křtíce, vředy. I boule a kurdéje. | Posiluje cely organismus, j iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiP. "Rád sděluji, že Severův Krvečistitel mi nejlépe posloužil. Jsem přesvědčen, že není lepšího léku. Účinkuje výtečně, zvláště při jarních neraocech. Doporoučím jej každému." P. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

Naniožcné šlachy. Sdělte laskavě, jak bych měl lé- čit kobylu. Z jara při orání nedo- šlápovala na zadní nohu. Při khisu kulliala. Já byl u kováře, ale nikdo tomu nemohl rozumět. Přes leto nekulhala, ale na zimu při orání počala zase, tak jsem s uí jel k zvěrolékaři, který ji prohlédl a tvr- dil, že má namožené Šlachy v zad- ních kýtách. Dal na to nějaké ma- zání, ale za vyléčení neručil. Koby- la kulhat přestala, ale na nohu si neustále hoví a při klusu na ni pře- ce trochu napadává. Jinak na noze není nic znát. M. A. Odp.—Jsou to asi namožené šla- chy v kýtách, což se dost často' stává. Léčí se to následovně: Nej- dříve budete dávat koni tolik hořké soli, rozpuštěné ve vodě, jako ná- lev, aby měl stále dost volnou sto- lici. Můžete začít s třemi velkými lžícemi každý den ráno a pak po- dle toho jak je třeba, více nebo méně. Pak dávejte koni dvakrát za den pul lžičky salicylanu sodna- tého (sallcylate oí soda) rozpuste ného ve vodě jako nálev. Pak jí musíte nohy v těch místech, kde...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

ROČNÍK XVI. ZOR HALLETSVILLE, TKXAS, 15. ČERVNA l<>07. ČÍSLO 22. Podmínky pěstováni rostlin. Ku pěstování rostlinstva je za- potřebí sedmi věcí, z nichž ani .je- diná nesmí scházeti, má-li úroda býti úplnou; velkost úrody záleží pak na tom, v jakém poměru je- dnotlivé žádoucí podmínky k sobě si stojí. První podmínkou jest ovšem pů- da, již posuzujeme zde pouze jako stáno viste, jako cíomov rostlin, ne- hledě na přijatelné potravní látky, jež jsou v ni obsaženy. V pudě té musí rostlina rozkládali svoje koře- ny a dostávali z ní vláhu, s níž rozhodně pii vývinu rostlin se mu- sí poěítati. * Posuzujeme li pudu s tohoto sta- noviska, pojedná se tu o její úro- dnost, ta nemá zde s půdou co či- niti. V tomto ohledu jedná se pou- ze o její způsobilost jako stanovi- ště, jaíTo obydli pro rostliny, o její vlastnosti fysické, dá-li se zpraco- vali tak, aby poskytla kořenům do- sti místa a pohodlí k náležitému rozložení se a je-li sto pojmouti, udrželi a vydati dostatek vláhy, ko- lik jí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

Ořech pekátiový. Není pochybnosti o tom, že stro- my pekánové přinášejí včtší úrodu a lepší ořechy, pakli jsou řádně prořezávány a včnuje-li se jim pa- třičná pozornost. Pozoroval jsem to na jednotu starém stromu peká- novém, jenž byl silnč seřezán pro- to, aby včtve jeho nepřekážely na blízko stojícímu větrníku. Strom ten rokem příštím na novém dřevě nasadil velmi mnoho plodu a tyto byly mnohem větší a lepší nežli dříve. Kdo vypěstovati si chce stromy pekánové ze semene učiní dobře, vybeře-li si k tomu ořechy ty nej větší a nejlepší. Podotýkám tu však, že nikterak neodporučuji vy- sazování takovýchto semenáčú, po kud možno dostati mladé stromky pekánové roubované nebo štěpova- né. Stromky takovéto nesou ořechy již ve' čtvrtém nebo pátém roce, kdežto pekánové semenáče teprve ve dvanáctém nebo třináctém roce stáří svého. Mimo toho ze sta se inenáěů dostaneme sto rozličných nestejně zrajících druhů pekánft kdežto z jednoho sta stromků rou- bovaných toho samého druhu bu- deme sklízeti ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

pl!llilllill!lllllllll!llll||||||!l|||||||||||||||||il||||||||||l!ll|||||||||||||||||||||!llllllllllllll||||||j|||||||||||||l!ll|||||||||||||||||||||^ S ZDRAYOVĚO A I ZDRAVÍ lidské bývá různými, na pohled nepatrnými"věcmi přivedeno z rovnováhy. Nepořádky žaludku, sklíčená mysl, bolení občasné hlavy, ~ nezáživnost, nervové choroby, nečinnost jater a mnohé menší neduhy 55 bývají pokutou za prohřešení se proti zákonům zdravovědy. Kdykoliv EE pozorujete, že jest zdraví vaše přivedeno z rovnováhy, nečekejte až budete povážliví nemocní. Mějťfc po ruce a užívejte 1 SEYERŮY I ŽIVOTNI BALSAM.I f I Každý, kdo lék ten zkusil, buď pro zabráněni neb vyléčení z chorob proti nimž jest doporučen, prohlašuje jej za nejlepší lék proti nemocem určitého rázu jako jsou: j žlučiiatost, zácpa, slabá krev, | ženské choroby, kyselost v žaludku, j j bolení hlavy, nezáživnost, ochablost. | 55 Nahrazuje vyčerpané síly lidí starších. Tělesná soustava~jest osvěžena a život má nové pfivaby, =5 = je-li zdraví upev...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

T-i Jak dlouho máme krávy chovali. Nebezpečí, že krávy onemocni tuberkulosoo, touto velice rozšíře- nou a nebezpečnou nemocí dobytka hovězího jest tím vetší, čím jsou krávy starší. Tuberkulosá jest ne- mocí celých stád, jez velice rozši- řuje se od kusu ke kusu. Telata i od krav tuberkulosních rodí se vždy zdravá, pokud se tuberkulosy týče, a nabýva jí až později a sice buď potravou, jež byla potřísněna dobytkem nemocným, neb spolu- pobytem s nemocnými zvířaty,vzdu j bylo do rncsta strážemi. Itypred st titi daní a k tomu bylo v Rýně tak málo vody, že potraviny se jen v malém množstní mohly dovážeti, Itálie daleko nestačila, aby vyživi- la vidle domácího obyvatelstva je- stli také vojsko. Obili bylo dováže- no z ciziny, hlavně z Egypta. Při- stání státního loďstva, které přivá- želo obili, bylo pokaždé spojeno s národní slavností. O takové sla- vnosti na pobřeží kampanském vy- pravuje Seneca Luciliovi. Ozná- mení, že loďstvo se blizí, sděleno chem od nich vydýchaným,oli/.ová ním atd....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

OBZOR ROČNÍK XVI. 11ALLETSVILLE, TEXAS, Í5. ČERVNA 1007. ČÍSLO 22. Znáte zajisté PETRA MIKESKU v Caldwell, Texas? JESTLI ne, chci VÚ8 ii|H z< rnitI nu to, člověk 8(Tmuže mýlili, protože jú inj sici, když přljilo nový obchodník (lo ("uldwell, žo ho « lom v ('eióm svfcU' mimi, ale zmýlit jsem se, neboť poslední dobu jsem se sešel n některými starými známými, ktefcí byli překvapeni, když mne tn v Calduell našli. Následek tolio jsem uznal za dobré, staré i nové přátele touto eeston nví domili, že vedu obchod střižním i smíšeným zbožím a obsloužím Vás tak dobře jak starý Pelr Mikcska kdysi při džine činíval. Přijďte mne navštívili niftj se nalexá v budově, kde sjezd náš odbýván bnde Váš vždy ochotný Obchod Peter Mikeska. 01EM C t <? J. F. COBB CO, vlastní 9 i í l největší obchod střížním zbožím l t v ťftldwell, Texns. ; ' I Calfcwell iftatíonal ffiank * | Kapitál $50,000.00. Z Jediná Národní Banka v okresu Burleson pod dohledem J. C. WOMBLK, přťdwdn. '♦Strýce Sama". C. C. NELMS. m(...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

Legenda o Honzovi kostelníku. Volně dle mi n. Mario MhJeroví. Žili kdysi v Chodsku, tam kde ČeŠi a Němci tak blízko sebe by- dlí, že svoje kluky a holky vymě- ňuji na Čas učení, aby se přičinili sousední řeči, spokojené pan farář a kostelník. Kostelník ženatý, pan farář se svou hospodyní, ale příliš starou. Faráři budeme říkali "jemnost" pán", jak se sluší a patří, kostel- ník se jmenoval Honza! Jmenoval se Honza a byl veliký lenoch. Že od toho, co mu dčlili zbožní osadníci, nemohl být živ, rozumí se samo sebou. Proto se- dlačil a porážel při tom jedle v le- se. Ale, ouvej, to se mu nelíbilo. Rozpomněl si, že přináleží vla- stnč také k církevním vrchnostem, a že by mu proto malé bříško veli- ce dobře slušelo, takové kulaté břízko. Ale jak pak nabudeme břicha pí i porážení stromů a okopávání bram- boríi? Práce ssaje sádlo. Proto ra- ději nedělal nic. Právě, když bří- ško již začalo se utěšeně kulatit, u- dálo se, že shledal své šuple s pe- nězi prázdné. Okolnost tato byla příliš rozč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

Caldwell, n. června —Bratřím delegátům do sjezdu .V. P.J. S. 7".! Chtěli jsme dostat snížené jízdné pro bratry delegáty jakož i hosty, ale aí na tom pracujeme již přes dva měsíce, od dvou železnic jsme posud nedostali příznivé zprávy. Dráha G. C. & Santa Fé nám slí- bila jižní' od Temple za jednu a jednu třetinu jízdného, to samé 1. & G. N. a M. K. & T. jižně od Waco. 11. & T. C. odpověděla záporně, od Southern Pacific a Aransas Pass jsme posud neslyšeli, proto ale bratři se mohou hlásit o sníženou cenu, možná, že do té doby se rozhodnou. Lístky jsou dobré od 16. do 21. Kde by tomu spojení bránilo, možno dostat lístek o den dříve. Vlaky přijíždí do Caldwell od jihu na sever o 1.15 hod. odpoledne a o i.ij po půl- noci, a od severu na jih o 3.15 od- poledne a po půlnoci. Podle toho si každý vypočte, kdy má z domu vyjeti. Za výbor Petr Mikeska. -• —- East Bernard, 7. června.—Pří- tomně máme po velkých deštích pěkné počasí, (,aě myslím, že ne na dlouho,) jehož je nanejvý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. o 15. každého měniče. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá se Jett předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. Ktt IV. sjezdu S. P. J. S. T. Haluze své rozepínej všude, kde dli taký durh. lásku k dobru vftudc vlévej, kde ho k druhu druž! druh! Chladem slinu svého mírni vftechen žni a všechen bol, bIIoii kmene svého hlásej českou silu kolemkol. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian langnage in the South. PnbMej simiiinoiitlily ly P, Fabian. Advertising rates on application. Entercii as secoml-c/ass matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Je doba školních prázdnin v tom našem Texasu, jistě zaslouženého odpočinku pro učitelstvo i školáky; leč pro nás Čechoslovany je to čas nej příznivější v celém roce pomý- šleli na českou školu — třeba půl- denní neb jen dvakráte neb třikrát do týdne. Dítky zbav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

MANŽELÉ. "IJ, to je bolest! zaúpěl ona při- tiskl ruku ke kříži, až lenoška na kolenácli vrzla a poodjela. "No, ty dčláš.jako bych nevidě- la, co je revnia v kříži!" A druhá lenoška, obsahující manželku,vrzla a poodjela. "Kdybych měla dát na jevo, ja- kou mám bolest, tu bych z hekání nevyšla. Ale já trpím jako Job a mlčím ve svaté trpělivosti. Pak si ale ještě každý myslí, že mám men- ší bolest. A zatím já — hrom do toho, aú — á, jéje, jéje — to už není k vydržení. Volej Kateřinu, ať jde mazat. I volána Kateřina hlasem veli- kým a přišla jest. O, Goliáši, proč jsi odešel z tohoto údolí slzavého aniž's shlédl Kateřinu síly podivu hodné, lile, mohla býti manželkou tvou, ana v síle a mohutnosti údů rovna jest. Nu což dělat, jsi pryč, tak jsi pryč, však ona ženou druhu jediného dues zůstane, a není muž, jenž by jí hoden byl, neboť není více Goliášů. "Namažte mi záda," zaznělo v duetu dvé hlasů. "Komu, prosím, dřív?" snažila se Kateřina rozplést dno v soli. "Já už to nevydržím," ozval se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

jako by ho v neckách pařili a hned zase zima, jako by pod okapem v sudě mrzl. Byl všecek sám v sobě . uzrán. Vrátil se rlomň se schlíplou hlavou. Bezzubé dásně klepaly mu jako zjednané a z vnitřností jeho ozýval se jednotvárný, zuřivý hlas: "Starý osle šedivá— starý osle Še- divá " Moulton, 7. června.— Tímto se zvou všichni Členové osady Novo- hrad, čís. 39. R.V.O.S., by se do- stavili do schůze dne 23. června o 2 hod. odpol. do školy Novohrad. Kdo se nedostaví bez dostatečné příčiny, bude pokutován jak bylo ujednáno v poslední schůzi. J. W. Bezecný, taj. +—. Gratiger, 28. května.—Tímto se oznamuje členům osady Circleville, čís. 77. R.V.O.S., by se všichni dostavili do schůze, která připadá na 16. Června o 1 hod. odpol. Bu- de se odbývati v domě pana Jana Šťastného. Doufám, že se všichni dostaví, poněvadž jest povinností každého člena schůze se sóčastniti. Tedy na shledanou, osadníci! L. Zrůbek, taj. Rowena, 2. června. — Tímto 0- znainuji všem členům osady Ro- wena, čís. 17. R.V.O.S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

\b © (ě) (é (©) (©) é (S) é % The First State Bank of Caldwell, ./ Texas, ZADÁ o clil Vašeho obchodu na'základě hodnoty a správného jednání. Banka tato vlastněna jest domácími lidmi, neboť všech osmačtyřicet akcionářů jest občany okresu Burleson. Její řiditelé jsou zkušení a v obchodě úspěšní. Naše banka půjčuje peníze na nemovitý majetek anebo jakoukoliv jinou dobrou záruku. Dejte jméno své zapsati do našich knih. r. V. KINU, pinlsctln. IIA URY HDDKON, IHÍstopÍT<ls(MlU. KIMTELE. Jncofo ťiwctz, W. M. Stone, Kng. 1'olluťh, It. S. liowtiii, T. A. Kiiifr, .1. ('. Itoswcll, llarry 11 misou. é © ě @ První státní banka města {$>) Caldwell, Texas, je Farmař- (Q; pokladník. ská banka. Nevedeme jiný obchod nežli bankovní. #@(OKO)i®í§í$)í§í§@@ §)§}§)(&) i SPOLEK jest dobrá věc! To každý ' ~ člen S.P.J.S.T. zajisté dobřé ví, neboť X == každý ůd má užitek z každého spolku. ídl Talo o/mimkn jt st ku iipo/oriu iii Vás. ž« uzikk Vam !<•/. plynr z kiipováui vcskerólio zImiží co možná n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1907

I 1 m. f P0 r: | i I iisP mm lOOOE 30E30 ZVEME V AS K NAVSTEVE NAŠEHO OBCHODU a prohlednutí našeho zboží. Pan Joe J. Holík, jenž jest s naším obchodem spojen po řadu let, s ochotou Vás provede a ukáže Vám náš sklad zboží potravního, železného, kočárů, po- strojů, hospodářského a domácího nářadí atd. Máme nejvčtší obchod toho druhu v Burlesoii Co. Přijďte a doznáte, že mluvíme jen pravdu. D MÁME NA PRODCJ sedla, vyráběné firmou Padgitt & Wroe, ticjlepší v okresu prodávané. VOZY. Milchcll, New Molinc a Old HlcUory. Kočáry, John Deere, Moon Uros. a Banner. Žaci stroje Btiekeye. Lisy na seno, rychle pracujíc). Drát na vázáni sena. Kamna Buck. Šicí stroje Standard. Plotorinu Elwood pro prasečí ohrady. Drát Waukecan. Galvanizovaný plech k pokryváuí střech. 1ITCHELL&.LEWIS CO D O = 0= Přejeme si s Vámi obchodovati. \OP gr ji Caldwell, Texas. —"II NÁS OBDRŽÍTE Mouku Oriole. I.epší není k dostáni. Otažte se svých sousedů a oni Vám to zajisté dosvědčí. Prací stroje Oceán Wave prodávám...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

ZOR. ROČNÍK XVI. Trouch v piidc. Orná půda jest složena z látek nerostných, s nimiž j<?st smícháno více nebo méně látek organických. Těchto látek organických bývá od 2 do 10 proc., někdy ale, ve zvlá- ště tučných půdách dosáhnou až 15 proc. Množství těchto organi- ckých látek v pudě, až do jisté mí- ry se pokládá za měřítko úrodnosti půdy. Nerostné látky v pudě sestávají hlavně ze solí vápennatých, dra- selnatých, fosforečnatých, železna- tých, hořečnatých, hlinníkových a některých jiných, jež však pro rol- níka nemají praktické důležitosti. Látky organické jsou zbytky ze strouchnivělých rostlin a těl živo- čišných, ve vyšším neb nižším stu- pni rozkladu a tvoří tak zvaný trouch Čili humus. Tyto látky or- ganické nalézají se ve větším množ- ství blíže povrchu země než hlou- běji dolu a v jisté hloubce přestá- vají nadobro. Za příznivých okol- ností, to jest když má půda volný přístup vzduchu,přiměřenou teplo- tu a přiměřený stupeň vlhkosti, nastane rozklad v ní obsažených látek r...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

!/ i i B 1 F \ \ I) ? i ) II Čtvrtletní zpráva tig. ťl. S. ¥., lt. V. O. S. pořMicl dni' 20. Iifrzniui kcmťlrí 20. ímnu lIKIj. Celkem pojištěno od 20. března 1907 do 20. června 1907 za *74.718 majetku, z čehož připadá do po- kladny Ú.S.V *373-59 Za změnu vysvědčení: Ignác Šrámek .50 Josef Vlk' .50 Josef Mikeska .50 Jan Votypka * .50 Jan Pokltufa.... í .50 Josef Marčák .50 Josef Masař .50 G. H. Gronewald .50 Pavel Baron .50 Marie Žák — .50 Ján Hubáček .50 ! Přítomní úředníci a řiditelé přcd- j ložili Sčet na své výlohy do schůze, i njčež jednání ukončeno. Ant. Kulhánek, taj. Ú. S. V. Celkem přijato $379.09 Vydáni. Odhaděímu č. 29. za pro- meškaný čas při odha- dování majetku Aug. Richtra v Brenham.... Adolf Macek,člen č.23. za bouří poškozenou stře- chu na domě Komisi za vyšetření škody Louis Kahánck,členč.49., za škodu spůsobenou bleskem na stavení.... Komisi v tomto případu Jan Kudrna, člen č. 51.za ohněm zničenou stodolu Josef Slováček, člen toho samého čísla, na škodu spiisobenou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

S. P. J. S. T. Ko*|MMct nu úmrtí cis. 123. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Jan Hurta od řádu Vyšehrad, číslo 48., zemřel dne 23. června 1907 stár jsa 27 roků na soucliotč. K Jednotě přistoupil dne 11. prosince 1504. Zaměstnaním byl dělníkem. Číslo certifikátu 4306 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000.00. V měsíci červenci poplatek úmrtní posledně placen nebude a pak bez dalšího oznámení každý měsíc poplatek ten musí býti zaplacen. V tomto měsíci připadá k placení poplatek na výlohy sjezdu v obnosu 25ct. na člena, bez rozdílu pohlaví. $ bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, i. července 1907. Mcrle, 18. června. — Teď po tecli velkých lijákách bychom po- třebovali deště. Pňda je jako ká- men slitá. Kukuřice ranná je dosti dobrá, pozdní trpí suchem. Bavl- na dříve obdělaná počíná teďrůsti; která byla v trávě moc zarostlá, za mnoho nestojí. Letos jsme zde více jak o 30 dní s bavlnou pozadu. Dne 20. května vypravil ^sem se ve sp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1907

\ Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství •' a příbuzným odvltvím. Vychízl 1. n is. každého méslcc. Předplatné ročně 60 ctú. Zasílá c jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Mallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský,'' The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Pimihefl lentnntlilr íy F, Fatiai. Advertising rates on application. Entered as second flass matter in the Hallcttsville, Texas, post - office. ] 1 Dobré příklady má následovati každý rqzumný člověk; ony nesni- žuji toho, kdo za nimi kráčí, nao. pak, činí jej lepším a dokonalej- ším. A několik takových dobrých příkladíl měli bychom přijati v na- ší Jednotě od prospívajícího ''Ná- rodního Sloven^íého Spolku," jenž nedávno odbýval svůj hlavní sjezd. — Spolek ten má z41ožní fond ku zřízení sirotčince, obnáše- jící přítomně $27,000 a od posle- dního sjezdu bude do něho přispí- vali každý člen 5 centy měsíčně; spolek ten tná fond chudýc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x