ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
PUNANE SÖJALAEV TORPEDEERIS KAUBALAEVA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

PUNANE SÕJALAEV TORPE DEERIS KAUBALAEVA. Saksa leht "Der Abend" teatab, et verie sõjalaevade poolt 011 põhja lastud , saksa kaubalaev " Hansa,'' mis oli .teel suhkrukoormjaga Tal linna. Saksa laev sattus öösel vene sõjalaevade lähedale* mis pidasid Balti meres oma järjekordseid manöövreid. Neist manöövreist võttis osa. Nka lahingulaev "Kalinin." Vene sõjalaevad on torpedeerinud "Hansat." Viimane, saades pihta 2 torpeedot, oii vajunud kiiresti põhja. Laevaga on hukkunud ka kogu meeskond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Metsamehe kiri III. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

m. Siin valgetüveline kask kasvab võidu palmidega ja bambuse roost kõrgelt üle laiub pärna kroon. Tii gis on mitmet laad%veetaimi Vesi rooside laiadel lehtedel mänglevad vesilinnud ja kalda ääres angerjad püüavad osavasti partide eest vaa tajate poolt vette pillutud leivaraa sukesi. Põetame meiegi leivaraasukesi angerjatele ja meenuvad kodumai sed angerjad Leesmani • ETK ja Andersoni suitsuahjudest. Keskea line abielupaar . jälgib koos meiega angerjate mängu. Siis mees nägu mõistes'meie kurje mõtteid anger . jäte suhtes ütleb, et need kalad pole söödavad! ' Meie^ ei jää rahule; On riivatud meie teadmised ja õiguse jalule seadmiseks seletame' omi kogemusi ja teadmisi angerjate üle. Lõpuks prouale väga täpselt, üksikasjadeni, peame kirjeldama suitsetamise prot seduuri./.-. Mees lahkudes tänab õpe tuste eest. Nagu vabanduseks ütleb: "Näete, minu abikaasa, tema on :^ludishim.ulik.^.,Miria^■''aga.;ei' usu, et need angerjad minule ka suitsetä tult võiksid maitseda!" Ja-jaa — I 9 ' Jumal 0...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TSHIANG-KAI-SHEK OSTAB AMEERIKAST POMMITAJAID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

tshi^ng-kai-shek ostab ameerikast pommitajaid. Ameerika asjaomaste asutuste poolt anti luba müüa Hiina rahvus lastele 11 B-25 pommitajat.. Peale eelnimetatute on erateel ostnud Ameerikast pommitajaid proua Tšhiang-Kai Shek. Viimase poolt os tetud pommitajad 011. sama tüüpi, mida ameeriklased kasutasid Tokio pommitamisel. Ühtlasi on antud luba. müüa Hiina rahvuslastele^ ker geid tanke. , . !

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTIKEELNE KIRJASÖNA ARGENTIINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTIKEELNE KIRJASÕNA ARGENTIINAS. Buenos-Airesis hakkab ilmuma eestikeelne lehekülg kohaliku kom munismivastase ühingu väljaandel ilmuva nädalalehe "Tribune Popu lar'i" juures. ' ^ • «tt I

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA UUTE RELVADE KATSEKOJAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

AUSTRAALIA I UUTE RELVADE KATSEKOJAKS Lcmna-Austraalia kõrvepiirkonriäs on suurem mäa-ala planeeritud riigi kaitseliste uurimistööde teostami seks. Seal tehakse katseid ka uute Y-relva tüüpidega. Nüüd on valitsuse poolt otsusta tud tunduvalt laiendada riigikaitse list uurimistegevust. Selleks on Aus traalia valitsus värbanud kvalifit seeritud teadlasi mitmest eriran vusest. Nii rakendatakse uurimis tööle ka saksa teadlasi, kes etenda sid juhtiva tähtsusega osa saksa V relvade kujundamisel. Uurimistegevuse kavas ori uut0 lennukitüüpide arendamine, uute lõhkeainete ja võimsamate pommicte töötlemine ning uute tehniliste sea deldiste konstrueerimine õhuvõitlu seks. Väärib märkimist, et uüfe lõhkeainete hulgas on ka Austraalia leiutis. Selle alusel toodetakse iiut lõhkeainet puidust. i. Kavas on ette nähtud ka tanki tõrje relvade arendamine ja Uuen dused radar-tehnika alal. Tanl^i tõrje relvade konstrueerimisel 6n | eesmärgiks uute relvatüüpide kujun damine, mille rakendamisel võiks tõke...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispolitiikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

VäMšpotitiiktä :;-'';.r.Läinüd kesknädalal toimus USAtS rida: järelvalimisi, millest president Trumani partei — demokraadid — võitjana väljus. Eriti tähendusrik kaks peetakse demokraatide võitu New Yorgi osariigis, kus alles 1948 a. presidendivalimistel vabariiklas te kandidaat Dewey sai Trumanist rohkem hääli, olles ühtlasi esime seks juhtumiks USA ajaloos,, küs keegi valitakse presidendiks hoo limata vähemusest New Yorgi osa riigis. Trumani populaarsuse üle USA elanikkonnas 011 maailma poliiti lises avalikkuses mõnda aega pead murtud. Juba tema valimine presi dendiks eelmisel aastal oli vastu pidine kõikidele ennustustele, mille kohaselt jõulisem, resoluutsem ja selgema poliitilise kavaga New Yorgi kuberner Dewey pidi valitama pre sidendiks. Igatahes näib Truman olevat erakordselt hea massipsühho - loog, osates Õigesti hinnata USA vah tijate meeleolu ja igatsusi. Demo kraatidele ennustatakse võitu ka 1950. a. valimistel, kus uuendami sele tuleb saadikutekoda jä 1/3 senati koosseis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENEMAA- NÖUAB VIIE SUURVÖIMU PAKTI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

VENEMAA - NÕUAB VIIE SUUR VÕIMU PAKTI Moskva „Pravda" kirjutab, et Vene tahab sõlmida, pakti viie maa ilma suurvõimu (N. Vene, Ameeri ka, Briti, Prantsusmaa ja Hiina) vahel, mis peab „kindlustama" maa ilmarahu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MARSHALL ROKOSSOVSKI POOLA SÖJAMINISTRIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

MARSHALL ROKOSSOVSKlft POOLA SÕJAMINISTRIKS. Üks suuremaid üllatusi oli Nõu kogude parteikindrali, marshöll Rokossovski nimetamine Poola • šo jalninistriks. Marshall "Rokössöys|a on 'Vene noorema gen eratsioo^i populaarsemaid väejuhte, . ^Moskva1 niin&t«b'^j^ jaks" ja "Nõukogude võitmatuks kotkaks." Välisvaatlejate " arvates on Moskva selle sammuga tahtnud kindlustada oma seisukorda Poolas, kus arvatavasti samuti kipub maad/ võtma kommunistlik liikumine rah vuslikul platvormil, nagu see toimus Jugoslaavias ja nagu ilmneb selle-' kohaseid, sugemeid ka teistes satel liitriikides. " See on alasti imperialism tema halveimal kujul ja see tõendab, et Venemaa ei arvesta enam maailma avaliku arvamisega/' ütles selle kohta Lord Vansittart.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE PING-PONG ARGENTIINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTLASTE PING-PONG AR GENTIINAS. Buenos-Airesi Eesti Seltsi poolt korraldatud meistrivõistlustel ping pongis tuli meistriks üksikmängus Gunnar Möldre 2) Allan Soonets ja 3) Endel Paemaa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TUGEV KONTROLLL LAEVALEMINEKUL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

TUGEV KONTROLLL LAEVALE MINEKUL Möödunud nädalal Napolist lae vaga „Hellenic Prince" Austraalias se sõitvale transpordile .teostati en ne lahkumist tugev arstlik kontroll. Emigrandid pidid läbi tegema kol • mekordse arstliku järelevaatuse ning sellele lisaks kontroli otse laevaleminemisel. Laevale ei antud enne lahkumisluba, kui IRO amet nikud -alid põhjalikult kontrollinud, kas laev oli tervishoidlikest nõue- j test lähtudes küllaldaselt korras. Nähtavasti on eelpoolnimetatud sammud terava arvustuse tulemu seks, 'mille osaliseks IRO sai suure laste haigestumise ja surevuse tõttu emigrantide laevadel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID JAAN JAAGO SURNUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

JAAN JAAGO SURNUD. Rootsist saabunud andmetel on 28. aug; Berliinis surnud südame rabandusse meie tuntumaid elukut selisi maadlejaid Jaan Jaago 59 a. vanuses. , ' -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAKETTRELVADE DOKUMENDID "KADUMA LÄINUD" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

, RAKETTRELVADE DOKU MENDID „KADUMA LÄINUD" Ameerika ajakirja „Newsweek'i" ancftneil on Briti julgeolekupolit sei tõsiselt häiritud teatavate doku mentide kaotsimineku, pärast rakett relvade töötlemist juhtivaist kesku sist Adelakle'is ja Melbourne 'is. Samuti on teada, et Austraalia jul geolekupolitsei ametnikud on teos tanud ootamatu „välkhaa'rangu" asjaomaste asutiste juures Melbour ne 'is 9. oktoobril. Haarangu ori teh tud peale ettekannet, milles kinni tati, et tähtsaid rakettrelv'ade^s,e puutuvaid dokumente on „kõrvale: libisenud". Nagu teatab Sydney „Sunday Herald" 13. novembril, ei anna Aus traalia asjaomased isikud küsiiriuse kohta lehele seletust. On teada vaid niipalju, et julgeolekuabinõusid ra. kettrelvade lasketiirul ja asutus tes on kõvendatud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI SPORTLASE EDU USA'S [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTI SPORTLASE EDU USA Eesti sportlaškonna nooremasse generatsiooni kuuluv Henno Kesk küla, kes siirdus mõni aeg tagasi Rootsist USA'sse, lõpetas hiljuti üli kooli keemia alal. Ühtlasi jätkas ta spordi harrastamist ning oli möödu nud hooajal oma ülikooli kergejõus tiku meeskonna kapteniks, püstita des muuhulgas uued ülikooli rekor did kettaheites ja odaviskes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED VÖISTLESID MOSKVAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTLASED VÕISTLESID MOSKVAS Üleliidulistel kergejõustiku võist lustel Moskvas saavutas Valdmann odalieites 67,38 m. tulles esikohale» 800 m eeljöoksus saavutas Veetõus me tulemuse 1.55,8 min. ja Valli kivi 1.56,7 min. N

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
K. SELTER JA J. HOLBERG KÜLASKÄIGULE ROOTSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

•■"K. SELTER JA J. HOLBERG KÜLASKÄIGULE ROOTSI 20. novembril toimub Rootsis JfiKF Esinduskogu koosolek. Selleks pu huks sõidavad Rootsi ka K. Selter Sehveitsist ning min. Holberg Sak samaalt. Üheks olulisemaks küsi museks koosolekul on eestlaste kesk se esindusega seotud probleemide arutamine. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENELASED VÔTSID KINNI EESTI VIIKINGIPAADI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

VENELASED VÕTSID KINNI EESTI yilKINGIPAADI Nagu Rootsist teatatakse, on nüüd saadud selgust eesti viikingi paadi "Billy" saatuse kohta, mis jäi Atlandil salapäraselt kadunuks juba iile aasta tagasi. Nimelt saa bus : hiljuti kodumaalt Rootsi kiri ühelt paadisviibinult, ^ milles lühi dalt teatab, et "Billy" naised on kõik kodumaal, kuna meestest pole midagi teada. Sellest .võib arvata, et mehed v eraldati kodumaale tagasi toomisel naistest ja saadeti Sibe risse- sunnitööle. "Billy" lahkus . "Göteborgi sadamast möödunud aasta 8. juulil Kanada suunas 40 inime sega pardal. Viimased teated paadi kohta tulid selle Portugalist lahku misel hing seepärast valitees arva mine, et paat võis ookeanil hukkuda. Mis kombel ta sattus aga venelaste kätte, on ikka veel selgumata. Paadis viibinuist on teada,- et peale selle juhi kapten Velströmi. ja kaupmees Veski asusid seal veel Juhan Takkis perekonnaga, pr. Minni Raudsepp, Otto Priske naise, ga 8-a pojaga (17-aästane poeg jäi haiguse tõttu Rootsi mah...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNERIIGID EI USU MOSKVA JUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

LÄÄNERIIGID EI USU MOSKVA JUTTU Hiljuti kinnitas Nõukogude välis minister Võshinski LRO (UN-i) peakoosolekul, et Vene kasutab aätomenergiat ainult rahuotstar beks, kaevates kanaleid läbi hiig lasliku mäeaheliku. Nüüd teatavad asjaomased isikud lääneriikides, et nemad ei usu Võshinski kinnitust. Briti kaitseminister, A. V. Alexan der, rõhutas neil päevil, et Venei ettekanne oli vale ja seda saab võtta ainult propagandana. Nii koosta takse Washingtonis juba nüüd plaa ne kaitseministri LouisJohnsoni ju hatusel, kuidas evakueerida valit susasutusi linnast juhtuva aatom rünnaku puhul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJAVETERAANID ESITASID NÖUDMISI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

' SÖJAVETERAANID ESITASID NÕUDMISI Austraalia Sõjaveteraanide • Liiga kongressil, mis peeti möödunud nädala lõpul Sydneys, tehti muu seas ettepanek määruse elluviimi seks, mille järgi kõik mitteinglise immigrandid peaksid enne Austraa lia kodakondsuse saamist eksami audma Austraalia ajaloo, põhisea duse ning kommete üle. Ettepanek lükati tagasi, pärast seda kui kon gressi juhataja seletas, et juhul kui säärane eksam korraldatakse kon gressist osa võtvaile härradele, ku kuks sellest suurem osa läbi. • Kongressil ~ võeti vastu järgmisi otsusi, mis anti soovitusena valit susele edasi: Kuulutada kommu nistlik partei -illegaalseks; anda suuremaid pensione endistele sõja väelastele; mitte lubada jaapani sportlastel, osa võtta 1956. ä. olüm piaadist Melbournes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TULEVAHETUS VENE-PÄRSIA PIIRIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

TULEVAHETUS VENE-PÄRSIA PIIRIL. . Hiljuti toimus Vene-Pärsia piiril relvastatud kokkupõrge piiri val veüksüste vahel. Kokkupõrge leidis aset Musta mere sadama Astara lähedal. Tulevahetus kestis 7 tundi, kusjuures surma said 3 punast piiri valvurit ja 2 Pärsia sõdurit. Peale surmasaanute oli mõlemal poolel rohkesti haavatuid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS LÄBIRÄÄKIMISTE KATSE IDA JA LÄÄNE VAHEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

UUS LÄBIRÄÄKIMISTE KATSE IDA JA LÄÄNE VAHEL. Juba mõnda aega toimusid ida ja lääne vahel telgitagused pinnašon deerimised uuteks avalikeks ' läbi rääkimisiks, mille -eesmärgiks oleks ida ja lääne vaheliste lahkhelide kõrvaldamine ja käimasoleva külma sõj a likvideerimine • Esimesed läbi rääkimised Ameerika välissekretäri Dean Aehesoni ja Vene välisminis tri Võsliinski vahel pidid toimuma ;7. novembril, kuid saabus ootamatu teade, et Võsliinski on haigestunud ;iiiflüentsasše. Nii lendaski Achešon ^kriisi, ilma et oleks saanud Võshrns kokku. Kas Yõshinski influ eiltSa on diplomäatlik võnreä^lne, seda näitab lähem tulevik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x