ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

,> I ) j.. tmkiik. jecho8lovak PLATFORMA VENCLA VOTRUBY. Vážéný vobecenstvo! Já, Venci Votruba, frajtr-lantvér vod c. k. přeslavenýho vojska, nej- čkom farmář a pensista, tudlenc ouředně melduju a na vědomost dá- vám všem pánům vobčanům, že su jako slavnejm kandidátem za gu- bernéra a důle reportuju svoji plat- formu, na kerý poletím a na kerý se mi holt nejvíc jedná vo finanční podporu. Esli chtěj vobčani mít guberné- ra z chudej klase, tak přeci nebu- dou vočekávat, že udělá rejs na ksicht, to by ani nešlo, voni ti no- vináři na kredik nebudou mě pu- šovat a dyby nic nedostali, tak by mě mohli ešče fajtovat. Voni ti velký páni, až se vo mně doví, že letím za gubernéra a uvidí, že mám dob- ré j čenc bejt zvolenej, tak se budou hlásit mě podporovat, ale to já nejčkom nechcu, nebo nechcu bejt někomu zavázán. Až budu zvolenej, to pak bude něco jinýho, pak s ně- má budu mluvit. Proto v té kam- pani budu ouplně závislej na podpo- ře lidu. Abych to jako s tou platformou začal, tak sli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

V pátek, dne 11. února 1938. Z Corpus Christi. J. F. HOUDEK. Jak dnešní zprávy v novinách u- kazují, tak Německo bude dalším rušitelem miru a jest Jennask uchvátit další uzenu bud Polsky, část území odděluj ci východní Pru sko aneb uchváceni Rakouska, od- kud byl její vyslanec Von Pappen, známý z aféry zde ve Spoj. Státech na začátku světové války, — od- volán do Berlína, aneb přepadnouti Československo a ukrást mu ^ část, kde je usazeno hodně Němců, na kterou si Adolf dělá právo, ač to jemu nepatří. A tu si tak myslím, když má o ty své krajany takovou starost, tak ať si je jenom vezme do té své říše. Československá re- publika mu je a měla by ráda pře- nechat, neb ona část země jí nikdy dobrotu dělat nebude. Kdyby mu naie čtská vláda dělala vše mcžné. on jest a bude vždy Němcem, a tře- ba =e u nás mají mnohem lépe než sc man Němci v Říši. Měla by je v rtěhovat co nejdříve k rěmu, a Adolfovi říci: "Tak je tam už máš, cos chtěl, když máš o ně takový zá- jem, my se bez nich s radostí ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

V pátek, dne 11. února 1938. Kf>j ČECHOSLOvjg Z pamětí prvních českých osadníků v Texas. Píše F. J. Fojtík z Flatonie. (Pokračování.) Podlahy ani stropu v takovém pa- láci tenkráte nebylo. Komín byl u- staven ze dřeva a uvnitř hodně na hrubo omítnut hlínou, a v tom se topilo. Když přišel studený severák, tu fučelo ze všech stran, u komína se s jedné strany zahřívali a z dru- hé strany mrzli. Takový komín na- hražoval místo nynějších kuchyň- ských kamen. V tom se peklo a va- řilo a v zimě zase se topilo pro za- hřátí. Postel měli pouze z prken o- hradu, do té sobě natrhali šoksu, přikryli hrubou plachtou a na tom spali a na sebe přikrytí měli pouze ne velkou peřinu, kterou s sebou při- vezli ze staré vlasti. Co tu bylo vzpo- mínání a litování těch dobrých te- plých kožichů v moři utopených a jak matka vypravuje, chodívaly tenkráte mnohem větší zimy než teď..Byly to tenkráte těžké začátky, ale oni doufali, že jim přece snad bude lépe rok od roku. Stařenka so- bě hleděla vychovat ně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

*T 77 CBCHOSLOVAK V pátek, dne 11. února 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application, ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy U' rážlivého obsahu se neuveřejní. Poslední omyl nebyl by tak špatný, ale ohlašovati "Švestkovou alej" za to a měl by pro náš lid veliký vý- znam. Ovšem tu by záleželo na tom, llloouvati x, . , naši národní hymnu jest dosti ve- kolik se vybere £im voceby * liký přehmat, který by se neměl o- bralo, tun lepši popu1 J5 ^ mohl • - zjednati. Proto, přátele, dejte ko- lik můžete. Redakce Čechoslováka přijímá příspěvky, nebo je můžete poslati přímo na výbor Haiduškova pomníku v La Grange. Všechny pří- spěvky budou kvitované...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

V pátek, dne 11. února 1938. Čechoslovák A zastával též úřad poštmistra. V té tícbé pustil se také do studia práv a cvičil se pracné v umé.-.í řečnic- kém. Řeč ang.lckou ovládal mistr- ně a záhy vydobyl si pověst vyni- kajícího řečníka. Politická strana Whigii zvolila jej v roce 1834 za člena illinoiské zákonodárný, kde záhy svým vě- hlasem upoutal na sebe pozornost, takže byl po třikráte za poslance znovuzvolen v letech 1836, 1838 a 1840. Dokončiv právnická studia, Linooln usadil se ve Springfield, 111., kde si zařídil právnickou kancelář. V roce 1846 byl zvolen do kongresu, kde v té době nejožehavější otáz- kou bylo otroctví, jež mělo své ko- řeny v jižních státech, kam bylo za- vlečeno hned na počátku koloniální periody a za dvě století se valně rozšířilo. Lincoln vstoupil do řad těch, kteří hlásali žádoucnost zru- šení otroctví; po čase stal se hlav- ním tlumočníkem a vědcem hnutí, jež usilovalo o zrušení otroctví ve Spojených Státech. Byla to právě otázka otroctví, která vedla ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

7 f íř r M! UMl"-."imvmiLií^ ^ V pátek, dne 11. února 1938. Enniský Věstník PORADA Zprávy z Ennis a y JOSEF VYTOPIL. okolí laskavé oznámte jemu. PACIFISTA. svoje nenechám sobé vžiti, a proto ! bych sobě velice přál, zdali mají ta- Nemohu za to, že jsem zastancem kovou moc veškeré náboženské vy- tohoto slova a moje smýšlení mně znáni, aby mohly těmto prokletým dělá tým pacifistou, "antimilitari- válkám zastaviti cestu, což já bych stou", člověkem smýšlícím protivá- mysiei, že by to bylo lehké působiti léčně — jsem proti válce. Na všech; v kostelech, aby lidstvo se učilo žiti stranách vidím a čtu velkou propa-j v míru a žádnou válku nepodporo- gandu, nevyjímaje naše české časo- j va^ vypadá to zbrojení jako ná- pisy, které píší, že se musíme při- kažijVá nemoc, přenáší se z jednoho pravovat. Amerika je země, které je těžko rozuměti. Jest to země zi- skuchtivosti za každou cenu, jen když pár židáků shrnulo miliony do svých bezedných kapes. Vždy když jsem viděl nakládati to staré železo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

V pátek, dne 11. února 1938. ČECHOSLOVÁK JTtU I# Z angličiny Washlngtona Irvinga přeložil J. Malý Don Bartoloměj zůstal v Xaragui všecky je do zajetí vzal, Guarione- několik dní, baven jsa od kazlka a xa vlastni rukou se zmocniv. Přivedl jeho sestry hostinami, národními hrami a tancemi i jinými slavnost- mi; načež umluviv stálý poplatek, záležející v bavlně, konopí a kasa- vovém chlebě, plodinami to vůkol- ní krajiny, přátelsky se rozžehnal se štědrými hostiteli svými a s ma- lým voji kem svým zpět do Isabelly se vypravil. Nalezl osadu v nezdravém stavu a zápasící s nedostatkem potravy, pročež všecken lid, jenž pro slabost nebyl schopen ku práci anebo k ne- sení zbraně, poslal dovnitř, kdežto bylo zdravější povětří a větší dosta- tek potravy; zároveň pak založil ře- těz pevnůstek mezi Isabellou a San Domingem. (Od té doby začíná se spuštění I abelly, neboť brzo na to nacházíme sídlo vlády již v Domin- gu, nač.:ž Isabella v krátké době o- de všeho obyvatelstva byla opuště- na.) Mezi ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

Čechoslovák. V pátek, dne 11. února 1938. 4 ■I / BEST THEATRE PROGRAM FRIDAY _ ONE DAY ONLY John Barrymore —in— *Night Club Scandal' Iťs A Paramount Picture. 8ATURDAY — ONE DAY ONLY William Boyd —in— "Hopalong Rides Again Also comedy "CALLING ALL CURTAINS" tf SUNDAY MATINEE AND NIGHT ONLY. Mariině Dietrich "ANGEL" with Herbert Marshall Also POPEYE THE SAILOR MONDAY MATINEE AND NIGHT Big Double Program ROAD SHOW <ťBeast of Borneo'" and THE THREE MESQUITEERS —In— 4<Heart of the Rockies" Extra added attraction "Glory of the Kill" Ail the Thrills of an Afričan Big Game Hunt Tt7ESDAY BIG BARGAIN DAY í hildren 5c — Adults 15c 2 for 25c On Screen ^Love On Toast" Iťs Paramount Picture Z města a okresu. — Poslední dobou panuje ve West velký zájem o postavení tělocvičny, gymnasia a s potěšením můžeme o- známiti, že všichni členi školní ra- dy schvalují tento krok. My může- me oznámiti, že finanční stav míst- ních škol jest v nejlepším pořádku, neb máme zaplaceny splátky bon- dů až do ro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

\ \ Vychází každý týden. t PŘEDPLATNÉ: Rodně $2.00 Na půl rolcu $1.00 Do staré vlasti $3.00 Penéžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreou: ČECHOSLOVÁK PUBLI8HING CO. West, Texas. \ v, \ ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! y * Šířením tohoto lis* v' > prav- du, kterou by k ' . védětL Pouze uvědomělr 4 jraostí do- bude si česko' ^ i/ lid t Te- xasu uznání A AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČjSLO (No. 7.)" Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post office at ffest, Texas, under the Act ot March 3, 1819. 18. ÚNORA (FEB.) 1938. Zákon kontroly úrod nyní v Bílém Domě Washington, 14. února. — Předlo- ha kontrolující úrody farmářských plodin, která na jedné straně jest chválena jako nejlepší farmářský zákon jaký dosud byl přijat, a na druhé straně odsuzován jako "regí- mentace" a "více pout" pro farmá- ře, obdržela konečně schváleni kon- gresu. Předloha, zavádějící systém, dle kterého tajemník zemědělství za spolupůsobení ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

CecBOSLOVAK_ V pátek, dne 18. února 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Nezměnil se k ní za celý čas jejich manželství. Byla mu vším, co pro ného na světě mělo cenu a její dí- tě měl rád, jako by byl vskutku jeho vlastním otcem Helena a malý Stáňa byli osou jeho života. Pro ně žil, pro ně pracoval a pro ně byl schopen obětovati i vlastní život. Nejvyšším, nejžádoucnějším jeho cílem bylo jejich štěstí. Když bylo malému Stáňovi rok, stálo se cosi, co ne- smírné vzrušilo jeho matku i jejího muže. Ivan se dal se svou ženou rozvést! Oba společně a dobrovolně zažádali o rozluku své- ho manželství — přes odpor paní Heroldové i starého Hrona, který se rozjel do Hradce, aby Ivanovi i Věře napravil hlavu. / Vrátil se do Brodku mrzutý, zklamaný a nešťastný. Ivan byl s Věrou úplně domluven — a oba svorně prohlásili, že jejich manželství bylo osudným omylem a že se spolu rozejdou úplně ochotně a klidně — bez tragedie a bez lítosti. "Nehodíme se k sobě," pokrčila Věra rameny. "Vě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

Tr rvotelr rinp 1fi února 1938. ČECHOSLOVÁK CTCHOSLOVAK V pátek, dne 18. února 1938. Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Na požádání ředitele zábav v Ná- rodní síni jdu do redakce s obchod- ní věcí, a při té příležitosti poku- sím se nějaký ten dopis zase "ze- sumírovat", neb s několika stran už jsem upomínána, co se mnou je, proč tak dlouho už jsem nepsala, a Jiří Štrunc, náš nadaný dopisova- tel také si minule stěžoval, že jsem přestala o "Sboru mládeže" psáti. Sama před časem jsem napsala, že dopisování do Čechoslováka stane se mi pravidelným zvykem každé pon- dělí, a zatím od posledního mého dopisu uběhlo už pondělků několik, so jsem pero nevzala do ruky. Ono je pohodlnější číst než psát a tak já také na nějaký týden jsem té pohodlnosti podlehla. A pak, jak už jsem dříve psala, nejraději píši o nějaké té veřejné činnosti, a v posledním čase od po- sledního sehraného divadla v listo- padu jsme takřka v kroužku nic ne- dělali o čem by se dalo psáti. Pro- gram pro dobu vánočn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

V pátek, dr.e 18. února 1938. Čechoslovák \ U každého výrobku je to tak, že když ceny jdou dolů, nalézají se pro něj stále nová a nová užití, výroba se rozšiřuje a pracovní místa roz- množuji. Henry Ford. li 3 H n Lehké Onemocnéni Muže se Státi Vazným! f i Jméno.. Adresa Poštovní Úřadovna Thompson Nursery Fruit trees, Pecan trees, Shade trees, Walnuts, Berries, Roses, Hedges, Flowering shrubs, and kinds of Evergreens and orna- mental plants. ROSES: 15c, — 20c, — 25c, PEACH TREES: 20c. 25c, 35c, 50c PECANS: $1.00, $1-50, $2.00, $2.50 All plants sold at reasonable prices. SALES YARD AT 14TH AND FRANKLIN STREETS, WACO, TEXAS. VŠELICOS F. J. Morávek, Robstown, Tex. Z Corpus Christi. J. F. HOUDEK. Zabraňující Prostředky, Jako Udržo- vání Patřičného Vyměřování, Často Pomahají Zdolávali "Lehká Onemocnění" Jako živitel rodiny, nemůžete do- voliti, aby "lehké onemocnění" za- počalo! Pakliže chybné trávení a vyměšování jest toho opravdu pří- činou, proč nedati DRA. PETRA ' HOBOKO příležitost ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

V pátek, dne 18. února 1938. ČECHOSLOVÁK NAŠE POŠTA CO TÝDEN DAL. se upamatujete na mé děti, Char- ley zemřel, už je tomu 17 let. Rozi je v Dallas, má tam svůj domov a ro- dina je v Alabamě. Mají obchod v Robertsdale s nábytkem a farmář- Pelly, Texas. sl£ým nářadím. Julka je v Tábor, S. Tak dnes mně už zase tady máte Oakota, také mají obchod se živo- _r . s trochou těch plev. Dnes není zrno bytím, a já jako už stará matka šebestík se snaží, ale spolupráce 3 žádné. Ale po přečtení několika růz- vzP°mínám na ty staré časy. Josef ných dopisů v Čechoslováku, tak ji- kdesi daleko na severu a tam nak není ani možná než zase psát. P^šel ^ poranění, když pracoval s No a na prvním místě, jak je vidět, faktorem na poli. Jeho žena Marie tak pan Venci Votruba se míní u- s* _vza'a ^'av^ Josefovu smrt a cházet o guvernérské křeslo. No, to zašla také. Tak to asi bude vše, p V úterý jsme navštívili cvičeni dallaských sokolů a sokolic. Zase pozorovali jsme s politováním ma- lou návštěvu. Cvičení pot...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

* Čechoslovák V pátek, dne 18. února 1938. V \ ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. officers: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS Mayor města Beaumont, P. D. Renfro, vstoupil také do guvernér- ského zápasu. Někteří považují Ren- fro-a za "černého koně" v zápasu, čemuž my nevěříme, poněvadž, jest- li se nestane nic nepředvídaného, William McCraw a plukovník Er- nest O. Thompson musí mezi sebou svésti boj o guvernérské křeslo, i kdyby guv. Allred se rozhodl uchá- zeti o třetí lhůtu. • • Stát Texas jest opět na prvním místě ve Spojených Státech v počtu automobilových neštěstí koncem týdne, v kterých zahynul...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

A . .i V pátek, dne 18. února 1938. ČECHOSLOVÁK i. NAŠE POŠTA Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři tohoto časopisu! Už dva dny se nám tu mračí a tro- chu poprchává po tom sluníčku, které tak hřálo. Stromy, jako hruš- ky, trnky a broskve rozkvetly. My máme v předu domu hrušku bílou od květů a vzadu trnky. Jestli nic na to nepřijde, budeme mít ovoce dosti. Ale obyčejně když je výstava dobytka, přijde mráz a vše spálí a tak je po naší radosti, že bude o- voce. Čechoslovák je čím dále tím lepší. Dopisovatelů přibývá a doufám že i odběratelů. Též i z Oklahoma City má p. Rabštejnek dopis. Pane R., pokuste se tam rozšířit tento časo- pis. Vy tam znáte všechny našince a nejenom u vás, ale i jinde v O- klahomě. To záleží na- čtenářích, a- by když něco mají rádi, to nabídli druhému a třetímu atd. Bez přiči- nění nás neví druzí, že by ho měli číst. Po případě jestli nevíme, že ten by ho chtěl i nechtěl, nový předplatitel ho má za dolar, před- plaťte mu ho; on si ....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

*p.(7TTOflLOVAK V pátek, dne 18. února 1938. N I * Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavě oznámte jemu. ZL0ST< ným. Proto raději vidím člověka, Často slvším slova "ty jsi vzteklý který všechno věcně vysvětlí — ne- Jako peskdyž se néktírý člověk chá druhého vysvěthti a ne mydetl, rozzlobí, zapomene se a "přeteče". Zlostná netrpělivá povaha jest u člověka špatná nectnost. Znám ze svého života mnoho takových lidí a proto několika jejich kousky vtisk nu na papír. Měl jsem kamaráda, který měl podepsat nějakou listinu a jeho pl- nící pero ne a ne spustit inkoust. Ne aby se podíval co peru schází, že ne patrné očištění by bylo pomohlo, ne. Po několika pokusech se tak do- pálil, že vrazil zlatým pěti-dolaro- vým perem do stolu, takže jedna no- žička pera šla na levo a druhá v právo. Pak byl spokojen, že se na peru pomstil, ale na druhý den šel a koupil pero nové a vduchu sobě na- dával oslů. Jednou v Dallas roku 1918 jsem jel z práce domů v poulič- ní káře ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

V pátek, dne 18. února 1938. Čechoslovák i til II Z angliciny Washingtona Irvinga přeložil J HLAVA XXXI. Odboj Roldanúv. (1498.) Jedsn z prvních kroků, které uči- nil Kolumbus po svém návratu, bylo provolání, v némž schvaloval vše, co byl adelantado učinil, Roldana pak a jeho spojence ze zrdáy vinil. Ten- to nepokojný člověk odebral se do Xaragui, kde byl vlídné přijat od o- byvatelu. Náhodná okolnost přispě- la k rozmnožení stoupenců a pro- středku jeho. Ony tři karabely, kte- ré posial Kolumbus z Kanárských ostrovů se zásobami, byvše mořský- mi proudy zanešeny daleko k zápa- du od svého směru, přistály u bře- hů xaraguanských. Buřiči ulekli se z -počátku, domnívajíce se, že lodi tyto vysiány jsou je stíhat. Roldan, neméně důvtipný jak smělý, brzo u- hodl pravdu. Poručiv lidem svým zachovat! všemožně tajemství, ode- bral se na lodi, a vydávaje se za ve- litele té části ostrova uměl vyloudi- ti zbraň a vojenské zásoby, i získá ti si přívržence mezi mužstvem, jehož veliká část byli z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 February 1938

CECHOSLOVAK V pátek, dne 18. února 1938. BEST THEilTRE PROGRAM A FRIDAY—BIG BARGAIN DAY! On Screen "Life Begins With Love** with Jean Parker AND OTHERS And Beginning A New Seriál Capt. Frank Hawks —In— The Mysterious Pilot Also GOOD COMEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY Dick Foran —in— "Prairie Thunder" Also GOOD COMEDY. SUNDAY AND MONDAY Fred Astaire, George Burns, Grácie Allen — in — A Damsel in Distress and 'IVIarch of Time" ALSO TECflNICOLOR CARTOON TUESDAY BIG BARGAIN DAY Children 5c — Adults 15c 2 for 25c , , On Screen "Dance, Charlie, Dance" Also Comedy "THIRST AID" WEDNESDAY AND THURSDAY FEBRUARY 23—24 CZECH TALKING PICTURE "Zapadli Vlastenci" ADMISSION: Children r... at Matinee 10c Children .... at Night 15c Adults 25c Z města a okresu. OZNÁMENÍ SVÁTKU. V úterý, dne 22. února 1938 Výročí narozenin George Washingtona. Přejeme si zde oznámiti všem na- šim příznivcům, že niže podepsané banky zůstanou v tento den zavře ny za příčinou národního svátku. Uvědomujeme všechny naše přáte le...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: W*3 ~lr • - —*—iv< qr Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, Jakož 1 dopisy, tý- kajíc! se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: čechoslovák publishing co. West, Texas. y ✓X/VyÁ', -A >*>ÍLv>\nS>NSn ^ • and westske noviny Šířením tohoto "v iříte prav- mél védétL . a svornosti do- bude sJ jvenský lid t Tb- d ctL du, kterou h Pouze uvě^ a odporučte Čechoslováka svému sousedu i ROČNÍK (VOL.) XXVII. Č|SLO (No. 10.) Entercd as secosd-class matter January 2, lgg^at^the^p^t^tice at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. 11. BŘEZNA (MARCH) 1938. 30 milionů žádáno na cementárnách Austin, Tex., 7. března. — Gene- rální státní návladní William Mc- Craw podal dnes žalobu proti šesti továrnám na cement, nalézajících se v Texasu, pro porušování proti- trustovniho zákona. Možná peněžní pokuta, která bude žádána na těch to společnostech, má obnášeti kolem $30,GOO.OOO. Po několika měsíčním vyšetřová- ni, obžaloba b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 March 1938

Čechoslovák V pátek, dne 11. března 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Jemu — povrchnímu a sobeckému požitkáři — byly naprosto cizimi hlubší city a složité duševní pochody. Viděl, že paní Helena žije v hojnosti a v přepychu, a proto nevěřil, že by mohla býti vskutku nešťastná. I jeho inteligence byla hodně hluboko pod duševní úrov- ní paní Heleny! Nemohl tudíž pochopiti celý dosah je- jího utrpení. Z její řeči ho těšilo hlavně její doznání, že svého mu- že miluje dnes mnohem opravdověji než před lety. Znamenalo to úspěch pro jeho plány, neboť Helena jisté učiní vše, jen aby se s mužem nemusila rozejiti, a aby před ním zatajila svůj válečný hřích. "Nebreč!" řekl ji hrubě. "Já bych byl rád pryč od- tud, než se vrátí tvůj muž a proto radši nechrne zbyteč- ných řečí a pojednejme o mé záležitosti. Jsem v peněž- ních nesnázích a ty máš peněz dost! Musíš mně půjčit padesát tisíc korun, abych se zachránil. Jinak mně zá- vod prodají a já se i s rodinou ocitnu na ulici!" P...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x