ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

Catuströmmens flöde Längese'n har sinat, Allt är tyst och öde. Allt, som lustigt grinat, Allt förvlttradt, pinadt Uppsökt sina kamrar. Intet vagnshjul hamrar, Inga fötter ila; Nattens tolfslag Glamrar Genom stad i hvila. Hör! En trolldom bringar Gatan diktarns gåfva; Genom staden klingar Ljud af sånger dofvn. Mänskorna som sofva Gatan klart beskrifver, Täljer deras ifver, Hur de le och klaga; — All naturen gifver Mänskobarnens saga. Under år som svunnit Gatan fram ha ilat Tusentals som funnit Ro och länge hvilat Ned mot gatan silat Månget höstregns strömmar; Mången vårnatts drömmar Gatan har fått nära. — Allt hvad lifvet sömmar Hon sett mänskor bära. Gatan ärligt menar Med den jordefödde, Som på hennes stenar Led och log och glödde. — Gatan gifmildt strödde Rosor för de unga; Gjorde mindre tunga Mödans steg för slafven, Hjälpte klockor sjunga Gammalfolk i grafven. — Mäktig väller strömmen Utaf minnen slika; Gatan ser i drömmen Fattiga och rika, Dem en natt gjort lika. När en ödslig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1898. AUSTIN. Cranberries lios Deen & WallinGS. Det var ändå väL Som många un- ga damer lemnat staden är det en glädje kunna omnämna att mi s Amanda och miss Tilda Ol-on, som ▼arit i Minda, kommit hit till Aus in. Texas Posten ber att få helsa dem välkomna. Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Ett nytt äkta par. I tisdags, den i febr., siod mr I'ete Thompson biud- gumma. Biöllopet hölls i Rockd.de, Tex. Mr Tnomson är en btoder till smedmästaren med samma namn här i Austin. Vi bedja att iå lyck- önska mr Tnonpson och hans bruu! Deen & Wallings gilva bort femtio- fem dollars med sina hembrända kaf- fe- och t6-sorter. Hästen hade mera vet i skallen än den person, som stal grimsk ftet hvarmed hästen var bunden och se- dan lät honom gå hvart han ville. Hästen, som var förspänd en bug^y, och tillhörde gen, iiamby, satte ut med liflig fart direkt hem till st.dlet. Om ni önskar bästa sortens sirup för minsta summ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

I 2 i A TEXAS i- C/ POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 94. Austin, Texas, Fredagen den 11 Februari 1898. Vol. 2. No. 46. BARNDOMSMINNEN. Af Mathilde Wiel-Öjerholm. Som klara stjemor lysa I frostig vinternatt; Som barnaögon mysa ' Silfcä Af hälften gråt och skratt, Sä våra barndomsminnen I ålderns vintertid (&**£ Åt våra frusna sinnen Ge värme, ljus och frid. Flärdlösa fröjder I obrutet lopp; Svindlande höjder Af rusande hopp; Tjusande fasa I leken—"tag fatt", Skämta och rasa Vid klingande skratt Värma i känsla och och oskuld i lek, Sanning i sinne, som än ej känt svek; Barndomstid 1 Minnet af dig gör mig vek! I brokig samling draga Mig biderna förbi Ur barnaminnens saga, —Ett älskligt "pot-purri"— Och en för en de glida Förbi i stilla tåg; ömsom—än skuggor sprid". —Än solsken i min håg. Hurtiga strider I snöbollekrig; Kappränn på skider Och trädklättring vig; Is färd på stålsko Vid fyrblossens brand; Risbål, som lyste Kring fjärd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

Amerikanska nyheter. Haveri pl MichiRftni-Jöii. St. Joseph, Mich., den 26 Jan. — Ån- garen City of Duluth stötte i qväll un- der rådande storm på en sandrefvei strax här utanför. De ombord varan- de. 10 passagerare och 20 mans besätt- ning, räddades i land, men msd ytter- sta svårighet. Ångaren blir med säker- het vrak. Brand i sttclesmaKahin. East St. Louis den 25 Jan. — Vi:l tio- tiden i qväll förstördes genom eld egen- dom för $1,E00.000, i det Union-eleva- torn, innehållande en stor qvantitet spanmål, nedbrann och derjämte en m&ngd lostade banvagnar, nägra arbe- betarebostiider samt ett Burlington- banan tillhörigt godsmagasin förstör- des. Svarl mot livitt. Natchez, Miss., den 25 Jan. — En strid mellan negrer och hvita uppstod ej långt härifrån i dag, hvari en hvit man och två negrer dödades. Vid un- derrättelsen aftågade en skara väl be- väpnade hvita mot de färgade, hvarvid dessa senare togo till flykten inåt lan- det. Fortsättning på oroligheterna be- faras. $25,000 till...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

•k t K \ I • - a å> a Svenska nyheter. STOCKHOLM. Frihandelsvänliga centern såsom par- tigrupp i Andra kammaren tillkänna- gifves ha upphört. Tidningspressen. — Sverige eger nu 520 tidningar af hvilka 48 äro dagliga. I Stockholm utgifvas 200 tidningar, deraf 11 dagliga. Nya folkskolestadgan, som utkom vid förra årets slut, skall den 26 Januari träda i tillämpning vid rikets omkring 11,000 folkundervisningsanstalter. Uppfinningarnes antal stiger. — Un- der år 1897 ha i patent och registre- ringsverket beviljats ej mindre än 1,149 in- och utländska nya patentansöknin- gar mot 862 år 1896. Svenska kyrkans presterskap har un- der förlidet år förlorat 65 medlemmar. Under året ha 58 s. m. kandidater blif- vit till predikoämbetet invigde, medde- lar N. Eckl. T. Konungens 70: de födelsedag den 21 Jan. firades med stor bal på slottet. Konungen ämnar företaga en resa till Kristiania, der han kommer att stanna en kortare tid. Akademien för de fria. konsterna har af brukspatronen K. Rinman f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

I' TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI 1898. TEXAS POSTEN. fiynets oon Annonstidning fön svenskovne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln Austin, Texas bv the Hwedibh Amekican publibhinq Co •fbe only swedlsh paper In Texas, and the nest advertislng modlurn to reach tbls class t cltlzens J. M. Ojerholm Editor. M. J. Knapk, Manager. 0. J. A. Knapb, General Agent. '00G<XXOOC<>0CGGCCK<>COO0C<&<XXXXXGC<X?5OCC<>S^ Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Ett år - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft &r ------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar 1 förskott obh penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ort.ers" eller l 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Kast Sixth Ht., Austin, Texas. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Vi äro auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

T" Mj TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI 1898. )!• <t & o BREF FRAN ALLMÄNHETEN, Rese-bref. Junetion City, Kansas. Det ser ut som om det på senare tiden blifvit modernt att bränna upp opera-husen. Både Kansas City och Chicago hafva förlorat präktiga opera-bygnader. Så här i Junction City, der för några da- gar sedan den fina operan brann ned i grund. Men ej nog härmed, utan brandkårens station strök med på köpet. Dock var det en lycka, att det brann på dagen, an- nars kanske äfven brandkåren blif- vit lågornas rof. Arbetet att rif- va ned de qvarstående tegelväg- garne är nu i full gång, och i en snar framtid vill Junetion City åter ha ett spritt språngande nytt teaterhus. Ehuru en liten stad, tallar dock Junetion City med do större i mån- ga hänseenden, och fastän den är belägen i sjelfva hjertat af nykter- hetsstaten, skall man ej kunna ana detta, om man ej vet det på annat sätt; ty det är ingenting ovanligt att här möta personer, som trot- toaren är för smal för. Men d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

y FRAMTIDSMAM AF Georg Nordensvan. (U) (Ports. fr. föreg. nr.) 18. IDEALISM OCH MATERIALISM. I)et ringer på tamburdörren! Hv .a kan (let vara? undrade generaldirek- törn, der han satt i sin soffa med en tidning, i hvilken han ej läste, i knät. Det var dagen efter den, då de sam- tal, vi i föregående kapitel åhört, för- siggått. Mörk och tung hvilade him- len gra öfver hufvudstaden, dystra och nedslagna voro människorna, åtmin- stone medlemmarne af den familj, vi nu besöka. Det är en herre, som vill tala med generaldirektörn! Han lemnade det här kortet, sade tjänsteflickan. — Professor V***, läste värden och tillade: inte känner jag honom. jag vet mig aldrig ha hört hans namn ens! — jo, det är sant, jag tror, jag har sett det i tidningarna någon gång, — livad kan han vilja mig? Derpå gick han ut i salongen, der den främmande väntade. Professorn var en medelstor man med kraftiga lemmar och en verldsmans hållning. Hans ansigte var vackert, den höga pannan hvälfde sig ädelt öfver ett pa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

Mitt iiciu. O Gud vare lof! Ett hem jag fått, ett eget litet bo. Dit efter dagens möda, id jag flyr och njuter ro. Och vill jag ibland trumpen bli vid allt, som gör besvär, I hemmet mjuknar siDnet upp, och tröst jag finner oer. En maka from och kära barn — hvad nåd att ega dem! Vi ha så mången ljuflig stund uti vådt lilla hem. Jag älskar dem, de älska mig, vi väl förstå hvarann; I hemmets lugna, trygga borg man hjärtat öppna kan. Och höljs vår himmel utaf moln och tränga sorger på, Vi bibeln ha och läsa den och uti bön vi gå Till himlafadern, stor och mild han är vår bäste vän, Han hjälper oss i trofasthet, att ljust det blir igen. Man också borta bra må, men hem- fina är dock bäst, Man der sin egen herre är, ja både kung och prest. Må andra nöjen söika sig i sällskap och i flärd, Jag har mitt bästa nöje, vid egna hem- mets härd. Gud signe alla i mitt htm och lijälpe mig, att rätt Min dyra pligt att fylla må, dem gläd- ja på allt sätt!! Om jag i hemmet solsken ger, blir sjelf jag vä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI 1898. g i AUSTIN. Cranberries hos Deen & WallinGS. Pastor A. J. Bengtson, lärare vid härvarande svenska baptistförsam- ling, har resignerat och kommer att hädanefter rtsa s-åsom missionär i Staten. Dr Baxter, tandliikare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Liflig rörelse i Austin. Trots de hårda tiderna råder en liflig verk- samhet i husbyggande. Det ena huset går upp efter det andra och många andra byggas om eller för- bättras och förskönas, såväl residens som affärsbyggnader. Deen & Wallings gifva bort femtio- fem dollars med sina hembrända kaf- fe- och tu-sorter. Smittkopporna i Texas. I onsdags morse fick privat sekret. McLean ett telegram Irån häradsdomaren i Colorado härad, att två fall af smitt- koppor påträffats i staden Columbus. Helsovårdsnämden notifierades och sträng vakt har förordnats kring de sjuke. Om ni önskar bästa sortens sirup för minsta summa pengar, gå då till Deen & Wallings. Anklagad af sin egen m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

<ö 3 TEXAS ,y . / mm y^ LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSK ARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lod- n:r 95. Austin, Texas, Fredagen den 18 Februari 1898. Vol. 2. No. 47. BARNDOMSMINNEN. Af Mathilde Wiel- Öjerholm. Bland barndomsminnens skara Står julen främst i led; Som diamanter klara I minnets gyllne ked Di'ss hågkomster mig stråla Emot med glans så klar, Och tusen bilder måla Från längst försvunna dar. Möten om natten För tillriglad dörr Flinkt mellan skratten Man julklappar gör. stickar, broderar, Man tecknar, man syr; Filten iiorerar I tusen bestyr. Enhvar skall hugnas, förvånas med "kla pp". Fingrarna f.„Tga hvarandra omkapp Julqvälleu nalkas och tiden är knapp! Vid lampans sken, i ringen Af syskon, mor och far Arbetas ock, ty in<ren Får lottlös lem nas qvar. Paket, som heta duga, I ladugård och stall, Samt hvarje torparstuga, På godset, lemnas skall. Kläder och mössor Man sömmar i hast; Dockor, små bössor Och barkbåt med mast. Grenlius—7 stycken— (Hvar torpare ett) Hvars ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

Amerikanska nyheter. Fyn- I'rest dfimd till bfiter. LaCrosse, Wis., den 2 Febr, — M. c, X v.v.. - - -y 0 Hansen, en f. d. norsk luthersk <J'.f?heter hvilka påstås glfva ej mindre • har bllfvlt dömd till 2C'000 unS silfvcr pr t0"' Bk0la ha iioo böter och fängelsestraff för ond- Itik sillVerljiidighel. El I'aso, Tex., den 2 Febr. anträffats 1 Mexiko 100 mil härifrån. SnällposttftKSOm K1 ' ill 1'iSr nainiict." Cheyenne, Wyo., den .1 Febr. 'ärlfrån och till Omaha, en sträcka af 517 mil, gick i dag ett extra snäll- sr rekord som ännu blifvit satt på så lång 'liislittis. Hotelltfiixier Iniiebrilntla. Oloversville, N. Y., den 1 Febr. Hotel Alvord nedbrann i dag tidigt på morgonen och sex af hotellets gäster, hvilka saknas, antagas ha blifvit in- nebrända. Hotellet var det största Ä countiet och förlusten ställer sig i granskapet af $100,000. Slut på "Yon Yonson". Cleveland, O., den 2 Febr. — Skåde- spelaren Gus lieege, hvilken egnat sig t uppförande af pjeser med svensk dialektik såsom ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

t é t • VI II i Svenska nyheter. STOCKHOLM. 00,000 kronor i årlig lön får den nye föreståndaren för Grand hotell direk- tör Trulson. Sveriges agrarförbunds ordinarie årsmöte öppnades den 3 Febr. i Stock- holm å landtbruksakademiens stora sal. En järnväg öfver Mälaröarna.— An- sökan om koncession för en järnväg öfver Mälaröarna från Norra Söder- manlands järnväg har ingifvits af kammarh. Printzsköld m. fl. Prisbelönt. — Svenska Missionstor- "bundets Congomission har, vid utställ- ningen i Bryssel, Belgien, blifvit till- delad hedersdiplom för derstädes ut- stälda arbeten af eleverna i missions- skolorna. Ett ohyggligt sjelfmord begicks den 17 Jan. vid Danviks tull der en dykare Lindvall med en dynamitpatron bort- sprängde sitt hufvud. Från sjukhuset S: t Göran rymde den 15 Jan. nyligen intagne 37-årige Johan Carlsson. Han sprang direkt •till Karlbergssjön deri han hufvudstu- pa kastade sig och hvarur hans lik strax derefter uppdrogs. Svenska flickor till Ryssland. — Ny- ligen afreste...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 18 FEBRUARI 1898. TEXAS POSTEN. (Synats oen Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) 1'uljllshed every week, ln Austin, Texas, by the Swkdish åmkkican Pobmbhino Co. Tlie only Hwedlsh papor ln Texas, and ttie oest advertlslng medium to roach tbls class t cltlzens. J. M. OJEKHOLM M. J. Knapk C. J. A. Knai-E, .... ....Edltor. Manager. ....General Agent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år — — — — — — — — — $1.00. Ett hälft är ------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott ohh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orcers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS JCast Bixlh 8t., Austin, Texas. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagivande. Vi är o auktoriserade att annonsera mr A. S. Walker såsom kandidat för återval till County Judge (häradsdo- mare)...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 18 FEBRUARI 1898. Ö * >• a % ♦ • BREF FRAN ALLMÄNHETEN. Austin-bref. Pastor A. J. Bengtson, „ lärare vid härvarande första sv. baptist- församling, uppsade för en kort tid sedan sin plats såsom försam- gens föreståndare, hvilken han på ett troget och nitiskt sätt har fylt i 2^ års tid. Det var med en verklig djup känsla af saknad och sorg, som vi mottogo underrättelsen derom, men blef vo genast delvis hugsvala- de genom upplysningen om att vi ej helt och hållet behöfde skiljas från honom; utan i det stället fin- go vi erfara glädje efter sorg, ity att pastor Bengtson kommer fort- farande att tillhöra församlingen, under det han kommer att verka såsom statsmissionär inom Texas stat. Till efterträdare af pastor A. J. Bengtson utfärdade sv. baptistför- samlingen vid sista affärsmötet en kallelse till pastor O. F. Carlson från Albert Lea, Minn., att öfver- taga vården af församlingen, hvar- på jakande svar har ankommit; och väntas pastor O. F. Carlson med f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

ni AF (leorg NordeUHvau. jag ooker lioöl i min ensamhet, — jag har ju jiienda vän, som kommer och hjälper mig att forkorta. nägou läng höstatton, — när jag söker tröst hos skalderna, så hafva de antingen endast nedslående bilder att framvisa eller, om jag läser något giadt, sä kom- i mer jag ständigt att tänka pa skiina- ' den mellan deras Jjusa och rika verld och min. HZ) (K<wts. fr föreg. u:r.> Nej nu liar jag tillräckligt tröttat Fran studentföreningens boksamling i ut dig med mina alls ej trefiiga under- bar jag fått god tillgäng på böcker och rättelser. Vill du vid tillfälle skrifva vaJt mig några filosofiska arbeten, som mig tjij, så vet du, huru kärkoiaua di- redan hafva vidgad tankarnas omkrets na bref äro. Vännen men som samtidigt väckt nya föreställ- ■ Gösta. ningssätt. Men derom en au nan gång,; när jag hunnit längre. Jag känner mig k-k< tillfri d.stäld af dessa dogmatiska studi- f, de binda tanken i stället för uti gifva honom ökad kraft. Mahända kommer jag på a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

Aforism. Fs ka ta En hare må. väl ha rätt Att mumsa på sin kål Och äta magen mätt, Så mycket magen tål. Och njuta sitt lif det kära, När ingen räf är nära. Och söker en rät att tvinga Sig till ett mål på hare Att koka i kulans kettil. Har haren rätt att springa Med harben, höga och snare, Men kalla sig annat än hare. Har haren ingen rätt till. T. ' Gustaf Fröding Vak upp! Upp att verka, upp att möta Dagens kraf med vaknadt mod. Ej dig höfves vekt förnöta Lifvets kraft. Den är för god Att i fåfärog sorg förspillas; Låt dig ej af tvifvel villas! Upp att sjunga, upp att strida. Svärdet och din lyra tag, Stöd och trösta dem som lida, Värna mänskorätt och lag Emot våld och vald och ränker. Gud din sträfvan framgång skänker. Upp, dig tusen pligter kalla. Upp att gälda lifvets lån! Mörkrets hemska makter alla Ej betvinga himlens son, Trygg och nöjd vid fadershanden Går mot hemmet fria anden. Oscar II. Du fädrens land, mitt hjärtas liem! I dagens id och nattens dröm Hvem stjäl dig ur mitt m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 February 1898

TEXAS POSTEN, FBEDAOEN DEN 18 FEBRUARI 1898. AUSTIN. Cranberries hos Deen & Wallings. ' Teol. stud. G. R. Peterson från Bru- shy predikar i härvarande sv. luther- ska kyrka både förmiddag och qväll nästa söndag. £Dr Baxter, tandläkare, 600 Congress Ave. Ofver Första Nationalbanken. Mr S. M. Uvick, som för en tre vec- kors tid varit hårdt sjuk, är nu så pass återstäld att han kan vara uppe. Det är med glädje vi göra detta om- nämnande och lyckönskar mr Qvick att vara på bättringsvägen. Deen & Wallings gifva bort femtio- fem dollars med sina hembrända kaf- fe- och té-sorter. Stulna kläder. Mrs McNalley, 208 Östra tionde gatan, telefonerade en af de sista dagarne i förra veckan, att tjufvar under föregående natt bereJt sig inträde i huset och stulit en del kläder och andra saker. Poli- sen har tagit upp saken. Om ni önskar bästa sortens sirup för minsta summa pengar, gå då till Deen & Wallings. Kristi, föreningen af unga män hade arrangerat om en fi.: konsert på sin lokal i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

m I H BB TEXAS LIBERAL, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. > 2dra Arg. Lod. n:r 96. Austin, Texas, Fredagen den 25 Februari 1898. Vol. 2. No. 48. Snöflingor. Hvlta och mjuka, Lätta och stilla Sänka de sig från <3et töckniga loft, Bilda en svepning, Ren som en engels Klädnad, på vissnade blommornas stoft. Hvart och ett snökorn Bildar en stjerna, Eller en krona, en blomma, en gren; Tysta de läsga Sig öfver jorden ■Ljudlöst, omärkligt, just en efter en. Läkande, milda, Rena och stilla, Kärlekens ord, liksom fallande snö, Breda sitt mjuka Täckelse öfver Bköflade hjertat, der hoppet måst' dö. Ljufva som blommor, Sköna som kronor, Rena som stjernornas strålande sken, Låi dina ömma Trösteord falla Uppå det hjerta, der glädlen flytt hän. Tårarne sakta, Ljud löst sig smyga Lägga sitl. llndraude läcke uppå Blödande såret, S öfldde fröjden Mildraden smälta, som plågade så — —! Medkänslans tårar: Älskliga blommor; Tacksaniheislåren: En stjerna så klar; Ångercns tårar: Perlo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 February 1898

7 is Amerikanska nyheter. Skandinaverna i Amerika Från Washington. Washington den 8 Febr. — De Lome gör min af att förneka författareskapet till brefvet till Canalejas, men det är skrifvet på spanska legationens offici- ella papper och alla tecken intyga dess äkthet. — Frederic Emory har utnämts att efterträda framlidne Joseph P. Smith såsom direktör för byrån för ameri kanska republiker. Emory har länge varit ohef för utländska handelsbyrån, hvilken plats han äfven fortfarande kommer att inneha jämte den nya. Strid med qvinnor. Vanceburg, Ky., den 11 Febr. — Vid försöket att arrestera en gammal qvin- na vid namn Crowe, som bodde hos några vuxna döttrar i Esculapia, detta county, stötte konstaplarna Cropper och Thacker på oförmodadt motstånd. En af flickorna flög nämligen först pä dem med en knif och sårade bägge männen, hvarpå käringen och en an- nan dotter gingo poliserna inpå lifvet med laddade revolvrar. Skottvexling uppstod i stugan och när röken sking- rat sig lågo mrs Crowe c...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x