ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

%/ ROČNÍK XVI. 11A1XETSV11.1.E, TEXAS, 15. DUBNA IQ07. ČÍSLO 18. Popel co hiftjjlvo. ,1'činek jeho miztimiky, řípu a >ino. Popele užívá se zhusta na pole a louka. Platnost jeho je však velmi nestejná. Záležiť na látkách, které v sobě obsahuje. A látky ty jsou velmi rozdílné dle tohp, jak roz- dílné byly i věci, z kterých popel svůj puvod vzal. Nejméně platný jest popel z ka- menného uhlí, zvláště z černého. V tom jest velnu málo, čeho by rostliny užiti mohly, ač přes to ho- dí se přec dobře — ale jen na pudy těžké, ku zkypření jich, na lehkých jest vsak ke škodě. Lepši nežli z černého je popel z ulili hnědého. Ten už vpise nějaké potravy v sobě drží, obyčejně něco málo drásla i kosťovky, však přes to více vápna, sádry nebo zelené skalice. Proto s dobrým prospě- chem potřebuje se též popele toho ua jetel namísto sádry. Jinak slou- ží ku zkypření pole rovně jako po- pel z ulili černého. Užitečnější nežli z kameuného li- hli i hnědého je popel z raŠeliuy. Ten držívá v sobě o něco ví...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

Jindy a nyní na farmě. Zdá se, že poslední dobou tak značný útěk venkovských lid! do měst dospěl kmsvému vrcliolku a niá_se_všcob(;cnu za to, že v tomto ohledu nastane nyní obrat k lepší- mu. Ku zlepšení tohoto poměru při- spějí hlavně tři okolnosti a sice: 1. Pohodlnější život na farmě. 2. Větší příjmy. 3. Zajištěné živobytí. Život na venkově jest dues mno- hem pohodlnější a příjemnější než před 20 neb 30 roky.Naši rodičové museli sc namáhavě plahočiti, aby jim z výnosu zbylo aspoň tolik, co vydržování domácnosti a splátka líroků vyžadovala. Tehdejší doby přišla menší sklizefi ze 40 akrů mnohem drážeji nežli poměrně skli- zeň z 80 až iúo akrň dnes; neboť používá se nyní všeobecně strojů, které veškeru práci vykonávají. Ve žních měli dříve koně dobré ěasy; mezitím časem co se íarmář a jeho pomocníci oháněli 11a polích "kra- dlein" a farmářka se služkami za- městnávala se vázáním snopů,mohl sc kůň bezstarostně pásti. Dnes zapražen jest před stroj, který far- mář řídí a jemuž věnuje c...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

:u. I úřadovny tajemníka Hlavního líozpuři l mi linirti ííkIo 120. a 121. D e Čís. 1... . .í 65 Čís. 35- ■ . .$ 26 " 2... .. 16 " 36... " 3-- .. 30 " 37... " 4' • .. 24 " 38... 54 " 5 • ■ 39- • • 47 " 6.. • ■ 53 " 40... " 7- • • 35 " 41.. •• 25 " 8.. .. 38 " 42.. •• 23 " 9- •• 74 " 43- .. 19 " 10.. 44- " 11.. .. 38 " 45- " 12.. 21 " 46 . .. 16 " '3- • •• 33 " 47- • 35 " 14.. 48.. " I5-- .. 50 " 49.. ■ • 27 " 16.. .. 24 " 50.. " 17" .. 88 " 51- 34 " 18.. 9 " 52- 32 " 19.. -- 58 " 53- ■ " 20.. 54. . " 21.. •• 31 " 55- ■ " 22.. .. 26 " 56- •• 15 " 23. • .. 29 " 57- • " 24,. •• 103 " 58-- 9 " 25.. • • 95 " 59- • " 26.. .. 8 " " 27.. .. 41 " .. 8 " 28.. •• 31 " •• 7 " 29.. • • 33 " 63. . . . 8 " 3°- ■ •• 34 " 64.. 13 " 31* ■ ... 24 " 65. . .. 8 " 32.. 66 " 33- • • ■ • 47 " 67. . ... 7 " 34- 68. •• 5 " 69.. ••• 3 " 70.. drahá, že by to molilo někoho za- strašit, kdybychom platili každý měsíc. Komu by se to zdálo drahé srnechtěl by přistoupit jeu proto, že bychom platili pravidelné měsí- č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

Obzor Hospodářský. V I Časopis v tu ováný rolnictví, zahrad- nictví\ domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1, a 15. každého měsíce. Předplatné ročnfi 60 ctů. Zasílá se jcu předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," Tlíc only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the Soutli. PiUidci by F. Fabian. Advertising rates on application. Entered as sccond-rfass matter in t/ie Halhitsvillc, Texas, post - office. 56. 60. 63. 68. Každý bratr by mř.l nositi kno- flíkový odznak S.P.J.S.T. Tím upozorní nečleny na Jednotu a po- může vlastni řád rozšířiti. Stát Michigan má zákon o orga- nizaci společností vzájemní pod- porujících, jenž požaduje, aby spo- lek uložil si u státního pokladníka zálohu v sumě ode dvou do pěti lišíc dollarů. Obchodní pojišťující společnosti jsou jako hotel, v němž každému dáváno tolik, zač si zaplatí. Bra- trské podporující společnosti jsou však jako útulný domov, kde se dostává každému ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

Mncho-li země člověku je třeta. Do vesnice přijela z města starší sestra k mladší 11a návštěvu. Starší měla kupce v městě«a mladší muži. k;t ve vesnici. Starší se poěala vy- cliloubati —svůj městský život vy- chvalovati. Jak v městě pohodlně a čistě'bydli a chodí, jak sladčeji a pije, jak děti strojí, jak na pro- cházky, zábavy a do divadla chodí. To urazilo mladší sestru, i poča- la kupecký život snižovali a svůj, vesnický, povyšovali. "Neměnila bych," praví, "svůj život za tvůj. Nechť si všedně ži- jeme, ale strachu neznáme. Vy ži- jete čistěji, a bud^ninolio vyděláte, nebo všecko proděláte. Však pří- sloví praví: 'Výdělek a ztráta na jeduom dvoře žijí.' Stává se také, že dnes jsi bohat, a zitra ležíš na ulici. A naše mužické bydlo je stá- lejší: 'Chudoba je matka zdraví.' Ať nejsme bohati, jen když se a- spoň najíme." Starší sestra pravila: "Pěkně se najíte, s vepři a s telaty! Ani se u- strojiti nemůžete,. ani'zpúsobň ne- znáte. Ať se tvůj muž jak chce stará, přece jako na hnoji...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

CH "Když jeti, lak jeti," praví, "je nřl. "Nezmýlil jsem bc," mysl! si, čas". SeSli se Baškirci, sedli na "nezabral jsem mnolio? co, když koně, jiní do tarantasú a jeli. A | nepřijdu v ías? Ocli, ještř daleko a Pachom s čeledínem jel na svém j já jsem umořen. Aby jen nebyly taratitáse. Přijeli na step, východ i všechny nu; výdaje u námaha na- še rděl. Vyjeli „a pahorek, po ba d«™°; nH-náhati." . y. . ... Vzchopil se a dal se do klusu, bkirsku na Sichan, vylezli z laran- Nohy na krev si romiř«-l, ale lúii. tasfl, shlukli se dohromady. Při- Bčžel, běžel — stále ji-Štc daleko, stoupil staršina k Pachomu, ukázal j Zahodil kazajku, hotv, nádobu, rukou. "Hic," pravil, "všechno jel^pku zahodil. "Ach, myslí si naše, kam můžeš dohlčdnouti.-Vy. "dal i^m se svésti ,.Mlišno, SVĚTOZNÁMĚ BftK/.OHORSKĚ TIIÉ. Z'Cech importované, lčr-i il>|'í'řuť souchot*', /.iiduchu (uatlinui). kafrl. rvi" 11. chřipku a vřeelmy i r ni a iilicni nemoee. ťv-Uon knihu s úplným iwplsuin tnlinio /.imiiiPnitťliH leku ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

<!> ) SÍLA _ ? — i Za dávných časů toliko válečníci potřebovali býti ^ silní. Dnes každý muž, žena i dítko, do jisté míry, ^ musí býti vojínem bojujícím za svoje zdraví. Moderní J způsob života vyssává sílu. Musíte obrniti své « zdraví udržováním silné a čisté krve. y SEVERUV :KR VECISTITEL ROZMANITOSTI. t t t t t 1 í t i l I t posilni krev, vypudí nečistotu, obnoví chuť k jídlu, odstraní vyrážky, skvrny, atd., zušlechtí pleť a naladí celou soustavu. Jest naprosto spolehlivý. Vyléčil vaše známé. Nechť výléčí i vás. Cena $1. pro napraven! zažívací soustavy, jako jest nezáži- vnost, zácpa a ochablost; také pro slabé a nemocné ženy; pro ty, kdož se pozdravují z nemocí, pro obnovení síly starších lidí — není lepšího léku, než Severůy Životní hnisám. Cena 75 centů. proti kašli, nastydnutí, chraptivosti, nemocem hr- dla, bolesti na prsou, obtížnému dýchání, záškrtu, a všem nemocem plic — prostředek, který("přemáhá všechny zde jmenované ne- moce jest Severův |{al sám pro plíce Cena 2...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1907

1 Platidla o k vř'. Poněvadž jest káva často umělé barvena, ueniá se posuzovali dle barvy, nýbrž vždy dle chuti. Při praženi přihlížejme li tomu, aby byla zrnka jen do kaštanová upra- žena, nikoliv do černá, tak aby ne- unikly z nich právě ncjcennčjši součástky, jako snadno prchavé oleje, které kávě dodávají lahodné vůnč i chuti. Prchnou-li tyto oleje, nabude káva chuti nepříjemně hoř- ké. Čerstvě praženou kávu nevy- sypem dg úzké nádoby, nýbrž aby rychle vychladla sypme ji na sýto, a neuí-li toho, na větší pánev, jinak by káva nabyla barvy černé. Když jest káva vychladlá, dá se do ple- chové krabice, která se dá dobře zandali a postav! se 11a suché, ni- koli teplé místo. Na jeden šálek kávy má se vzíti ; .1 oz. zrnek pra- žených, což dle zkušenosti je mí- rou nej přiměřenější. Káva mi se co nejjemněji umlíti, neboť čírrf je jemněji umleta, tím také dokonaleji se vyluhuje. Káva nemá se vařiti, nýbrž toliko trojím nalitím vroucí vody spařili. Jakmile jest káva scezena, má se hned pož...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

w*™- lér— OBZOR. & ROČNÍK XVI. HALI.ETSVI1.LE, TEXAS, 1. KVKTNA 1907. ČÍSLO 19. Ol) NAŠICH DOPISOVATELŮ. Merle. 19. dubna. — Přítomně máme deště dost. Dnes fouká dosti chladný severák, což bavlna nemi- luje. Kukuřice jsou krásné, zem- čata a jiná zelenina drží se dobře. Nyní se také musím zmíniti, jak náš řád pokračuje. V každé schůzi máme nové čekance ku přijímání, vesměs to mladi a zdraví lidé. Pří- tomně náš řád čítá. 162 členů obého pohlaví, a sice 87 mužských a 75 ženských. Zdravotní stav se zde trochu zle- pšil, není též více slyšet ani o jed- nom případě osypek. Na velkonoční pondělí měli jsme zde malou slavnost, která se vyda- řila dosti dobře. Hudbu obstarala kapela br. Jos. Slováčka. Na příštíkiát bude se zde odbý- vat okresní sjezd Farmers Union, který připadne na 5. a 6. července. Náš špolek se usnesl pořádati vel- kou slavnost spojenou s výstavou rolnických plodin. Všecky řády v našem okrese budou pozvány, aby se výstavy súčastnily, neb místa bude dost pro všecky. S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

t/ř í Orchard, 22. dubna. — Tento den jserii spatřil světlo boží poprvé a také musím ilnes skutečně světit, ať chci nebo ne, neboť již čtvrtý den severák fouká a minulé noci pršelo, že se /dálo, že nás voda odnese, a tak máme teď na šest dní svátky. Nejhůře bude, jestli budeme muset bavlnu a kornuflan- covatznovu Korný jsou okopány a přiorány a také bavlny mají rol- níci hodně okopané, někteří vše- chnu. To bude trápení, kalhoty plátěný, kapsa roztrhaná, šajnň není. Semena se bude nedostávat. Naše město roste jako houby po dešti, domů přibývá, saloon již též máme. Hlavní ulice vypadá jak některá v New Yorku a jmenuje se First Street. Teď se mluví o elek- trickém osvětlení. Až bude zaříze- no, bude to dobré pro ožralce, bu. dou vidět na cestu a snad ji nebu- dou líbat. Nedávno byl u mní: návštěvou můj bratr Josef Marek z Oenaville i s manželkou. Neviděli jsme se 19 let, byla to tedy vzácná návštěva. Když jsem ho uhlídal, měl jsem chuť couvnout před ním—takový obr—a já proti němu jako...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

li S. P. J. L T. i <3 .C Roipoěet 1111 úmrtí fix. 122. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že sestra Františka A. Kořenek od řádu Pokrok Plumu, čís. 64., zemřela 3. dubna 1907, ve stáří 27 roků, na srdeční vádu. K Jednotě přstoupila 27. května 1906. Číslo certifikátu 4957 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $1000.00. V měsíci květnu nebude placen poplatek úmrtní. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1. května 1907. POSLANCI DO SJEZDU. Níže podáváme jména poslanců do sjezdu, pokud nám tyto po výroční volbě úředíků byly zděleny. Je žádoucno, aby bratři tajemníci je pročetli, a dle potřeby opravili nebo doplnili, abychom v příštím čísle správný seznam poslanců uveřejniti mohli. Čislo ti Jm«no řádu. Jméno poslanec. 1. 2. 3- 4- 5- 6. 7- 8. 9- 10. 11. 12. 13- 14. 15- 16. 17- 18. 19- 20. 21. 22. 23- 24. 25- 26. 27. 28. 29. 30. 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 3 - 39- 40. 41. 42. 43- 44. 45- . 46- 47- 48. 49. 50> 5«- 52. 53- 54- 55- 56- 57- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vlnováný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvhvlm. Vychází 1. a tB. každčho ttiěsice. 1'ředplatné ročně 60 ctů. Zanflé 90 jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnlMeíl semiraonlhly ly F. Fáta, Advertising rates on application. Entercd as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offi.ee. Žádný^řád neměl by."se honosit počtem svých členů, leč když bra- trství panuje mezi nimi. Podmínky zdaru jednoty. Občas zaslechnem ve schůzích a poradách našich, kdykoliv některý bratr projeví nový náhled,podá no- vý návrh: "E, nechrne to při sta- rém, bylo to dosud dosti dobré,nač zavádět novoty!" a tím se návrh odbude třeba byl sebe lepší. Jest to as tak krátkozraké jednání, jako když by lodní mužstvo řeklo svému kapitánu, jenž pozoruje svýmdale- kohledem v dálce před sebou ska- liska a varu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

a PAPOUŠEK. Xupsnl Ž. P. Otomar Novák byl zamilován — zamilován až po uši, což nebylo žádným žertem, neboť po celý svůj život (mělť již více než třicet let na hřbetě) nezavadil opravdově o A- morka. Teď však do toho padl, padl až nad krk! Byla krásnou—čarokrásnou. Tři- kráte dlel blízko ní, dýchal tentýž vzduch s ní, zíral do jejích pouta- vých očí—sám ani nevěděl, byly-li modré nebo šedé — a již táhlo jej cosi k ní mocí neodolatelnou. Oto- mar trpce se zasmál—k ní—snad- něji lze to mysliti nežli provésti. Kde bydlila? Kdo vlastně je ta ča- rodějka, ne—ten anděl? Poprvé ji viděl v divadle ve společnosti šedo- vousého pána, snad její otec—mož ná též, že ne! Po představení vstou- pili oba do drožky a ztratili se v temné noci. Krása její ho tak okou- zlila, že zapomněl se podivati na číslo povozu, tak byla poptávka u kočího nemožnou. Podruhé ji viděl v cirkuse, opět se starým vousaěem —ztratila se zas, jako by ji byla ze mě pohltila.Posledně ji viděl s děd- kem ujížděti v pěkném kočáře...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

t;í JoIiiisoii (írass, též známý"ipod jřhénem "Means' Grass". Domovem tito traviny je severní Afrika, odkudž byla impor- tována do jižní Karoliny kolem ro- ku 1830 guvernérem Meansem. O deset letjpozdžji nechal ji dovezli do Alabamy kapitán William John- son. Přátelé její považuji ji /.a plo- dinu velmi cennou, kdež jiné trayi- ny jsou suchem poškozovány. Za to ale její nepřátelé jí považují za rozhodný nešvár. Roste rychle a velmi husté, dosahujíc výšky od 4 do 6 stop, nékdy i více. Obsahu- je veliký počet dlouhých lišta t hlavičku, podobající se košťálové slámě, jenže ne tak hustou. Koz množuje se volné a rozšiřuje se ko- řeny, proto se nedá snadno vyple- nit. Jelikož nesnese mráz, omezuje se na krajiny teplé. Semeno může se zasít kdokoliv, nepanuje-li prá- vé přílišné sucho a čím lepší půda', tím lépe roste. Na akr je třeba od jednoho do dvou bušlft semene a na seno čím hustéjší seta, tím vé- tší sklizeň. Dvojí až trojí seč, ka- ždá o dvou až třech tunách po a. kru zajištěna a do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

■MliftniBMMMIftiMNte c c c c c c c c c <? c 1 t t t t t t i t l t t POCIT ÚNAVY. NA JARÉ teplo sluneční otevírá zemi a umožňuje unikání všech v ní obsažených plynů, zá- pachů a různých nečistot. NA JARE soustava lidského těla jest ještě přeplněna přes zimu nahromaděnými nečistými jáfkami — z tě/.kě potravy, nepřispíisobené novému ro- čnímu období. , NA JAŘE každý, jehož krev potřebu- je čistění a posily podroben jest každého dne pocitu ú- navy, právě jako po těžké fysické práci. Krveastltel > ' M « ul<v«N'~UVNlÍt Cena. Id i; ve IjOO P$iP *vtwe fíku* W.F.SEVERA CO OMKEAI11U IOttrt šsysiy-ěVy NA JAŘE újedy, trudy, uhry, skvrny, vředy, vyrážky a jiné hy- zdící nešvary objevují se na kůži těla. NA JAŘE chuť k jídlu klesá, každý cítí se zmalátnčlým a jako by neschopným k vykoná- vání obyčejných životních povinností. NA JAŘE musí se přemáhali všechny tyto nemoci a k tomu jest zapotřebí užívat! spolehlivý a osvědčený 9 9 5 i i i j 7 i SEVERŮV KRVEČSSTISEL i Po dobu celého čtvrt st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1907

I Bér (I niolnír vlaský (millet). Bér vlaský, také mohár nebo an- glicky millet zvaný, (Setaria itali- ca) jest výborná picni rostlina. V krajinách, kde pěstování jetelů je vůbec pochybné zasluhuje mohár k tžžení sena pro zimní píci všestran- ného povšimnutí. Mohár německý (Setaria germanica) jest jakýs druh malozrného prosa, roste na do- brých písčinách a pěstuje se hlav- ně už po delší dobu co picni rostli- na. Mohár napomáhá v zemích, kde panuje v letě velké parno a su- cho, prospěšnému chováni hovězí- ho dobytka; neboť poskytuje velké množství lupenatých, velmi slad- kých a živných lodyh, které na od- měšování mléka znamenitě účinku- jí, Dokud je mohár zelený, žerou ho sice koně, hovězí dobytek i ov- ce, avšak mnohem lépe jim chutná, je-li na seno usušen. Mohár vyža- duje písčité, něco vazké půdy, v níž se ještě oves daří a která má propustný, vlhkem netrpící spo- dek. Je-li rok chladný a vlhký, je výtěžek menší, ale i v takovém ro- ku poskytuje přiměřené množství zelené píce, v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

€ ~ OBZOR ROČNÍK XVI. HAI.LETSVILLE, TEXAS, 15. KVĚTNA 1907. ČÍSI.O 20. I Hmyz juko škůdce ovocného stroinovi. "Má li příjem býti jistý, hleď ať strom je vždycky čistý!" S láskou sadář ošetřuje ovocné stromy, nelituje ani řasu a práce, aby stromy očistil, pohnojil a sad v pořádku udržel. A přece mnohdy úroda ovoce je značně ohrožena, poněvadž má ovocný strom mnoho nepřátel, zejména v říši živočišné. Pomipeme-li škíidce větší, jako je zajíc, různi ptáci, na př. vrabec a p., vidíme, že největší počet škůdců ovocného stromoví náleží do třídy hmyzu. V krátkosti a stručně jen obe- známíme naše čtenáře s nejdůleži- tějštmi. Na jaře škodí chroust obecný a jemu podobný chroustek letní. Po- dobně jako chroust, škodí též zla- tohlávek obecný neboli bedruňka zlatá. Velmi zhoubní škůdci jsou mezi brouky, kteří mají hlavu pro- dlouženou v rypáček čili nosec a od toho nazývají se nosatci. Do skupiny té náleží zobonoska révo- vá čili zelená, květopas jabloňový a hruškový, dlouhonos lískový, květop...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

Co tieradtio jest činlti. rv. Nespolehejme se nikdy na ruče- ní firmy nebo společnosti, od níž zboží jsme koupili, že zboží jest právě té jakosti jak ona o nČm tvr- dí. Záruka jest dobrá teprve tehdy, pakli společnost nebo firma jest v dobrém finančním stavu, za ručení finanční zodpovědná, známá jako poctivá a spolehlivá. To samé pla- tí i o obchodování s jednotlivcem. Neuzavírejme nijaké smlouvy, jež teprve pozdčji splniti se mají s cizincem, představujícím sebe jako zástupce nebo jednatele té či oné firmy nebo závodu, dokud se ne- přesvědčíme, že on jim skutečně jest. Každý takový zástupce nebo jednatel vykázati se má písemným dosvědčením a ověřením svého za- městnavatele, psaným na papíru s ohlavením firmy a podepsaným buď majitelem neb předsedou závodu Nespolehejme se nikdy na ústní zaručení jednatele o pravé jakosti zboží, jež on nám prodati chce. Ručení takové není závazné,leč by jej zaměstnavatel jeho k tomu spl- nomocnil a i v takovém případu těžko důkaz pravdy před soudem p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

€> Z nrailoYny tajemníka Hlanlbs fintu. Čís. 3> Ku/poiet 1 $ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 >+ 1 5 1 6 ' ■7 1 8 1 9 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3' 32 33-. 34 1111 linuti číhIo l-A 32 Čís. 35 * 13 8 14 26 18 19 37 3° 18 10 17 '3 24 12 44 4 28 3t 15 13 14 51 47 4 20 15 16 17 12 10 21 3 6 3 7 3 8 3 9 4° 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 46 .... 47... . 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 10 10 26 23 9 12 12 10 8 13 8 18 11 14 5 17 15 6 10 7 8 6 5 6 7 4 4 4 9 4 1 4 6 2 2 $1000.00 Peníze zasílají řády pod adresou F. A. Kořenek, Plum, M. O. La- Grange, Texas. J. R. Kuběna taj., H. Ř. Ctěným řádům S. P. J. S. T. ! Spolubratři! Příští sjezd S.P.J.S.T. připadá na třetí pondělí v ěervnu, totiž dne 17. června 1907, který dle usnesení posledního sjezdu v Caldwell, Bur- leson Co., odbýván býti má. Prosíme ctěné zástupce, aby v 9 liodin ráno toho dne při zatiájení sjezdu všichni přítomni byli. Na zdar šťastnému shledání! J. li. Kuběna,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví\ domácímu hospodářství a příbuzným odvltvlm. Soudní rozhodnuti. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné roční 60 ctů. Zasílá se len předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," Tlíc only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian langnage in the South. PnlMeí seinimontlily by F, Fabian. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Prospěch celé Jednoty jest pro- spěchem každého jednotného člena. Nepatrné roíní splátky vzrostou héliem času v značnou sumu pro drahé pozůstalé po naší smrti. Jelikož Jednota naše poskytuje mladým členům těch samých vý- hod, jakéž poskytuje kterákoliv nejpokročilejší jednota jiná a mimo to máme náš záložní íond, kterýž nás zabezpečuje proti možnému vyloučení v našem pokročilém stá- ří, když bychom příspěvky plátiti nemohli, jest naší povinností, aby- chom mladší krajany na t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x