ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 May 1907

tor. Holeoinb Kcaltv (Kapital)'» lacerarc). San Pablo Ave,, Kxkl"siva OA KLÄMD, OAKLAND. — Under rubriken "Afbruten resa" skrifver Kansas City Trib. bl. annat: I lördags anlände lurs Bertha Östergren från Oakland, Cal., på vä* till gamla landet, och hade hennes färd hit gjort henne trött och nå jot underlig till mods. Hon hade airest från Oakland den 4:de maj och skulle hunnit till New York i tid för att medfölja ångaren "Oscar II" som afgick den g:de. På resan hade hon försenats hufvudsakligen emedan hennes penningar ojh biljetter blifvit henne fråustulna äfvensom en vexel på $400, betalbar i Sverige. H011 återfick dock biljetterna och vexelji och efter att hafva legat ölver i Las Vegas N. M. och i Newton, Kan. förde Santa Fe jernvägen henne till Kansas City och öfverleuinade henne uti A. P. Nelsons vård. H011 gals rum på Svenska Hospitalet der hon livilade sig öfver söndagen och sedan lur Nelson förmått jernvägsbolaget att gifva hqine en ny biljett till New York i stället för den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 May 1907

6/ Vestkusten den" 30 Maj 1907. NORGE. Danska konungabesöket. Danska konungafamiljen anlände till Kristiania med extratåg d. 29 April kl. 2.43 e. m. Kristiania slott är nu ändtligen ånyo i ordning efter sin långvariga reparation. Slottet framstår vackert och ståndsmessigt. Det gamla har i de flesta fall hållits i ära. och det som lämpligen kunnat bevaras, har bevarats. Förooning mellan hofven i Stockholm och Kristiania. Under denna rubrik vet Neue Hamburger Zeitungs korrespondent i Stockholm att berätta att förre hofmarskalken, kammarherre Lövenskiold valde just den nuvarande tidpunkten i samband med en önskan hos konung Håkan att försona sig ined konung Oscar och åstadkomma vänskapligare förbindelser mellan Norge och Sverige. En sådan önskan har dessutom på senaste tiden trädt i dagen i Norges uppträdande i den lappländska konflikten. Enligt en annan version, som korrespondenten äfven berättar, skulle initiativet till närmandet utgått från konung Oscar. Det anses att konungen, som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 May 1907

Vestkusten deri 30 Maj 1907. 7. 958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. CHAS. LYONS SKHÄUMKBN NYA ADRESSER: 731 Van Ness Ave. 1432 Fillmore St. San Francisco. OAKLAND BUTIK: INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Skobutik 3845 24th St., S. F. I •S: P: 2 T SUNDQUIST & SHEEHAN Skräddare, 862 Kl lis St., nära \ San Francisco. Telefon Franklin 2124 Bekins Van & Storage Co. Sheppning och Express -till lägsta priser 968 Broadway, Oakland d 968 Broady, kTelefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Francisco, Telefon Market 13. Om Ni önskar fä reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt, besök den gamle bekante Vestkusten kan erliallas å följande platser i San Fr. Aug. Johnson, 22 K: Capp st. H. Brunei), 19th & Mission Sts. 1'- . F;. Erickson, 108 Ivast, nära Mission. .Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Pli- .- il. Englund, 208 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 May 1907

===== metropolis— trust & savings baj4k 1237 Van fiess Ave., San pFaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK. A. A. \VATKINS, Pres. C. Grange, v. 1'res. & Mgr. A. D. Cutler, Vice-1'res. John M. Keith, Vice-pres. Edw. Coleman, Director Gavin McNab, Director F. R. Cook, Cashier Frank N. Fish, Asst. Cashier Geo. C. Boardman, Director James B. Stetson, Director M. S. koshland, Director Chäs. Hagmaier, Director Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 3.65 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,111,179.35 Inbetalt Kapital - - $812,920.44 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE M. UVDEBECK, Bitr. Kassör. Har NI lorsiikt hvilket underverk en annons i Vestkusten utfor? k.. . San Francisco. svi;\'ska u'TH. r; n i-;n ic/r-: k -k v k k a n iorli Doloif-s Mv. San Franci...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

AMERIKA. Olyckshändelse med dödlig utgång. Edward Benson, 17 år I gammal och son till byggmästaren N. Benson i New York dödades genom olyckhändelse förra veckan. Benson råkade att blifva insnärjd i ett drifhjul uti en automobilverkstad der han var anstäld, och oaktadt hastig hjelp från arbetskamraterna blef han nästan ögonblickligen dödad. Den under så sorgliga omständigheter bortryckte unge mannen begrofs från föräldrahemmet | och jordfästningen förrättades af ■ dr Gobler, som höll ett gripande tal. Den vackra kistan bars af den aflidnes unga vänner och de i många och vackra blomsterdeko-: rationerna vittnade om en stor vänkrets. En vacker räddningsbragd utförde nyl. tre unga män i New York, alla medlemmar af East River Park Athletic Association, af hvilka mr Valentin Sealander, till yrket maskinist var en. De tre männen voro på väg hem, då de plötsligt fingo höra en kvinnas nödrop från East River. De sprungo ned till vattnet, och då nödropen fortforo, kastade de sig utan betänkand...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

I En underbar samling af Fem hundra öfverraskande Illustrationer BISKOP SAMUEL FALLOWS Den framstående uppfostraren säger: "Det har beredt tnig ett Stort nöje att noggrant genomläsa denna volyms högst intressanta sidor. Det är en bok mera fängslande än berättelserna i "Tusen och Ku Natt.- " De underbara uppfinningar och sagolika upptäckter, som göra det nittonde och tjugonde århundradet oförlikneliga i alla tider, äro här framställda lika träffande som noggrant. Intet fält för modern undersökning har försummats och intet verksamhetsområde lörbisetts af författaren vid samlandet af fakta för detta enastående och omfattande verk. De frågor, som oupphörligt uppstå, allt efter som liyä och öfverraskande upptäckter ständigt göras i naturens verld och på vetenskapernas område, äro på ett klart och tydligt sätt besvarade. Deras tillämpning i det praktiska lifvet är jemväl framhållen. I besittning af de omvexlande kunskaper, som denna encyklopedi erbjuder, skall läsaren sä väl som den stude...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

ROYAL INSURANCE COMPANY OF LIV ER POLo o Ärlig premieinkomst 15 millionerNettoöfverskott öfver 12 " Tillgångar öfver - 72 " San Franciscos förlust 5 " Har betalt sina förluster i San HALVOR JAtO1785 TURK STREET, San Francisco Sänd postkort och vår respr- - Oates & Svenson Arkitekter och Ingeniörer Kontor: 350 Monadnock Building SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar oeh dekoratio2110 Fillmore Street, San Francisco. C. F. Priest Dubletter kunna erhållas när som helst. Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och "The Crown" A. E. HALLBViner, Likörer, Cigarrer. 154 EAST STREET, mellan (Förut Kings Head Saloon, M1979 Slitt- WHITE STÅR LINE ! (NewYork-Queenstown-Liverpool route) | De välbekanta Express-och dubbelpropeller- ångarn e BALTIC 23,876 t. CELTIC 20,904 t. CEDRIC 21,035 t. ARABIC, 1580] t. New York, Cherbourg, Southampton Ruten ADRIATIC (ny) 2<;,ooot. TEUTONIC 9,9841. OCEANIC 17,274 t. I MAJESTIC 10,1471. Boston - Cuseastown—Liverpool Ruten RE...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

KURIKO den gamla, bepröfvade örtmedicinen. Den renar blodet, stärker och uppfriskar hela kroppssyslcmet. Den har icke föråldrats på apoI tckshyllan. Tillhandahålles a£ speciella agenter. DR. PETER FAHRNEV £ SONS CQ„ I MM14 Soulh Hgyne *v«., CHICAGO. ILLINOIS Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. ■r t v ESTPCUSTENj Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven skarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvai<je Torsdag från . 30 Sharon st. San Francisco mellan isth & löth, Church & Sanchez, från löth, Church & Sanchez, PRENUMBRATioNsrRts: Ktt år $2.oo Ett hälft år 1.25 Ett kvarts år. Ett år till Sverige.. •65 .2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. Hl till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tiduiugeill All prenumeration är bindande ALtEX. OliSSOfl, Utgifvare. '- '- jl V estkustens nya Telefon No. ar: Market 4851....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

Vestkusten den 6 Juni 1907. OAKLAND. — Ktt treflij^t bröllop egde ruin i Oakland i tisdags afton den 28 maj, när jniss Lilian Brink sammanvigdes med vår välkände landsman mr Charles L. Johnson från Nome, Alaska. Bröllopet egde rum i brudens systers bem, mr och mrs R. S. Collins, å 227 Orange st., Piedmont, Oakland. Vigseln förrättades af pastor C. R. Brown af första C011gregationalkyrkan, hvaraf bruden varit en medlem sedan barndomen, i närvaro af slägt och närmaste vänner. Bruden är dotter till mrs John Clark, en af våra äldsta svenska familjer i Oakland. Mr Johnson är superintendent för "The Pioneer Mining Company" i Alaska och är nyligen återkommen från en resa till Sverige. Efter ett kort vistande i Seattle, Wash., anträdes resan till Nome, Alaska, hvarest mr och mrs Johnson komma att bosätta sig för den närmaste framtiden. Bröllopspresenterna voro både många och dyrbara, vittnande 0111 den stora skara vänner brudparet eger. Bland de närvarande märktes familjerna J. Clark, R. S....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

Sjuka Män. jStarka män intaga dc svadas Vi ►for ärlighet öra inga löjliga framstä1W et ocli skicklighet kan i►for ärlighet 1W et for ärlighet 1W et ocli skicklighet kan iDe tusentals faior all göra eder sjelf rättviten och annan humbug. Vära konförsedda med alla de senast uppfunNi kommer att blifva examiOm ni eiler delta önskar vår beUtan afcTcend^pa- '- hvad- "'["- sjukddiagnos samt radikal, snabb och saker17 1><*n TIMMARocsa- *- TIMMAR: THE om frö. Och det måtte väl vara en väsentlig skillnad emellan frö och brö'- , domderade Salomon. Det kunde inte skolmästaren neka till. Han vardt stukad, och vi andre måste ge Salomon rätt. Skolmästaren gick och var arg. Men vi grinade, så att det skallrade i luften. Ty vi äro lifvade och glada, när det våras. Dä gå vi utanpå både den lina och den lärda verlden. Vi äro nyvakna ocli kvicktänkta då samt lifvade af hopp om nya, rika skördar. Vi äro inte utvakade. Vi ha inte suttit vid spelbord eller dryckesbord eller d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

958 Broadway Kostymer på beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största ocli finaste lager af ylletyger på Stillaliafskustén. L * 'KW FOXCROFT DAVI9. öfversättuiug från engelskan af ^ H. Löwenhielm, - (Forts. fr. föreg-nr;) Sedan Baskerville talat en stund med Anne, förstod han, att hon ingenting visste om den hedröfliga nyhet, som tidningurna och hela Washington nu talade om angftende hennes far. Han visste, hur pinsamt det skulle kännas för henne att händelsevis eller pä skvallerväg fä höra det, och derför ville han s.lf-lf säga henne det med all den finkänslighet och ömhet, som han kunde förfoga öfver, för att mildra verkan af ett sådant meddelande. Tårlös, dödsblek och stum lyssnade Anne till allt, hvad han sade, och frågade slutligen: — Menar du, att — att — min far skall bli utesluten från sunten och att — att det sedan Icke skall hända något värre? — Min älskade, Jag önskar, att jag kunde säga sä, men det återstår nog en mängd andra vedervärdigheter, ttr jag ilidd, tillräckl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 June 1907

S. Veatknston don fi Juni 1907. San Francisco. peli kaffekokare med sig oeli bered'- , sig [ia en lréfliff da" i det grona, plockade upp sina kiingströdda tillliöiigln-ter, gingf) till närmaste hyrkuskverk ooh hyrde vagn samt ■ fortsatte tärden. Fastiin en smula uppskakade hade ingen at dem, underligt nog, erhållit så mveket som en skråma i fallet. Svenska sängsällskapet hade i särdeles treflig s0'ndaSs »"ordnat en si SVKMSK \ U"Dl. HHWliZilk-KYRKAN 15:dt* och 'Poloves Si st, San Francisco, Söndagar: Högmessa 1:1. u 1"- . m., aftonsång kl fi. Söndagsskola kl. to 1. m; Uugdomsmtfte hvar Jiedagskväll. Alla välkomna PHfUf» Andri.i n, a. m. 1'astok. Bostad: 208 Tioioi. s St.. <4rax intill kyikau. 'lYlelon Market .iv.i. jd.iv.i. Kan triiflas hvarje dag K!, o 10 f. m. Polischefen I »inan iir för tjenstefel och skall inför domaren Sea well. itå- an klarad ir an klarad säitå till svars s0'ndaSs »"ordnat en si tflkt Ull TtlOför tjenstefel och skall inför domaren Sea well. itå ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

Svenska nationalfesten. Arets.stora national feit nalkas allt mera. Endast 10 dagar till och vi ha den här. Patriotiska Förbundets styrelse här i ar beslutat att icke spara några medel för att göra festen sa tilldragande som möjligt. I fjol måste anordningarne delvis förenklas pä grund af eldsvådans härjningar, men publiken infann sig som vanligt. I är ämnar Förbundet bjuda pä något enastående i stället för festtal. Man har nemligen gatt i författning om att erhålla den välbekante föreläsaren mr B. R. Baumgardt från Los Angeles för en kort fosterländsk föreläsning, illustrerad af 100 vackra kulörta vyer, samlade från alla Sveriges landsändar under mr Baumgardts senaste europeiska resa. Föreläsningen hålles på engelska och iniren bör underlåta att medföra d?t ytwe slägtet för att i fager midsommarnatt göra en resa genom Sverige med denne populäre föreläsare soin vägvisare. Föreläsningen kommer att hal las i det fria efter mörkrets inbrott. Som vanligt kommer majstångens resande att ö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

Fem hundra En underbar samling af BISKOP SAMUEL FALLOWS Den framstående uppfostraren säger: "Det liar beredt mig ett stort nöje att noggrant genomläsa denna volyms högst intressanta sidor. Det är en bok mera fängslande än berättelserna i "Tusen och En Natt.- " De underbara uppfinniugar och sagolika upptäckter, som göra det nittonde oeli tjugonde århundradet oförlikneliga i alla tider, äro här framställda lika träffande som noggrant- Intet fält för modern undersökning liar försummats och intet verksamhetsområde förbisetts af författaren vid samlandet af fakta för detta enastående och omfattande verk. De frågor, som oupphörligt uppstå, allt efter som nya och öfverraslfcinde upptäckter ständigt göras i naturens verld oeli på vetenskapernas område, äro på ett klart och tydligt sätt besvarade. Deras tillämpning i det praktiska lifvet är jemväl framhållen. I besittning af de omvexlande kunskaper, som denna encyklopedi erbjuder, skall läsaren så väl som den studerande fintia sig .i fronten...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

AMERICAN LINE New York—Plymouth-Southampton Huten PHILADELPHIA 10,629 t. ST. PAUL 11,629 t. NEW YORK 10,7981. ST. LOUIS 11,6291. DUBBBLPROPELLERÅNGARE AF Philadlephia— Queenstown—Liverpool Ruten HAVERFORD och MERION, 11,635 t. I hvardera samt "FRIESLAND"- , "WESTERNLAND" och "NORDLAND"- . De bästa ocli mest moderna bekvämligheter ä alla klasser och de billigaste priser till ocli från olika platser i Sverige och Norge. För närmare underrättelser \ hänvänd eder till vårt kontor American Line — White Star Liue 36 Kllis f»., nära Market, S. F., Cal. Agenter önskas. T. L. Clancy 3000 24th St., hörn. af Harrison VINER och LIKÖRER i parti och minut. Svenskt Bränvin och svensk Punch, Norsk Aquavit, Etc. San Caflos Dait*y För vklare.upplysningar besök, tillskrif eller telefonera N S. NEWON, Roare, 143-145 Noe St., mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras- . och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt P. W. W. M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

LAN ONSKAS. En 37 års gift svensk man som endast vistats ett år i Amerika och är bosatt i Sacramento önskar låna $2,000 art användas för tillverkningen af 3 värdefulla modeller, som skola pateuteras. Yikoren äro att långifvaren bör kunna skrifva korrekt engelska och föra all korrespondens med advokaten och patentbyrån, i hvilket fall han för lånet erhåller den högsta gällande bänkränta jemte 2 procent af hvad patenten inbringa när de hunnit försäljas. Svar, märkt C. T. 0:n, kan insändas till V estkustens expedition. Damer, sen hit! E11 26 års svensk man ("wage earner") som ledsnat på ungkarlslifvet känner sig mycket ensam och önskar göra bekantskap med en ärlig och själfull svensk dam. Svar emotses med intresse af B. Karlson, Gen. delivery, San Francisco, Cal. j Hrr Saloonmän! En förstklassig svensk salöon I finnes till salu 1 San Diego, Cal., för halfva värdet, enär egaren 011- ! skar ingå i annan affär, Priset ;ir I endast $4,000. God nftär. För närmare upplysningar tillskrif I1- ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

Vestlaiäten flon 13 Jum 1007, 5 flolco 111 !> Realty Co., Kapitalplacerare). }")xklusiva agenter. San Pablo Ave, STADEN DECOTO, hvarest två tomter 100 x 100 kunna köpas för $220 — $22 kontant och $11 i månaden. Intet intresse, inga skatter. Yi påstå att delta iir ett lofvande företag. Eller: 50 x 100 för $11 kontant och $5.50 i månaden. Sänd efter vår rikt illustrerade pamflett i dag, beskrifvande DECOTO. F&sHghetef. gNu, ärade läsare, erhåller ni hög aflöning, hvarför icke börja med att köpa eti tomt hvarest värdena stiga hastigt, hvarest allting kan odlas, apelsiner inberäknadt hvarest ni kan komma till Sali Francisco oc- '- n Oakland för billigt pri^ (10c. endast å commutation biljett). Yi hänvisa till DAVIS STANDARD BREAD CO., .532 S.TBEAUDRY AVE., LOS ANGELES. CALIFORNIA. / HVAD AR EN SAKER PENNINGPLACERING? Vi svara: en sådan som ieke kan förstöras eller fråntagas från eder; en sådan, sotn, ifall ni är utan arbete kan bereda inkomst för er sjelf och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

MRS. A. LI NDKERG. (BLINDE, SVENSSONS Efterträdare) Svensk Bok-och Musikliande! 103 Smith St., Rrooklyn, N. Y. Affären Etablerad 1870. Svenska Almanackan direkt från Sverige...ioe. Bibeln, nya öfversättningen, 1903, snyggt band $1.00 j Biblar^ olika storlekar, snyggt band $1.00 till Sr.5.> i Psalmböcker och nya Testamentet 50c., 60c., 85c. till S3.o; 1 ; Svensk-Kngelska Testamenten 65c. till $i.o<> Svensk-Kngelska Språkläror 60c., 75c. Mästerskapssystemet $1.50 j Svensk-Kngelska Ordböcker, 25c., 50c., $i.oo, <12.25 t- '- -" j'5.00 I Svensk-Engelsk Engelsk-Svensk Ordbok bästa som fins $i.co Hvar 8:de dag, rikt illustrerad tidning från Sverige— 8c. pr år $3.75 Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs sjöfarts o. handelstidning lösnummer ioe., prenumeration för året...$3.75 Fysiska äktenskapet, Amor och Hymen, Tyst, förseglade, pr styck 40c. "Lätt- "- pä foten"- , förseglad 15c., alla häftena tillsammans, 14 olika, ^'-^5 S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

Vestkusten kan erhallas ä följande platser i Sau Fr. Aug. Johnson, 22 & Capp st. II. Brunell, 19U1 & Mission Sts. 1'- . 1C. Ivrickson, 108 Iiast, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Phil. Englund, 208 Dolores, Thrane liros., 2100 Market St. (i. T. Johnson, 201 3d st. A miss & Swenson 19th och Mission Sts. Ivlite Cigar Store, 435 Duboce Ave. 1 OAKLAND hos J. \V. Trudgett, I5roadway Depot, 7th St. J. 11. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J. Larson,--467 joth St., nära Wash. I BERKELEY hos Geo, W. Ris, 3217 Adeline st., So. I PORTLAND, OR., hos Mike Johnson, 221 Buruside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., hos Wilson McWay Co., 104 Occidental ave. Frank B. Wilson, 207 Pike St. 1 MINNEAPOLIS, MINN., lios Alb. Baker, J109 Washington ave. So. fohnston A. Frank, 1127 Wash. ave. So. SUNMUIST & SHEEHAN Skräddare. 862 Ellis St., nära Van Ness Sau Francisco. Telefon Franklin 2124 Bekins Van & Stora...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 June 1907

W. E. Wallgren, M. 1). Rl-örnt "Residence Physician' Citv and County Hospital. 2629 mission Street, Öfver Mission Saving Bank Timmar: i—- .( och 7—8 e. m. liranchkontor: 407 Cortland Ave. Timmar: 9—12 f. ui. Established 1893 ' Tel. West 1478 LINOSTROMS and ELECTRIC LIGHT BATHS Swedish Medical Massage Institute and ELECTRIC LIGHT BATHS 1515 Scott Street, betw. Geary & Post Laclios' Dep't Hours: 8-6 Gent's Dep't Hours: 8-6 UNI18TKOJ1 Ä. 1UNAKHON. KARIN KLINT BARNMORSKA (F.d. förestånderska för södra barnbördshuset i Stockholm.) 1966 15th St., nära Church TIMMAR: 2—4 och 7—8. DR. A. J. KNOX, TANDLÄKARE. 1615 Fillmore Street San Francisco. Allt förstklassigt arbete till lägsta priser. Chicago Dental Parlors Dr. V. Cavalsky och Dr. C. C. Gilbert förut i no. 24 6th Street, numera i no. 993 HAIGHT ST., hörnet af Broderick, San Francisco. EDWIH J. HANSON ADVOKAT Praktiserar vid alla domstolar. 1715 O'Farrcll St. Telefon West 5855 San Francisco. (Förut i Mills Building) Kontorsti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x