ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

V nátek at. IflM WTHOSLOVAg V pátek, dne 21. ledna 1938. Z angličlny Washingtona Irvinga přeložil J. Maly Po svém vítězství navštíví Kolům bus vojensky rozličné části ostrova, strova; avšak tato měkkost jeho po- vahy nehodila se ke strastiplným jež s lehkostí podmanil. Užívaje tak bouřím, jaké následovaly na příchod nazvaného práva vítězství uložil po-1 bělochů. HLAVA XXVII. Příchod plnomocníka Aguada. — Odkrytí zlatých dolů Hajenských. (1495.) Co zatím se Kolumbus vynasna žoval napraviti zlé následky špatné- ho chování Margarita a stoupenců jeho, zpronevěřilec jeho a politický jeho pomocník mnich Boyle usilo- vali podkopati jeho vážnost u špa- nělského dvora. Dávali mu za vinu, že klamal jak panovníky tak obe- censtvo přehnanými popisy odkry tých zemí; k osadníkům pak že cho val se jakožto ukrutník a utiskova- tel, nutě je ku přílišné práci v čas panující nemoci a slabosti, přísný- mi tresty stíhaje nejmenší provině- ní a potupně nakládaje s osobami vznešeného rodu. Ničeho však ne-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

V pátek, dne 21. ledna 1938. C^HoaLOVAK VŠELICOS F. J. Morávek, Robstown, Tex. Šest nových radiových stanic by lo loni zařízeno v Texas a sice KAN D v Corsicana, KGCL v Greenville, KOCA v Kilgore, KRIS v Corpus Chrlsti, KROD v El Paso a KTEM v Temple. Sleč. Reba Foster, v Pecos, Tex., nyní 27 roků stará, trpěla 20 roků se slepým střevem. Dne 12. jí lékaři střevo odebrali a nalezli v něm tři čtvrtě coule dlouhý špendlík. Slečna ta se upamatovala, že špendlík spolkla když jí bylo 7 roků. Kandidáti se již rojí, to bude opět slibů a přáteleni se. Časopisy oby- čejně viní voliče, že si nevyvolí do- bré kandidáty. Voliči většinou se ří- dí odporučením časopisů a časopisy proto nesou částečně vinu též. Má- me v Texasu pět českých týdeníků a shodli se již kdy na jednom kan- didátu za guvernéha? Mexický konsul v Corpus Christi píše svoje jméno Javier Orsonio C. Byv tázán, vysvětlil proč píše ono velké C na konci svého jména. Pra- vil, že na rozdíl jména jeho bratran- ce, který se též píše Ja...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

V pátek, dne 21. ledna 1938. Cbchoslqmk Z Corpus Chrísti. J. F. HOUDEK. Snad mné redakce Čechoslováka promine, že odporučil ji všemu če- skému lidu zde v Texasu a jinde ve Spoj. Státech, aby si objednali zvlá- štní číslo časopisu Svornost ze dne 1. ledna 1938, které má 70 stránek plných užitečné četby, nejen z naší nové vlasti Ameriky, ale většinou popisu krás a půvabů Českosloven- ské Republiky s obrázky měst z Čech, Moravy, Slovenska, Podkar- patské Rusi a popisem těchto. Dále pozdravy od presidenta Beneše, za- hraničního ministra Krofty a před- sedy čsl. senátu Frant. Soukupa, a mnoho jiných popisů, co všechno bude moci návštěvník na sokolský slet a 201etou oslavu trvání republi- ky uviděti, v krásných barevných o- brázcích. Mnoho zpráv a informací je v anglickém jazyku, takže udělá- te radost svým dětem, kteří česky číst neumí, a pak můžete s hrdosti ukázat svým sousedům Američa- nům. Tohle je naše stará vlast, od- kud my jsme přišli, naše svobodná Československá republika. Ručí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

-ftECBOBLOVAK V pátek, dne 21. ledna 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. officers: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. z cesty doráje texasu. Scény z cesty do údolí Rio Grande. Italsko-německá kultura v úte- rý vykonala hrdinské dílo dvacáté- ho století, když fašistické aeroplány povraždily kolem tisíce dětí, žen a nevinných osob v Barceloně a Va- lencii v 95 vteřinách. Asi v minutě a půl bylo povražděno v těchto mě- stech více nevinných a bezbran- ných lidí, nežil v kterékoliv bitvě na frontě za 19 měsíců trvající špa- nělské občanské války. Taková je kultura fašismu a diktátorství! Generální spol. náv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

V pátek, dne 24. prosince 1937. ftFCWOSLOVAy OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primárkách v sobotu, dne 23. července 1938. okres McLennan Za komisaře, 3. precinktu BILL GIRARD AUG. DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvoleni) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKY za smírčího soudce 3. precinktu okresu McLennan. LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinktu. OKRES HILL. A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktního návladního. OKRES HILL. H. MAURICE CLIETT za komisaře 2. precinktu. CLARENCE J. SMITH za šerifa A. J. Bryan Jr. za dist návladního Voličům okresu Hill: Poněvadž silně toužím sloužiti mému okresu a následkem povzbu- zení od mých přátel, oznamuji tím- to, že se ucházím do úřadu krimi- nálního distriktního návladního o křesu Hill, Texas, v demokratických primárních vo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

CXCB06L0VAK V pátek, dne 21. ledna 1938. Věstník Enniský POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. :... — -J-' -"11 •. - - ÚMRTNÍ PODPORA. Za mého Kletého tajemnictvi u řádu Volná Čechie čís. 135. od velke české Podporující Jednoty Státu Texas, obdržel jsem do rukou vysta- vené čeky hlavní úřadovny na růz- né obnosy, kteréž čeky jsem ode- vzdal pozůstalým. Při pohledu na tento ček, který jest vystaven na peníze, které jsou vyplaceny na po- jistku, na kterou sobé zemřely pla- til, aby jeho pozůstalí byli uchrá- něni tísně, která zvláště nyněja dobou těžce doléhá na lidstvo, sobe pomyslím, že jeden každý naš člo- věk, ať malý či velký, by mel něja- ké životni pojištění držeti. Mame nynější dobou dobré české pojišťo- vací spolky, které jsou ty nejlaci- nější ze všech pojišťoven, ať jest to pojišťovna jakákoliv, a proto by měl každý český člověk nejdříve v českém spolku pojištění vzíti a te- prve až má-li na další pojištění, vži- ti tolik pojistek, kolik může z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

v pátek, dne 21. ledna 1938. Čechoslovák— hlasy, kterých je pres šest set za-]tem, ale následky když jsem šel do- městnanců, to už něco znamená.1 mú, ale vlastně šli jsme dva, soused Většinou jak jinších společností,! Ozef Vaněk mě doprovázel a vedl jsou hlasy vrženy jak si společnost přeje. Máme zde také strašného te- E1 Campo Texas dutého, ale černého zlata, ale poně- Ctěná redakce a čtenářstvo Če- 1 leda^de jinde, tak se o choslováka! Nemínil jsem tak hned na začát- ku roku psát, ale vzpomínka staříč- ka Bartoše mě hnedle jako donucu- je. Tak bratru ílatonskému Fran- . tiškovi se zdálo, že budu mít také a olejových polí, ale už jsem zpátky tom nebudu zmiňovat, jen dodám, že některým i našincům štěstěna přála a doufám, že nezhrdnou a bu- dou s námi chudákami mluvit. Kam jsem až zaběhl do sírových nějakou řádku ve slavnostním čísle. Těší mně, bratře Fojtíku, že jsi to využitkoval, tu láci na krismus, hned roku loňského, a já to vědět, to sa ví, že bych byl také tentonc se | zadržel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

f* tTECH OSLO VAK V pátek, dne 21. ledna 1938. BEST THEATRE PROGRAM FRIDAY — ONE DAY ONLY "Sophie Lang Goes West" Iťs A Paramount Picture. Walter L. Wray uchází se oznovuzvo- lení za distriktního soudce v okresu HilL Z města a okresu. — Taneční zábava při hudbě O. K. orchestru bude uspořádána v neděli dne 23. ledna v s p J S T. sí~ ni v Ross. SATURDAY — ONE DAY ONLY Dick Foran —in— Empty Holsters" Also CHARLIE CHASE COMEDY "THE BIG SQUIRT" U SUNDAY AND MONDAY i Bing Crosby and Martha Raye —in— "Double or Nothing" with Andy Devine AND OTHERS AND MARCH OF TIME THAT YOU READ PHOTO REPORTS ON Also BETTY BOOP CARTOON TUESDAY BIG BARGAIN DAY Eleanore>Whitney Johnny Downs "Blonde Trouble" WEDNESDAY AND THURSDAY JANU ARY 26TH—27TH Chas. Buddy Rogers "This Wav Please" Iťs a Paramount Picture 5W 300 mil nového elektrického vedení jest příčinou, že máme na skladě mnoho dobrých bateriových radiových souborů. Také úplné Del- co zařízení lacino. Buie Hardware & Furniture, Itasca. (4) Občan...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné Na půl roku Do staré vlasti $2.00 $1.00 $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adra u: ČECHOSLOVÁK PUBL1SHING CO. West, Texas. odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by ' 1ý měl vědětL ák svornosti do- Pouze uvěd^ /* bude sl v ^ký lid v Te- xasf wtL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 4.) Entered as seeond-class matter January 2, 1920, at the past office at West, Texas, *nder the Act of Marcta 3, 1879. 28. LEDNA (JANUARY) 1938. Chtějí nový stát v jižním Texasu McAllen, Tex., 21. ledna. — Zde v nižším údolí řeky Rio Grande, kde olejové studně a citrusové stromy snaží se přivésti zpět prosperitu, skupina nadšenců pokouší se odtrh- nout! se státu Texasu a jestli se jirn to podaří — pak nechť Reno si dá pozor! Čtyři okresy zdejší snaží se od- trhnouti od státu Texas, utvořiti čtyřicátý devátý stát a docíliti pros- perity za veliké legrace. Koň...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

Čechoslovák V pátek, dne 28. ledna 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Mám ráda samotu — " mumlala přerývaně. Ne chci, abyste se mnou chodil. — Já — já ' Zarazila sc. Alfe pak potřásla Stáňovi pravicí a rychle ubíhala směrem k Lesovu. Chvilku se za ní díval se zřejmým váháním. Nechtěl jednati proti její vůli. Její přání pro něj bylo rozkazem. Ale má ji vskutku takto opustit, když stále určitěji cítí, že je jaksi nesmírné vzrušena a nešťastná?! Kdyby se jí něco stalo! Kdyby v rozrušení mysli spáchala nějaký nepředlo- žený skutek! Už neváhal, ale rychle spěchal za ní. Nepřekročil tím vlastně jejího zákazu! Jde za ní — ne s ní! Za chvíli ji uviděl před sebou. Šla nyní volně, takže i on sám musil značně zmírnlti krok, aby ho nezahlédla. Měsíc stál v té chvíli už vysoko na obloze a byl jasný, jako by právě vyšel z očisťující lázně. Jeho měkké svět- lo činilo svět mnohem krásnějším a ušlechtilejším. Každý předmět v jeho záři ztrácel střízlivé, všední bar- vy. Listí strom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

o Z MÝCH PAMĚTÍ. Joe Shípula. Ta Piešťanská rovina a já by v ni niebola; sú tam chlapi jako capi, majů křivá kolena. Takhle nékdy zanotovaly dievky z Horniho Slovenska. Méli jsme disciplinu taky. V poli řekl, nač se plahočit, někde přespim a ráno vsednu na vlak, alespoň do Trenčína se svezu, neb bylo na hoto- vosti sotva kolem 4 korun. Vyhléd- nuv si pěkné misto na břehu Váhu, dal svůj tlumok pod ucho a natáh- nuv se, díval jsem se vzhůru k nebe- sům, kde na blankytné obloze se kmitalo světů neznámých. Při hud- bě cvrčků a blikáni svatojanských světlušek jsem usnul jako v pohád museli jsme dělat bez odmluvy, neb , - . . , - _n dozorci byli většinou židé a Maďaři kpve na, arabské rtoa jednejo- nebo pomaďarštělý Slovák. A tak když vzešla řepa, byli jsme "bizi". ftepa se přetrhávala ručně, a věru býti shrben celého půldne bylo una- vující. Musím se zmínit o naši kuchyni. Když jsem se trochu začal zajímat o to, jak ty "opěkance" ty naše ku- chařky robi, tu jsem uviděl,_že asi neztloustn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

V pátek, dne 28. ledna 1938. 4, Enniský Věstník POÍIÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. nt sobnií? ® ^Ue k placení té o- I „a ! ktera vás oprávůuje, Že 1° W k volbě a proto toho vy- BAVLNOVÉ PROROCTVÍ. Přijde někdy na ně? Za patnáct roků nebude Amerika vyvážet neb prodávat bavlnu do jiných zemí. Tak se vyslovil Max Epstein, před seda velké americké dopravní spo- lečnosti z Chicaga, když dlel v Dal- las minulého týdne. Do patnácti let nebude poptávka po americké bavl- ně, protože evropské země a jiné ci- zí země budou kupovati bavlnu z Afriky a z Brazilie, v Rusku prý ta- ké budou míti dost bavlny a i v ji- ných zemích budou bavlnu pěstova- ti. Nám se zdá zde v Texasu, že ne- dostává rolník dosti za bavlnu a je- ště toto je prorokováno, že cizí ze- mě, jako anglické přádelny budou objednávati bavlnu kde je laciněj- ší, což já se jim nedivím, neb každý hledá koupiti nejlaciněji. Nám se zdá, že ten farmář nemůže býti živ, kdyby prodal bavlnu laciněji, ale v ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

f V pátek, dne 28. ledna 1938. Houstonské -foCEOBLÓVAg Kapitolky Co toto píši, leje se z oblak jako z konve a teploměr ukazuje sedm- desát stupňů teploty. Teplé počasí a k tomu značné vlhko působí zrov- na čarovné na všechno rostlinstvo. Tráva je zelená jak brčál, morušové stromy již raší a na některých již nesměle se kolébají v závanech vla- hého větříku zelené lístky ve svém dětství. Některé liliovité květiny ty- čí již své bílé květy se žlutavými čnělkami vzhůru k nebesům, jako- by zkoumaly, zda opravdu Vesna je na cestě. Růže také se honosí rozvi- tými květy a poupaty a i z banánov- níku, ze seříznutých stvolů, vyhrnu- ly se jako velmi prodloužené jasně zelené prsty svinuté listy, které při setrvavším teplém počasí rozestrou se v široké podlouhle oválovité tva- ry, veslu kanoí podobných. To je krad". Jak takové dobrotlsko se ve- všechno trochu brzo, jako na vzdory j tře do nějakého úřadu za pomoci staré pranostice, že na 20. ledna, "na1 hlasů voličstva, počnou se mu hra- jména J...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

1 \ Čechoslovák V pátek, dne 28. ledna 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS V úterý senát jednohlasně schvá- lil ustanovení Stanley Reeda, hlav- ního obhájce zákonů presidenta Roosevelta před vrchním soudem, za jednoho z vrchních soudců na mí- sto odstouplého soudce Geo. Suther- landa, jenž se vzdal 18. ledna. Nový 53 rjoků starý soudce z Kentucky nastpupí svůj úřad v pondělí. • • V pondělí dne 31. ledna jest po- slední den, kdy můžete si zajistit! hlasovací právo. Nedovolte, abyste byli letos připraveni o příležitost k hlasóvání v místních, okresních a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

V pátek, dne 28. ledna 1938. i OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. okres McLennan Za komisaře, 3. precinktu W. J. (BILL) GIRARD AUG. DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvolení) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKÝ za smírčího soudce, 3. preqinktu okresu McLennan. , LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinkífr. ■) OKRES HILL. Za distriktního soudce WALTER L. WRAY (O znovuzolení) A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktního návladního. H. MAURICE CLIETT za komisaře 2. precinktu. CLARENCE J. SMITH • za šerifa Masarykovo nádraží bude do května rozšířeno. Masarykovo nádraží v Praze bude do patnáctého května podstatně rozšířeno. Ovocnářská skladiště bu- dou zbourána a koleje pro nákladní vlaky odstraněny. Na jejich místě budou postave...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

\ C^H06LQVAg Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! Dnes je pěkně po čtyřdenním a nočním dešti. Zdálo se, že už to ani není možné a pro mne to bylo ještě horší, neboť se'mne rozbolavělo v ústech a bolí mne kosť pod levým okem, že nemohu nic dělat, ani v noci spát. Ve středu dne 19. byla zde schů- ze sokolů, na které byli i z Dallas a také společný cvičitel br. Kadlec z Nebrasky. Tak jsem se těšila a mu sela jsem zůstat doma s tváří. Asi všichni zdejší sokoli se zúčastnili té- to důležité schůze. V pátek večer chlapci křičí "Ex- tra!" Já jsem myslela, že již vypuk- la válka. Chtěla jsem vědět, co to bylo, neboť muž slova těch chlap- ců nezachytil, tedy jsem spustila rádio a dozvěděla se, že to byl "ball game". Ranní noviny přinesly zprá- vu, že otec zastřelil syna, když šel za doktorem. Vyšel ze zdviže a otec ho chladnokrevně zastřelil. Jméno toho syna je David C. Haynes. Byl místopředsedou Haynes Whirlwind Fan Company a jeho otec tam byl předsedou. Ve Šp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

Vj)át€k;_dne^8;Jedna_1938;_ Z Corpus Christi. J. F. HOUDEK. Dne 7. února bude zde hrán čes- ky mluvicí obrázek "Zapadlí vla- stenci" od Karla Raise, který jeden každý z Čechů by měl viděti, neb děj se odehrává před 100 lety, kdy naše vlast byla porobena, kdy česky mluvit nebylo zdrávo, jak naši vlast a naši řeč Němci utiskovali. Náš národ byl skoro udušen, zakřiknut od nepřátelské vlády rakouské, a jen úsilím našeho .venkovského li- du, který se držel své řeči až do těch statků a hrdel, a pak pak na- šich národních buditelů-vlastenců, jako byl náš nesmrtelný Karel Hav- líček Borovský, na kterého bychom měli vždy s úctou vzpomínati, neb on to byl, který mohl míti dobré místo u rakouské vlády, kdyby byl chtěl náš národ zradit, zanechat jej jeho osudu, což cn ale neučinil, ale radí ji obětoval sebe, svoji man- želku, než aby zradil národ český, který on miloval. Proto jeden kaž- dý z nás uctěme památku našich buditelů, abychom na vlastní oči vi- děli co musel náš národ tehdy pro- žít. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 January 1938

ČECHOSLOVÁK BEST THEATRE PROGRAM FRIDAY — ONE DAY ONLY See the Truth . — The only complete Picture of the attack that shocked the World — "Bombing of U. S. S. Panay" See sinking of the ship! The crew _ Vine. Marek, kovář v Elk, vý- chodně od Waco, ztratil se z domo- va dne 17. ledna, a od té doby jest úplné nezvěstný. Jsou obavy, že se mu mohlo něco přihodit!. • • _ Výbuch v Liberty budově ve Waco dne 4. října 1936, jenž zavinil škodu páčící se na půl milionu do- v noci blíže Lancestr, v kterém Al- bert Vrána přišel k lehkému zraně- ní na hlavě. * t — V pondělí večer vypuknul o- heň v zadu Texas pivnici kolem 11 jumping overboard! Boat side De- hodiny, ale oheň byl zpozorován stroyer, bombing and burning of nočním hlídačem dosti brzy, že ha- Nanking. Japanese Planeš attack siči jej mohli uhasiti, nežli se mohl Panay! And a Paramount Picture rozšířiti, což bylo štěstí, neboť prá- ,vě byl silný severní vítr. • • SW Obydlí k pronájmu. Od 1. úno- 'Partners In Crime' Also , BETTY BOOP CA...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

m - — ~* —- > r lí Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECH08L0V. SVÉMU SOUSEDU I Šířením tohoto listu tiřite prav- du, kterou by kaž'' «$> ' vědětt. Pouze uvědoměle aostí do- bude si česko lid T Te- xasu uznár A* / AND WESTSKE NOVINY y : • "ÍÍ " • \l ' V; \ V' •• \\ ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 6.) Entered as secoad-class matter January 2, l'J-0. at the post office at West. Texas, under the Act of March 3, 1879. 11. ÚNORA (FEBRUARV) 1938. Stát se pokusí zru šiti olejové lease Austin, Tex., 7. února. — Odbor generálního návladního na žádost guvernéra Allreda, oznámil dnes, že podá žalobu za účelem zrušení ná- jmů k dobývání oleje na státním pozemku v okresu Nueces, o němž bylo několikráte zmiňováno při vy- šetřování komisaře pozemků W. H McDaniele. První výpomocný generální ná- vladní, Scot...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 February 1938

Čechoslovák V pátek, dne 11. února 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Byl strašlivě zdrcen. — V Brodku ho vskutku čekalo překvapení — ale nikdy V Svoté neprožil horšího duševního otřesu! Helena je Stáňovou ženou a bude matkou Stáňova <Stěte! Byla to zpráva, jíž se věru nenadál. Chápal sice, že Helena byla jisté nesmírně zklamána, když zvěděla o jeho neupřímnosti. Ale nemohl jí promi- nenti, že tak snadno se dovedla přenésti přes své zkla- mání a že se ihned stala ženou jeho bratra. "Jsme spolu vyrovnáni!" mumlal, zatínaje obě pěsti v návalu zoufalství a hněvu. "Já jsem ji sice zklamal, ale činil jsem tak jen z lásky k ní, protože jsem dříve chtěl dosáhnout! volnosti, než bych se jí přiznal ke své- mu manželství. Ona mě však zklamala hůř! Přímo z mé náruče vrhla se do Stáňova objetí! A Stáňa, nebo- žák, jistě netuší, jak je lehkomyslná a špatná!" Téhož dne večer měl Ivan příležitost promluvit přímo a Helenou o svých úvahách. Stáňa s otcem měli plno práce v hostin...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x