ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

dfa i Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Svenska akademiens högtidsdag firades den 20 Dec. på aftonen ä Stora börssalen i Stockholm med samma högtidliga värdighet sc\a almd förut> ocn utan hvilken denn«t 'nsutuflona höga tillvaro Byues vera nastan otank- bar. Långt i förväg är den stora salen öfverfyld af en högtidsstämd och hög- tidsklädd publik, till öfvervägande an tal äldre fruntimmer och halfmogen ungdom. De sitta och vänta i synbar andakt på de odödligas framträdande. Kring dessas långa bord, inom den afskrankade helgedomen nedanför den krorklädesbeklädda kungliga estraden, stå de aderton förgylda fåtöljerna, vän- tande att få mottaga hvar sitt äre- vördiga nummer. Den moderna tidens indiskreta elektriska ljus, som strålar från kronorna, låter fåtöljernas och bordets mattblå beklädnad få en ur- blekt anstrykning. Deremot tindra de aderton ljusen rundt kring bordet med dämpad, stilla låga, och de aderton glasen med soc- kervatten skina af idyllisk förnöjelse, hvart och ett invid si...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

m ■«* å TEXAS POSTEN. flynets oen Annonstidning för itfenekavne i Texas. T^X^SPOS^^ (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln Auutln, Texas, by the Swkdibh amehican Pubi.ishing Oo. The only swedlsh paper ln Texas, and the •est advertlslng inedtum to reacb thls class t cltlzens. J. M. OJERH0LM, Edltor. M. J. Knapk Manager. O. J. A. Knapb, Ueneral Agent. *OOC°OC*>OCG<X>C>COOOOO<XOCCOOCCCCC>GC<XX>OCOCGCOZ. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - #1.00. Ett hälft är ------ - 60. Ett &r till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra siinrtas medelst "Po stal Note", "Mon y Oruers" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Jfiatil Sixl/i 81., Austin, Texas. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Stoi brittiinien har notifierat Kina om sin villighet att resa £20,000,000, med viikor att åtskilli...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

BREF FRAN ALLMÄNHETEN, NEW SWEDEN-BREF. Red. af Texas Posten. Julens tid, som nu hör till det förflutna, var för oss denna gång i detta grannskap särskild ovanlig på grund af den kalla väderleken och det ikålliga regnet, som vara- de i flera dagar omedelbart före sjelfva juldagen, och som förorsa- kade att man icke kunde följa den sedvanliga ordningen att samlas i templen till gudstjenster och de brukliga söndagss olfesterna. Her- ren förändrade dock snart väder- leksförhållandena och skänkte oss i utbyte för den kulna och regniga väderleken varma solskensdagar, så att vägarne, som varit näst till ofarbara, blefvo inom kort hjelp- liga för samfärdsel. Nyåret och nyårsveckan fick nu tjenstgöra både för sig sjelf och julen, och det på ett sätt, att man med skäl kam benämna dessa da- gar en verklig—jubelvecka. Nyårsdagen firades nyårsotta i stället för julottan, som måste in- ställas, och kyrkan var för tillfäl- let till trängsel fyld med andäkti- ga åhörare. På qvällen afhölls söndags...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

FRAMTIDSMÄN AF Georg Nordensvan. (8) (Forts. fr. föreg. nr.) Denna gång var värdens omtänksam- het likväl förgäfves, ty knapt hade de satt de tomma glasen ifrån sig, förr än öfversten åter tog till ordet. — Hvad var det, vi talade om? Jo, det var om tidningarne! Xr det inte nedrigt, att de skola få säga sin me- ning i alla ting, alldeles som om så- dana murflar förstodo något? Jag ön- skar, att jag hade alla literatörer i mitt våld! Jag skulle lära dem jag! Och andra bläcksnddar äro inte bättre! Nej, gamle Karl Johan visste, hvad han gjorde, när han drog in deras skandal- skrifter, men hvad han tänkte på, när han underlät att hugga nacken af Lin deberg och släpte lös Crusenstolpe, det förstår jag inte! — Ja, inföll generaldirektören, som började smittas af öfverstens ifver, deri håller jag med dig, att de äro en hydra i samhället, att det är pressen och tid ningarna, som skapat allt möjligt otyg i staten. De uppfinningarna äro nog utmärkt bra, men medaljen har också en frånsida. — O...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

LinntfUN 1 Chicago. , rättelser voro de bästa vida omkring— j och han visste, att husets fru var en a t (Ur den nyligen utkomna nya sam- «ngen af C. Snollskys dikter tillåta vt ss ätergifva följande vackra stycke, skrivet- vid aftäckningen i Chicago år 1891 af en Llnnéstod, en afbild efter den bekanta statyn i Humlegården.) Festligt i den unga Jättestaden Fladdra flaggor fråm den stolta raden Af palatser utmed Michigan. Mellan ångbötarök och hvita segel Blånar glittrande dess vattenspegel, Der i tider, som de gamle minnaii, Blott Ifuronens barkkanot man fann. Under denna glada majdagshimmol Breda avenyers mänskovimmel Tätnar till en mur 1 Lincoln Pari;, Och ett jubel sig elektriskt sprider, Då signalen gifs och höljet glider Plötsligt ned ifrån den nya stöden, ^om i brons skall stånda sekelstark. ^Hvilken hjälte, hvilket verldsstort rykte Firas här? Columbus, han som tryckte Först kulturens spår på denna jord? Washington, som främlingsoket bru- tit? Grant, som brödrabandet återknuti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

/ 'attersrn tch vårt Han in- AUSTIN. sortens skinka af fläsk. För mycket "cake". ,,r ocui ne af sitt På bättringsvägen. EL Holmström, som under de senaste vtckorna varit fjettrad vid sjukbädden, lidande af ieber, är nu så pass väl, att vi hop pas att inom några få dagar få se ho- nom ute igen. Finaste sortens mjöl, (Snow Drift). Deen & Walling. | En landsman hedrad. Onsdagen den 12 januari 1898 organiserades en ny loge här i staden, nemligen "Cherry Loge" af W. of the W., till hvilkens "Consul Commander" vår landsman herr E. Munok blef vald. Deen & Wallin hafva på hand bästa /af ..jÄbbo- Cocaine s är nu ute igen och åker. Hon j förliden söndags afton arreste,. * polisman Lane och insatt / ' sen". Hon var propp >n ny, ameri- och syntes att hafvj,,^ & Walling. ynkliga tillstånd kyrkobesökande. Med Vi få om D-fc något i olag ute i dam- kansk ry- var spårvagnstrafik instäld .rliden söndag, till stor olägenhet ...för den kyrkogående publiken. Spår- vagnarne kunde dock börj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

tå = ä ' TEXAS ^257 LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 92. Austin, Texas, Fredagén den 28 Januari 1898. Vol, 2. No. 44. Medan daggen glittrar uti gräset. Glid min lätta farkost öfver viken Speselblank och blå och klar! Hoppet vinkar, aldrlsr än besviken Jag till g ada lekars vimmel drar. O, d_-r rinner mig just nu i h&cen, Medan basen klappas utaf vågen, Medan luften susar mild och ren Mättad utaf doft från blad och gren, Tusen minnen från det vackra näset Der som daggen gliitrar uti gräset. Uti morgonsolens första flamma, I den dunkclgröna vassens skydd— O, bvad hordus ej min känsla slamma, O, hur gjordes ej min tanke brydd. Ibland al a dessa färger bjärta, Ack, hvad ville jag med öga, hjerta Annat än lycksaligt trygg och nöjd Tro på lifvet och dess korta fröjd, Tro de vackra orden der på näset, Medan daggen glittrade i gräs< t. Ren ooh skär som vattnets hvita lilja Gungar jag ännu på lifvets våg. Aldrig sågs hvad rätt och skönt sig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

er sf ■ ni, Amerikanska nyheter. i- Dödsfall. New York don 11 Jan. — Mrs Rebec- ca D. Rickoff, bekant genom sin verk- samhet som författarinna til en serie förtjänstfulla läroböcker, bar aflidit. Hon var medarbetare i Appletonseri- en af läroböcker för de offentliga sko- lorna, och har sjelf utarbetat åtskilli- ga af dessa, i synnerhet sådana som äro afsedda för de mindre försigkomna. Skandal i perspektiv. Albany, N. Y., den 12 Jan. — Nyli- gen gjorda afslöjanden antyda att den summa af 9 millioner dollars, som ge- nom folkomröstning anslagits till för- bättring af Eriekanaleo, handhafts på ett sådant sätt att ännu 7 millioner komma att fordras för arbetena å ka- nalen.Nu är det ifrågasatt au få en ko- mité tillsatt med uppdrag att undersö- ka huru de anslagna medlen blifvit an- vända. Statssenaten har efter debatt öfver saken hänskjutit ärendet till sitt finansutskott, hvilket skall fram- lägga betänkande. Senator Hanna återvald. Columbus, O., den 12 Jan. — Sena- tor M. A. Hanna, h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

4 o « il ) Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Alfred Nobels villa 1 San Reino är af dödsboet såld till en italienare för 400,000 kr. Dödsfall.—P. riksdagsmannen bruks- egaren, John örwall har den 29 Dec. aflidit å Sofiahemmet hurstädes, 70 år gammal. Diplomatiska kåren. — Till fransk minister i Stockholm efter Ch. Rouvier, hvilken blifvit förflyttad till minister- posten i Lissabon, har utnämts direk- tören i franska utrikesdepartementet H. Marcel. Frälsningsarméns 15-årsminne. — Den 28 Dec. firade Frälsningsarméns samtliga svenska kårer minnet af ar- méns 15-åriga tillvaro i Sverige, öf- ver ett hälft tusen fattiga bespisades då i Stockholm. Sjelfmord. — Chefen för centralpoli- sen,poliskommissarien C. A. Sandström hängde sig den 28 Dec. å Nya kyrko- gården i Stockholm invid sin familje- graf. Han var enkling och född 1842 samt efterlemnar en vuxen son. Tjugoåtta tunnland målningar. — I,000,000 qvadratfot teaterdekorationer, d. v. s. mer än 28% tunnland, till tea- trar i Sverige, Norge oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

V"Si ! äv" '• äjp * TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1898. TEXASJPOSTEN. flynets oen Annonstidning för svenskorna i Texas. TEXAS POSTEN (THE TEXAS PUST.) ry week, ln Austin, Texas, ÄMEHICAN PuBIilBRINO 0O, be only swedlsh puper ln Texas, and the Publlshed every oest advertlslng modlura to reach thi class ( cltlzeng. J. M. Ojerholm, ......Editor M. J. Knapb, Manager, C. J. A. Knape, Ueneral Agent, 'O&XXtCC&OOOGCXXGCOGGCOOCOOGJOOOOGOCGOOCGCC'C Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail matter. Preuumeratlons-prls: Ett år - - - - - - - - -$1.00, Ett hälft ftr ------ - 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Ori.ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Enat Sixth Ht., Austin, Texas, Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Vänner till regeringen på Cuba på^tå att presidenten ämnar gifva sjelstyrelse-for...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1898. BREF FRAN ALLMANHETEN. « ä) é 0 DECKER-BREF. En af de stiligaste brudar Dec- kerbefolkningen någonsin sett, var på heta stenen i onsdags åtti da- gar. Det var nemligen då som mr F. G. Swenson och maka bortgifte sin äldsta dotter Amanda. Brud- gummen var Carl Dahlström, en duktig ung man, väl känd utöfver countiet bland ungdomen, åtmin- stone. Meningen var att hafva sjelf va vigseln i kyrkan; men det regniga vädret med svårt väglag gjorde detta till en omöjlighet. Och många beklaga att så var för- hållandet, ty de hade så gerna ve- lat se bruden, som växt upp i sett- lementet och är en blomma, som Decker ej behöfver skämmas för. Detta var emellertid ej möjligt för alla, emedan vigseln måste förrät- tas i brudens föräldrahem; pastor J. M. Ojerholm officierande. Så många som fingo rum i den nya "parlorn", der vigselceremonien försiggick, trängde sig in der, fast största delen måste förbli stående i de omkringliggande rummen. Orgeln spelades a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

FRAMTI — AF — Georg: Nordensvan. (9) (Ports. fr. föreg. nr.) — Om du framhärdar i ditt oförnuf- tiga (rots, gör jag dig arflös. — Är det ert sista ord.' — .ra, det är det! Och jag förmodar, att du nu besinnar dig! Om du fogar dig efter min vilja, skall jag förlåta 'dig och glömma ditt uppförande i dag. Du kan tänka på saken till i morgon! — Nej! utbrast ynglingen. Jag be- höfver ej betänketid! En dag skall ni anse, hur orättvist ni behandlat er son! — Det kan inte vara ditt allvar! sade fadern med våldsamt arbetande bröst och återhållen andedrägt. — Det är mitt allvar! — Lemna ditt hem! Hvart skall du 'då taga vägen? — Hvart himlen vill! — Var nu klok och inse en gång ditt galna uppsåt. Du förstör ju din fram- tid! — Jag har haft ett år att betänka aiiig! — Ett år! Ah, kunde jag inte tro, att det var den der flickungen, som satte de fördömda grillerna i ditt huf- vud! Hon borde dock haft bättre för- stånd .' — Smäda henne ej! ropade Gösta med blossande kinder. Säg ej ett ord om henn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

Mammas gång.- II Jag älskar mitt hem, jag älskar dese frid, Jag älskar dess motgång och lycka, Ej vinkar en plats så fager och blid. Som mig fråin dess fäste kan rycka. Här växer mitt löfte, här brast det frö Till bildning, som Herren mig gifvit. "Ja här vill jag lefva, här vill jag dö", Dess sol har till mognad mig drifvit. Ej furan i skogen lemnar sin rot Och fisken ej flyr ur sitt vatten, Jag blir vid min härd, dess krita och sot, Jag stannar hos brasan och katten. När små barnen toina kring mig jag ser Och hör huru tänderna tugga, som ' 2 För de unge. Hedra din fader och din moder, på det du må länge lefva i det land, Herren, dia Gud, vill gifva dig. Mos. 20: 12. Hedra, d. ä. ära och hålla i vördnad. Herren känner människornas tankar Järran ifrån, och med alla deras vägar ar han väl förtrogen. Han såg, att barnen komme att vanhedra sina för- äldrar, och gaf ett särskildt bud, som han sammanknöt med ett löfte, på det Då är jag förnöjd och önskar ej mer Cd" Sfär £££ P7JnTPuT*tl Än...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 January 1898

m 8 TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1898. AUSTIN. Tillkannagifvande. De som önska vara m< d om oildamlet . f ett mu>ik- band här i Austin ibland svenskarne torde möta nsd 'gen den i februari 1898, klockan 8 på qvällen, hos A. W. Edberg, 1806 Lavaca str. Finaste sortens mjöl, (Snow Drift). Deen & Walling. Trötta på sammanlefnad. I distrikt- domstolen be^äide 1 lördags mrs Mii- dred Givens skilsmessa från sin man, N. G. Givens, som hon påstår ej gör annat än misshandlar henne och b.<r- nen, som af frukt..n fly liån hemmet, då de få se honom komma. Deen & Wallin hafva på hand biista sortens skinka af flås". Walter Wilcox lyckans gunstling. I en tidning irän Guthne county, Tenn., meddelades att Wilcox arf- vingar, födda i det häradet, lått ett arf i England på $5,000,000. Mr W. Wilcox ä' fiån detta häiad, och, om det är någon sanning i rapporten, beiättigad till åtminstone en del af denna summa. ^ Vi få om några dagar in ny, ameri- kansk ost. Deen & Walling. T...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

TEXAS W/M POSTEN. LIBERAL# POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE) I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 93. Austin, Texas, Fredagen den 4 Februari 1898. Vol. 2. No. 45. Kreaturens suckan. Om en dag etc under skulle bända I naturens rike, om en enda Stråle af ett Hus, som Gud osr gaf, Skulle lysa in i djurens skumma Töckenhöljda själar, och de stumma Läppar kjnde tala, o, hval jämmer Skuile ljuäa öfver land och haf! Jagadt villebråd, som dödstrött signar. Dragaren, som under bördan dignar, Fågeln, irrande kring plundradt bo, Tusen sinom tusen röster klaga: H uru länge skola än vi draga Våra hårda herra s ok' Hur länge Skall vårt lif af deras nyck bero? Huru ofia skälfvande vi qvida Under långa dödsqval—ocli vi lida Tröstlöst, utan ett odödligt hopp— Att. den lärde forskarns naö la lätta, Att en gosses grymhetslusta mätta, Alt iönlrifva tiden? Hvem kan tälja Alla lil', som hjertlöst offras opp? Nemo. Vintergatan. Ti l vintergatan sa le jag— I måtten lyckliga ej vara! Ur Ijerrau lyser det ett...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANTJABI 1898. TEXAS POSTEN. fly ne ta oen Annonstidning för svenskarna i Testats. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed everv week, ln Austin, Texas, br tbe Swkdjhh American Pcblishino Oo. Tn only nwedlsh paper ln Texas, and the oest advertlslng medium to reacb tbls class t cltlzens. J. M. OJKHHOLM Ed 1 tor, M. J. Knapk Manager. O. J. A. Knapb, General Agent. "OOOOCO<X>0<XX>0&2CC<>CCC<>CCCOC<>C<>OGCOC<>C<XXXX>Z. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft år ------ - 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sandas medelst "Po stal Note", "Mon y Oröers" eller 1 2-cents frimärken under adréss. TEXAS POSTEN, SOS Rust Bixth Ht., Austin, Texas. Advertising Ratos. On larger advertisements råtes will be made on application. Moder jord skakar ibland på sig så pass...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

en, t! |o> si- 08 de t ra >n- tr- na af •dt k. rt T- a- TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1898. BREF FRAN ALLMÄNHETEN. HUTTO-BREF. Ärade red. af Texas Posten! Var af godheten och intag föl- jande i eder ärade tidning. Vid genomläsandet af de senaste num- ren af Texas Posten, har det för- undrat mig, att ni ej stänga edra spalter för det idkeliga skrifvan- det, som "F. d. Texas bo" m. fl. göra, öfver, som jag tycker, en- dast enskildta spörsmål, utan nå- got som helst allmännyttigt inne- håll. Är då ej yttrandefriheten begränsad? Ni måste vara mera toleranta än andra tidningsmän. Hvarför skall Texas Posten vara ett organ, der småsinne och för- följelse skall få klädas i det offent- ligas drägt? Måhända är jag ej kompetent att tala häri, men tag detta endast som en protest, att sådant svammel må uteslutas ur eder tidning, och jag tror att de flesta af Texas Postens läsare ska gifva eder sitt erkännande antin- gen "F. d. Texas-bo" ger eder kredit eller ej. I denna stora stat,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN SEN 28 JANUARI 1898. TEXAS POSTEN. flynets o en Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed overy week, ln Austln, Texas, b the SWKOIHH AUERICAN PDBL.IB11 IKO CO. The only swedlsh paper ln Texas, and the sest advertlslng medium to reach thls class t cltlzens. J. M. Ojbrholm M. J. Knape O. J. A. Knapb, Ed 1 tor. Manager. ... .General Agent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft dr ------ - 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbart förskott obh penning-ar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orders" eller! 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTE1T, SOS Roat Sixth St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Moder jord skakar ibland på sig så pass, alt hennes barn darra och deras egendom förstöres. För liden söndag-qviill var ett sådant tillfälle,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

TEXAS POSTEN, FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1808. P>. -t! k si- rea de ra m- ir- na II- af dt k, s k, rt r- r# BREF FRAN ALLMÄNHETEN. HUTTO-BREF. Ärade red. af Texas Posten ! Var af godheten och intag föl- jande i eder ärade tidning. Vid genomläsandet af de senaste num- ren af Texas Posten, har det för- undrat mig, att ni ej stänga edra spalter för det idkeliga skrifvan- det, som "F. d. Texas bo" m. fl. göra, öfver, som jag tycker, en- dast enskildta spörsmål, utan nå- got som helst allmännyttigt inne- håll. Ar då ej yttrandefriheten begränsad? Ni måste vara mera toleranta än andra tidningsmän. Hvarför skall Texas Posten vara ett organ, der småsinne och för- följelse skall få klädas i det offent- ligas drägt? Måhända är jag ej kompetent att tala häri, men tag detta endast som en protest, att sådant svammel må uteslutas ur eder tidning, och jag tror att de flesta af Texas Postens läsare ska gifva eder sitt erkännande antin- gen "F. d. Texas-bo" ger eder kredit eller ej. I denna stora st...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 February 1898

■ • _ , • AK- Georg Nordensvan. (10) (Forts. fr. föreg. nr.) •— Har då Alma —? — Du mätte väl ha märkt, att hon o- gerna talar om saker af högre vigt el- ler djupare betydelse. Alma är visser- ligenligen en god flicka, dertlll nekar Ja« inte, men hon delar med vår tids 4]viD)lga ungdom dess vanliga fel. Hon rtar lektioner i musik och 1 de vanliga skolämnena, — när lärotiden är slut, kommer hon att glömma bort allt sam- man. — Hon går pä baler, sällskapar ined ungherrar och tycker om att bli ihemärkt, hon är glad och språksam i synnerhet bland främmande, men för öfrigt — när tänker hon på något an- anat än det närvarande, när lyftes hen- nes själ öfver hvardagslifvets obetyd- liga ting —? — Tror du verkligen allt detta? af- bröt Per. — Det är min öfvertygelse! Och om tion skulle tänka på framtiden någon gång, så var du säker på, att hon inte ser sig som husmor i ett enkelt landt- llgt hem utan snarare i en grann och bcqväm våning i hufvudstaden. Hvad akulle en ung qvinna af hennes eg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x