ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

Kterak se stalo. Auo, kterak se stalo. Však by se nikdo nebyl nadál, že nřco takové- bo může se státi pod střechou pana tomií; Drobečka, a nejméně by se toho byl nadál pan Tomáš Dro- beček sám. Neboť v jeho domě nedělo se nic neobyčejného po celý rok, po dlouhá Iéta.J[ Klidně ubíhal den v nepřetrženém šukání za pultem, a když večer o devátá semkly se těž- ce veřeje krámové, když závory zapadly do jamek svých, a když — pro větší bezpečnost — založeno bylo uvnitř těžké příčné břevno a utaženo dvěma šrouby, tu se zdálo, jakoby v domě ponrfel všechen ži- vot, jakoby pod těžkou hákovou jeho krytbou nikdo ani nedýchal. Uložilť se po denní neúnavné prá- ci principál pan Drobeček, ulehla na druhou postel veliké ložnice věrná )eho družka paní Terezie, a nahoře nad ložnicí v malém pod- krovním pokojíku usínala také dce- ruška obou, hnědooká, temnovlasá Karolínka. Ještě před rokem spávala Karo- línka v malé, těsné alkovně vedle ložnice rodičů,ale pak jednoho dne vyložila paní Drobečková choti ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

Poznámky z úřadovny tajemníka S. 0. V., R. V. 0. S Kdo z členů R. V. O. S. prodá svůj pojištěný majetek a jiný zase koupi, a tento nově koupený maje- tek by opět pojištěný míti chtěl, může pojistku, kterou na prodaném majetku měl, přenesti na nově kou. pený majetek bez jakéhokoliv po- platku. Ovšem jest povinen, aby nově koupený majetek dal odhad- nout! odbaděímu. Kdyby nový ma- jetek měl větší cenu nežli prodaný, může ho ělen dle hodnoty jeho ne chat pojistiti. O kolik bude jeho pojištěni obsahovali více nežli měl ve starém certifikátu, o tolik více zaplatí. Ku příkladu, člen by měl starý (prodaný) majetek pojištěný na Í500, a nově koupený míl by hodnoty $1000, tedy zaplatí z oněch dalších Í500 jedno procento z kaž- dého lioo, celkem I5, čili jeden dollar z každého sta dollarů. Mnoho členů se mýlí, když se domnívají, že jejich právo, které mají na pojištění u R.V.O.S., mo- hou s prodejem své farmy pfpnésti na toho, kdo ji od nich koupí. To- mu není tak. Člen může svon po- jistku př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

? 1, $ PLÍCE 0 & 2 W «r —' —■" r ,• BAL5AM l koPLIC t ?&&W tlHn.. i mru «" iiini^X F5EVCRAC0 Není důležitějšího ústrojí jako jsou plíce. Žádné snad jiné ústrojí lidského tčlu není tak snadno náchylno k nenjoci. Každé zanedbané nachlazení prsou znamená nějaké poškození plícního tkaniva a zpře- trhání jemných blanek tohoto ústrojí. Každý rozumný ČlovČk má si vbímati nastuzení a nemá mu nechávali volnou cestu. Zachraňte svoje plíce — to jest včcí nejdůležitěji. everův Balsám PRO PLÍCE jest namířen hlavně proti vSeili plíctiím a hrtanovým chorobám jako jsou: nastuzení,. kašel, ochraptění, zápal plic, bolavý hrtan, zajíkavý čili modrý kašel, záškrt, záducha, léčí zkrátka všechna onemocnění plic. Že světlin úkolu vždy dobře dostojí, dokazuje sta dosvědčení. Můžete Uliti důvěru v takový lék, který jiné vyléčil. ZKUSTE HO HNED. V PRŮTAHU JE NEBEZPEČÍ. Cena 25c a .soc. a i £ Byliny t kořínky. 1 i t t l t t í 2 2 5 2 l \ 5 1 ? ? J. R. KUBĚNA, . obchodník smíšeným zbožím FAYETTEVIL...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

Všeobecně se myslí, že je Dej- tvrdší dřevo ebenové.ale ještě tvrd- ší je kokos jvé, které roste v zápa- dní Indii Používá s«: lio k výrobě ná- Krmeni koní okopaninami % xlme. Veškeré druhy okopanin, ať už J80U to hlízy, bulvy nebo kořeny, tedy řepy, brambory, topřnambury, vodnice, brukt v, tuřiny, mrkve atd. a • podobných hudebních jsou, ktmí-li se v malých dávkách,! strojil nejen pro veškeré druhy užitkových : zvířat, ale zvláště pro koně velmi dobrým zimním krmením; hlavní pro ony druhy hospodářských koní, i ktefí více méně odpočívají anebo i Dubri5 fanj ne namahavč pracují. Ale i proko-i Co i la.tn* jsou ty dobu-Casy? V nž těžce pracující je občasné po-; do! e téniřif'všichni jsme toho dávání okopanin velmi prospěšuo. j náhledu, dobrý výdělek neb tí- Okopaniny pňsohí projímavě a i spěšný obchod.mini totéž co dodré zmirňují zejména nepříznivé úíin- Zs usu sv. | Cílili To ic, | u nevolní. Nikodéma Odváděči kdyi cítíte se unaveni ky při neustálém kimeiií suchou picí v zimě, hlavně ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

OBZOR. ROČNÍK XVI. HALLETSV1LLE, TEXAS, 15. BŘEZNA 1907. ČÍSLO 16. Klas a stonek korný. V typické plodině korný obsahu, ji lupeny a stéblo 6o procent krmi- va, klas pouzí' 40 procent. Dobrý klas z ntjlepšího stébla by sc měl uchovali na semeno. Při vybírání klasů na semeno musí se tedy dbá- ti netoliko jakosti klasu, ale také stébla. A jakost stcbla vybraného záleží na tom, k jakým účelům ho potřebujeme. Pěstujeihe-li komu pro krmení, pak máVufc vybrat klas z takového stébla, kteréž jest co možná dlouhé, má veliké, a četné listy a kteréž zůstává šťavnaté a zelené,dokud se klas dobře nevyvi- ne a plodina nesklízí. Mi-li se kor- ná dávat dobytku na krmeni rozře- zaná, pak jsou nejlepši stébla s největším počtem malých klasů. Pěstuje-li se korná hlavně k vůli klasům, má sc vybrati semeno z takového stébla, které jc silné u spodu a pomalu se ztečuje ku své- mu vrcholu, je bez nákazy a pro- sto fertílisacc prášku, přicházející- ho z klasů neplodných, jež blízko stojí. Dále má takový stéb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

Slovo o mrvě i říše rostlinné. V přírodě ponecháno jest mrvení samo sobě; rostlina rostlinu mrví svými odpadky. Tak rostliny na mnoha místech, jichž nikdy nežne- me tlebo nesekáme, navracejí pňdé zvadlé a suché listí, rozkladem ne- boli hnitím pfipravují jim novou potravu. Tak se mrví částečně ú- hor plevelem, jenž na něm vzrostl a byl zaorán; mrví se zvláště les li- stím, jež každoročně opadává, a jehličím, a tvoří poznenáhla výži- vnou vrstvu nad přikrytými kořeny. Odumřelá a rozložená dolejší část rostliny slouží po ní rostoucí Stlině za mrvu. Zelené mrvení zakládá se tom, že rostliny oejvětšl část po trávy přijímají ze vzdůchu, a to vodní páry, kyselinu uhličitou a čpavek. Na tuto okolnost, že rostliny mr- ví se vzduchem neboli že přijímají potravu vzdušnou, upozornil nejpr- ve Van Helmont, a každý se může o tom přesvědčiti. Vyházená hro- mada země, krtičí kopky, vykopá na drobná skála, se zazelená, jak- mile svrchní vrstva zvětrá neboli se okysličí. Z kořenů a ze zbývajících od...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

Z Mmi tajemníka Hlamííto ftádf Rorpoěft na limrtRítlo 118. * 119. ís. I.. . 35 -• II 2. . . 6 " 36... 7 " 3 - • 11 " 37... 8 II 4... .. 9 18... " 5... .. 8 •1 39 - .. 17 ** 6.. , " 40... 7 7" .. 13 " 41... • • 9 " 8... .. 14 42... ■ • 9 " 9... .. 27 " 43.. . • • 7 " 10.. . . 22 " 44... 6 " 11.. .. 14 " 45-• • *• 12. . .. 8 " 46 .. 6 " 13.. " 47.. • 13 14.. .. 10 " 48.. . . 8 " 15.. .. 18 " 49.. " l6. . • • 9 " 50.. 4 " 17.. •• 33 " 51 12 " íH.. 3 " 5J-- 12 " 19.. 21 " 53' • •• 4 M 20. . .. 22 " 54- ■ 13 • 1 21.. " 55' • •• 5 22.. " 56.. 6 " 23. 11 " 57- 5 " 24.. • • 39 " 58.. ■■ 3 <• 25- • . 36 ii 59- ■ •• 4 " 26.. •• 3 " 60. •• 4 " 27.. . • 15 " 61. . • • 3 38.. 11 62. . •• 3 " 29.. " 63.. ■ • 3 " 30.. " 64.. •• 5 II 31 • • ... 9 " 65.. • •• 3 32.. ... 8 •i 66 . 33- • . .. 18 " 67.. " 34.. ... 6 68. . 11 69.. I ii 70.. *750.00 Řády čís. i., a.i 3-> 4-> 5-> *>., 7., 8., io., ii., 13., 13.. 14., 15.. 16., 17., 18., 19., 20., 31., 32., 33., 24., 25., 36., 37., 28., 29.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vinovaný rolnictví, zahrad■ ttictví, d&rilicímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 1S. každého městce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá sc len předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor HospodářNký," Tlie only Agticultural and Horticultural Journal in the Bohemian languagc in the South. PolMefl semiraonthly liy F. Fabian, Advertising rates on application. Jak si počtnati při Opravách j stát: '•Čekitnec není přijatý, jestli j pozdrav a bude-li vám možno nám Stanov ? se ni j.léle do třetí pravidelné stliú-j v něčem hýli nápomocnu, vzdává- hnule, ■(-, března. - G'i ným i;i-1 '-v k uvedení nedostaví." ; nie vám předem srdečné díky. dům S.P./.S. T. Bratři! Byl jsem j Stanovy Hlav. řádu, Hl. V. čl. z, i Chas. Jan:,ký4 požádán o návod, jak maji býti sta. U"': "'Každý řád oprávněn jest k j «^e(jes(ai 28. ňnora. 1)11024. novy opravoyány, tedy soudím, že] jednomu poslanci, který má na : zvon' ,)H 5ko|ní budově za- vzněl ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

Očarovaný osel. V krajině Jihooranské v Langho- natii, nejzazši to stanici francouz- ské, žil mírný a skromný stařec Si bel Arba, kdysi výtečný jezdec a u- datný válečník. Rozvážel na svém oslu výrobky ze saharských oas a marockých hranic. Byl to člověk prostý a mírný,íistotný a pobožný. Jeho víra v Mahomeda byla dětin- ská, a ještě dětinštěji zachovával předpisy koránu: v nedostatku vo- dy třel třlo hrstí písku, jen aby ne- zanedbal rituelní omýváni. Jedni pravili o něm: "Si bel Arba jest mudrc," — druzi: "jest maboul" (blázen). A jelikož u Arabů těší se mudrci i blázni stejné vážnosti, byl Si bel Arba předmětem všeobecné vážnosti. Ve stanici Metili, kde nejčastěji míval svůj stan, jakož i na trži štích v Bogharu, Sidi-Makilufu a Ain-El-Iboku, kde ,kdo souhlasil s úsudkem o Si bel Ařbovi, že dětin- ská víra tohoto dobráka svědčí o jeho počestnosti. Pro tutu příčinu nebyl by mu nikdo ublížil. Ale ji- nak soudili dva smělí a lstiví pobu- dové, dva kabylští bratři, zloději z povoláni,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

li } v Rosebud, g. března.—Z našeho okolí žádný nic do "Obzoru" ne- píše, tedy chci já nějaké zprávy podat. Jako rolník začnu napřed s tím, Jak zde s prací polní pokraču- jeme. Pooráno máme už všichni. Teď jest každý zaměstnán sázením korný; někteří mají už zasetou. Bude-li tak příznivé počasí jako přítomně, začneni ^o nevidět se se- tím té královny jihu, bavlny. Jaro již jest zde, vše se začíná zelenat. Letoší zima se vftbec ani zimou ne- může zvát, neb bylo skoro pořád teplo. Měli jsme zde též již dosti citelné sucho, avšak minulý týden jsme dostali dobrý déšť, tak bude korná dobře vzcházet. NaŠe městečko stále roste. Na-' šinců zde pořád přibývá. 13r. P.W. Rinn otevřel zde nedávno jatk-i a Pavel Kořenek pomáhá mu sekat maso. Náš pekař, br- P. Máchá ček, právě má dohotovenou svoji jednopatrovou zděnou budovu po- dle národní banky. Bude se do ni co nevidět stěhovat. Dole bude mít pekárnu a restaurant, nahoře pak pokoje ku pronajímání, lir Jiří Vlha, náš bývalý hostinský, všeobecní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

?Pozor! Pozoríl POLÉVKA. Sípavost. Obtížný dech. Bolavý hrtan. Bolesti na prsou. Píchání na straně. V Tísnivý pocit na prsou. V Bolesti mezi lopatkami. Časté chrchlání neb vy- hazování hlenův. "•PLÍCE UtHtlIlHIW ^ WIK MM * MIM tlIMHMtiua. iMiifiri *CtK I-' LAHVI WF.StvlRnCO Prudký kašel z na- stuženi. Pro- měnlivá chuť aneb ztráta chuti k jídlu. Veliké drá- ždění k stálému plváni. Postupná ztráta na váze a na tělesné síle. Nastoupil-li u vás některý z těchto příznakův slabých aneb one- mocnělých plic, mějte se pilně na pozoru a zaíněte ihned užívati l SEVERÍIV BALSÁM PRO PLÍCE. ^í Tento skvostný lék jest složen z nejíistšich součástek majících t neobyčejné léčivé vlastnosti. Léčí choroby hrtanu a plic, zabrafluje jim a obnovuje zdraví a sílu. Cena 25c a 50c. i \ \ l \ 2 ? 3 ? ? Severův Severův Životní Balsám Sílitel ledvin a jater PROTI PKO 1' I! 0 T 1 r 11« t i Chronické zácpě, j Ženy slabé tělesné Bolestem v zádech. Mžitkám před Všeobecni konstrukce. Bolestem v kříži. oěima. ochab...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1907

II M U ■ ■ Suchý lifrj. Koupil jsem Čtyry 10 měsíců sta- přftsata, vážící prúmČrně 60 1b. Z% fcřátký Čas slezly jim všechny chlupy a též kůži ir.ají scvrklou a Vypadají jako hodné stará prasata. Jinak Se zdajř býti zdravá. Kád bych věděl jaká je to nemoc, jaký- mi prostředky je léčit a co bych jim měl dávat žrát. J. K. Odp. — Je to onemocnění kůže, zvané suchy liŠej. Kupte v lékárně }í libry zeleného mýdla (green soap), rozpuštěného v 1 gallonu vařiči vody a pak k tomu přidejte 2 unce kreolinu a až to povychla dne, umyjte prasatům celé tělo (oči vynéchat«) pomocí honby. Za 4 dny je opět touto tekutinou umyjte a -po každém umytí? až kůže úplně oschne, zasypávejte kůži práškem připraveuým z 1 dílu borové kyse- liny (borid acid), z 1 dílu práško- vané benzoe (powdered benzoe gum) a ze dvou dílů zinkového ky- sličníku (oxide oí zmc); 2 krát den- ně zasypávat. Postačí když koupíte zinkového kysličníku 4 unce, ben- zoe 2 unce a borové kyseliny též 2 unce a ku zaprašování použijte pe- přen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

3 ď .7) O O roCník XVI. HAI.LETSVILLE, TEXAS, 1, DUBNA 1907. ČÍSLO 17. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Port Lavaca, 18. března.—Řád náš, Nová Ratolest, čts. 41., má již spolkovou liudovu postavenou a také čtýry-šchů/.é jsme v ni liž od- byli. Pětičlenný výbor, který měl stavbu na starosti, zasluhuje vřelý dik. Byli to: Jan Holý, předseda, Josef Marék, tajemník, Jatí Liška pokladník, Jau Kovář a Jan Drgač, Milí bratří, přijmětezft vaši usilov- nou prá^L jmenem řádu srdečný jdík. Jest to"ovoce Nové~TRatolesti, vzácná památka pro naše potomky. Jen pracujme pro dobro Kletu a vů- bec celé milé; -Jednoty. Jšmé si to povinni, tak: ahyáni.e nebyli Bratři a sestry jen na.papíře, ale skutkem. Osada Marekville má nyní tefe- fonické spojení s městem Port La- vaca. Z bratrů mají boxy Josef Marek a Edward Sec. Přál-libysi někdo s nimi mluvit, dostane odpo- věď za pár minut. Dne 9. března jsme založili zde odvětví farmářské unie. Jest nás začátečníků 18, ale mám naději, žé nás'bude 50 než počneme sbírati ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

Sř Hlaste se o jednatelství. Každý a všude může je prodávati. Novým zákonem Spojených Států ustanovená záruka čís. 5858 jest důkazem, že všeobecné obliby požívající pro léčivou působící sílu Karlovarské Léčivé Hořké Víno Medové neobsahuje žádné látky,'Bkteré by mohly lidskému ústrojí ubiížiti, neboť vyrobeno jest z téch nejlepších hvlin a kořínků U^iuúrh a nol a ln < nn,ní „ IaJI.I ■ x-l ...u' X_ÍL. ústrojí, tohoto živitele žádný télá lidského. mél míti v domácnosti, protože nahrádí Vám Kdždý by j© osvěžující nápoj i pro zdravého, jenž by jinak sáhnul ku všelijakým otravujícím likérům. Důkazemie Léčivé Vino toto jest tím nejlepším uzdravujícím a posilňujícím lékem jsou bezčeitná odporučení, v nichž každý Podáváme tuto jen nékterá: Rushville, Neb., 14. února 1907 — V příloze naleznete Money Order na 1 hodny Karlovarského Vina a musím Vám dosvědčit, íe toto jest ten nejlepší lék proti rematismu, neb jsem byl nim stížen 2 roky a co užívám Karlovarské, mám pokoj, znamenitou chuť k jí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

o Movitou, 25. března. — Do po- slední schůze řádu Pokrok Moulto- nu, řis. 27.. která odbývána byla 17. března dostavilo SG hodné bra trú a též některé sestry byly pří- tomny. Do řádu uvedena byla se- stra Anna Čuláková. Pro příští schůzi máme zase dva tekance. Děkujeme bratrům řádů Novo- hrad a Texaský Mír za jejich ná- vštěvu a obzvláště za to, že nás naučili některé písně zpívat. Také chci předložit návrh naše* ho řádu stran zvýšení úmrtního ion- du. Nevitn jak se vám to bude líbit, ale porokujte o tom v příští schůzi a podejte svůj úsudek v orgánu. Náš návrh jest: Dejme tomu, že letoší rok budeme platit 8 poplatků na úmrtí, tak aby tajemník Hlav. Řádu v prosinci udělal gtý rozpo- íet a toho by bylo potižito na zvý- šeni úmrtního fondu. Teď se se- bere na jeden rozpočet přes Í3000 a sjezd se odbývá za 5, roků, tak kdyby každý rok do následujícího sjezdu se jedno úmrtí přidalo, úmr- tní lond vzrostl by asi pa třicet ti- síc dollarů. Tpnto poplatek na zvý- šeni úmrtního, fondu budi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

v. Qbz*r Hospodářský. čšíúýis víno váný rolnici vi, zahrad■ híc/ví, domácímu hospodářství • 4 n příbuzným odvttvim. WjrgUtl 1. a 18. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctů. ]ca přcaputitciAn Adresa: "Obzor Hospodářský" Halkttsville, Texas. •Obsor Hospodářský," The only Agricttltural and Hprticultural loutna! inthe Bohemian languagé in the South. PlUM semiiBBittlfDy F. Fabian. Advertising rates on application. Bfittred as sttond-class mattirinthe Hallcttsvilli, Texas, post-office. Letes dne 17. června shromáždí se zástupci naši Jednoty v Caldwell a jo. červen bude výročním dnem desítileté památky založeni a vstou- pení v působnost S.f.J.S. T. Nezapomenutelný president A braham Lincoln napsal kdysi zlatá slova, jež míl by míti každý stále namysli: "Konej to nejlepši, a ne- můžeš-li, konej vždy to, co nejlep šího dovedeš." Bratři, čtěte dopisy od bratrů, jež jsou uveřejněny v orgánů. Jsou tam obyčejně dobré rady a návrhy, o nichž by se mělo uvažo.Vgti na schůzích řádových a výsledek p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

I ÚSPORA. Sup.iil F. K. H«)da. Od *řeti hodiny ranní kalkulant Žlábek burcoval. Vytrhnuv se pokaždé jako by ú- činkem prudké ráay, neznámou si- lou mu zasazené, z neklidného spánku, který před několika okam. žiky sevřel inu víčka, musil obejiti ženinu postel, aby se podíval na hodiny, jež mu almárka zakrývala. Rozsvěceti nebylo třeba, neboť na altnárce svítila — dnes výjimečně — noční lampička. Ale přes to, že ani sirkou neškrtl a že po Špičkách kráčeje, úzkostli- vě byl bedliv, aby nejmenšího šra- motu nespůsobil, manželka jeho Anna při každé této obchůzce vždy znova procitla — vzbudiloť ji i pouhé zaskřípění pelestí nebo po- dlahy — a na druhou stranu se o- bracejíc, mrzutě hučela: "Starý blázpe, kdybys nechal člověka vyspat." Leč o sedmé hodině ranní sama byla nucena zatřást jeho ramenem, neboť spal té chvíle, jako by ho byl do vody hodil. A k této první, němé pobídce musila připojit druhou, důraznější, připoinenouti mu význam dne, kte- rý nastával a o němž v malé domá- cnosti už...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

\ r - r s rV East Bernard, 18. března. — V potu tváře dobývati budeS •hléb svůj... zní výrok, jemuž ještě co ho5i učili jsme se ve Škole a v ko stele, ale pro tento rok posavad toho potu bylo mílo. Země jest od poíátko orání kyprou. Sázení je v plném proudu. Někdďmá již bavl nu na okopávání, zatím co jiní se setbou poíali. Ptáci všemožného druhu vytrhávají nám dále od mě sta bydlícím komu, kdežto ti při místí jsou ušetřeni, jelikož právě nově zřízené kapeli na dechové ná stroje přišly nové "ištrmenty", na kterých se obřas veřer "prachty círují", a tím jak ptactvo, tak vše cku havěť drůbež niíící z města vy puzuji. Co se mne týká, jsem a budu pro zvýšení úmrtního fondu, an lů&m za to, že po několika letech bude více úmrtí. Až posud jsme nic o tom nejednali ve schůzi, ale dou- fám, že v příští (7. dubna) se o tom rozhovoříme. Včera nás bylo ve schůzi R.V O.S. 33, tedy tak řka všichni, neb naši ůředníoi hnedle 25 ct. oepřtto mné pokutují. Kde není kájnč, není bázně, praví staré pří...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

<> <MM mmh *« óvrtletní zpráva tai. ť. S. V., R. V. 0. S. poťinajírí dne 30. proílnoe 1908 a končíri 20. Iiřeiu 1807. Celkem pojištěno od 20. prosince igo6 až do 20.března 1907 za *8}.- 560 majetku, z čehož připadá do pokladny Ú. S, V, *427.80 Za změnu vysvědčení: Václav Hutyra .50 Anna Kramer , .50 Martin Ryza.., .50 Anna Zapalač .50 Fran^ Kubeš .50 Tomáš Elšík 50 J. E. Jalufka .50 F. R. Olšovský .50 Frant. Rypel .50 Jan Migl .50 F. F. Škrabánek .50 H. H. Wcherman .50 Jan Kutáč .50 Anna Šiller .50 Václav Kučera .50 Frant. Bartoš .50 Leo. Hlavatý .50 Vine. Vašek .50 Karel Karaher .50 Jan Taneček, .50 Tomeš Jareš .50 Jan Novosad .50 Na rozpočet £.20.zaplatili. Osada číslo 20 6.58 " 79 -72 " 78 96 " 53 1-22 Na rozpočet číslo 21. zaslali: F. J. Wotipka .20 Osada číslo 28 .53 Za notu od T. Charbula 3.35 Na orgán 1906 Osada za 4 čtvrtletí ají zaplaceno: lo 1 i 3" 4.. 6.. 7-- 8.. 9 ■ 12.. '3 ■ ■ 14.. '5- 17- 18. 19.. 20. 21. 22. 24. 27. 3°- 3*. 33- 34- 37- 38. 39 • 40. 41. 42., 4...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1907

v II 17 Jakou mn být hospodyně. Hospodyně, která si dělá práci sama, potřebuje rozumnosti, aby rozeznala, která práce musí být ho- iOVt B kterou by ráda udělala, kdy by tnMa čas a sily. Nesprávné jsou představy, co vše má hospodyně dělat. Není pravda, ie se hospody- ni! pozná po sklepě, nebo po vycí děných předmětech, nebo po vyle- Stíných oknech načerněných kamnech. Spiše se pozná po tom, zda umí rozeznati, co za práci stojí a^da dovede udržet výdaje v ro vnovize a příjmy. Musí hleděti na qclkový cíl domácnosti vice, než na jednotlivé podrobuosti. -iCílem domácnosti je, aby vši- chni se doma dobře měli. Nikdy nemůže byli v domově do- bře) kde je matka unavená aí pří HS. Často žena, jejíž zdraví podle- hne před čtyřicátým rokem, je že na, která se snaží o vice,než je po- třebí. Chce míti dům tak čistý, ja- ko paní A., děti chce njlti ustroje- né, jako paní B., protože si někdy s jejími dětmi hrají. Nepováii, že paní A. má dospělou dceru, která j( pomáhá pracovat a zapomíná, že pani ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x