ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AUSTRALIAN HISTORY WOOL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

AUSTRALIAN HISTORY WOOL. Sheep-breeding was the first im portant industry of Australia. To day, in spite of tlie remarkable de velopment of manufacturing, wool is still the largest single industry' in the country.- Although Austra lia's flocks are less than one-sixth of the world's sheep, they produce more than one-quarter of the world's wool. The success of* Australia's wool industry has • confounded early sett lers. In 1803, Sir Joseph Banks, the botanist and companion of Captain Cook, said confidently that sheep would not thrive in New South Wales, that the grass was too coarse, and that the climate and soil were not suitable. One of the men who proved Sir Joseph to be wrong was Captain John Macarthur, of the New South Wales Corps—the local defence force at the beginning of the settle ment. Macarthur came to the country as an ensign in the Corps and quickly became the richest man in the colony. In 10 years he made a | fortune of £20,000. Like other men in the New South Wales Corp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AJUTINE VABADUS—MILJON DOLLARIT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

AJUTINE VABADUS — MILJON DOLLARIT. Otsekohe peale süüdimõistvat ot sust, mille alusel 11 juhtivat Amee rika kommunisti mõisteti kuni 5-ks aastaks vanglasse, tehti kaebealuste ,adyokäatide poolt katset, vabas-. ... tu. Kuid kohus ei nõustunud sel lega. Nüüd on kommunistide kaitsjate poolt alustatud uut aktsiooni van gimõistetute vabastamiseks kauts joni vastu kuni nende appellat sioonikaebuse otsustamiseni. Kuid valitsuse poolt on tehtud teatavaks, et süüdimõistetud kommunistide va bastamine tuleb kõne alla ainult J miljon dollarilise (LA445,836) kautsjoni vastu. Sellejuures 011 ette nähtud^ et seitsme kõrgema karis tuse osaliseks saanud kommunisti kautsjoniks on IOOiOOO * dollarit mehe kohta ja ülejäänud neljalt 75.000 dollarit mehe kohta. Otsuse tegemine kautsjoni küsimuses on kohtu poolt edasi lükatud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FIRST AUSTRALIAN BALLOT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

FIRST AUSTRALIAN BALLOT. On 21st November, 1856, the first Parliament elected by. the people as a whole was opened in Melbourne, Victoria. This was the first ^instance of the use of the se cret ballot in a parliamentary elec tion. Previously people had been electied to parliaments, by the few who had special property qualifica tions or who held important posi tions in the community. The secret ballot proved so successful that it attracted a great deal of attention from people who were anxious to have a truly democratic state. It was nfot until 16 years later, how ever? iix 1872, that the United King dom adopted the same principle in election. To-d&p* all parts of the British Commonwealth of Nations ^ J^a^tp^bftd, of,, voting,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOREAS IHUTAKSE MÔÔKA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

KOREAS IHUTAKSE MÕÕKA Ajal, mil punane vari on lan genud Kagu-Aasia kohale, üllatas maailma Lõuna-Korea kaitseminis tri, Sihn Sung Mo, teadaanne 31'. oktoobril, et Lõuna-Korea armee on ootevalmis, et rünnata kom munistide poolt kontrollitud Põhjav Koreat. Ainsaks takistuseks on USA ametlik seisukoht, kus ei ta heta nõustuda Lõuna-Korea offen siivikavatsusega. Sihn Sung Mo ütles: "Kui oleks meie teha, meie oleksime juba alustanud, kuid meie oleme oodanud, kuni Ameerika oleks valmis. , "Nemad ütlevad meile '-ei, ei, oodake,, teie ei ole veel valmis." Kuid meie oleme tugevad küllalt, et alustada marssi ja vallutada Põh ja-Korea . pealinna mõne- päeva jooksul. "Sealne rahvas toetab meid. Põhja-Korea teeb pidevaid esitisi, paludes presidenti ja valitsust lõigata läbi meie kunstlik piirijoon ja vabastada neid. "Meil on võitlus elu ja surma peale kommunistidega. Juhti! kui Briti valitsus tunnustab kommunist likku Hiinat ja ameeriklased ühi nevad nendega, meie algame ise võitlust i Meie ole...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

Välispoliitikat • Jätkuv söe—ja terasetööliste streik ähvardab USA majanduselu täielikult halvata. 'Töötatööliste. arv tõuseb iga nädal sadade tuhandete võrfra ja arvestatakse et 5 miljonit inimest on peatselt ilma igasuguse sissetulekuta välja arvatud allpool elatismiinimumi olevad töötatööliste abirahad. Väljavaated streigi lõpe tamiseks on aga praegu sama väike sed kui nad olid streigi alul. Wash ingtonis peetakse olukorda nähta vasti juba niivõrd tõsiseks, et pre sident Truman ruttas välja kuulu tama kümnepunktilist . programmi USA rahva elujärje parandamiseks. See iseendast üsna laiaulatuslik kava on aga sedavõrd üldsõnaline ja ..ilma,N konkreetsete paremusteta, et tööliskond sellele seni pole posi tiivselt reageerinud. Streigi motii vid näivad sedapuhku olevat sü gavamad ja laiemad kui tavaline suurema palga nõudmine. Tegemist on nimelt USA töölishulkade am muse igatsusega üldise, kogu rah vast haarava sotsiaalkindlustuse järele, mis USA-s seni on puudu nud. Üldisemaks taotlus...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
1949. A. NOBELI AUHINDA EI ANTA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

j 1949. A. NOBELI AUHINDA i ET ANTA. I Rootsi akadeemia otsustas möö jdunud nädalal selle aasta Nobeli j kirjandusauhinda mitte välja j anda. Põhjuseks on raskused va iliku langetamisel nelja tähtsama j kandidaadi vahel', kelle hulgas esi Jnevad Winston Churchill ja Itaalia jfilösoof Benedetto Groce. Churchil jlile auhinna andmise vastu oli eriti j 84. a. Dr. Sven; Hedin, kes sõja ajal | öürajpatiseerisf rahvussotsialüstlikfule Saksamaalie.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUGOSLAAVIA HOIATUS ALBAANIALE! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

JUGOSLAAVIA HOIATUS ALB A ANIALE! Jugoslaavia valitsus saatis tera va noodi Albaaniale,. hoiatades, teda kinni pidada sõprusest ja koostööst marshall Tito valitsusega. Välis korrespondentide arvates oli noot pea aegu sarnan;e ultimaatumile ja oli teravaim mis seni vahetatud Jugo slaavia ja Venemaa juhtimise all olevate Kominformi maade vahel; 19 kuud kestnud Balkani tüli jook-; sul. ; j Jugoslaavia oma noodis on loetV lenud rida süüdistusi Albaania va%! siooni, tulistamisi Jug,oslaavia-Al bäanias ja Albaania agentide spio naazi Jugoslaavias. Noodis väidetakse, et Jugoslaavia on kinni pidanud sõpruslepingu tingimusist Albaaniaga, kuid ei olevat küllaldane kui ainult Jugo slaavia valitsus täidab selles suhtes oma kohustusi. Jugoslaavia 011 nõudnud Albaanialt viivitamatut vastust,oma noodile. Samal ajal on ; Jugoslaavia rünnanud Albaaniafc iUN poliitilise komitee istungil, süü jdistades, Albaaniat üheaegselt Bul (gaaria. Ungari ja Rumeeniaga van jdenõüs, mille sihiks olevat Tito i vali...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"LINNUAIAD" TULEVAD ETTEKANDELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

"LINNUAIAD" TULEVAD ETTEKANDELE. Bathursti laagri asjaarmastajate näitering kannab ette laupäeval, 17. dets. Sydiiey Eesti- Majas B. Kan gro 3-vaatuslise draama ' 'Lmnu aiad." Näitejuhiks on hr. E. Sume.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USSR "PRAVDA'S" NEW FACE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

ussn I "PRAVDA'S" NEW FACE The leading Soviet' newspapers "Pravda" and "Izvestia" have , for years presented a most stereo typed face to the world. The first page of ' 'Pravda'' has always been devoted to Home affairs — a lead ing article and news from the various parts' of the Soviet Union with, now and then, an official an nouncement. Reports from the re cently annexed and occupied terri tories, viz., Estonia, Latvia, Lithu ania, Finnish Carelia, West Uk raine, Bukovina and Bessarabia, are all accompanied by an obliga tory refrain on past misery under, "capitalist regime" and present happy life under Soviet rule. Information from "abroad lias hitherto been relegated to the third page of "Pravda" (there, are only four pages) bpt since 5th August a symptomatic change has been in troduced. News from the satellite states, Bulgaria, Albania, Rumania, Hungary, Czechoslovakia and Po land havie been transferred to page 1, where they now appear as a sequel to home information. All thi; rep...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÖULUPUU 18. DETS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

JÕULUPUU 18. DETS. Eesti Selts korraldab laste jõu lupuu pühapäeval, 18. dets. vastava kavaga. Lapsi, kes soovivad jõulu puust osa võtta, palutakse aegsasti registreerida kas seltsi einelauas, seltsi juhatusliikmete juures või Eesti poes, Caiiipbell Str, 202.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIA. PROGRESS OF RUSSIFICATION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

ESTONIA. The Soviets seem determined not to repeat the mistake made by Peter the Great who left the popu lation of the, Baltic countries in their homelands. Their present pol icy appears to be gradually to empty them of the original inhabi tants. <■ The vacuum left by the large scale deportations of Estonian in telligentsia and farmers the Soviets endeavour consistently to fill by im porting settlers from other parts of the USSR to Estonia. Prior to Soviet aggression in the Baltic area the Estonian citizens of Russian origin numbered only 6.5 per cent of the entire population, whereas in the beginning of this year their number had grown to almost 20 per cent of the total. If the Soviet troops located on the territory of Estonia were added to this num ber, the percentage would be larger still. The russififcation of Estonia was got under way as soon as the country , was occupied. The first in stitutions to be attacked were the railways, the postal and telegraph system, the ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

TEADAANNE. Eesti Abistamise Komitee koos olekud peetakse kolinapäeviti kahe nädala tagant, Järgmine koosolek on 16. nov. kell 7 õhtul Eesti Seltsi ruumides. A. Lond j E. Abistamise Komitee esimees. j Kiriklikke teateid ~ : Sürnuaia-Jumalateenistus pee takse Surnute mälestuspühal, 20., nov. kell 2 p.l. Rookwoodi Lutheri usu surnuaial (Baltic Section?! osa konnas, kus on eestlaste matuse paik) . Laululehed. . Märkus: sõita tuleb. Burwoodi jaama, kust bussid väljuvad 10-ne min; vaheajaga ja sõjta kuni föpp peatuseni, mis on Baltic Section'i juures. Fr. Stockholm* Sr. MEIE KODU. Austraalia; eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan "Viidang. v Vastutav toimetaja1 j» litsentsiaat Ilmar Randina. ^oimetus ja talitus: Estonian Houses 1'41 Campbell St., Sydney, N.S;"W£ Tfelefön MA800& j Uinub kord nädalas. i Üksiknumbri hind sh 1/-. ; . Aadressi muudatused sh. 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud; sh 13/r», j 6» kuud £1/6/-, 12 kjiud £2/10/-. Kuulutustes hinnad: sh 15/- toll*.; jtekstis 50%; j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OOPER SYDNEYS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

OOPER SYDNEYS? New South Walesi Ooperiselts kavatseb tuleva aasta sügisel Syd neys, Palaee Theatre's lavale tuua mõned ooperid. Praegu on käimas 5Skbirääkiüiised ' ooperi • direktori ja-' oMöstrijulii palkamiseks ülemere-' ninadest. •.>.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ULTIMAATUM DP-DELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

ULTIMAATUM DP-DELE. Umbes 100-Ie Itaalias laagrites viibivale DP-le, esitati IRO poolt ultimaatum kiires korras välja rän nata Austraaliasse, vastasel korral jäetakse neid IRO hooldusest ilma. Austraalia oli IRO poolt valitud sellepärast, kuna ta pakub suhteli selt kõige avaramaid võimalusi väl jarändamiseks. Peale selle jäeti umbes 70 DP-d ilma IRO hoolduseta, kuna nad ole vat tagasi lükanud pakkumised väl jarändamiseks. IRO poolt seletati, et see samm oli vajalik, DP-de veen miseks, kes siiani on keeldunud välja rändamast, et asjaga on tõsi taga. Praeguste andmete järgi lõ petab IRO oma tegevuse tuleva aasta juuliks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Metsamehe kiri II. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

Hetsanek kiri II. ; Süvenen värske ajalehe lugemisse, et mitte sekkuda oma viletsa inglis keelega ' * maameeste jutusse. Sei sabki lehes. põrutava uudisena tõsi lugu aatompommi plahvatusest Ve nemaal. Põnev uudis. Sean lehe* pa remini nähtavaks endale ja eman dale minu paremal .käel, kes piilütab lugeda minu lehte. Külma ükskõik susega loeme mõlemad sõnatult, ku ni emand näeb pilti näitusel esiko hale tulnud hobusest ja ta käski jannast. Juhib kohe minu tähele panu sellele hobusele — näpuga- ja veerandtunnilise jutu järele, mil lele enamik kupeesistujaist ašja tundlikute märkustega , sekundee-, rivad—saan teada selle looma põl venemise ja treeningu käigu ja üksikasjalikke • andmeid ta lapse näoga omaniku üle. Sellega on ka avastatud minu "incognito" ja mul tuleb vastata peale "Hoav do you like Austra lia?" veel paljudele teistele küsi mustele. Lähebki aeg kiiresti. Vaevalt märkad Sunshine ja Footscray jaamade möödumist kui loed "North Melbourne" ja pead ronima välja Spenceri tänada ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÜHIRIDU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

LÜHIRIDU. — Saksamaal, Briti tsoonis elu-1 nev raadiotehnik Meri on kon* strueerinud uue; heliülesvõtte apa raadi, mis töötab heli magrieetilise ülesvõtmise põhimõttel terastraa* dile. Nagu kohapealt teatatakse, on esimesed katsed annud häid tule* musi ning leidur jatkab tööd oma aparaadi täiendamiseks^ — Prof. Juhan Aavikul on hil* juti valminud tema teine sümfoonia ning uus tshellokontsert. Tema esi* mene sümfoonia tuli esmakordselt ettekandele 1948 a. E. Vabariigi aastapäeva eelõhtul Geislingenis, Stuttgarti filharmoonikute poolt Roman Toi juhatusel. — Argentiina eesti konsul Th. Gutman 011 Buenos Airesi eestlaste soovil otsinud välja sobiva maatüki Eesti Seltsi suvemaja ehitamiseks. See maatükk 011 5 ha suur. Kuna sinna hakkavad ka mitmed eestlased ehitama oma maju, siis tahetakse seda ala hakata "edaspidi kütsiimä"' "Eesti pargiks." See asub umbe» 40 km Buenos-Airesi kesklinnast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

"MEIE KODU" TELLIJAD kes' tellinud lehe 3. kuuks, alates esimestest numbritest, hoolitsegem selle-eest, et lehe saamisel ei tuleks vahet. UUENDAGEM AEGSASTI TELLI MIST!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÖDE ANNAB VÄÄNATA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

5 TÕDE ANNAB VÄÄNATA. Ameerika ajakiri "Tiine" toob ära artikli, mis jälle kord tõestab et Nõukogude propagandal pole mingisugust häbi otse endale risti vastu rääkida, kui see vajalikuks ošütiib. Sõja ajal diktaator Stalin teata vasti aitas Titot Joguslaavias või mule. Nõukogude entsüklopeedia kirjutab 1946. a. väljaandes: "Tito juhtimisel, hävitas rahva vabasta mise armee ühes punaarmeega sakslased 1944. a. Titol 011; silma paistev talent sõjavägede juhtimi seks. Tal on suur isiklik julgus, millele lisandub suur sharm ja sil mapaistvad riigimehe «anded." Eelnenud nädalal aga - kirjutas Moskva ajaleht: "On avalikult teada, et sõja ajal argpüks Tita ja tema lähemad kaas lased veetsid aega Vis saarel, võttes osa joomapidudest Ran dolph Churchilliga Bari sadamas, ajal kui Nõukogude Marshall Tol buhhini armeed peale Hitleri divii side hävitamist olid tegevuses Bel grädi' okupeerimisega.''

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIAS LIGI 8 MILJ. ELANIKKU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

AUSTRAALIAS LIGI 8 MILJ. ELANIKKU. ' Valitsuse statistiku dr. Roland Wilsoni andmete' järele 011 Aus traalia rahvaarv kasvanud" 1948. a. septembrist kuni 1949". a. märtsini 101.931 inimese võrra. Seega oli 1949. a. märtsis Austraalias 7.847.906 elanikku. Arvestades im migrantide pidevat juurdevoolu on rahvastiku üldarv Austraalias prae gu ligi 8 milj.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"PILET SIBERISSE" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

Hiljuti saabus Saksamaale, Briti tsooni saksa sõjavang Dr. Ernest Schneider, kes oli viimase nelja aasta jooksul Eestis viibides Õppi nud ära eesti keele, et võis seda kasu tada igapäevase jutu ajamisel. Dr. •Schneider viibis pikemat aega Tar tu külje all, Ropka vallas, "Põdra" talus ning tegutses omal erialal loomaarstina. Ta mainis muuseas, et viimasel ajal väriseb iga elanik Eestis mõtte juures, et temale võidakse välis maalt, olgu siife Saksamaalt, Root sist või mujalt kirjutada. Kirja saamist valismaalt nimetatakse ' 'reisipiletiks Siberisse." I Sellekohta tõi ta ühe hoiatava j näitena Tallinnas, Ristiku tän. 9-a elutsenud pr. Aino Henno ja tema tütre Sirje saatust. Nimetatud pe rekonna pea, poksija Henno, oli põgenikuna sattunud Saksamaale. Eestisse jäänud naine hakkas meest Tallinna ringhäälingu kaudu otsima, millele järgues teineteisega sideme loomine ja kirjavahetus. See oli ka : ainsaks põhjuseks miks Aino Hen no koos'lapsega ära küüdidati. Nii sugused näited tegelikust el...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x