ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. >v\ % . wíM and westske noviny w odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením tohoto listu, Síříte prav- du, ktereu by každý měl Pouze uvédomělostí a svor- v bude sl československý Te- xasu uznání a ctL .* Thompson úředně oznamuje za guver. Kapitál nesmí zničili lid, pravil president Corpus Christi, Tex., 1. ledna. — Plukovník e. O. Thompson, z Ama rillo, člen a bývalý předseda texas- ské komise železnic, úředně oznámil zde dnes svoji kandidátku za guver- néra v letošní kampani. Thompson pravil, že svoji plat- formu oznámí až někdy kolem 1. března. Ve svém oznámení pravil, že ne- hodlá vzdáti se úřadu co člen ko- mise železnic, do kteréhož úřadu byl zvolen po Pat M. Neffovi. Vystoupení Thompsona není pře- kvapením pro lid v Texasu, poně- vadž se již o tom mluvilo všude ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

5VAK V pátek, dne 7. ledna 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Nerozumím ti, maminko," pravil užasle Ivan. "O čem vlastně mluvíš? Nemohla bys mně vysvětlit svá slova? "Měla by to udělat vlastně Věra," řekla rozhorleně pa ní Heroldová. "Ale ta byla rozhodnuta všecko před te- bou zamlčet a dokonce mé prosila, abych ti nic neříka- la. Ale já nesmím a nebudu mlčet! Je to zločin, co spá- chala." "Zločin?! Jaký zločin?" vydechl Ivan. "Věra mohla býti matkou, Ivane," pravila přitlume ným hlasem paní Heroldová. "Ale — nechce mít dítě, že prý by jí překáželo v jejím povolání!" Ivan strašlivé změnil výraz svého obličeje. Vztek, hrú za, opovržení a zoufalství byly zřejmý v každém rysu jeho tváře. "Je to pravda, Věro?" zamumlal chraptivě. "Ano! Ale co na tom? Proč se oba tváříte tak tragi- cky?" řekla s úsměškem Věra. "Moderní ženě musí být přiznáno právo rozhodnout! o svém mateřství. Nikdo ji nesmí nutit, aby měla děti, když sl toho nepřeje. Já mám své povolání a dítě by mně ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

r«š*i H" V pátek ,dne 7. ledna 1938. ftECHOaLOVáK Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Tak již máme po vánocích, vše- chen ten předvánoční ruch utichl, i ta střelba z různých těch boucha- ček utichla, a namnoze i ta dětská radost ochabla, neb někde už leží panenka s uraženou hlavičkou, neb nožičkou, tu zas vozíček s uraže- ným kolečkem, nebo s překrouce- ným pérem, takže už to samo ne- jezdí. Těm starším dětem, co do- staly dárky užitečnější, radost z vánoc potrvá déle a my staří, co Jsme trávili vánoce při zdraví a v radosti těch malých, zůstane po vá- nocích hřejivá upomínka na delší dobu. Mnoho ale je také těch, co na Vánove budou míti bolestné vzpomínky, ku příkladu kde přišla nemoc do rodiny anebo dokonce smrt někoho nám drahého a jiné neštěstí. Mé při štědrovečerní veče- ři též vloudila se slza do oka, neb . Jsem si vzpoměla na mého zemřelé ho otce, že loňské vánoce ještě byl s námi a letošní Již odpočíval na hřbitově vedle maminky a sestry, a i těch dvou drahých jsem vzp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

9NHI ISĚittt&ňmaBm v pátek, dne 7. ledna 1938. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavá oznámte jemu. BAVLNA, RENTÝfe A TRAKTOR. "Měl jsem slíbený rent a nedo- stal Jsem ho". Tak ml pravil s trp- kým přízvukem jeden náš krajan, který dodnes nemá místo, kam se stěhovati. Na otázku proč, odpově- děl ml, že jiný rolník, který má traktor, dal výhodnější podmínky majiteli pozemku a tak že pozemek dostal. Ačkoliv ten traktorový rol- státi a co budou dělatl s těmi lid- mi, kteří pilulku spolknouti nemo- hou (třebas jako já). Já, kdybych měl moc, tak bych udělal zákon, který byl dal každému člověku jisty počet akrů pozemku a na něm ať vypěstuje určitý počet balú bavlny a vláda aby přebytečnou bavlnu skoupily spálila a žádnému za o- mezování nic neplatila, protože je to švindl na úkor malého rolníka. dostal. ACKUUV VC11 tu otuau* — nik vlastní svoji 87 akrovou farmu, za peníze, které vláda vypláči za o- «. * li. *•——oaK& nirmmtio hu hrňzu bálu ještě neměl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

V pátek ,dne 7. ledna 1938. Véda by se mohla dnes zastavit a celých sto let nic nedělat, a vlá- da by ji ještě nedohnala. La Guardai zarůstajíc! nehet. Cleveland, O., 11. října 1937. Zarůtal mi nehet a pak se to začalo podbírat. Chtěla jsem jít k lékaři by to proříz, ale matka řekla, bych na to dávala Nonat. Když jsem tak činila 3 týdny, kůže se odchlípla od nehtu, který jsem mohla ustřihnout. Od té doby prst nebolí. Matka užíťá Nonat na ruku a dělá jí dobře. Doktor řekl že je to Arthrtis. — Mrs. Christy Sistek 12718 Holborn Ave. Pravá mast je s tímto Trade Mark: NONAT Cena Nonat jest 50c a $1.00, po- stou 55c a $1.05. Ptejte se Vašeho lé- kárníka nebo jednatele ,ale nic jiné- ho neberte, raději pište přímo na na- ší adresu: Marie Leiblinger & Co., AlUd*u, Cal. CBCHOSLOVAg ŽIVOT A CESTY KRIŠTOFA KOLUMBA Z angličiny Washiiigtona Irvinga přeložil J. Malý. Zatím však zchytralý kazik měl ve i ská moc k osvobození tvrze Mag j veliteli svato-Tomášském naproti leny, obležené od Guatiga...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

■M* ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. ledna 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West.. Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos. F. Holásek, SeCy-Treas. DIKECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris - Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání, Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Do 27. ročníku. Tímto číslem Čechoslovák počí- ná dvacátý sedmý rok své práce ve veřejném životě, co informant ze- mědělců a dělného lidu, co zpravo- daj místních, státních, národních a světových událostí, posel lásky a svornosti a kniha zábavné a pouč- né četby. Dvacet šest roků Čechoslovák pu- tuje pravidelně do vašich domovů, by vás informoval, poučoval a bavil. Váš poštovní posel vám jej doda pravidelně týdně, jako hodiny, vy jej přijmete a přečtete již ze zvy- ku ale mnohým z vás ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

V patek ,dne 7. ledna 1938. cech06l0v/ budoucnost rolníka číny. prosperita čínského rolníka v Mandžurii spočívá ve dvou slovech — sója fazole. Tato rostlina posta- vila Mandžurii na mapu. Neúroda sója fazolí, které r. 1929 daly 60% veškerého vývozu, může znamenati zkázu pro Mančukuo a Japan také. 221 milionů bušlů ročně se těchto fazolí vyvezlo za posledních let ad- ministrace Číňanů. Vedle rýže, tyto fazole jsou nejdůležitější částkou v potravě člověka v Asii. Dobytku tamnímu se dávají co potrava, a hlavně slouží co hnojivo půdě. Dnešní administrace Mančukua snaží se dosíci úspěchu ve zvětšení produkce pšenice, bavlny, tabáku, konopí, cukrové řepy, surového hed- vábí, ovoce a zeleniny. Okolo 750 ti- síc akrů půdy bude věnováno pěstě- ní bavlny v příštích 15 letech. Od- poručováno je též pěstění dobytka. Patnáct milionů ovec lepšího dru- hu má býti na státních farmách rozmnoženo v příštích 4 letech. Čína trvá již pět tisíc let, a od té doby stále se tam dějí změny. Mon- golové, Manč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

CECHOSLOVÁK r T • 1 VŠELICOS F. J. Morávek, Robstown, Tex. Z myslivecké latiny. Jeden jelen dva honci a každý dostal svého. Mr. Walker šel na hon veverek s Jeho .22 rajflem. Najdenou před ním vyskočil jelen a on jelena střelil do hlavy. Jelen padl a milý Walker, jsa hrdý na svoji střelbu, honem u vázal kartku se svojím jménem je- lenu na paroh. Tu najednou jelen, který byl jen omráčen, vyskočil a hnal se přes nejbližší kopec. Wal- ker za nim. Zrovna když vyběhl na kopec, viděl jak Mexikán po jeleno- vi střelil a jak jelen padl. Oba při' běhli k němu v stejný čas. Mexikán byl ovšem podrážděn, když náš muž tvrdil, že jelen je jeho a že jej má Již označeného. Mexikán viděl lí- stek a rozčileně pravil: "Myslím, že je váš all right. Já se nebudu háda- ti s někým, kdo utíká tak prudko po boku jelena a uváže naň lístek." Henry E. Blackham, 4022 Hucco St., El Paso, vlastni Ford T, za kte- rý zaplatil $785.00 již 25 roků, užívá ho každý den, když jede do a z prá- ce. On sám odhaduje, že na n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

/ v látek ,dne 7. ledna 1938. Čechoslovák l Corpus Christi. J. F. HOUDEK. |y čtenáři viděli, jak se zde o- val Nový rok 1938, tedy zasí- výše uvedený obrázek, kde jak lét byla živo. Takové veselí bylo hotelích, kabaretech na mnoha ístech, neb zde rádi tanči, ob- zvlášť Mexičané, kteří rádi tančí jtko národ český a tu si kolikrát jzpominám, proč sem více nejezdí s nehledí dcstati onen obchod na- še dobré české hudební sbory jako Bačovi hudebnici a jiní, neb zde jsou tance na denním pořádku, a kdyby ge zde podobná organizace usadila, jneb sem dojížděla, dostala by an- gažma dost, neb Bačova hudba je tak dobrá a známá v Texasu jako kapela Kmochova v Čechách kdysi bývala, které se nic nevyrovnalo,, a jest to požitek i dnes poslechnout je na rekordu neb jak se říká Kmo- chova muzika, ta srdce proniká. Ra- dím Bačovcům, aby se hleděli sem "někdy dostat a myslím, že by se jim to vyplatilo, a my měli bychom zase jednou požitek. 440 železničních kar vodních rour bude zapotřebí na novou vodní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 January 1938

V pátek, dne 7. ledna ?! „ v _ pi. Hugo Freundová, učitelka Z města a okresu, místní vyšší školy, nalézá se na se- známu nemocných. Nalézá se ve — V neděli zemřela ve West jed- svém domové v lékařském ošetřová- na z nejstarších zdejších osadnic ní. Místo její ve škole zastupuje pi. paní Elzabeth R. Willsová, matka H. S. Tullosová. -o-*. zdejší osadě kolem 80 let. Pohrbena byla v utery. ^ a ch£)du ..Spot Cash Grocery", který gy< MLETÍ KRMIVA. — Vždy až do Nového roku vlastnili krajané jsme pohotově zemleti krmivo vše- Rud. Stanislav a Václav Bezděk, ho druhu pro dojnice, tažný doby- Obchod tento nyní bude veden pod tek neb drůbež. Také máme všech- jménem Bezděk Cash Grocery, neb ny potřebné přípravky, které při- j Václav Bezděk obchod tento nyní dáme a přimícháme, tak že se vám vlastní sám. Přejeme mu v obchodě dostane nejlepšího krmiva pro zdaru. všechny potřeby, velmi levně. West' * • ilour MM. (22-dz.) NA PRODEJ farma, 50 akrů, • • lna kterou kupec se může nastěho- Paf- Pronajm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti ..... $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dojjisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. * ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý ir" vědětL Pouze uvědomělostí a jfc ti do- bude si českoslove v „ v Te- xasu uznání a ' and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 2. i Entered as secocd-class matter January 2. I920' at_ the 30st office at w^t Texas, tinder the Act oí March 3, 1879. 14. LEDNA (JANUARY) 1938. Referendum o válce poraženo poslanci Washington, 10. íedna. — Navrže ný Ludlowův dodatek k ústavě, na řizujíci rozhodování hlasem lidu, zda-li válka má býti vyhlášena nebo ne, byl dnes poražen, když 209 po- slanců hlasovalo proti tomu, aby vý bor o předloze uvažoval. 188 poslán ců hlasovalo pro. Administrační zastanci, kteří ve- dli takřka neslýchaný boj proti do- datku, pravili, že jednání o ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

Čechoslovák V pátek, dne 14. ledna 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ román Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Její obličej se zastřel smutkem, když zvěděla, že o To- mášovi není nic slyšet a že je stále nezvěstný. Také o tom se jí Ivan zmínil, že druhá žena jejího otce shani zábavy a že její pověst není docela bezvadná. "Chudák, tatínek," vzdychla Helena. "Bojím se, že v manželství nebude šťastný. Cilka je lehkomyslná a ne- hodí se k němu." Ivan jí přisvědčil. Až do té chvíle viděl jen ji — a na nic jiného nemy- slil. Všechno bylo bezvýznamné vedle skutečnosti, že je zase s ní, že s ní rozmlouvá a že mu doznala, že ho má — vždycky měla — nevýslovně ráda. Všechno se najednou tou skutečností změnilo. Život byl krásný a každá jeho minuta znamenala kus rado- sti a štěstí. Viděl nyní vše pod jiným zorným úhlem — a nepřál si, aby někdy posuzoval svět jinak, neboť ne- bylo zajisté možná, vytěžiti« lidského života víc blaže- ného štěstí, než jaké právě prožíval. Ale člověk je pošetilý tvor. Je-li šťasten, stává ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

V pátek, dne 14. ledna 1938. taCHOSLOVAK Z Corpus Chrísti. J. F. HOUDEK. Podle censu podniknutém vládou Spojených Států, máme tedy přes 10 milionů nezaměstnaných. V mi- nulých několika dnech General Mo- tors korporace, která vyrábí káry Chevrolet a jiné, propustila doda- tečné 30,000 dělníků, že prý prodej kár povážlivě klesl, že to nemohou dělat aby dělníkům platili, ačkoliv předseda její před kongresním vy- šetřovatelem přiznal, že společnost má 450 milionů kapitálu, ohromnou sumu výdělku, který nebyl rozdělen, a přece nemohou dělníkům platit a propustili je, a hned v dnešních no- vinách je seznam různých těch ve- ličin, kolik dostávají na služném a sice: předseda General Motors Al- fred P. Sloan Jr. dostává ročně $561,311, tedy více než půl milionu. Druhý místopředseda té samé spo- lečnosti William S. Knudsen malič- kost $459,878, tedy oba dohromady $1,021,189 služné pro dva lidi, kdež- to výše uvedeným nemohou platiti 25 neb 30 dolarů týdně, aby mohli býti živi. Jaký jest to poř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

Čechoslovák V pátek, dne 14. ledna 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS Japonsko uvažuje o úředním vy- hlášení války čině! To chce uči- nlti po šesti měsících dobývání a vražděni čísnkého lidu. Japonsko napadlo Čínu banditským způso- bem, jak Itálie napadla Habeš, což jest nový způsob válčení v moderní době — pro tyto dvě země úplně "čestný způsob" penězi, a pak by i náš schodek by stále nerostl. U nás v Texasu gu- vernér naopak sj nepřeje snížiU vy- dání v různých odborech a raději volá po dalších daních, aby se mohl schodek umořovati. o«- • ^ • Odhaduj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

V pátek, dne 14. ledna 1938. CECHOSLOViK NAŠE P0ŠTA~{ Port Worth, Tex. Cténá redakce Čechoslováka ta všichni čtenáři! Včera i dnes je zase zamračeno, též i trochu pršelo. Kdy už bude to počasí ustálené, to Bůh ví. Minulý týden teprve jsem pře- četla svoje vánoční číslo Čechoslo- váka. Véru, pěkná to kniha, pravé to slovo pro časopis Čechoslovák. Co to dalo práce a námahy redakci, aby ty různé chyby opravili. Přijměte ode mne upřímné diky. Toto číslo si občas přečtu, stojí za uschování. Také dopispvatelé se vynasnažili, ty své upomínky na svá mladá léta dát na papír. Ovšem, kdo by nevzpomí- nal na dobu Vánoc, na dobu mládí a různé ty příhody. Dne 9. odpoledne byla schůze řá- du čís. 154. Já jsem poslala muže, neboť mne bolela trochu hlava, a pak pršelo a my máme dosti daleko k busu a do síně také, tedy jsem ne- chtěla více přechládnout. Říkal, že jich bylo ve schůzi málo. Inu, žád- nému se nechce do takové nepoho- dy, není to příjemné. Dnes jsem dostaía psaní od mého synovce z Prostě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

V pátek, dne 14. ledna 1938 Enniský Věstník POfiÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavé oznámte jemu. lynčovat aneb nelynčovat. Naši zástupci ve Washingtoně již dosti dlouho maří drahý čas s tou předlohou, má-li se u nás v Ameri- ce lynčovat aneb ne. Toto slovo ne- ní slyšet v Evropě a ani tamější lid nebere do svých rukou právo tresta- ti lynčem, jako zde v této zemi. Ně- kdy se stalo, že byl někdo potrestán lidskou společností a já sám jsem byl mezi čtyřmi, kteří jsme jednou vyvolali ven opilce, který trýznil svoji ženu a svému starému otci vy- razil fajku z bezzubých úst a rámu- sil až hrůza. Bylo to večer, tma jako v pytli a tak jsme šli, zaklepali na dveře a stoupili dva na každou stra- nu do tmy, a když ten opilec vystr- čil hlavu ze dveří s nádavkou, tu ten nejsilnější, Petr, ho chytil za krk a všichni čtyři jsme do něho bu- šili i řemenem, ale bez úrazu, a až jsme viděli že má dost, strčili jsme ho za dveře do chodby a my tam ti _ a pomohlo to. Takový mazavka sobě ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

V pátek, dne 14. ledna 1938. ČECHOSLOVÁK NAŠE POŠTA Orchard, Texas, měsíce prvního, roku třicátého osmého. Vážená legrace Čechoslováka a všichni odebíra-tele, při-spíva- tele a dopisova-tele, a to se vajs že obojího pohlaví. Předně děkuji vydavatelstvu Če- choslováka za to čtyřnásobné veliké vánoční číslo, kde dle mého náhle- du každý čtenář měl příležitost se přes svátky s čím pobaviti, neb v něm bylo dosti zábavné a poučné látky. Můj zrak nejvíce upoutalo a v pa- měti utkvělo "Kouzlo bohyně Au- ry" od dr. Pázdrala. Jo, jo, pane doktore, ty čtyřnohé ovečky se stři- hají s nůžkama, kdežto ty dvounohé bláhové se nechají střihat bez no- žic. Velice jsem byl potěšen, a doufám že všichni čtenáři se mnou, že pan Bažant se tak citlivě v jeho verších rozloučil se starým rokem. Přeji p. Bažantovi, by se jeho zrak zlepšil neb docela spravil, by nás opět letos se svými verši bavil. Příteli Vytopilovi odpovídám, že jsem ve walliském okolí již 28 let, ale toho retlovatého šneka neviděl, a ty ve...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 January 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 14. ledna 1938. . | BEST THEATRE PROGRAM TODAY LAST DAY — THURSDAY Dick Powell —in— 'The Singing Marině' FRIDAY AND SAT. Gary Cooper Geo. Raft —in— "Souls at Sea" Voličům 2. precinktu okresu Hill! SATURDAY NIGHT ONLY Lew. Ayres Benny Baker — in — "Hold ťEm Navy" Thrills! Action! Romance! Laughs! Also CHARLIE CHASE COMEDY SUNDAY AND MONDAY Jack Bennv Ida Lupino —in— "Artists And Models" with YACHT CLUB BOYS Na jiném mistě t. listu naleznete oznámeni H. Maurice Clietta, že se uchází za komisaře 2. precinktu o- křesu McLennan. Pan Cliett ucházel se o tento ti- rád před dvěma roky a nescházelo jemu mnoho hlasů, aby byl zvolen, AFTERNOON byl na druhém mistě, a proto se roz- hodnul opět o tento úřad se ucháze- ti v naději, že tentokráte jej voliči poctí úřadem. V poslední kampani říkalo se, že p. Cliett jest mladý a proto pro in- formaci voličům udáváme, že žil v okresu Hill 45 roků a v 2. precinktu 41, kde vyrostl a ztrávil svůj život na farmě, ale zároveň nabyl ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

; TK Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. \W\v\v ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědětl. Pouze uvědomělostí a svr mostí do- bude si československ ,£> v Te- xasu uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY 4* ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČjSLO <No. 3.) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the p^t_office at West. Texas, *nder the Act of March 3, 1879. ... * . LEDNA (JANUARY) 1938. Hořící olejová stud- ně ve středu města Kilgore, 17. ledna. — Plameny, šlehaly 150 stop do výše z hořící olejové studně ve středu tohoto vý- chodního texaského města, zatím co tisíce postrašených občanů po- zorovalo pokusy udržeti oheň, aby se nerozáiřil na obchodní budovy. Studně vybuchla dnes odpoledne při vrtání, když plyn ucházející vzňal se od kotlá blízké prádelny. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 January 1938

čechoslovák V pátek, dne 21. ledna 1938. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ román Napsala MARIE KIZLINKOVÁ Od Ivana přišly s cesty tři lístky v nejbližíších dnech, aby byly zase jen stručné a celkem nejasné. Teprve za týden dostala Helena dlouhý dopis z Bas- ky. Ivan jí psal, že s kolegou musil odejeti ihned, proto- že měli stihnou ti jakousi konferenci v Záhřebu a nyní že bude cestovati několik týdnů kolem pobřeží. Tvrdil dokonce, že dostal subvenci od ministerstva školství a jejich cesta že má vědecký význam. Psal, že neví, kdy se vrátí zpět, ale aby zatím Helena trpělivé setrvala u paní Brázdové. Ke konci dopisu vyslovil nesmírnou tou- hu po setkání s Helenou a zas opakoval onu větu: "Pamatuj na mé a důvěřuj nv#lásce!" Nejtrapněji se Heleny dotkla skutečnost, že Ivanovi nemohla psáti. Tvrdil, že nemohou míti přesný cestov- ní rozvrh a proto že není možná aby ji určil přesnou adresu. Ani on sám nebude mocí prý psáti tak často, jak by si přál, neboť půjdou prý s kolegou i na pobřež- ní hory a budou c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x