ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

t I)1 Efter julved. AI Hjalmar Edgren. När träd skall fällas till juleved, Hur muntert då att få vara med! På isen trafvar vår Pålle rapp. Hans skor de trampa sitt "klapp-i- klapp". Och flingor flyga för bister vimd; Men rosor glöda på ungdomskind. Den djupa skogen vi hurtigt nå. Bland sol och skuggor dess jättar stå Den mörka furen, hur allvarsam Med höga låter och väldig stam Och snö, som glänser i solens sken, Likt hermelin på hvarenda gren! Nu får den känna på nappatag: Oen styfva darrar vid yxans slag. Se, ekorr'n ilar mot furans topp Och ned och undan i pilsnabt lopp! Till marken skakas den hvita snön; I luften ljuder ett håligt stön; Och jätten tular med dån och brak, I fallet ståtlig ännu och rak. Pä bäckens syallis vi pojkar snart Mot viken ila med jubelfart. Och utåt, utåt den blanka is! Der ritas ringar på många vis; Och dufva jagas af hök. Till slut Drar släden lastad ur skogen ut. Sen hemåt bär det i sakta mak Utöfver strålande silfvertak, När solen sjunkit bak skogens ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

#TIN. i 11 i i ■i I* II I \ vt K jeen & Walling. jndla Palm afreste förliden 0 till Brenbam, för att derstä- /land .slägtingar och vänner till- bringa de återstående dagarne af 97 an. Väntas tillbaka igen först nästa år. Finaste sortens mjöl, (Snow Drift). Deen & Walling. Tack för Kalaset! Att Texas Po- stens personal har sina vänner i vi- ken bevisade det sällskap, s-om s«nt onsdags q väll kom upp och, på äkta svenskt manér, bjöd hela laget på kaffe och dopp. Tusen tack och väl- komna igen! Deen & "Wallin hafva på hand bästa sortens skinka af fl ii s t<. Stiligt bröllop. I onsdags qväll sammanvigdes i härvarande M. K kyrka n.iss Hilma Dahlin och mt C. G. Wessman. Bröllopsgästerna a( tågade derefter till mr och mrs A. M. Dahlins hem, der en fin supé ser- verades. Meia i nästa nummer. Guldringar för $1 hos Austin Je- welry Loan Companv. Bra att veta. För dem, som äm- na att i en snar framtid knyta hy- mens band, torde det vara godt att få reda på, att "attorney general...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

il TEXAS /// /T POSTEN. >>■ NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. V 2dra Arg. Lop. n:r 91. Austin, Texas, Fredagen den 7 Januari 1898. Vol, 2. SNo. 39. ANMALAN. Som detta är tidningens första nummer på det nya året, bedja vi att ännu en gång få rekommendera den- samma till den svenska befolknin- gen i Amerika, och isynnerhet till dem som bygga och bo i de södra och sydvestra staterna. Angående tidningens tendens, kom- mer den att fortsätta såsom den nu böljat, ehuru det s-kall blifva vår sträfvan att göra den bättre och full- ständigare så långt vår förmåga sträc- ker sig. Men ngen är, att den skall vara en liberal politisk nyhetstidning. Utan att framhålla något särskildt politiskt parti lör att sedan rifva ned på och klandra alla de andra, önska vi att fördomstiitt påpeka förtjen- sterna eller bristerna hos de olika partierna och isynnerhet hos de män, som i ett eller annat afseende kom- ma att mera direkt representera skan- dinaverna i Södern. Vi skola älven ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

1*• \ Skandinaverna i Amerika i l l I K . Svensk tornurtbregare. Manistee, Mich., den 25 Dec. — Tornurbyggaren, Nils Johnson är den lägst bjudande på uppsättandet af ett tornur 1 den nya postkontorsbyggna- den 1 Washington. Skandinavisk idrottsklubb. Ludlngton, Mich., den 25 Dec. — En skandinavisk gymnastikklubb med namnet Pere Marquette Athletic Club har bildats här i staden. Sam Siverton är president och Erik Berglund sekre- terare. Sockerbetsodling. En organisation i syfte att med all- var drifva sockerbetsodling söker hr Jakob Stjerniöf bilda bland landsmän- nen i Busti, N. Y. Han säger att det är "stora pengar" 1 denna gren af jordbruket. MAnga julklappar. Med ångaren "St. Paul" på dennes senaste färd från New York medföljde 0,000 pennigeanvisningar till främman- de länder. De flesta af dem voro skic- kade till Sverige och Norge. Geschäft. Dr Nansen gör goda affärer genom sina föreläsningar i Amerika. Han har hållit på något öfver 6 veckor, hållit flera föreläsningar och anses ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

mimm T r 1 A Svenska nyheter. stockholm. Grundstenen till Oscarskyrkan å Östermalm nedlades den IX Dec. Skånebankens nya hus i Stockholm torde komma att blifva ett af hufvud- stadens största och vackraste palats. Donation.—Afl. grosshandl. F. Byn- sows sterbhusdelegare hafva till åt- skilliga välgörande ändamål donerat 200,000 kr. Åttio procent af rikets folkskollärare och lärarinnor erhöllo 1895 af sin lön 466 kr. 67 öre från statsverket och hade således minst 700 kr. kontant lön. Återkommen från långresa. — Fil. kand. Valdemar Langlet har från sin långa resa på hästryggen tvärsigenom det europeiska Ryssland nu återkom- mit till fäderneslandet. Amerikanskt understöd åt svenska metodister. — Metodlst-eplskopalkyr- kans missionssällskap har vid sitt se- naste sammanträde anslagit $16,724 till verksamhetens bedrifvande i Sve- rige under nästa år. Från nämda säll- skap har samfundet i år erhållit $16,- 490. Svensk utforskning af Atlanten. — Lars Hiertas Minnes styrelse har vid sitt sen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

-i: TEXAS JPOSTEN. fiynet oun Annonstidning föi> svenskerne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) I*tibllHhvd overy weeU, ln Austin, Texas, b the Hwkdjhh American 1'UBLisniNa Co. Tlie only swt-dlslt papur In Texas, and the oest advertlslim modlum to reuch thts ctaas 1 citlzeus. J. M. OjBRHOLM M. J. Knape O. J. A. Knapb „„....Edllor. Miinajjer. ... .Lieneriil Agent, Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: EU Sr - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft år - -- -- -- 00. Ett är till Sverlfre ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar i Idrskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "M^i y Ori.ers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Knut Sixlh tit., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Personligt meddelande. Scm undertecknad i och med det- ta års ingång uteslutande kommer att ai beta för Texas Posten såsom dess redaktör, beder jag härmed att all...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

0 BREF FRAN ALLMÄNHETEN. « DALLAS-BREF. Herr red. af Texas Posten! Eftersom jag lofvade att skrifva till 1 exas Posten ibland, så måste jag fullfölja mitt löfte. Julen är nu öfver och vi för va- del ha haft det riktigt trefligt; ty såsom sven- skar försökte vi fira jul såsom i vårt fosterland. Och när julafton kommer och granen tändes, kan man ej annat än sjunga: '"Ile! i dig julafton, härliga, klara! Då tän- das ljus uti hjerta och tjäll." Vill nu nämna något 0111 våra kyrkliga förhållanden här. Den 19de dec. var, såsom tillkännagafs i tidnin- gen, pastor Severin från Ft Worth här för att predika; men det var ett så svårt väder, att man knap- past kunde taga sig fram på gator- na, hvilket gjorde att ej så många kommo till kyrkan. De, som voro der, ångrade dock cj att de gjort sig besvär, ty pastor S. tyckes va- ra af Guds utskickade apostlar. I går, den 26 d:s, var bönestund för svenskarne utsatt hos mr Swanson, 631 Washington Ave., men som väglaget ej var bättre nu heller, kunde e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

FRAHTIDS1AN. il i f;i ut \ '' 1 Georg AF Nordensvan. <6) (Forts. fr. föreg. nr.) — Hva' falls? Skulle det vara en pik ät far din det? Akta dig och tänk P*. hvad du säger! Tror du inte, att jag har skäl för mina ord? Jo du, Jag vet, hvad de äro för ena juveler, herrar artister, dagdrifvare, som ingenting du- ga till! Och du, af en hederlig familj och svensk adelsman, — du, som har tagit studentexamen, och för hvilken alla vägar stå öppna, du som har godt thoTvud, — du skulle lemna allt sam- man för att slå dig på att bli en så- dan der äfventyrare! — Det tjänar till intet, att vi fort- sätta detta samtal! afbröt sonen. — Nej, vi böra aldrig fortsätta det, ty jag har trott dig ha ditt förstånd i behåll! Låt se, att du låter mig be- hålla den tron! Med dessa ord gick generaldirektören in i rummet bredvid och slog igen dör- ren efter sig, så att det genljöd i hela linset. — Vore du ej min fader —! mumlade Gösta i största förbittring, men han stillade sig snart och gick ut styrande ko...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

I stjSiriienatteu. Stjärnor! I, som tysta tägen Fram pä edra skilda banor Och med tusenära anor Tecknade på himlabågen, Ännu Ingen mäktat draga Slöjan bort, om troget döljer Och i natt och dimma höljer Eder lefnads dunkla saga. Forskarns blick, så föga skymder, Vändt förfärad om och bäfvat Efter att ha genomsväfvat Kosmos bottenlösa rymder; Hur me* framgång än han spanat, Har dock alltid bortom randen För hans synvidd trägne anden Nya hemligheter anat. Hvar är början, hvar är slutet Af det digra stjärnebältet? Först när vida odlingsfältet För fullkomning blifvit brutet. Skall de vises sten måhända Blifva funnen, då vårt öga, Mäter skapelsen den höga, Des begynnelse och ända. O, hvem vet om hon ej rymmer, Stjärnan, som, på fästet lyser Och så vänligt mot oss myser, Lif af sällhet och bekymmer, Hvarför stäldes dessa verldar Inom solsystemets gränser, Om de ej åt existenser Liksom jorden vore härdar? Ofta när midt hjärta tyder Runor, ristade derinne, Står en saga för mitt minne. Och de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 January 1898

,o ty i*£~- -r'- "*■ - v AUSTIN. i \ Lingon hos Deen & Walling. På besök. Pastor Carl Fromén från Manda var i staden i tisdags i och lör affärer. På qvällen höll han en god predikan i härvarande M. E. kyrka. Finaste sortens mjöl, (Snow Drift). Deen & Walling. Lagsökningar. Sådana komma att uttagas efter den i jan. 1898 mot alla sorters assuiatis-boiag, som göra af- färer i staten ut;in Inga tillstånd. Af- ven många så kallade lijelpföreriin- gar komma att hållas efter, såvida de icke betalat vanlig taxa så-om andra as-utans- eller affärsmän; annars komma de att hindras från Jatt göra "busints-.". Deen & Wnllin hafva på hand bästa sortens skinka af fläsk. Ny facad. I onsdags åtta da^ar sedan börjades med förberedelser och arbetet har sedan fortgå't ined insättandet af en ny framsida uti Sampson-bygnaden, hörnet af Sjun- de gatan och Congress Ave. Den gamla s'enfrontcn kommer att ersät tas med en mera modern af jern, då det kommer att bli en af de finaste på Ave.iyen. Vi f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

TEXAS LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA "2dra Arg. Lop. n:r 92. Austin, Texas, Fredagen den 14 Januari 1898. Vart lif. Vårt lif är en rök, Somhastifrtförsvinnert iym<3enclen vida. Vår eld snart förgångan, försöU på försök. ^AcU, födas och hoppas, och lida! fårt lif är ett s',rå, Af vårsolen väcUt; midt i blomningen brutet. De skiftande molnen fram öfver oss fru, Men slutet—hvad gömmer väl slutel? Ack, bjelp mig, du Gud, Som har i din hand mina dagar, de korta, Så vandra, att färdig iag är vid ditt bud, Och saknad, när sist jag är borta. Mathilde Wiel- Öjerholm. KRÖNIKA. För Texas Posten. Det måste väl ändå medgifvas, att Texas Posten har gjort sin sak bra under det år som nu gått till ända. Att vara en sådan "baby", kan man sannerligen icke vänta mer af honom. Och växer den så fort under det nu påbörjade året, så kan man ha skäl att fråga: ' 'livad månde varda af detta bar- iet?" Men så ha också både fo- sterföräldrar (redaktion), slägtin- gar och vänner (b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

T \ Amerikanska nyheter. Bortauktio erade skolhus. 200 skolhus i de glest befolkade de- larna af vestra Kansas ha föroälts på offentlig auktion. Dessa byggnader ha under flera är stått tomma. Att söka elter Andrée. Amerikanske tidningskorresponden- ten Walter Wellman lär ha erbjudit sig att pä egen bekostnad utrusta en expeditlon, hvars uppgift skulle vara att afgå till Frans Josefs land och söka efter Andrée. Betydande donationer. New York d. 28 Dec.—Charles Con- toit har testamenterat omkring $1,- 500,000 af sin till c: a 2 millioner dol- lars uppgående förmögenhet till väl- görande ändamål. Nämda belopp skall nämligen fördelas bland episkopalkyr- kans allmänna teologiska seminarium, samma samfunds missionsverksamhet samt ett antal lokala inrättningar. Mördad counlyskatt mästare. Lafayette, ind., d. 29 Dec. — James Kirkley, Benton county skattmästare, anträffades kl. 1 i natt pä sitt kontor i Fowler död med ett skotthål i tin- ningen. På golfvet låg en revolver och alla lådors inn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

FRAlTIIISii. Georg AF Nordensvan. ) b ■i 9 (7) (Forts. fr. föreg. nr.) — Ser du! En vanlig son kan visser- ligen isätta sig emot sin faders vilja i afseende på sin framtid, men om det går så långt, att fadern hotar att göra honom arflös och ej längre anser ho- nom såsom sin son, då kryper han till korset, då afsäger han sig den framtid, om hvilken han drömt, och blifver, hvad fadern vill — allt för penningar- nas skull, för det kära arfvet han vän- tar, och om sedan fadern sluter ögo- nen till, då kan det hända — om det ej är för sent — att sonen slår om och eynar sig åt det yrke han sjelf valt, så vida han ej då kommit på andra tan- kar, vilket väl oftast händer. Redan för mer än hundra år sedan sade Dalin om sina samtida: "vi ändra sinne tolf gånger på ett år". Nu för tiden kan man trygt säga tjugofyra gånger. Det- ta hvad vidkommer hvardagsmänni- skorna! Om nu din vän mot förmodan skulle vara olik mängden, så visar det, att han har en fast själ, ja, det visar ännu mera att han ka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

Ij&j&eNti 1 r TEXAS POSTEN. (Hynets oen Annonstidning fö* svenskame i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published every week, in Austln, Texas, by the Swkimbh Amehican PcBtasHiNQ Oo. Tne only swedtsh j>aper in Texa , and the oest adrertl lng medium to reach thls class t cltlzeus. J. M. Ojkiiholm Edltor. M. J. Knape, Manager. C. J. A. Knape Ueneral Agent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ar - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Kant Sixth tit., Au ht in, Texas. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Ett rykte förmäler alt general Blanco i förening med gen. Lee och Estrada Palma skola möta i konfe- rens med gen. Gomez. Detta har förorsakat mycken rörelse blan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

•I# ff BREF FRAN ALLMÄNHETEN, PALM VALLEY-BREF. Det torde nu vara något sent att tala om jul, men vi hoppas att det icke är för sent. Gudstjensten, som skulle hållits i härvarande sv. luth. kyrka julottan, måste instäl- las på grund af svårt väglae, och det goda folk et tick fira jul hemma. Men så firade vi i stället högtidlig nyårsotta med gudstjenst, som bör- jades kl. |5. Väder och väglag roro gynnande och den stora kyr kan var väl fyld af folk. I otte- sången höll pastor Berglund en julpredikan, och i hög messan höll teol. stud. Peterson en nyårspre- dikan. Församlingen eaf sin pa- stor ett stort nyårsoffer. Sönda.en den 2 jan. på qvällen hölls söndagsskolans julfest. Kyr- kan var rikligt och smakfullt de- korerad. Oaktadt inträdesafaif ten var kyrkan väl fyld af folk Programmet var ri^t och utfördes på ett tilltalande och berömvärdt sätt. Deruti deltog hela den stora barnskaran, bestående af omkring 80 barn. Dessutom musikbandet "Svea", församlingens sångkör, Palm Valley sträng...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

1 Svenska Nyheter. stockholm. Qvinnoexport till Ryssland. — I bör- jan af November mänad offentliggjorde Stockh. Tldn. under rubriken "Slaf- bandel frän Stockholm" en artikel hvari omtalades det mindre snygga ge- schäft en smart dansk tagit sig före, nämligen att till utlandet "leverera svenska flickor. Under bedrägliga fö- respeglingar lockades flickorna bort för att hamna i de värsta storstadsnästen. .Artikeln i fråga väckte i Danmark och Norge berättigad uppmärksamhet, och polismyndigheterna satte sig i rörelse för att stäfja denna industri. Det tycks i hufvudsak vara vär granne i öster, .som förses med denna "exportvara . ■Också har polisen 1 Köpenhamn nu tagit sig för att vägra pass åt unga obemedlade qvinnor, som vilja resa till Ryssland. Hufvudagenten för denna snygga affär lär vara en hr Martinii i Köpenhamn. Jämte sin fru har han under mänga är narrat unga flickor till ett 1 närheten af Moskva belä- get "musiketablissement". Det värda paret har för öfrigt icke generats af d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

Jorden. v ) K "Jli "Hvem skapte dig så mörk, o, moder, så tung och kall? Hvem bjöd dig gråta dessa floder, ett verldshafs svall? Ej tröstar glansen af din yta din sorgsne son. Blott härmad är dess prakt, der skryta blott ljusets lån. Af rosor och af hyacinter din mantel ler, men tanken endast natt och vinter derunder ser. Här uppe gycklar lifvets skara i menlös ro. Förruttnelse och maskar bara der nere bo. Hårdt är mitt hjärta. Ej det ömmar för barnets lott. Ej blod i dina ådror strömmar, metaller blott. Hur grymt med våra qval du skämtar, med vårt begär! Det bröst, som efter sällhet flämtar, du guld beskär". "O, son, ej mörk jag skapad blifvit, ej kall jag var, Den drägt din ondska åt mig gifvit jag sedan bar. Se'n brottsligt du dig skilja låtit från ljusets Gud, Jag natt och dag allena gråtit i sorgeskrud. Blott minnets bleka krona sirar mitt dunkla hår, När jag din oskulds dödsfest firar hvar flyktig vår. Gå, helga du på nytt din vilja! Var åter ren Och silfverhvit som dagens lil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 January 1898

i r; J- .*/ - C r*- i :-'T ' --i : AUSTIN. C Hedra hans minne. "Texas United Conlederate Veterans" hafva beslu- tat att i 30 dagar bära sorgflor, så som ett bevis på huru högt de akta- de och värderade gen. Ross. Finaste sortens mjöl, (Snow Drift). Deen & Walling. På half stång. Flaggan, som pry- der kapitoliet, var den 4 och 5 jan. nedhissad till hälften och alia stats- departementen stängda kl. i e. m. att hedra lörre president Ross minne, hvars begrafning egde rum den 5 ja- nuari. Deen & Wallin hafva på hand biista sortens skinka af fiiisk. Svensk Almanacka. S. Nielsen & Company, 30 State Str., New York, har utgifvit almanacka äfven för det- ta år och innehåller, förutom vanlig kalender, en hel mängd nyttig läs- ning. Genom insändande af 4 cents i frimärken erhålles almanackan. 1 Vi få om några dagar in ny, ameri- kansk ost. Deen & Walling. Vigde. Af pastor O. E. Öländer förrättades i svenska M. E. kyrkans boställe vigsel lördagen den 1 jan. 1898, då mr William Fr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

'"V** ; å k K pr lSnv • y |W ff 1 IM ■f! M > il; # I# 4 1 k II TEXAS LIBERAL, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 2dra Arg. Lop. n:r 93. Austin, Texas, Fredagen den 21 Januari 1898. Vol. 2. No. 41. Landtmannens morgonsang. God morpon, so!, som pä hafvet står Och öser Hus öfver verlden! Nytt lif, nytt mod jag I hjertat får, Dii dig ja? börja ser färd" . När upp i tigande rymd du kör Ditt spann, det frustande ljusa, Guds "varde ljus!" uppå nytt jag hör Igenom skapelsen brusa. Se, hur det ljusnar pä bergets topp, Se, hur i dungen det spritter! I sång far lärkan från lufvan opp, Och trasten vaknar med qvilter. Smått börjar eifven en skön koral I sång far lärkan från tufvan opp, Och ö le heden som skog och dal Få lif och färger och lunga. Se axtyngdt korn, hur det börjar på Alt gyllne vågorna häfva! Från linets blommor, de dunkeiblå, En morgonbön tyckes sväfva. En kärlig helsning, af blomdoft full, Med vinden ängen mig skickar, Och snöhvit lilja ur grafvens mull "Guds fr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 January 1898

Amerikanska nyheter. Kronpri nbesBk. En Brysselkorrcspondect meddelar att tronföljaren 1 Belgien, prins Albert I.eopo!d, står 1 betrrepp att 'oretaga en vid3U-äckt resa 1 Förenta Staterna ocli Canucb inom den närmaste framtiden. Ii runnet hvewförråd. Stockton, Cal., den 4 Jan. — I natt har Farmers' Union Milling Co: 3 magasin nr 5 härstädes nedbrunnit, hvarvid en qvantitet hvete uppgående till minst 30,000 ton och värderad till $500,000 förstördes. FaUka *100-«edlar. ha utkommit i rörelsen, antagligen från Philadelphia, och några af dem ha funnit väg till och med till regeringens skattkammare. De äro så väl gjorda, att äfven specialister i facket att iden tiiiera sedlar, med svårighet kunna skilja dem från de äkta. Förlorade till hJOh? New York den 4 Jan. — I storm och mörker i böndags qväll brast kabeln mellan en bogserbåt och den stora kol- pråmen Coal King, hvilken snart för- svann ur sigte för besättningen å bog- serångaren, som länge men förgäfves sökte densamma. Ombord å pråme...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x