ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

OBZOR ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, I. .ÚNORA 1907. ČÍSLO 1.1. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. SmithvHlc, 14. ledna. — Do řádu Světlo, čís. 38., uvedena byla pí. Marie Křenek. Bratři a sestryl V minulé schůzi bylo nás tak málo, že to bylo až podivné, neboť náš řád čítá hnedle sto členů a sešlo se nás jen 20. By- lo tedy ujednáno, by ten, kdo se do schůze nedostaví, byl dle sta- nov pokutován a sice následovně: úředník 50c. a bratr 2501. Usnese- ní toto neplatí pouze pro příští schůzi, nýbrž pro cely rok. Dle toho se budeme také říditi. To ne- bude: "Já jsem nemohl, šel jsem na hon, na ryby atd." Kdo se bez dostatečné omluvy nedostaví, bude pokutován. Zajisté je každému známo, že to- ho roku bude se odbývat sjezd a proto třeba ve schůzích mnoho po- jednávat o změnách stanov atd. Dostavtež se proto, bratři všichni, neboť jen v řádně zastoupených schůzích můžeme s výsledkem ro- kovali. S bratrským pozdravem F. L. Mohel, taj. West, dne 19. ledna. — Bratři a sestry! Náš řád Jaromír, čís. 54.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

První milion. Ve skvělých síních paláce čtyři- cetinásobného milionáře Tarnhilla je hlučno. Sešla se zde nejlepšf společnost, aby vyhověla pozvání jeho k domácímu plesu. Fred při vstupu do sálu volněji vydechl. Zlost ho přecházela. A jak se neměl zlobit. Zdálo se mu dnes, že se všecko proti němu spi- klo. Nový frak ho škrtil pod pa- žím, nové lakýrky tlačily do kuří- ho oka. Zde však v tom teplém, vůní prosyceném vzduchu, ;při osl- ňující září světel,omamující hudbě, při pohledu na přítomné dívky a paní, jejichž oči se zdály se září diamantů závodili — zde na zlost zapomínal. Pojednou zmocní se ho pocit, jako by v tomto víru krásy a bohatství on jediný měl zahynouti. Vzepřel se energicky pocitu to- mu. — Vypjal prsa, až frak pováž- livě zapraskal. Neutone. Dá se nésti tímto proudem. Chce plovati na něm a ne utopouti v něm. "Arabella." V drahoceném šatě brokátovém a celé jmění representujícím diade- memz drahokamů a perel, spíše nějaké kněžně než dcéři demokra- ta podobna, objevila s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

lai S. P. J. S. T. Koz)hhtI na úmrtí fis. lili. 117. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Ant. Štecher od řádu Svornost Jihu, číslo 15., zemřel dne 7. ledna 1907, stár jsa 40 roků, na červenku. K Jednotě přistoupil 10. února 1901. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 950 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce Si000. Sestra Albína Slíva od řádu Hvězda Jihu, číslo 30., zemřela 15. pros. 1906, ve stáří 36 let na zápal plic. K Jednotě přistoupila 14.ledna 1906. Číslo certifikátu 1746 a dle stanov oprávněna jest k podpoře částce $500. V měsíci únoru bude placen pravidelný poplatek úmrtní. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1. února 1907. Stav záložního fondu 31. prosince 1906. íiim i. ; a. 3- 4- 5. 6. 7- 8. 9- 10. 13- 14. 15- 16. 17- 18. 19. 20. 21. 22. 23- 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3°' 31- 32- 33- 34' 35- 36. 37- 3 - 39' 40. 41. 42. 43- 44. 45- 46. . 47- 48. 49. 50. ~5 - 52- 53- 54- 55- 56- 57- 5 - 59- 60. 61. 62. 63. 64. 65- Obn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vínovaný rolnictví, tahrad- ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvlm. Úprava poplatku úmrtniho. Vychází 1. a 1(5, každého měníce. Předplatné roční 60 ctů. Zasílá e Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," Tlie oulj Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnlsM semimonthly by F, Fabian. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Bratrství jest jedna věc a poji- štěni zase jiná. Bratrství je cit šle- chetný, kterýž velí přinášet! oběti, při nichž neví pravice, to co koná levice. Pojištění je obchod, busi- ness, při němž máme právo poža- dovati něco za něco. Naším ideá- lem bylo pojiti obé dohromady, a- neb jinými slovy, těm kteří proni- knuti jsou citem bratrským posky- tovati příležitost ku pojištění, ku postarání se o budoucnost rodiny a naproti tomu probouzeli cit bratr- ský v hrudích těch, v j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

DV6 svatby. i "divíte se, proč jsem dříve ne- 1 zakotvil v útulném přístavu man- I. | želského života? Můj osud byl"do- Pan řídící učitel Zelený vdával sti zvláštní. Když mi bylo dvacet dceru. Sedmou dceru, nejmladší — let, zamiloval jsem se do modroo- poslední. Svatba byla veselá, celá | ké Márinky— znáte ji, je to naše rodina se sjela. Na všech tvářích | babička. Ještč teď můžete pozoro- bylo znát radostné uspokojení, — jak by ne, sedmá dcera jde z do- mu. A ženich je švarný úředník, v dobrém obročí. Gratuloval jsem při hostinč sta- rému otci; každému by se nepoda- řilo odbyti tolik dcer a — bez vě- na. Pan řídící zamžikal na mne po- tutelní očima zvedl sklenku. vat v jejích jemných rysech stopy bývalé krásy. Jak dnes vidíte že- nůšku mou, vnučku její, tak byla o- na spanilá tehdy. Miloval jsem Márinku horoucně, ale co plátno, byl jsem ještč mladý zajíc a vy- hlídky do budoucností nebyly, žá- Nepřltol a. přítel. K věčnému žaláři odsouzený u- nikl z vězeni a střěmhlav dal se na útě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

i Moultott, 16. ledna. — Předně musím zděliti, že v našem okolí již máme většinou pooráno, až na ty, kteří chtějí ndělati mnoho bavlny. Ti ještě zoráno nemají, ale doufám, že do setí také zorají. Ctění bratřil Myslím, Že by nám bylo třeba změnit náš obřadní sy- stém a mělo by se díti následovně: 1. Zahájení schůze. 2. Pořádek jednání ve schůzi. 3. Prohlášení povinností úřední- ků. 4. Uvádění čekanců. 5. Hesla a znamení. 6. Písemní závazek. 7. Poučení o pořádku ve schů- zích. * •. Milí bratři, kdyby to bylo jedno po druhém, tak by to šlo, jak . se praví, více od ruky. Br. předseda nemusel by tak listy sem a tain.o- bracetijpročež žádám br. vyslance, by to vzali v úvahu, a jak by to da- lo se nejlépe spravit, tak aby to spravili. Zároveň přeji Jednotě, aby jí každý bratr získal v tomto novém roce jednoho nového ěleňa, neboť jen tímto spňsobem rozkvete. Fr. Čulák, 1 Plerce, 23. ledna. — Do řádu Pokrok Pierce, íís. 30., byla 11 dena pí. Emilie Orsák. Za úředníky pro tento rok byli zvole...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

... ■ '---i a opít zdrav f Skoro ve všech případech kašle, nastuzení, bolavého hrtanu, bolavých prsou, zápalu priidušnic, záduchy, zápalu plic, záškrtu, kzajikavčho cili modrého kašle, aneb . při i onemocnení plic nebo dýchacích trubic, jest nemocný brzy vyléčen, užívá-li i i t i t í t t t t t t t -PLÍCE ll«l l'll lili"* mm mu hnim IlIMlIi cm a tawve 1 Wf.SKVtMCOt Severuv 6ALSAM pro plíce. 2 i 2 l 5 9 ? 1 1 Co nám skytá strom. Každá pošta přináší.nám poděkovaci psaní>Jod vděčných pacientův, kteří jsou "OPĚT ZDRÁVI", což jest účinkem tohoto^,výtečného sílitele plic. Čtěte jen, co píší tito^lidé: 'Ležela jsem nemocna po- stižena jsouc velmi "vážným nastuzením a kašlem, který nechtěl ustoupiti žádnému léčeni. Pak jsem užívala Se- verův*Balsám'pro.plice a^clvč láhve dostačily,aby mí úplné vyléčily.Nyní jsem opět scho- pna vykonávati svoji domácí práci a cítím, že toto zdraví jsem povinna Vašemu léku. Mrs. Marie Chalkovský, 147 Chambers Str., Boston, Mass. 'Kdybych byl "býval měl Váš ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1907

O snu. ■ I l Je-li jli spánek /jevem velmi zajímavým a >iú- i)lným, jcHt sen záhadou jeáté podivnější a /ajlina- ějSf. Sen jeví ae jako více utlumeni vědomí. Člověk vc ep&Qku nepřetttivá žiti, nýbrž vcftkerá ústroji pracuji dále, avion že volněji a slaběji. Volněji <>bih& krev, volněji pracují plíce a volněji pracuj* i morek. Kdy míváme any? TvrdívA ne, ie alty talváme z pravidla jen při spánku lehčím. Avšak tu neroz- pákoji ae říci, 2c vlaatně mámr fttoy v každém spán- ku; v.Icbiím ni je pamatujeme, kdežto na sny ve ■pánku hlubokěm se nepamatujeme zaspíme je. Jak vysvětlujeme ai sen? Vědomí n 4e je kniha, jejli liety jsou potištěny zažilými představami a poznatky. Ve dne, tedy, když bdíme, tlaří se do vědomi našeho stále nové a různé představy z o- kolniho života prostřednictvím našich smyslAv a ostatní ataráí představy jsou jimi zatlačovány pod vědomi. V noci, totiž ve apúnku, když Činnost smyslová ochabuje a do vědomí nnšeho nepřivádí žádných představ anebo jen v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

OBZOR ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, IR. ÚNORA 1907. ČÍSLO 14. Draselnaté lysiny. Zdá se, žc v několika posledních litech vyskytla se jistá zvláštnost, kteráž mnohého farmáře nemálo znepokojila. Míníme tím tak zvané draselnaté lysiny, anglicky "Alkali spots", totiž vyrážka solí na povr- chu země. Tyto lysiny draselnaté, čili alkalické m£H někdy pouhou stopu, někdy až celé akrv zaujíma- jí. Nejčastěji se zdají vyskytovali v poloze nízké, v místech, kdež vi- děti potřebu odvodňování. Alkalické lysiny vyskytují se ča- sto na západě, hlavně v oblasti su- ché,nebo polo-suché. Zaviněny bý- vají hlavně žilkovitým pohybem podzemní vody, kteráž tlačíc se ze spodních vrstev země nahoru, cho- vá v sobě roztok rozličných solí, jichž rostliny ke vzrňstu a zdaru svému potřebují. Alkalické lysiny, čili skvrny lze viděli hustěji za lé- ta suchého, v druhé jeho polovici, když vypařování vody ze země pře- vyšuje množství vody, kteráž de- štěm spadnuvši, do země vsákne. Vzhůru se vinoucí žilkovitý p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

\ Námořní výprava přítele Karafiáta. Konečně tedy ji dostal přítel Karfiát — dovolenou — a konečné tedy měl se vyplnit sen jeho života, jak říkal chtěl vidět moře. "Ach moře!" volával v zanícení. "Vidět moře a — pak umřít. I" A jeho oči se při tom leskly — myslím po tmě by byly světélková 'y- "Víte, vlastně moře znám doko nale," vykládal přítel Karafiát. "Přečetl jsem všechny Verneovy romány — znám je skoro až po se. věrní točnu. "Kapitána Hatterasa také jsem četl. A Zimmermanna — kdy pak už jsem četl Zimmerman- na! A mám 36 stereoskopních o- brázků, samé námořní patie. Ale myslím, že přece není nad skuteč- nost, viďte?" Přisvědčil jsem. Hodejď by ne. Na konec každé líčení -- a sebe lepší je chabé, bezbarvé. Moře mu- síte viděti, abyste věděli, co je mo ře. Přítel Karafiát konal již dávno přípravy. Dávno měl v patrnosti, kde koho, o němž věděl, že také byl na moři. Měl plný zápisník ad- res. A když bylo rozhodnuto, že pojede, nastoupil Karafiát přede- vším okružní cestu po Praze, k ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

IL. itád LASKAVOST, činlo <0. Gliy, 6. února.—Minulou ueděli dne 3. února 1907 byl uveden do S.P.J.S T. nový řád Laskavost, čís. 70., v Guy u bratra Jos. Va- lička bratrem Jos. Mikeskou za po- moci bratrů Jana Hluchaně od řá- du Nová Vlast', čís. 37., pak J. PřílučíkaaJ. Zemánka. Při této příležitosti sestra Rozi Mikesková přednesla následující proslov: Ctění bratři, sestry a občané! Nemohu vyslovit, s jakou radostí pohlížím na dnešní' shromáždění, pomním-li na pokrok, kterého jsme se domohli za tak krátký čas vzdor všem překážkám. Vše jsme pře- stáli a dnes slavíme založqpi naše- ho řádu Laskavost, čís. 70., které jméno jste si vy, občané, vyvolili za souhlasu Hlavního Řádu. V čem se má hledati příčina rozkvětu našeho? Příčina ta jest velmi na snadě k poznání — jest to lidskost. To jest ta páska, která nás viže v bratrský kruh a jednoho k druhému. Budeme státi pevně tak jako syno- vé jedné občanské rodiny. A ohle- dneme-li se vůkol sebe, spatříme samé statné občany, jsoucí v řa ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

Sealy, 27. lidná.— Osada Frý- dek, čís. 52. R. V.O.S., svolila si pro příští dva roky následující ň- ředníky: Mích. Hiuchaň, předseda, Karel Dvorský, místopředseda, Jan Hiuchaň, odhadčí, Jos. Zápalka, taj. a pokladník. Počasí jsme měli až do 24. ledna velmi teplé a suché. Roluíci ma|í vStšinou pooráno a následkem toho teplého počasí sázeli již někteří minulý týden kornu. 24 ledna nám napršelo, myslím, že aspoň týden se nedá v poli pracovat. J. Zápalka. Cameron, 21. ledna.—Naše osa- da Cameron, čís. 73. R.V.OS zvolila sobě tyto úředníky: Matouš Žaroský, předseda, Vine. Šiller, místopředseda, Frank Dobiš, tajem, a pokladník Frank Žároský, odhadčí. S úctou M. Žároský. Buckholts, 4. února. — V mém oznámení úředníků se stala mýlka; mělo býti M. Ermis místopředseda a ne odhadčí. Co toto píši, máme tu dosti do- brou zimu. Minulé noci se blíska- lo i hřmělo. Kdesi museli mít špat- nou noc. Dnes tu máme omrzlinu Náš poštmistr už dostal poštovní skřínky a moje číslo je P. O. Box 31. — Zakláda...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

f flilmr tajemníka Hlarnilio fiáda Kozpoírt *a smrti iíslo 116. a 117. Cameroa, 31. ledna. — Jelikož j krajinu, jaká byla v minulosti s ny- žádny z našeho okolí nic do orgánu í nějši. S. I. . . 35"- " 2.. . 12 " 36... •• '5 " 3- • •• 23 " 37 - • " 4 - ■ .. 18 " 38... .. 41 " 5 ■ • • • ■ '7 " 39... •• 35 " 6... .. 41 " 40... .. 14 " 7... .. 26 " 41... .. 18 " 8... .. 29 " 42... • • 17 " 9-•• 57 " 43... • ■ >4 " 10.. .. 46 " 44.. . " 11.. .. 29 " 45- ■ " 12.. 46 .. .. 12 " I3-- . . 24 " 47- 26 " "4- 48.. " "5- •• 39 " 49.. " 16.. .. 17 " 50- .. 8 " 17- .. 67 " 5 - •• H " 18.. .. 8 " 52- .. 24 " 19.. • • 45 " 53- • •• 9 " 20.. 45 " 54-- " 21.. -. 25 " 55- • " 22.. ,6.. " 23- • 57- .. g " 34- ... 78 " S8.. .. 6 " . . 71 " 59- ■ " 26.. ... 7 " 60.. ... 8 " 17- ... 32 " 61. . ... 6 " 28.. 62.. • •• 5 " 29.. ... 24 " 63.. • 5 " 30- • ... 27 " 64.. ... 8 " 3 - ... 18 " 65.- ••• 5 " 32 - ... 17 " 66 . " 33- ... 26 " 67. . • •• 3 " 34- 68. . $1500.00 Řády od íís. 1. do 29., pak 31., -32., ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vřnovaný rolnictví, zahrad- nic til, domAcimu hospodářství a příbuzným odvltvlm. Vychází 1, a IB. každého mísíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá *c Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," Tlíc cnly Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnlMei semimontlily iy F. Fabian, Advertising rates on application. Rntercd as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Bratři,-Mřle-BtnnoT} I Dle zpráv, jaké o volbách po- slanců do sjezdu dostáváme, je pa- trno, že v některých pádech není jediného člena, který by znal stano- vy. Toť úkaz velice smutný. Jaký může býti v takových, řádech pořá- dek? Našejstanovy nejsou přece tak obsáhlé, aby vyžadovaly zvlášt- ní čas k přečtení a pochopení. Prů- měrný čtenář přečetné je lehce za jediný večer, a tolik každý člen může obětovati, aby se se zařízením S.P.J.S.T. seznámil. Mimo to je povinností předsedy, aby vybídnul t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

r i ik*** Omlazováni broskoviiikú. * ZÁŠKRT 0 Každá rodina, kde jsou malé diki, mČla by se o bez námi ti se známkami, příznaky a léčením této nebezpečné ncmoce. Náš kalendář, který lze zdarma obdržeti, pojednává o této nemoci a mnohých jiných a jak je léčiti. — Skoro každý případ záškrtu, modrého čili zajíkavého kašle jest následkem obyčejného "nastuzení". Dítko jest mrzuté a dostává horečku, ochraptí, kašle J a kýchá. Spozorujete-li první známku záškrtu nebo podobné nemoci, začněte t dávati dítku IHNED T ..Severův Balsám.J PRO PLÍCE. + Tento spolehlivý lék vzpružuje tělesnou soustavu, a léčení, které podáváme + v našem kalendáři, podporuje působení tohoto léku, aby se předešlo této hrozné * nemoci. Láhev Severova Balsámu pro plíce má býti vždycky pohotové v každé t domácuosti, zvláště taitl, kde jsou dítky. Ceny jsou tak nízké, že každý si je) X může snadno zaopatřiti. Láhve za 25Č a 50c. J Kýchání jest často první známkou nastuzení. Kycháte li, můžete býti zcela jist, že jste sedě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1907

Výžlvnost pšenice. Pšenice jest tak dokonali živina pro tělo lidské, jakou jen můžeme v přírodž o sobž nalézti. Snad žá- dná jiná potrava se nehodí ku stá- lému a dlouhému používáni pro člověka, jako pšenice, která ze všech jednotlivých potrav, mimo mléka, vyhoví nejlépe požadavkům "jeho. K výživě těla jest třeba tli hlavní druhy potravy a sice: pře. dně látky nerostué, za druhéjátky uhliinaté, ěili karbohydráty. Látky nerostné, jako jsou vápno, soda, draslo, hořčík, síra, železo a man- gan nalézají se v pšenici skorém v dostatečném množství, jakého je třeba k výživě těla. Látky dusičná té se nalézají v poněkud menším množství než v uěkterých jiných rostlinných potravách, jako ku př. ve hrachu, však přece, když se ro- zemele pšenice celá, na jednu mou- ku, nalézají se v dostatečném množství k výživě těla. Látky bez- dusičné, v podobě škrobu, ve pše- nici převládají. Tělo potřebuje všech těchto látek stejně naléhavě, neb bez žádné by se neobešlo aby zůstalo zdravé. Látek bezdusič- ný...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

OBZOR. i l; ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. BŘEZNA 1907. ČÍSLO IR. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Frýdek, 13. února — Nepřijde mi to právě lehce pro širší obecen- •tvo něco napsati, poněvadž moje mládí ve staré vlasti prožité po- strádalo to, co jest pro každého člověka velmi potřebné, totiž ško- lu, ale ať již jakkoliv, nemohu opo- menout podati krátký náčrtek mé návštěvy v osadě Guy, okres Fort Bend. Na žádost příbuzných p. j. a Marie Přllučfk, kteří se též před nedávnem ve zmíněné osadě usa- dili, vypravila jsem se je navštíviti, při tom prohlédnouti si krajinu a súčastniti se slavnosti založeni no- vého řádu tamtéž. Dnes mě to opravdu těš!, že jsem zmfněnou ce- stu podnikla. Musim totiž podo- tknouti, že ona slavnost dlouho mi v paměti utkví. Krátce po 9. hodině dne 3. úno- ra bylo již obydlí br. Valčíka ob- klíčeno nesčetnými povozy. Nemy- slila jsem nikdy, že ona osada čítá již tolik česko moravských rodin, neboť do nynějška měl každý snad tuto krajinu za docela pustou. Po 10 hod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

-— VIctoria, 23. února. — Jsa pu- zen tak skvělým pokrokem naší mi- lé Jednoty, chci přihodit pár slov k přemýšleni, které dle mého úsud- ku by prospěly k udržení hesla Rovnost. Náš stálý úmrtní fond jest malý na nynější počet člen- stva, což každý mňže doznat. A- však jak ho zvýšit, by starší členo- vé nebyli skráceni? Ku příkladu příští sjezd ustanoví zvýšit stálý íond na $20.000. Bylo by to spravedlivé pro ty starší čle- ny? Vždyť oni už složili $10.000, novější Členové přišli k hotovému. Za druhé: Jak se zvýší stálý fond na $20.000, tak přestanou na čas přistupovat a proč? Protože budou čekat, až my těch $20.000 budem mít pohotově. Pak by nemuseli platit zas každý měsíc, jak to jest přítomě. Tak vidíte, že by to zas staršího člena kapsa musela vyklepat. To bysme jmenovali rovnost? Avšak jak tomu odpomoci, jak docílit tu Rovnost? Hned jí nedocílíme. Ještě musí- me něco zdržet, musíme pomoci sumu vyhnat na $15.000 Až docílí- me oné sumy, tak členové, kteří jsou u Jednoty přes tři ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

I Hon? lilia lamUo.il S. P. J. S. T. RoiptiM iih úmrtí i'(k. IIK. h (1!), Bratři a sestry! 118. Tímto scVám oznamuje,že sestra Antonie Závodnv od řádu Slovan, čís. 9., zemřela 28. ledna 1907, v stáří 31 roků, na souchotí. K Jednotí přistoupila 1. července 1897. Číslo certifikátu 146 a dle stanov oprávnčna jest k podpoře v částce Í250. 119. Br. Fr. Šmidovec od řádu Věrnost, čís. 51., zemřel -28.ledna 1907, stár jsa 33 roků, po operaci na zauzlení střev, utržené nešťast- ným skokem. K Jednotí přistoupil 6. ledna 1907. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 1914 a dle stanov oprávním jest k podpoře v částce 1500. V měsíci březnu bude placen čtvrtletní poplatek na výlohy úřadovny H. Řádu v obnosu 20 ct. na mužské členy a 5 ct. ua ženské. Poplatek úmrtní placen nebude. S bratrským pozdravem J. K. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1. března 1907. Granger, 21. února.—Zase při- cházím mezi vás, dopisovatele or- gánu, by sobě bratři nemyslili, že jsem se ztratil. Cekal jsem s d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1907

Obzor Hospodářský. časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvřtvlm. Vychází 1, a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctfl. Ch«>: Jen předplatitelem Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Poblished seiiiontlily liy F. Fabian. Advertísing rates on application. Rntercd as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Týden má sedm dní, z nichž šest prý určeno ku práci a sedmý k od- počinku. Mnozí lidé však šest dní v týdnu šidí své spolubližní a sedmý den jdou do kostelu svěřit se s tím bohu. Každý dopis řádový a Hl. Řádu musí býti opatřen pečetí řádovou ne- bo Hl. Řádu. Jinak co dokument po strádá veškeré ceny. Zejména 11a žádostech o milodary mělo by se tohoto pravidla přísní dbát, a viru nemůže nikdo hráli ve zlé, zdali dopis bez pečetí zůstane nepovši- mnut. S.P.J.S.T. vedle účelu podpůr ného má téz za...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x