ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
MELBOURNE EESTI ÜHING "KODU." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

i v MELBOURNE EESTI ÜHING "KÕDU." nimele on tulnudT kirju Saksamaalt, Rootsist ja mujalt edasitoimeta miseks siia asunud estlastele. Et aga Ühing 4 'Kodul' ■ ei ole teada paljude Victorias elunevate eest laste aadresse, ei ole ühingul kui dagi võimalik kirju edasi saata nende omanikele. Seepärast palub Melbourne Eesti Ühing "Kodu" (144 Montague St.,- South Mel boüfrie, S.D.5. Vic.), kõiki Victo rias elune vaid eestlasi endast teatada ühingu juures kartoteegi koostami seks". Vajalikud andmed oleksid: nimi, eesnimi, sünniaeg . ja koht, perekonnaseis, Austraaliasse saa bumise aeg, , aadress ja teenistus koht.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Metsamehe kiri [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Metsamehe kiri Aasta o ringi oleme rühkinud tööd teha N.S.W. metsades. Meid on "küüditatud" metskonnast mets konda, üle terve lõunapoolse N.S.W. Me oleme näinud Sinimägede lumi tippe ja korjele kalduva lääne-ala lausmaalist üksluisust. Viidud meid ikka 011 sinna; kus momendil vaja tööjõudu kõige hä dalisemalt. Me oleme proovinud oma rammu . red-gum'i ja box-puude vastu sadade vanade tüvede juures. Oleme lõgistanud kääre noorte mändide võsas ja tagunud talva tulepuus-pakkudesse, et oleks lõk kesooja Melbourne ja Sydney ko-. dudes. Meeldivaks vahelduses on-.vihma-' pühad.' Siis; õiendatakse kodumaja pidamislikke toimetusi laagrikülas ja • hoitakse korras ühendus välis maailmaga isikliku kirjavahetuse . kaudu, Nädalalõpp on enamalt jaolt mõt tetu siia-sinna sagimine—"uue ja hullema otsimine." Kui võimalik, siis ikka eemaie metsalaagrišir— inimeste sekka. Või jälle aetud jahi ja kalamehe kirest, tihedamaisse padrikuisse ja mahajäetuma jõe kääru, vaikusesse. Me oleme katsunud kalamehe õn...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI POISS UPPUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

EESTI POISS UPPUS. Sydney "Daily 'telegraph." teatab, et 18. aastane feesti noormees, Georg Ilia's, _.kes , saabus Austraaliasse töölepingu alusel 15 kuud tagasi up pus Pappimbarra jões 15 miili kau gusel Wauchope'ist. Minnes sõpra dega Ujuma tabas noormeest sügaval kohal arvatavasti südamerabandus või kramp, sest ta vajus mõne se kundi jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIISKOP JOHAN KÔPP 75-AASTANE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Üks suurimaid kujusid Maasafeg* sete /eestlaste hulgas onfefriiskop Johan Kõpp, kes 9. novembril -sla astub üle 75-nda künnise. *>VEesti evangeelse luteriusu rahvakiriku ülesehitamine, Tartu eesti ülikooli usuteaduskonna ellukutsumine"^ ja ülikooli kui eesti Tahvusliku teaduš templi toö juhtimine/. ja v korralda mine;-—needon hiiglaslikud ülesan ded, millega Johan ]£õpp tuli toime omariikluse aastail. Kuid ka maapäguluse aastail jäi see suur ; eestlane ' lõpuni lustavaks oma rahvuskaaslastele ja' eesti kiri kule. Eesti kiriku asendamatu jtihi 11a kasutas ta kõiki võimalusi, et esindada meie evangeelset luteriusu kirikut väärikalt ka väljaspool ko dumaad. Elades maapagulasena Rootsis oli tema korraldavat kätt pagulaskirikü organiseerimisel tun da kõikjal, kus elas eestlasi. Selle kõryal leidis ta aega juhtida abis t tamistegevust kõige kaugemaisse Euroopa nurkadesse, kuhu 1944. a. keeristorm oli paisanud meie rahva liikmeid. Teenida kristluse ideed ja teenida isamaad — need on kak...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

täiendusfeöolis õppivate laste vanemaid palutakse tulla, nõupidamisele Eesti Seltsi ruumi desse laupäeval, 5. nov. kell 3 p.l.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Aflaalie Jakobson, 40a. Tallinnast, teatme c/aa, aadress. Hilda Aus, C.I.O. Bathurst, N.S.W. TÖÖLISI—MEHI, NOORMEHI vajab suue jääkapi-vabrik Töö toitiiüb. jooksva lindi pohiriõttel (ptöööšs tfotköts) Täisea^ liste algpalgaks £7/12/- näidalas;M'<- ' •' samuti •• •;v".'-:1/•";. \v'. vajatakse mehi, noormehi ja poiS§8; v^äÖppöle'mon taäži tööle. ' ' ^ "'X'"" Võimalused tõusuks kuiii ametül eKe l^öJgääi. " . ptdev TOESISTTJŠ. . '.■> ,, Soovijail pöörduda esuaasj). ku rii .reqde^ii parast kell 9 höEa> j sekretäri Mr. F. H. Smythe,poöie[^; 11; '■ )Z š-{ • 1 .' j - j HARRIS, HUTCHINŠON PTy: LTD.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUTIDE ÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

SKAUTIDE ÕHTU. LaüpäeVäl 29. oktoobril toimus Sydneys Eesti Majas skautide Õhtu. mis oli selle organisatsiooni esime seks avalikuks esinetnisekš. 'öhtti algas škäutmäster S., Eberi sissejuha tava sõnavõtuga". r Järgnes kolm meeskoori iatilu !E. Saarepere juha tusel, ■ kus : kool* näitas ilmekat koostööd j$; nüansirikast ^siüemišt. Ekstit tutvustava pikema ettekan dega • ihgliäkeeles esines Ilipär Raüdma, kes valgustas lähemalt •meie rahvusliku olemasolu raskusi kahe imperialistliku diktatuuri va hel ja neid põhjusi, mis sundisid meie mehi võitlema bblshevistliku surmavaenlase vastu. I. Räudma objektiivne kõne Võeti kuulajas konna poolt vastu rohkete kiiduaval dusega. Publiku ja külaliste hulgas oli rohkesti/ Austraalia 'skautide juhtivaid tegelasi ja teisi aukülalisi. Ettekannete osas esitati' eesti luuletusi ingliskeelses tõlkes Heljo , Sar^' poolt ja klaverisoolo Silvia Kassilt. • Rohket tähelepanu pälvisid teiste ettekannete hulgas rahvatantsud. | Peale A. Londi lõppsõna jätkus j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI SELTSI AASTAPÄEVA PIDU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

EESTI SELTSI, AASTAPÄEVA möu. :,.y pühapäeva õhtul möödus hoogsalt, olles kokku toonud; tulvil täis saali, Sissejuhatuseks esimees T. Varik andis kokkuvõtliku ülevaate seltsi 22 aas^a tegevusest ning avaldas lootust, et: eestlaste pere Sydneys edaspidi veelgi kindlamini koondub seltsi ümber.. Sellele järgnesid ette kanded meeskoorilt E. Saarepere? juhatusel, seltsi segakoorilt pr. Hindreuse juhatusel, klaveriettekan ded • ning lõpuks, rahvatantsud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

LEO EDOR'IT otsib isa Voldemar Edor, aadress: Rowe Farms, Ronte 2 Box 69 Olympia, Washington, U.S.A.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
H. LIPP LIKVIDEERITUD? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

HI LIB» LIKVIDEERITUD? Heino» Lipp,, kes:, veel möödunud Ihooaja alul hiilgas; oma väljapaist vate/ saavutustega mitmel kerge jõustiku alal7 ning ka kümnevõist luses, .on viimasel ajal "salapära^ selt" kadtuaud; N-Eesti sportlaste mimesfcikkudest. T'eda< pole mainitud:, «nam eiraadiöteateis ega ajakir jandfases juba mõnda aega. • See Mifc: suunib arvama-,, et ka temani on1' jõudaiuid:: likvideerimine;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÄDAMUNAD PUNASTE KIHUNDAJAILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

MÄDAMUNAD PUNASTE KIHUNDAJAILE. ■ Valimiste liginedes on aktiivseks muutunud ka. kommunistide kihun , dajadv Kuid rahvas suhtub viimas tele üldiselt tagasihoidlikult ja pal juis kohtades otse vaenlikult. Nii "võeti 3 kommunistlikku kõnelejat "Queenslandis, Rockhamptonis- 4.000 <elise kuulajaskonna poolt vastu mädamunade,. kurkide ja tomatite' sajuga. tjhtliasi "pommitati" -veoautot; kust kommunistide, vali miskandidaat, Max Jhilius, pidas; «ma valimiskõnet,. paukpadrunite Ja haisupommidega. ^Rahvahulk tahtis rünnata kom munistlikku kihundajat, kuid 40' politseinikku tõkestasid! ründajate iteedi Kommunistil ei jäänud muud üle kui pooleli jätta oma kihutus kõne ja minema sõita. , ? Teine kommunistlik kõneleja-, valimiskandidaat W. E. Grollan, püüdis kõnet pidada Ganmaini lin na peatänaval" auto porilaualt, kuid Tahvahulk ähvardas tema auto üm "bei* lükata. Kommunist tõugati po rilauait maha ja.' auto lükati meeste I jõul minema. Et päästa oma nahka :isius kõmmu autosse ja s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CHURCHILL KUTSUTAKSE AUSTRAALIASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

CHURCHILL KUTSUTAKSE AUSTRAALIASSE. Austraalia, sotsialiseerimise vas tane naisliit on saatnud. "Win ston Churchillile kutse külas tada Austraaliat veel enne 10. detsembril toimuvaid > vali misi, kusjuures Cliurchilli palutakse «esineda Austraalia linnades kõne dega sotsialismi vastu, '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA IMMIGRANTIDE ARVULT ESIKOHAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

AUSTRAALIA IMMIGRANTIDE ARVULT ESIKOHAL. Immigratsiooniministri möödunud liädala teadaande kohaselt immi greerub Austraaliasse rohkem ini mesi kui teistesse Briti impeeriumi riikidesse kokku. 1949. a. esimesel poolel 011 Austraaliasse sisse ränna nud 76,514 isikut, kuna samal ajal umbes 72,000 immigranti siirdus ICanadasse, LÕuna-Aafrikasse ja Uus-Meremaale. Enne 1949 a. oli .Kanada Briti impeeriumis immi •gratsioonimaana esikohal. Minister ••ennustas,, et juhul kui• Austraalia suuurendab immigrantide ' arvu 150,000-160,000-le aastas, kasvab Aus traalia rahvaarv 1954. a. 9 miljonile ja 1957. a. 10 miljonile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KRIIPS PEALE SÔJALAEVADELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

KRIIPS PEALE SÕJALAEVADELE Hiljuti vallandati Ameerika pre sidendi poolt USA merejõudude juhataja,- admiral -Louis Denfeld. Nüüd 011 sellele järgnenud drastiline merejõudude koondamine, kus käi gust kõrvaldatakse ümmarguselt 7=7 sõjalaeva, nende hulgas 2 suurt ja 3 väikest lennukikandjat, 6 ristle jat j 9 allveelaeva ja 42 muud sõja laeva. Koondamine on tabanud nii hästi Atlandi kui Vaikse ookeani laevastikke. Peale koondamist jää jad .-AiiTLCsidke..la,(iv:^;ükku./-.veel suurt lennukikandjat, 8 kerget len nukikandjat, 12 raskeristlejat, 140 hävitajat ja, 70 allveelaeva. Ühtaegu laevastiku' koondamisega demobili seeritakse ka 54.945 mereväelast. Koondamine on suurem Atlandi laevastiku osas, moodustades üm marguselt 12% laevastiku koossei sust, kuna Vaikse ookeani laevasti kust tuleb koondamisele 9%. Koon damist nõudis kaitseminister Louis Johnson, kes on tuntud õhujõudude eelistajana. Seega on õhu- ja mere jõudude vahelises vägikaika veda mises lõplikult peale jäänud õhujõu dude pool...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri Leigh Creekist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

.Neile, kes möödunud söestreigi ajal jälgisid streigiteateid k ohali kešt ajalehtedest, peaks . .Leigh •Creeki nimi olema tuttav, sest see oli viiluke siiurem söetööstus, mis ei •streikinud, vaid töötas kogu aeg maksimaalse panusega edasi? See koht ise asetseb umbes 480 miili Adelaidest põhjapool, suure kõrve serval või õigemini juba kõrvealal. Siin meie siis oleme kolm kodu maa poega teistest rahvustest "di piide^' keskel, kellede koguarv tila-' 'tub ligi 60-le. Oleme siin olnud juba ligemale kuus kuud ja aidanud kaasa söetoodangu tõstmiseks. Ot seselt pole meist küll keegi söega tegelenud, sest kahele meist on usaldatud tööstuse autode õlitamine. Töö 011 must, kuid "ei riku konti." Kolmas meist tegeleb elektrilii nide ehitamisega, olles mõnikord maa all ja siis jälle maa ja taeva ■vahel, mõne posti otsas. Oli vare malt meil ka uieljas mees, kelle kätte oli ( usaldatud maalripintsel, kuid tema meremehe närvid ei pi danud kana vastu ses korve üksluisuses, kus kogu asunduse ligi 600 ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RANGE VÄLJAVEOKONTROLL USA's. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

RANGE VÄLJA VEOKONTROLL USA's. Reedel' 4. novembril pandi USÄ-s kehtima range kontroll iga suguste strateegiliste toodete eks pordile tervesse maailma, et vältida nende- sattumist Nõukogude Liidu kätesse. Kaitsemäärused on eriti sihitud kommunistliku Hiina ja Lõuna-Ämeerifca- vastu. Senini oli Ameerika valitsus: seda kontrolli rakendanud ainult. Euroopale, eriti Vahemere riikidele. Strateegiliste toodete all mõtleb valitsus peami selt tööstuslikke tooteid, mis: võiksid suurendada jNIoukogudie Laidu ja tema satelliitide sõjapotentsiaali. Samuti rakendati väljaveokon tröll ka> lennukiõli eksportimisel kommunistlikule1 Hiinale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RELIGION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

RELIGION. v Religion plays a big part , in the: life of the community, directly or indirectly. The average Australian is tolerant, arid every denomination is free to worship without restric tion. Proud historical interest is shown in many of the early churches, and' although naturally much, smaller' than the famous structures of' Europe, many church buildings in the centres of early colonisation are of great architectural interest. The main denominations; in order of numerical strength at the last census, are Church of England • (2,565,000 'adherents), Roman. Catholics (1,287,000), Presbyterian. 713,000), Methodist (684,000), and Baptist (106,000). About 12 per cent of the people (849,000) did not declare their religion. Of those who answered the question on religion^. 28,470 were non-Christian, of whom - 23,553 were of Hebrew faith. ' -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VIINI POLITSEI ISETEADVUS KASVAB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

VIINI POLITSEI ISETEADVUS KASVAB: Esmakordselt nelja aasta;' jook sul arreteeris Austria politseinik Viinis punaarmee autojuhi. Nagu? tavaliselt, sõitis punaarmeelane oma raske veomasinaga* hoolimatult rah va hulka, kusjuuues 2 inimest said' surmav Austria politseinik: arreteeris punaarmeelasest autojuhi .ja toime •tasv ta lähemasse- vene peakorterisse. Juhtum leidis aset Viini .Nõukogude \tsöoni&.i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LIBRARIES IN AUSTRALIA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

LIBRARIES IN AUSTRALIA The long established free and, compulsory educational system has tended to make the Australians keen readers. Public libraries are thronged, although the facilities they offer are not up to the .stand ard of some town and provincial' libraries overseas. However, library services are being built up, directly, and by such organisations as the Workers' Educational Association, a national organisation which caters particularly for / country readers. The Commonwealth National Li brary in Canberra is the cornerstone' of the Australian library service. Developed on the lines of the» United States Congress Library, it. performs the functions of a library for the Federal Parliament, for Commonwealth Departments, and, for citizens of the National Capital. It is also a reference lending library-; vfor research students all over Aus tralia. A section, too, is now being developed as a National Film Li brary. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÄRJEKORDNE LENNUÖNNETUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

JÄRJEKORDNE LENNUÖNNETUS "Washingtoni lähedal juhtus raske lennuõnnetus, kusjuures hukkus suur reisilennuk ühes sõitjate ja meeskonnaga. Surma said 55 ini mest, nende hülgas Ameerika tun tud majandus — ja poliitikatege lasi. Õnnetuse põhjustajaks oli amee rika jahilennuk, mida juhtis Bolii-' via lendur Bric Kios. Jahilennuk sõitis küljepealt sisše reisilennu kile, lõigates viimase pooleks. Ön-1 netu juhtumi põhjustas Boliivia lendruri vähene ingliskeele oskus. Mitte aru saades lennuväljalt an tud korraldusest pöörata vasemale, sõitis boliivlane taie hooga otsa 4 mootorilisele reisilennukile, kus juures mõlemad lennukid kukkusid jõkke, Õnnetuse põhjustaja Boliivia lendur pääses eluga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x