ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

t Vestkusten den 25 April 1907. 5 OAKLAND. — Mr och mrs A. Sutherland hade i fredags inbjudit ett antal sångare och öfriga vänner till ett trefligt samkväm tör att bjuda dem farväl före den tillämnade Sverigeresan, som kommer att företagas den 28 april. — Jack London har omsider begifvit sig ut på sin verldsomsegling i sin lilla jakt Snark. Ett antal socialister och andra vänner hade samlats på kajen för att taga afsked London anfölls kort före afresan af flera obatmhertiga .- fordringsegare, hvilka lade beslag på jakten, men en slägting kom till Londons undsättning, räkniugarne betalades och London styrde vesterut genom Golden Gate på väg till Honolulu. — Miss Carlson, den här i staden välbekante sångerskan och niusiklärarinnan har lofvat biträda Svenska Sångsällskapet vid dess konsert i San Francisco nu på lördag. Dessutom har en af stadens förnämste tenorsångare engagerats samt den berömde danske violinistén prof. Wismer, hvadan konserten kommer att blifva i alla afseenden artist...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

SJUKA MAN , gdomsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njur-, blås- och svaghetssjukdomar, sy. e, gleet, gonorrhea cell andra svårare sjukdomar ådragna sedan lång tid tillbaka? behandlade enligt de gamla metoderna botas icke dessa utan bli kroniska och or- ? af hemliga sjvkdomar hos män erfordrar större erfarenhet och fullständigare vanlige läkaren eger till sitt förfogande? . examinerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anses E SPECIALISTER FÖR MAN. årmställningar eller [publicera våra porträtter, men vi tillförsäkra eder att vårt anse onela män för ärlighet och skicklighet kan icke bortdisputeras. Det är genom våi cke genom ouppfylda löften. år åi fall, der vi hafva åstadkommit bot när yckats är vår bästa rekommendation. För att göra eder sjelf rättvisa, hvarför skulle ni blifva svindlad eller bestulen af dem som annonsera billig bot, anatomiska museer, elektriska bälten oeli annan humbug. Våra kontor äro välbelägna och tidsenliga och ni kan rådf...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

Vestkusten den 25 April 1907. 7. DR. E. C. OOLLENS MEDICAL INSTITUTE, 143 W. 34th Street, New York, INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. endast örter användas. Skobutik 3845 24th St., S. F. Innehåller 17G sidor samt många illiit strationer och färglagda planscher. Denna bok är populärt skrifven, så. at I hvem som helst kan förstå don. Den ha? räddat och kommer att rädda tusental; från graf von. Den är skrifven för svenskarne af pro» fessor Collins från New York Universitet. De scm läst denna bok, anse den värd sin vikt i guld. Det är en bok för en och hvar. ung eller gammal, marl eller kvinna, rik eller fattig. Boken är nyttig för såväl friska som sjulca. De friska lärå. sig huru de slcola förhindra sjukdomar och lefva ett lyckligt lif. De sjuka böra läsa om de olika sjukdomarne och huru att bota dem. "Vägledare till Hälsa" är den första bok mod denna titel, som finnes tryckt pä svenska språket. Det är den största och mest innehållsrika läkarebok, som någonsin utgifvlts på svenska h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

8. Vestkusten den 25 April 1907. ,^AN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. KBENRZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. söndagar: Högmessa kl. n f. m., aftonsäng ki 8. uugdomsm^tetu^Tfre- ^- dagskväii.^iia^äikomna Thilip Andreen, a. m. Pastor Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. dKearny street kommer att så småningom återtaga sin forna hedersplats som en af stadens förnämsta gator och en Improvennent Club håller f. 11. på att förse gatan med elektrisk belysning utmed hela dess längd. Eleganta lyktstolpar komma att pryda trottoarerna till ett antal af två i hvarje kvarter. Stor Sommarexkursion till Skandinavien. Undertecknad har arrangerat för nedsatt biljettpris till de skandinaviska länderna å de tåg som åtgå från Californien den 6, 7 och 8 juni. Personer som ämna resa och helsa på i "gamla landet" kuniia spara en tsumma å sina biljetter genom att arrangera så att de kunna afresa med dessa tåg. Redu- ,- k™ ,- g- ,- a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk* Veckotidning för svenhkarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje.torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft är 1.25 i Ktt till Sverige 2.50 Agenter erliålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. * t VESTKUSTEN — The West Coast. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

SYERIGE-NYTT ♦ ♦ » ■ STOCKHOLM. Leveraneskandalerna vid flottan. Vid fortsatt krigsrätt i Stockholm d. 28 Mars med grosshandlaren Ohlsson, bokhållaren Biddle och skrifvaren Johansson öfverlemnades till rätten ett besiktningsbevis, utösande, att kronans förlust genom ändringar af leveransairbuden belöper sig till kr. 44,105. Kronans ombud yrkade skadeersättning för dessa medel. Målet uppsköts. Linnéfesten i 8tockholm. Angående programmet för Vetenskapsakademiens Linnéfest d. 25 Maj meddelas, att den egentliga högtidligheten kommer att ega rum i Nordiska muséet. Det stora inledningstalet kommer att hållas af akademiens praeses. Bland andra talare väntas med säkerhet akademiens vice praeses. En för tillfället ekrifven kantat kommer att utföras. Efteråt eger en kantat rum på Hasselbacken. De officiella högtidligheterna 1 Stockholm äro Inskränkta till denna enda dag. Söndagen d. 26 Maj sker bl. a. en utflykt till Linnés Hammarby. En viss olägenhet har uppstått deraf, att festen sammanfal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

Vestkusten den 2 Maj 1907. 3. GEORGE BARR McCUTCHEON. COPYRIGHT I901 BY HE- — Tack skall du ha för ditt delta gande. Jag förmodar att jag kommer att belöfva det, sade Qrenfall i dyster ton. Han kände att vännen hade rätt, att det var vanvettigt gjordt af honom att hoppas i en så hopplös sak. Någon knackade nu på dörren. Då Harry öppnade, kom en kammartjenare In för att fråga om Mr. Grenfall ville taga emot grefve Halfont. — Skola vi taga emot honom? frågade Harry. —- Ja, ja, svarade Grenfall ifrigt. Harry gaf kammartjenaren en vink tm att grefven vore välkommen, hvarjå denne försvann. Jag förmodar att det är en dlploma:iBk visit, sade nu Harry till Grenfall. Jag tror mig förstå, att grefven är premierminister. Stannar han kvar hoa oss en stund, så skola vi på äkta diplomatiskt vis språka med honom. — God afton, ers excellens! tillade han vänd mot den nu inträdande grefven. Vi känna oss mycket hedrade af ert besök. — Jag kunde ej gå till ro förr än jag gjort mig underrättad om Mr. Eo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

BÄST AF ALLA HUSMEDICINER -ar<xl SALUBRIN >> DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd. Sändes med Express, då likvid åtföljer ordet, för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. i Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves H^afje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Chureh & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år ......... $2.00 Ett lialft år... 1.25 E...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

f Vestkusten den 2 Maj 1907. 5 OAKLAND. — Två svåra explosioner i Standard Planing Mills verkstäder vid 2nd st. väckte i söndags stor uppståndelse. Ångpannan cch krattmaskineriet ödelades och stor skada vållades till byggnaden. Vaktmästaren hade för endast några ögonblick leranat byggnaden då den mystiska explosionen egde rum. Eldsvåda uppstod, hvilken man dock hann att si eka innan någon s örre skada anstäldes. Skadan anslåss till $5,000 och ett stort antal arbetare förlora för tillfället sin sysselsättning. Man misstän er att en afskedad arbetare sökt på detta nesliga sätt hämnas. Man har ännu ingen aning om våldsverkaren, — Dagtidningartie berätta att John Hallonquist i Berkeley härom digen anföll sin hustru med en liten såg och sargade henne på flera stallen innan han af tillstädeskommande polis blef arresterad. Hon lär icke vara lifsfarligt sårad. — Erland Söderberg, som mördade sin moderden 23 mars, komatt nästa vecka stå till svars för sit; b:ott. D_'t tros att han kommer att...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

6. Vestkusten den 2 Maj 1907. SJUKA MAN gdomsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njur-, bläs- och svaghetssjukdomar, sy. e, gleet, gonorrhea och andra svårare sjukdomar ådragna sedan lång fld tillbaka? behandlade enligt de gamla metoderna botas icke dessa utan bli kroniska och or- ? af hemliga sjvkdomar hos män erfordrar större erfarenhet och fullständigare vanlige läkaren eger till sitt förfoganeje? examinerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anses E SPECIALISTER KOK MÄN. eller publicera våra porträtter, men vi tillförsäkra eder att vårt anseför ärlighet och skicklighet kan icke bortdisputeras. Det är genom var ouppfvlda löften. der vi hafva åstadkommit bot när ts är vår bästa rekommendation. För att göra eder sjelf rättvisa, hvarför skulle ni blifva svindlad eller bestulen af dem som annonsera billig bot, anatomiska museer, elektriska bälten och annan humbug. Våra kontor äro välbelägna och tidsenliga och ni kan rådfråga oss privat och förtroen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

Vestkusten kan erliallas å följaude platser i San Fr. H. Brunell, 19U1 & Mission Sts. P. E. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Phil. Englund, 208 Dolores. Thrane Bros., 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. Amiss & Swenson 19th och Mission Sts. Elite Cigar Store, 435 Duboce Ave. I OAKLAND hos J. VV. Trudgett, Hroadway Depot, 7th St. J. H. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J. Larson, 467 10th St., nära Wash. I BERKELEY hos Geo. W. Rix, 3217 Adeline st., So. I PORTLAND, OR., hos Mike Johnson, 221 Iiurnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., hos Wilson McWay Co., 104 Occidental ave. Frank B. Wilson, 207 Pike St. I MINNEAPOLIS, MINN., hos Alb. Baker, 1109 Washington ave. So. Tolinstou A. Frank, 1127 Wash. ave. So. OR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34th Street, New York, A. E. JOHNSON & CO. General-Passagerare Agenter •AniwiranLiiic liva, stora, snabbgående dubbel propel lerängare...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 May 1907

— CDetropolis— Tf*UST & SAVINGS BAfiK 1237 Van fiess Ave.,- ' San ppaneiseo. TelefoiijEranklin 687. A. A. Watkins, Pr.8. c. Grange, v. Pres. & Mgr. A. D. cutler, Vice-Pres. John M. Keith, Vice-pres. Kdw. Coleman, Director Gavin McNab, Director F. R. Cook, Cashier Frank N. Fish, Asst. Cashier Geo. C. Boardman, Director James B. Stetson"- , Director M. S. Koshland, Director Chäs. Hagmaier, Directpr Intresse betalas å vanliga insättningar med 3.65 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Tillgångar ■ $2,111.179.35 Inbetalt Kapital $712,920.44 GEORGE BI. RUDEBECK, Bitr. Kassör. Har NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? ^aN FRANCISCO. svenska luth. kbenkzer-kyrkan I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. in., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andrrkn, a. ta. Pastor. Bostad: 208 Dolores St.. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, 49* Kan träffa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal di I count on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor and Proprietor, 22 :a arg. San Francisco och Oakland, California, I orsdaeen den 9 Maj 1907. VESTKUSTEN - Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å Stillahafsknsten. Utgifves hvarje torsdag. Västkusten är spridd utmed hela Stillahafskusteii och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt ftr $2.00 I Fjerdedels Är $0.65 Halft Ar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

Ett hem för $10 i Månaden. Nu är råtta tiden att köpa en tomt i den s. k. TÄNGER, Etc. Export öfver hela verlden! Guldme-1 | daljti Paris 1900. Begär pris etc.! RAKKN IFVAR, SKOMAKAR KNIFVAR, SNIG K ER I VERKTYG, SVERIGE-NYTT ^ ♦ »■ STOCKHOLM. Svår olycka på Riddarfjärden. Vid middagstiden d. 6 April skulle bogserbåten "Isbjörn II" föra en med leroch tegelstensblandadt grus lastad större jernpråm från kajen vid Tegelbacken till en tippningsplats i farleden utanför Lilla Essingen. Pråmen, som hade två man ombord, var mycket hårdt lastad, hvadan den gjorde en svår krängning och kantrade. Af de ombord på pråmen varande två tippningskarlarna gick den ene genast till botten. Den andre lyckades hålla sig uppe och blef upptagen på bogserbåten. Den omkomne, hvars namn var H. Jansson och som bodde i huset No. 5 Kungsholms kyrkplan, var en medelålders man och efterlemnftr hustru och flera barn. Den räddades namn är Karl Emil Jansson. Hemskt fynd i Klara sjö. Den 6 April vid 1-tiden anträffade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

the Mission Shoe House Telefon Fell 8531 Maighif' St. Floral Co. N. Peterson, Egare Fönster- och Trädgårdsväxter, 31omsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, H. BIRKE, Egare P. M. LYONS, Mgr. Skor, Pjexor, Stöflar samt alla slags fotbeklädnader. San Francisco. lära HaightSt., Första klassens reparationer till moderata priser. Stadens förnämsta svenska expressirma är . 1038 Valencia St., H. Johnsons EXPRESS mellan 21st och 22nd. iger dé största vagnar i staden som fullt '- .ompetenta man att taga hand 0111 all .lags flvttning. Kontor: ATLAS FURmURE CO., 1140-1150 McAllister it. Stånd: Sydöstra. Hörnst af Fill.lore och McAllister St. Telefon 1'ark 860. dr. e. thiele, 15en T ske Specialisten för Kroni>k 1 och Privata :-jukdomur hos A. ÄN och KVINNOR har återvändt till striden och cppnat kontor i 110. 1979 Sutter Street, nän Fillmore S re.t. Om ni är lidande från privata eller kroniska åkommor såsom svfiKs, bli dfcrgiftEirg, uisl.- - fr, onaturliga oo.dn agar. strikt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

BAST AF ALLA HUSMEDICINER är «< SALUBRIN >> DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Labo* ratory, r>r. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. vestkusten, Frisinnad f'r lSi, k Veckotidning flir Sven skarne p t Stillahafskusten. Utglfves Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. ban F; ancisco mellan 15th & 16th, Churcli & banchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett iialft a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

Vestkusten den 9 Maj 1907. 5 OAKLAND. — Pa:;tor John A. Erikson från Oakland, Cal., är här på besök skrifver Seattle-tidningen Pacific Trib., och kominer att beröfva vår stad på en af våra vackra och älskvärda flickor, miss Ida Wolin, med hvilken lian ingått äktenskap. Onsdagskvällen den ist maj firades deras btöllop på ett högtidligt sätt i svenska baptistkyrkan. Prof. och inrs Adolph Edgren bjödo nyl. det fö lofvade paret, tillsammans med pastorskan Linden, hennes flickor och mrs Victor Anderson ut på en automobil åktur genom Seattles parker och boulevarder samt genom de förnämsta residensdistrikten. Efter automobilturen gaf lierskapet Edgreus middag för sällskapet i sitt hem. -- Vår sedan många år bekante möbelhandlare mr N. J. Swenson å hörnet af 12th och Franklin st. kommer att omkring den i juni flytta till 958-960 Franklin st., 2^ kvarter söder om den plats han nu innehar, hvilken blifvit för liten för hans växande affär. Den nya lokalen är en dubbelbutik på 50x100 med stor k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

bästa rekommendation. elektriska bai¬ elektriska bailer bestulen af dem som annonsera billig bot anatomiska miiaeer, 111 kan rådfråga oss privat och förtroendefullt i vårt mottagningsrum, der vi aro kdomar egendomliga tor man. , och vår diagnos ocn vart rad leninas absolut »>tt ■ gar.--ntera vi att bota eder samt nora en man ai eder lika star* som 111 bo.de vaia. , , ,. ifva i,le edra symptom pa edert eget satt och its erhåller fordelarae af modern vetenskaplig vanl^a väl förseglade kuverta väl förseglade kuvert. Telefon Oakland 7901. aph Ave.. OAKLAND, CÄL. NORGE. Konung Håkan har låtit kalla till Big en landtbrukare Gimming frän Id gränssocken till Bohuslän, och med en älskvärdhet, som Gimming ej nog kan prisa, tackat honom för hans välförhållande under gränsvakten. Konungen hade af militära rapporter inhemtat, att Gimming visat sig synnerligen uppoffrande under de kritiska dagarna genom att tillåta nedhuggandet af sin skog samt genom inkvartering och förplägning af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

I Broadway, New York. HALVOR JACOBSEN, I7S5 Turk St San Francisco, Cal, SVENSKA DAMSÄLLSKAPET afhåller hädanefter sina reguliära möten Lutherska Kyrkans hall, 15th och Dolores street tredje Torsdagen i månaden. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco aihåller regnlära möten i luth. kyrkans undervåning, hörnet at I5:de & Dolores sts. andra ocii fjerde torsdagen i mfln. kl. 7 e. m. SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i K. of P. hall, hörnet af 12II1 och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. SKANDINAVISKA BRÖDRAFÖRBUNDET af America, Golden Star Loge, No. 67, afhåller möten hvarie lördags kväll kl. 8 i Twin Peaks Hall, hörnet af 17th ocli Noe Sts., San Francisco. Fred. Warden, ordf., 3819 24th St. Aug. Westerberg, sekr., 54 Sanchez St. LOGEN LEDSTJFRNAN, I. O. G. T möter hvarje söndag kväll klockan 8 i Polito Bldg., 3265 i6th st., nära Dolores. LOGEN "ODIN"- , No. 393, I. O. O. F., afhåller regulära möten i Twin Peaks Hall, 17th och Noe sts., hvarie...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 May 1907

8. Vestkusten den 9 Maj 1907. MN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBKNEZKR-K YRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ra., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io 1"- . m. Ungdorasmöte livar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andréen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarie dag Kl. 9—10 f. m. Bröd för hungrande i Kina. 2,000 tons mjöl afsändes härifrån nyligen med ångaren Bnford till de af hungersnöd hemsökta distrikten i nordöstra Kina, och ytterligare 1,000 tons afsändes i måndags. Mjölet har inköpts af Christian Herald i N. Y. och sändes genom "Röda Korset" af hvilket krigsmi- , nistern Taft är ordf. Sedan president Roosevelt sistl. jul uppmanade amerikanerna att bistå de hungrande kineserna hafva /450,000 insamlats. Då fartyget afgiek hölls gudstjenst å däcket, hvari flera framstående prestmän deltogo, Y. M. C. A:s sångledare ledde sången. Musik furnerades af 22;dra -regementets orkester. Guv. Gille...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x