ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

V pátek, dne 3. prosince 1937. Čechoslovák Zastaví bolení svalů Pro trvanlivější a rychlou úlevu užívejte Ballarďs Snow Linimentu jenž obsahuje účinné součástky které poskytnou více nežli místní účinek na bolavé tělo, přivedou tep- lou krev k rozehnáni bolesti ve sva- lech, zmoženiny, přesílení, bolesti v zádech a housera. Ballarďs Snow Liniment za 30c a 60c v Old Corner Drog Store ve West, Ennis Pharma- cy v Ennis a jiných lékárnách. (4) )0( Ptal se pozorovatel pilota, poně- vadž se mu už zvedal trochu žalu- dek: "Prosím tě, jak dlouho poletíme je ště hlavou dolů?" "Hned se obrátím, jen co přesta- ne pršet." • • Kdo oslepne na jedno oko, jako ko by r.a to oko jen zapomněl. DR. THOMAS N. DeLANEY OČNÍ LÉKAŘ Brýle správné připravené. Čas dle úmluvy. Telefony: Úřadovna 3248 — Res. 2687. 513-15 Professional Bldg. TEMPLE. TEXAS. GEO. E. KACÍŘ právník, West, Texas THE MARTIN LINEN SDPPLY CO. Martin System Opatřujeme zástěrami, bílými ka- báty a ručníky v jakémkoliv počtu Toaletní potřeby ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

Čechoslovák V pátek, dne 3. prosince 1937. BEST THEATRE [PROGRAM FRIDAY — ONE DAY ONLY Football's Biggest Thrills "Saturday's Heroes" with Van Heflin Marian Marsh AND OTHERS See the Big Game on the Screen. SATURDAY — ONE DAY ONLY See "The Cuckoos" as Partners, in a Pili Factory — where Hollywocďs Ravishing Beauties supply the sugar coating! Bert Wheeler Robert Woolsey aOn Again — Off Again" with Patricia Wilder SUNDAY AND MONDAY The Singsational new Musical Hit. <fYou Can'tHave Everything" with Alice Faye Ritz Brothers Don Ameche Charles Winninger Rubinoff and his Violin TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M. NIGHT 6:30 "Think Fast, Mr. Moto" Z města a okresiL _ Manželé F. E. Seithovi, spolu s manželi Alfons Berger, odjeli v en Díkůvzdání do Rosenberg a La Salle, Texas. Vrátili se v nedéli. Výroční schůze rádu Jaromír čís. 54. S.P.J.S.T., v níž budou vole- j ni úředníci a výboři na příští rok, , bude konána v neděli dne 5. prosin- ce Všichni členové jsou žádáni, aby se dostavili. - Emil W....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1-00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreřu: ČECHOSLOVÁK PU3LISHING CO. West, Texas. Section 4. Část 4. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědětt Pouze uvědomělostí a svornosti do- bude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNlK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 52.) Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, wnder the Act of March 3. 1879. 24. PROSINCE (Dec.) 1937. PRO CO JSEM? Tak se mne tázal jeden čtenář o- hledně té lidové volby vzhledem vy- hlášení války jiné zemi, kterážto předloha sr.ad byla schválena vý- borem domu poslanců ve Washing- toně. Jen výborem byla schválena a rokovat se má o této záležitosti dne 10. ledna. Rozhodně jsem z hu- mánního stanoviska pro tento ná- vrh, který by dával lidu k hlaso- vání, zdali se má válčit,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

V pátek, dne 24. prosince 1937. Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtenářstvo! Na vybídnutí ct. redakce Čecho- slováka, pokusím se nějaké ty vzpo- mínky z mých dětských let i dospě- lých, slovy prostými a neumělkova- nými, do vánočního čísla vylíčiti. V našem domově ve staré vlasti předcházelo vždy Vánocům zabíjení pořádně vykrmeného "pašíka", či vepře, prasátka, čuněte, tolik růz- ných názvů to nehezké zvířátko mě- lo. Pro nás děti zabiječka rozhodně k Vánocům patřila. Tam ale, oproti zde vyžadovalo zabíjeni vepře mno- hem více příprav. Maminka si dva nebo tři dny před zabíjením upekla buchtu do játerniček, přichystala všechno koření, špejle, smůlu na paření, pěkně vydrhnutý vál, někde mívali zvláště zhotovený takový ce- lý dubový stůl i s válem, říkali mu "štoček". Nevím jak k tomu pojme- nování tento kus praktického stolu přišel. Kroupy se uvařily den před zabíjením, dovezly se na trakaři od řezníka veliké necky k paření, a čas- ně z rána druhý den přišel řezník s celou výzbrojí, nože...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

V pátek, dne 24. prosince 1937. CbcboootAK Strana 3. byl mládenecký, platívaly vstupné dívky, a to dosti vysoké. Mládenci koupili krásnou kytici z umělých květin čili pukét, jak se tam říkalo, a ta dívka která zaplatila ne j vyšší vstupné, pak před půlnocí kytici ob- držela a musela s kyticí v ruce pro- vésti všechny mládence vínek pořá- dající, ovšem že měla "sólo". Tako- vá musela zaplatiti nejméně 2 až 3 zlaté vstupného, neb 1 zlatý až zla- tý padesát krejcarů dala každá. Pře- plácely jedna druhou, protože to by- la jakási čest* pro tu dívku, když si domů z vínku odnášela kytici. Ó, zlaté, hřejivé vzpomínky, jak rádi je vyvoláváme a jak se s nimi mazlíme ještě po tolika uplynulých letech. A proto, porovnávám-li zdejší Vá- noce s tamějšími, zdá se mi, že tam jsme je prožívali jako děti i jako do- spělí mnohem radostněji než zde. Tam sama ta příroda dodávala svát- kům vánočním zvláštního kouzla, neb obyčejně bylo v ten čas napadá- no sněhu, stromy borové v blízkém lese byly sněhem ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

Strana 4. ČECHOSLOVÁK V p&tek, dne 24. prosince 1937. NA SMRT. E. Bažant "Pro pána, tatíku, vstávej, snad Jsme zaspali — hodiny zůstaly stát, — zatracený chlap, který tam to o- ko nalíčil — aby do něj z čistá jas- na milion hromů — ale kdyby ho raději trefil šlak, aby se ještě moc let za to musel trápit," lamentovala Bránecká, a rychle zatápěla. Její muž jen pomalu vstával, dle ustáleného zvyku, a pomalu se po- čal oblékati; na nohy si navlékl dvoje ponožky, a do bot, které byly dosti pohodlné, nasypal trochu plev, Už večer přichystaných. Pak vypil trochu kávy, ku které přikusoval sil ě osolený chléb. "Tatíku, ty neřekneš ani slova, a já se třesu strachy, mám jakési tu- šení, že je to cesta na smrt — Bože, to budou svátky," hořekovala zase Bránecká. Muž se na ni zdlouha zahleděl, a pak řekl lhostejně, "zmrznutí prý Je lehká smrt". "Jak jen tak můžeš mluvit — co bychom si bez tebe počaly, já budu plakat celý den"; a Bránecká zača- 13, skytat. "I jen se vyplač, bude to poprvé za c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

V pátek, dne 24. prosince 1937. Čechoslovák HOVORNA. Mt. Calm, Texas. Ctěná redakce:— Může býti zavedeno vyučování če- ského jazyka v Penelopské škole, když by tam nebylo dost dětí, které by se chtěly učit české řeči? Ale španělská řeč se vyučuje. Aby toto bylo snadnější zodpo- vědět, opíši celou řeč, co jsem mluvil s jistým krajanem. Ve škole se vy- učuje španělsky a krajan ten tvrdí, že kdyby bylo dost dětí, které by se chtěly učit českou řeč, že by také mohla být zavedena. Já vím, že na každé vyšší škole musí být vyučová- no jednomu cizímu jazyku, a to kte- rémukoli jazyku, z těch, které jsou •uznány na státní universitě, a tu- to řeč mají právo zavádět do škol školní dozorci, bez ohledu, zdali dě- ti si přejí tuto řeč učit neb ne. Ne- vím, jestli je jedno dítko, které se chce učit španělštině, a přece se musí učit. A tak, krajane, vsadím se o bečku, že musí být dost dětí, kte- re se chtí učit český jazyk, jináč če- ský jazyk nemůže být zaveden na naší škole. A teď to má rozhod- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

Strana 8. Čechoslovák V pátek, dne 24. prosince 1987. Pelly, Texas Ač mám nějaké pořizování u vy- davatelstva Čechoslováka, doufám £e mně bude prominuto, když zase obtěžuji. Ale povinost tak káže, ač mé předplatné dojde až příští mě- ííc. Tedy přiložené naleznete dva dolary co předplatné na příští rok. Předem vinšuji všem čtoucím to- hoto íistu veselé Vánoce a šťastný Nový rok, abyste byli šťastní, zdra- ví a po smrti království nebeské. To vám všem přeje paní Fannie Ha- mer z Pelly, Texas. A tak když už jsem zde, tak se od- byt nedám jen tak halabala, ač já ten můj smysl nedovedu tak pěkně položit na papír, jak to dovede paní Radová z Ennis, Texas. Milá paní, Vaše dopisy se pěkně čtou. Dále, co mě přimělo k dalšímu psaní, byl dopis p. Aug. Morrise "Týden v divočině" a o lovu jelenů. A tak po přečtení jeho dopisu mi přišla na pamět moje mladá a dět- ská léta. Tedy začnu trochu z dale- ka a možná, že to bude zajímavé, ba více směšné. Když můj otec koupil farmu v o- kresu Parker, byla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

V pátek, dne 24. prosince 1937. CECH08L0VAK Strana 7. Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! Dnes si vzpomínám na dobu Vá- noc, jak před mnoha lety se dělo u nás v Petřvaldě na Moravě. Vzpomí- nám si dobu dětství, kdy od šesti let mnohé ze školních dítek byly již o 6 hodinách ráno v kostele. To bylo v době adventu, kdy mnohdy pod dět- skými nohy vrzal sníh a skřípal led. Sněhové vločky tiše padaly k zemi. My jsme měli z domova 15 minut cesty ke kostelu. Starší šli před ná- mi a jakýs takýs chodník dělali. Chodili jsme rádi v místa, kde se nám dostalo té náležité připravy v letech dětství pro příští život v du- chu křesťanském, a odtud jen přes cestu do školy, kde po 8 let učitelé nám vštěpovali potřeby života ob- čanů. Pak také ty petřvaldské zvo- ny "Cyril a Mikuláš", ty svým vzác- ným milým tónem hlásaly širému okolí přítomnost doby Cirylo-Meto- dějské. Hlas velkého zvonu "Miku- láše" snad byl napodeben v tónu pouze slavným zvonem Moskvy za doby carů v ří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 December 1937

Čechoslovák ŠTĚDRÝ VEČER V malé výmince Lošákova statku, tak zcela podobné hrobu, nekoneč- ně dlouhé jsou zimní dny. Třesoucí se stařenka výminkářka, droboučká, že bys ji do dlaně skryl a zahřál vla- stním dechem, proleží tyto dny na lůžku a jediným společníkem jsou jí monotonní modlitby. Život sta- řenky je tak těžký, bez jediného pa- prsku štěstí, bez jediného slova pro- hřátého láskou. Jen přes malé, špi- navé okenní tabulky, prosakuje den- ně zlý a chmurný pohled ocí hospo- dáře - syna a z prahu vrzavých dveří, přes které fičí mrazivý vítr, letí k lůžku churavé stařenky slova výčitek, nenávisti a opovrženi ho- spodářovy ženy. „ "Ceué dně enom v pelechu ^ite _ zahrnula stařenku výčitkám . AsDoň oeři ste mohli drat, lebo ta te! Máte tu svinstva jak vr m Myslíte, že budu enom _ k běhat jak kouem nejakej hraben vlekouce jako neprůhledná mlha. pSona výminka. AchmOTg lem stařenky, choulící ses pod spma vou, kolik let nepranou per nou, lomcoval pláč, k^ery neměl s^ S! zy Stařenka dávno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreř u: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. v v, s du, ktereu by V Pouze uvědom' -A svorností do- xasu uzr ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto 11"" v j pní- cí védétL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 53.) Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, under the Act oř Marcb 3, 1879. 31. PROSINCE (DEC.) 1937. Západní Texas navštíven lijavci San Antonio, Tex., 28. pros. — Ji- hozápadní Texas byl navštíven veli- kými lijavci, které rozvodnily řeky a potoky tak, že vody se vylily ze břehů a motoristi na mnoha mí- stech jsou nuceni vyčkává ti, až vo- dy opadnou. Mnoho lovců jest vy- háněno vodou z jejich táborů. Nejtěžší deště jsou oznamovány z okolí Juction, kde spadlo 4 palce deště od půlnoci, a cesty se tu sta- ly nesjízdné. Deště v neobvyklou tuto ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

Čechoslovák PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ "Pro mě ano, tatínku!" přisvědčil mu důrazně Stá- Ďa. "Jenže té nechce — bohužel! Radši utekla z domova, než by se za tě provdala — " vzdychl Hron. Stána sklopil hlavu a neodpověděl. IX. Helena při svém dobrodružném útěku z domova ne- měla tušení, kam by se obrátila. Vyplížila se také časně ráno z domu — jako Tomas. Měla však těžší zavazadlo, než on a její cesta na vzdá- lenou železniční stanici ji nesmírně unavila a vyčer- pala. . . Z Brodku jeti nechtěla, obrátila se tudiz opačným směrem od Hradce, neboť i tam se bála jiti, aby se snad náhodou nesetkala s někým známým — a hlavn ne s Ivanem! Teprve v druhé stanici od Hradce vsedla do vlaku. Po cestě se rozmýšlela, kam má jeti a rozhodla se pro Prahu. Soudila, že tam ještě nejspíš sežene zaměstna- ní a že se tam v množství lidí spíš ztratí. Otec ji nemohl nutit k návratu a nemusila se tudiz skrývat — ale přála si úplně zapomenout! na Brodek a na vše, co tam prožila. Ostatně,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

V pátek, dne 31. prosince 1937. ČECHOSLOVÁK Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. novoroční. V pátek, kdy poslední lístek utr- huji z kalendáře, který visí na stě- né mojí dílny, divím se jak rychle ten rok 1937 utekl. My, pracující li- dé, kteří máme stále mnoho na prá- ci, máme výhodu nad těmi, kteří mají málo práce, málo odpovědno- sti, kterým čas ubíhá velice poma lu a nám velmi rychle. My nevíme, co slova "nudím se" znamenají, pro- tože musíme počítati s každqji hodi- nou a někdy u nás pracujících lidí nastává otázka, co dříve dělati. Proto nám ten rok 1937 utekl tak rychle, že znovu budeme uvažovati, co nám přinese rok 1938. Přinese zlepšení poměrů pro nás všechny? Přinese novou světovou válku? Bu- de překonána konečně ta stará po věra o nutnosti války a surového ná' silí v mezinárodních vztazích? Když tak přemýšlím o těchto věcech, sko- ro se ani nedivím, že naši předkové a ba ještě v nynější době se lidé dí vají do planet a z kare...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

Čechoslovák V pátek, dne 31. prosince 1937. ČECHOSLOVÁK and westské novin? Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morlss, President jot. F. Holásek, Seťy-Treas. DIRECTORS: Aug. J- Morris, Jos. F. Holásek, r. J. Čoček, j. a. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor předplatné $2.00 Subscriptlon Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni, Advertising rates on application. tADNÉ osobní útoky a dopisy u- ráillvého obsahu se neuveřejní. NA ROZLOUČENOU. Už ti, Roku Starý, také došel čas, musíš zanechati svojí vlády zas. Byl jsi vítán slavně, zněly hudba, zpěv, ty jsi za to přines novou válku, hněv. Něčehos dal mnoho, to svět nemá rád — přeteká-li kaše bývá z toho smrad. Nepříjemných věcí takés dosti dal, peníze jsi ale nerozhazoval. Lidé sotva šťastným budou tebe zvát, Spiše by ti chtěli napohlavkovat —. E. B. mi. Kolik osob ještě čeká smrt ve | Starý rok 1937 zapada do minulo- Spoj. Státech, nežli se bude dato- sti a s nim ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

v pátek, dne 31. prosince 1937. Čechoslovák DR. THOMAS N. DeLANEY OČNÍ LÉKAŘ Brýle správné připravené. Čas dle úmluvy. Telefony: Úřadovna 3248 — Res. 2687. 513-15 Professional Bldg. TEMPLE. TEXAS. "40 NAUGHTY GIRLS" IS FAST MYSTERY COMEDY THE MARTIN LINEN SUPPLY CO Martin System Opatřujeme zástěrami, bílými ka- báty a ručníky v jakémkoliv počtu Toaletní potřeby úřadoven jest naše specialita. 1725 Franklin Ave.,— Telefon 2826. A. C. HONEA, řiditel, WACO, —TEXAS Combining a unique and baffling plot with all the fast action and clever comedy of its predecessors, the forthcoming "Fořty Naughty Girls" carries on the adventures of those noted sleuths, Inspector Os- car Piper and Hildegarde Withers, in a high speed thriller. The film shows at the Best Theatre on Tue- sday. ' )o( BELOVED STORY LONG- AWAITED FILM TRIUMPH Vlastní výroba PAPUČÍ! z valašsko-kloboucké houně s ko- ženými podešvemi a nízkými gu- movými podpatky: Ženské nízké, černé aneb barevné $1.85 Mužské nízké, černé, do čísla ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

Čechoslovák V pátek, dne 31. prosince 1937. NAŠE POŠTA .——..i— Gonzales, Texas, fcné vydavatelstvo Čechoslováka! Posílám čtyři dolary na Váš ctěný | a pošlete ml kalendář, jestli jsem [ něj oprávněn. Odpusťte že tak iě, neboť moje finance byly vy- pané, až jsem mohl něco odpro- tak Vám posílám zaslouženou Ju. Jsem Vám díky zavázán, že tak dlouho čekali. iš odběratel a spolkový bratr, Math. Have.l Houston, Texas. Ctěný p. redaktore! — V příloze zasílám poštovní poukázku na $4.35, kterýžto obnos použijte na do- a předplatné na Čechoslováka a 25c jako příplatek na Pečírkův kalen- dář, který mé příležitostně pošlete. S přáním šťastného Nového roku Vám a celému personálu Čechoslo- váka zůstávám Váš, John J. Starčala. )o( Alton, Kansas. Ctěná redakce! — Zasílám money orde na $2.00 co předplatné na Če- choslovák a 25c na kalendář Ameri- kán. S úctou a přáním všeho dobra, A. N. Krahl. Bomarton, Texas. Ctěná redakce! — Přiložené posí- lám poukázku znějící na $2.30 a sice $2.00 na předplatné,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

V pátek, dne 31. prosince 1937. Čechoslovák VŠELICOS F. J. Morávek, Robstown, Tex. Šťastný Nový Rok všem! Vstupujeme opět do nového roku s novými zkušenostmi, s novými plány, s novými starostmi. Nevkro- čujme ale do něho se svěšenou hla- vou, nýbrž s hlavou vztýčenou, smě- le, s pevnou vírou, že naše naděje a přání budou splněna, když ne úplně, tedy alespoň částečně. Doufejme, že lid konečně zmoudří z nabytých zkušeností z let minulých a že té lásky bude více dáváno na jevo, nežli doposud. Soused sousedu by měl být vždy hotov, v pádu potřeby, ku pomoci, měl by jeden druhého ctít a si vážit za živa, a ne až tepr- ve po smrti jednoho nebo druhého, jak se někdy stává. Také doufáme, že tam za tou velkou louží poměry se ustálí a zlepší, aby tamní lid (a my s nimi) netrnul stále úzkostí, že i tam nastane nové vraždění a nová bída. Nový roku, dej se vésti první všech nás vroucí snahou: Úsměvem svým provoď štěstí v domovinu naši drahou. Přivoď k dobru povzbuzení, rozněť pravdy paprsk jasný,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. prosince 1937. Gonzales, Texas. Ctěné vydavatelstvo Čechoslováka! Posílám čtyři dolary na Váš ctěný list a pošlete mi kalendář, jestli jsem na něj oprávněn. Odpusťte že tak pozdě, neboť moje finance byly vy- čerpaně, až jsem mohl něco odpro- dat, tak Vám posilám zaslouženou mzdu. Jsem Vám díky zavázán, že jste tak dlouho čekali. Váš odběratel a spolkový bratr, Math. Have.l Houston, Texas.; Ctěný p. redaktore! — V příloze zasílám poštovní poukázku na $4.35, kterýžto obnos použijte na do- a předplatné na Čechoslováka a 25c jako příplatek na Pečírkův kalen- dář, který mé příležitostně pošlete. S přáním šťastného Nového roku Vám a celému personálu Čechoslo- váka zůstávám Váš, John J. Starčala. )o(- Alton, Kansas. Ctěná redakce! — Zasílám money orde na $2.00 co předplatné na Če- choslovák a 25c na kalendář Ameri- kán. S úctou a přáním všeho dobra, A. N. Krahl. Bomarton, Texas. Ctěná redakce! — Přiložené posi- lám poukázku znějící na $2.30 a sice $2.00 na před...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

V pátek, dne 31. prosince 1937. Čechoslovák VŠELICOS P. J. Morávek, Robstown, Tex. I Šťastný Nový Rok všem! Vstupujeme opět do nového roku s novými zkušenostmi, s novými plány, s novými starostmi. Nevkro- čujme ale do něho se svěšenou hla- vou, nýbrž s hlavou vztýčenou, smě- le, s pevnou vírou, že naše naděje a přání budou splněna, když ne úplně, tedy alespoň částečně. Doufejme, že lid konečně zmoudři z nabytých zkušeností z let minulých a že té lásky bude více dáváno na jevo, nežli doposud. Soused sousedu by měl být vždy hotov, v pádu potřeby, ku pomoci, měl by jeden druhého ctít a si vážit za živa, a ne až tepr- ve po smrti jednoho nebo druhého, jak se někdy stává. Také doufáme, že tam za tou velkou louží poměry se ustálí a zlepši, aby tamní lid (a my s nimi) netrnul stále úzkostí, že i tam nastane nové vraždění a nová bída. Nový roku, dej se věsti první všech nás vroucí snahou: Úsměvem svým provoď štěsti v domovinu naši drahou. Přivoď k dobru povzbuzení, rozněť pravdy paprsk jasn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 December 1937

Čechoslovák V pátek, dne 31. prosince 1937. Z města a okresu. — SI. Mary Bednářova tráví vá-j noční svátky u své matky pí. John Bednářové. • • — Manželé George Milbergrovi a sl. Dorothy Jarešova z Dallas meš-' kají u svých příbuzných přes Vá-' noce. • • — Slečna Elenora Hubíkova na- vštívila slečnu Rosalii Grellheslo- j vou v sobotu. • • 9 EW NA PRODEJ Jersey kráva s malým teletem. Hlaste se u D. Kra- mer u Tokio. (lt-pd) | • • — Sl. Anna Koschova s matkou z Hempstead přijely navštíviti přes | svátky sl. Lillian Bártovou. • • — Manželé E. F. Bassovi a dcery Lillian a Frances z Dallas, navští- vili E. Seitha v sobotu a neděli. • • — Manželé Ben Šulákovi z Wi- chita Falls ztrávili svátky u svých rodičů John A. Šulákových. * * — Manželé Rud. Špačkovi z Gran- ger a Chas. Janákovi ze Smithville, dleli přes svátky ve West u rodiny. • • — V sobotu v 10:10 hodin zemřel v nemocnici ve Waco po krátké ne- moci krajan Jessie Woytek, 44 roků starý. * • — Manželé John Rechekovi z Dallas ztrávili ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x