ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

i r r s- Int B. C 0 Svenska nyheter. ^XOCltHOLM. Qvinlig fält3kär. — Fältskärsmästa- reeiamen aflaUes i Stockholm den 18 No v. inför professor Linroth m. fl. af fröken Ebba Nilsson från Linköping. Afsägelse af riksdagsmannaskap. Justitierådet C. G. Hammarsköld har den 17 Nov. på, grund af sjukllgfaet af- sagt sig uppdraget att representera Stockholms stad i riksdagens l:a kam- mare. Sjelfmord. — Den 16 Nov. anträffades liket af en bättre klädd mansperson i skogea vid Rosendal. Mannen hade tagit sig af daga medels en revolver. Tre skott voro aflossade, hvaraf ett träffat i bröstet och två i tinningen. Ny chef för statsbanorna. — Enligt ingånget telegram utnämdes den 19 Nov. till chef för statens järnvägar kommerserådet Th. Nordström. Noti- sen om att ingeniören Carl Robert Lamm skulle blifvit utnämd var för- hastad. öfver 5,000 kr. i böter. — En af de i polisdomstolen oftast parerande inne- hafvarinnorna af s. k. nattkrogar, ogif- ta Hulda Carolina Wlckius, har dömts för 27: de resan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

TEXAS POSTEN. J?ynets oen Anno na tidning för svenskarne i Texas H TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlsbed overy week, In Austin, Texas, bv the Kwkdihii Amkrica.n Pijbi.ihhino Co. Tiio only nwedlsli paper in Texas, and the oest advertiblnn inodlum to roach Ulls class t cltlzens. J. M. OjEKHOLM,■ M. J. KNAPK, C. J. A. ]<NA1'K, . Ed I tor. Manas/er. Ueneral Agent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - -81.00. Ett lialft iir ------ - 00. Ett ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orf.ers" elleri 2-cents frimärken under adress. TEXAS IPOSTIEnsr, SOS Kast Sixlli Hit., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be roade on application. Presidentens moder, mrs Nancy A1 li- son McKinley, som efler ett slaganfall sviifvat mellan lif och död, fick sluta si- na dagar I söndags. Presidenten med fru ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

o t é 1 9 • BREF FRAN ALLMÄNHETEN, Stockholms-bref Ti il Texas Posten. Stockholm d. 15 nov. 181)7. Texas Postens krönikör om nämnde för någon tid sedan en amerikansk tidnings uttalanden om prinsen och prinsessan Bernadotte. Då dessa uttalanden ej äro öfver- ensstämmande med verkligheten, tåla de vid ett beriktigande direkt från Stockholm. Icke kan man säga att prins Ber- nadotte är sekterisk, äfven om vis- sa nitiska tidningar stämpla hans frihet såsom sekterism. Hans upphöjda samhällsställning bidrager till att former, statskyr- ka, samfund och sekter för honom bli mera underordnade ting och tj enandet af Kristus hufvudsaken. Företrädesvis synes doc'< prins Bernadotte trifvas i Kristliga före- ningan af unge män, hvars för- bundsstyrelses ordförande han är. Detta har väl delvis sin förklaring deri, att ledningen af K. F. U. M. här handhafves af män i de högsta samhällsställningar och går i in- terkonfessionalistisk anda. Att prins Bernadotte, till stor förargelse för många, tala...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

"f / FRAMTIDSMAN af — Georg Nordensvan. (3) (Forts. fr. föreg. nr.) — Nej, jag kan nog förstå det! Saken fir den, att vi ämnade inte fara förr än i öfvermorgon, men som jag Jnte ville fara på järnväg, — det är så riskabelt, skall jag säga, — tänk, om det bär om- kull — och inte kan man heller köra om hvarandra, när man möts, — och så fingo vi följa med aptekarns, som Jforo till Töreboda och der gi*igo vi 'ombord på ångbåten, och nu äro vi bär! Var så goda och stig in, mitt herr- skap! Jag skall tända på l^us derinne och säga till min hustru! De resande hade med många tacksä- gelser affärdat sin tjänstvillige ledsaga- re och befriat sig från alla de kappor, liufvor och sjalar, som de varit lindade uti, och då de nu inträdde i salongen, visade sig den äldre vara ett fruntim- mer på fyrtiotalet med ett trefligt ehuru hvardagligt anlete och den yngre en adertonårig ungmö med ett synnerligen behagfullt utseende. Sedan de här väntat en stund, hvar- under de hörde saWta hviskningar och fra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

Porträttet. • Att männen äro usla bedragare, är en känd sak sedan Adams tid; men att de äro föreslagna och listiga som unge Hepworth är just inte vanligt. Den utstuderade bofvetn! Han såg alltid så. allvarlig tft, att ingen någon- sin kunde misstänka honom för något sådant; ej en gång hans värsta fiende skulle ha sagt annat om honom än att han var en hygglig karl. För tre månader sedan började han egna sig åit skön konst. Han hyrde en treflig atelier i Chelsea, en af konstnä- rer bebodd stadsdel. Jag förmodar, att han ookså köpte sig ett par taflor och andra prydnadsföremål, för så vidt de ej följde med ateliern. Sedan försvann han alldeles från den civiliserade verlden och dök upp blott vid en eller annan festlig tillställning. Han lät dock ej håret växa, men såg tämligen bakslug ut. Hans mera ung- domliga vänner hånade honom för hans konstnärliga tendenser, men han afvi- sadie dem med förakt. Konsten, sade han, var helig för ho nom, och han ville ej diskutera detta ämne med den oi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

■■■■■■Rf " ~ - f * - ,r\ , I L UP ■ ~t*'~' *** *"" AUSTIN. :i\ K4 ( Lingon hos Deen & Walling. Guldringar för $1 bos Austin Je- welry Loan Company. En kongressman. Hon. J. G. Dud- ley från Paris är f. n. här i staden på grund af högita domstolens samman- träde. På tillfrågan om det var nå- gon sannolikhet att han knmme att uppträda som kandidat nästa år för kongiessysslan inom Fjerde distrik- tet, svarade han < ndast att det var för tidigt att tala derom ännu. Deen & Wallin hafva på hand bästa sortens skinka af fläsk. Wilcox är mästaren i att taga foto grafier i Georgetown. $1.5° Pr dus- sin. I metodistkyrkan. Juldagsqvä'len kommer söndagsskolans julfest att firas. Programmet blir nytt och ut- märkt. Sådana förarbeten hafva gjorts, att man kan vänta sig något extra godt. Det är med synnerlig tillfredsställelse vi se att de båda för- samlingarnes fester arrangerats så, att den som vill, kan vara med på båda. Rätt så! Vi s ilja preserver billigt, emedan vi köpt dem prissteg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

TEXAS POSTEN. m * ■ NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNK 1* TEXAS. 2dra Arg. Lop. n:r 89. Austin, Texas, Fredagen den 24 December 1897. Vol. 2. No. 37. Den heliga natten. )et sväfvar ett stilla, domtmndii sus [ring slumrande örternas siingar, )oh sllfrade dimmors villande ljus ."•jHNu darrar pä Bethleheros ängar. Det hörs ej ens sakta Ett hviskande ord. Men herdarno vakta En betande hjord, Det hvilar en slöja af snöhvit. färg , På vågiga kullar och fjerran berg. E-'Du kommer 1 natt, o heliga fröjd, Att gästa de låga och ringe. En ängel från himlens saliga höjd Står nära med strålande vinge. I arme, ej rädens! Han kommer, er vän! O, fröjdens cch glädjens, I vallaremän! ; Det klingar en stämma ur töCKn ns Hor; Hl'Jag bådar er glädje, osägligt stor"! ■ ||'7Då skiner på höjd, då klarnar i dal Ett skimmer, som dunklet betvingar. :> ■ Hvad himmelska hiirars växande tal! ■ 1 1 Hvad stjernljusomgliti,rande vingar! Då ljuder l natten, Som tonande gång Af spelande vatten Instiftelse...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

I Amerikanska nyheter. , Nedbrunnen likkistfabrik. Owosso, Mich., den 8 Dec. — Likkist- fabriken härstädes har i dag på mor- gonen nedbrunnit. Sorgligast dervid var dock den olyckan att nattvakten Frank Wilcox dödades vid försöket att bekämpa elden. Fabriken var värd cirka $50,000. IjttneiictlHttttnfiiK. Fall River, Mass., den 8 Dec. — Det låga priset på tryckta tyger har föran- ledt Cotton Manufacturers' Association till beslutet att vidtaga en lönenedsätt- ning för sina arbetare. Reduktionen, som torde blifva omkring 10 procent, kommer att beröra nära 30,000 arbetare i Fall River och omnejd. Dödad civilingeiiHIr. Rock Island, 111., den 8 Dec. — Ed- win G. Nourse, bitr. ingeniör vid kon- struktionsarbetet ä den nya bron öfver Mississippi mellan Rock Island och Da- venport, dödades i dag ögonblickligen, i det ett rep brast i en tilltacklad och ett ofantligt missblock föll öfver honom. N. hade rykte om sig som en af ve- sterns skickligaste civilingeniörer. PeiiRioiigbevil In insen. W...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

'étå" 1 B, el- ch «ta ) g O • Svenska Nyheter. STOCKHOLM. 100,000 kr. till Indien. — Till de nöd- lidande i Indien ha nu inom Sverige insamlats öfyer 100,000 kr., som blifvit öfverlemnade till missionärerna. Dikter af C. Snoilsky, 5: te samlingen, har utkommit i bokhandeln. Samlin- gen innehåller hufvudsakligen äldre, förut kända dikter. Ny amerikansk minister i Stockholm. — W. W. Thomas j: r kommer ånyo att utnämnas till Fören>ta Staternas mi- nister i Stockholm, omtalas i senaste svenska tidningar som en säker nyhet. Ett tredubbelt dödsfall. — Enligt ett general poststyrelsens cirkulär ha tid- ningarna Kommunalbladet, Saltsjöba- dens tidning och Sportbladet upphört att utkomma. Norberg frikänd äfven af hofrättem. — Svea hofrätt har i likhet med råd- husrätten i Gefle frikänt predikanten J. P. Norberg från ansvar för Johanna Charlotta Lenströms död. Rikets folkmängd utgjorde vid 1895 års slut 4,919,260 personer. Utvisande en ökning mot 1894 af 0,93 proc. För landsbygden är öknin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

mL \ =7 TEXAS POSTEN.! Om Julen, firande. fiynets o un Annonstidning för svenskavne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln Austln, Texiia. by tbo Hwkihhh Amkhican Pdbmshinu Co. The only swodlsh puper In Texas, and the oest iidverttslng modlum to reacli thln class f cltlzens. J. M. OjBnnOLM - Edltor. M. Knapk Mitmiper. C. J. A. Knaph, General Asrcnt. VOOOOOCCCCCCCG<XX>OC<X>C&CC*>OGCCCCCCOCCGC<?CCC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. PreuumeratloMs-prls: Ett dr - - - - - - - - -#1.00. Ett halfi är - -- -- - - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sänrtas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller! 2-cents frimärken under adress, TEXAS POSTEU, SUS Knut &ixth tit., Austin, Texa . Advertlsing Råtes. On largcr advertisements råtes will be made on application. En glad och lycklig Jul tillönskas alla af "Texas= Posten"! Det säges att i Chicag...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

BREF FRAN ALLMÄNHETEN, BRUSHY-BREF. En stor högtid firades af svenska luterska församlingen i Brushy den 9 december, då den för första gån- gen fick höra en piporgels väldiga toner i sin e.en kyrka. Länge hade församlin ens snälla uns dom arbetat med att samla me- del för ett dylikt instrument. Sak- ta växte denna k^.ssa år efter år, tills under det senare året krafti- gare ansträngningar gjordes för att upphinna det föresätta målet. Söndagsskolan och qvinnoförenin- gen öfverlemnade derför sina kas- sor till or-elkassan. Dertill upp- togs oc'-så en allmän subskription inom församlingen och resultatet är en stor, präktig piporgel, utru- stad med 579 pipor, 20 stops, 2 manualer och pedal, för $1,400. Hvad utseendet beträffar är den en verklig prydnad i det för ofritt smakfulla templet. Orgeln är by^gd af or.elfirman Möller i Ha- gerstown, Ma.' Komiten, som ha- de i uppdra i att uppta a subskrip- tion och köpa orgeln, bestod af her- rar Emil Gustafson, John Nelson och Carl Nelson. Att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

fl \ FRAMTIDSMÄN. -AF Georg Nordensvan. (4) (Forts. fr. förcg. nr.) Stundom förde dem tankarnas flygt ännu flera århundraden bortåt till människosläktets barndom och till de af Medielhafvets "vinfärgade" böl- jor sköljda stränder, der antikens ädlaste folk framlefde ett lyckligt och af inga själssorger förmörkadt lif, och de gästade då i vishets- gudinnans stad, de stego då i Perikles' och Sofokies' sällskap uppför Akropolis' marmorbrant och beundrade i morgon- solens glans byggnadskonstens aldrig uppnådda mästerverk. Eller — och detta inträffade i synnerhet, då den un- ge prestsonen var närvarande — sväf- vade de på diktningens väldiga vingar kring jorden, i himlens ljusa rymder och underjordens dystra klyftor och så- go människohjärtat i dess olika förhål- landen, sågo de hemskaste afgrunder af brott och förtappelse men äfven de ljufvaste uppenbarelser af hvad skönt och ädelt, skaparen tänkt, då han satte den första människan på jorden. Och så hade en månad förgått som en dröm. Gö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

• Snöflingorna- Af Zacharias Topelius. Myriader fångna, Förvista andar Till jorden sjunka Från skaparns famn, Och le och gråta Och älska, lida Och blomma, vissna I mänskohamn. Hvarenda ande Bär stum inom sig Ett mänskohjärta. En själ så varm. Hvartenda hjärta Bär i sitt sköte En verld af tankar I mänskobarm. Så födas ständigt Myriader tankar, Millioner suckar I hvar sekund Och stiga uppåt Till deras ursprung Som lätta dimmor I morgonstund. Och Gud allsmäktig Han väger dessa Myriader tankar, Dem ingen vet, De andra strör han Att dö i natten. De goda blomma I evighet. Men de millioner Som icke onda Och icke goda Ur hjärtat gå, Fåfänga, tomma, Förflugna tankar. Dem låter Herren En tid bestå. Dem låter Herren I vinterfrosten Som flingor snöga Ifrån hans tron. Och när en solblick Af himlens öga Ser ner på flingan Så smälter hon. Så smälta alla Förflugna, tomma, Fåfänga tankar För sol och vår. Den suck, som icke För himlen duger, Skall dö af gråten Som flingans tår. När "Heidi" kom hem. E...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 December 1897

' ■' pr- ; ' r ■ BB > ? • 5 AUSTIN. ! il- > .s , I 1 _./ Iångon hos Deen & Walling. Utställningen af höns ocl) annat fjäderlä har på grund af det regniga vädret ej varit så allmänt besökt som den annars blifvit, emedan .nånga personer ej kunnat begifva sig ut i slask och kyla. Derföre beslöts att hålla utställningen öppen några dagar längre; hvadanden fortgick tills i tis- dags q väll. Guldringar för $1 hos Austin Je- welry Loan Company. De som önska prenumerera på tid- ningar, vare sig svenska e'ler engel- ska, så ock de som ä n na fötnya sina pienumeia ioner, kunna till under- tecknad inlemna prenurnerationsme- del och bl fver d<rt utan extra afgift, såvida icke premier önskas med, då postportot måste medfölja. Otto Bengtson, P. M., Manda, Tex. Deen & Wallin halva på hand bästa sortens skinka af fläsk. Hvitlufvorna iTravisCo. Polismyn- digheterna här i Austin hafva blifvit underrättade att flera jordegare och räntare hotats af hvitlufvorna med Johnson-gräs och mor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

Ihrx TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNIO I TEXAS. 2dra Arg. Lop. n:r 90. Austin, Texas, Fredagen den 31 December 1897. Vol. 2. No. " Pa tidens vågor. Ett år har <rått 1 i il än:) , dess viirf iir slui, Defs timglas har nu runnit i tiden ut. Dess öden äro vordna ännu ett minne; Hvad intryck ha (le leninat uti ditt sinne? Vi alla mflste följa pä tidens flod, Dess bölj t iinnu aldrig iu sliila stod; Den brusar genom verlden och mensku- släkter, Den svallar genom dagens och nattens vakter. Du menskobarn, som ryckes af vågen fram, Hvad såg du väl på djupet, der elfven sam ? Hvad sjöng väl stormens ande uti ditt öra? O, broder, uppå färden hvad fick du höra? Såg du, hur vågen släckte ett ögas ljus? Såg du en farkosr, sjunka bland svall och brus? Såg du, hur lifvet kämpade hårdt mot döden ? Och såg du panoramat af menskoöden? Och hörde du, när hafvet omkring dig röt. När stormens vilda röst ölver böljan tjöt? • Hur meningar sig bröto emot hvarandrat Hur ölvermodet...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

,yheter. i ål •; I M I- \m % i K fe: • i - t t? v Ii l l'i -T" , ofl'er. Dec. — Frank Hunt : hjämfeber, ådragen aållna under deltagan- yck edsvuren, ^n 13 Dec. — Den nyvalde .e borgmästaren Van Wyck & 1 all tysthet aflagt sin äm- för domaren Fltzsimmons vid stolen. e vid tåRsammanstötniiiK. , Ind., den 16 Dec. — Tåget nr ,Lern Illinois-banan påkörde i ,i. 5 på morgonen ett extra tåg, hvarvid 3 af tågpersonalen dödades, näml. föraren och tvänne bromsare. Omkomna i sjlinöä. Portland, Me., den 15 Dec. — Skona- ren Susan F. Thurlow destinerad till New York gick sönder vid Cushingön 1 natt, hvarvid kaptenen och fem man af besättningen satte lifvet till. Blett en man, B. Reimann. räddade sig i land. Hlliigdftfr tredubbel! mord. Wheeling, W. Va., den 16 Dec.— John Morgan har i dag afrättats för mordet på 70-åriga enkan efter Edw.Green samt hennes son o. dotter, hvilka mördaren hackade i stycken medels en yxa, nat- ten till den 5 nov. för tre år sedan. Sjuårig lagkarl. Topeka, Kans., de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

to c I vi! I Svenska Nyheter. STOCKHOLM. ®ct "lärkliRa "Broxviksdramat." Det s. k. Broxviksdramat har nu fått ett nytt uppslag i och med ett den 29 Nov. föröfvadt mordattentat mot frö- ken Fägersköld, en af hufvudpersoner- na i dramat. För att glfva läsaren en totaluppfatt- ning af det sensationella brottmålet vil- ja vi sammanfatta förut lemnade upp- gifter i en kort öfverblick af densam- ma, för att sedan i nyhetsafdelning fullfölja densamma. Kammarherre Taube von Block afled å Broxvik i Östergötland den 14 Dec. 1895 och jordfästes 1 vanlig ordning. På sommaren följande år började rykten gå, att kammarherren skulle ha blifvit förgiftad. Med dessa ryktens uppkomst förhöll sig så. I den Taube- ska familjen hade en fröken Fäger- sköld varit vän och gäst och äfven vi- stats der under kammarherrens sjuk- dom och vid tiden för hanf död. Hem- lig förlofning hade sedernera ingåtts mellan fröken Fägersköld och kam- marherre Taubes äldste son, den pre- sumtive fideikommissarien till Broxvik...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

v* .yheVEN. k J (- ; ) >.^.f '/ r ! x i e l t 1 Vf ) t I -/■ 3 ) , offer-f tld0i03 Dec i Texa . : hjärnr:ÄÄÄÄRÄÄSÄÄÄÄÄÄÄÄÄS jållna uiQ57"£T7V. i POST.) wk in Austln, Texas. "JEHICAN PCBLIBHINQ co. .n 13. paper in Texas, and the e bormodlum to rcac'' t,lls class 6 i al) * för ckolm, Ed I tor. Uol-e*'® Manager. NAPB Ueneral Agent. e vt. ' In<l at the post office in Austin, r ..s second-class mail matter. 5 p hvar näi Prenumerations-pris: Ett dr - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 lörskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Eaat Sixlh St., Austin, Texas. Advertlalng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Blått i alla nyanser kommer att under instundande år blifva hufvud- färden inom den fashionabla verlden. Det är en af svenska nationalfärger- n?<, det är himlens färg, och den nor- disk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

)• BREF FRAN ALLMÄNHETEN. DALLAS-BREF. För ett par månader sedan eller så der omkring skref jag några rader i Texas Posten, ehuru jag då misslyckades till någon del el- ler åtminstone blef missförstådd af H. H., som påstod att jag bör- jat min skrifvelse år 1896 och af- slutat den 1897. Nu vill jag åter göra ett försök, men huruvida jag skall lyckas att få detta opus ige- nom pressen på samma årtal som jlet skrifves, är jag icke heller så- ser på, eftersom det nu är sista dagarne af detta år. Men förvis- so skulle jag se mig nödsakad Hy ifrån Dallas i bara förskräkelse, om denna epistel skulle träffa ut för samma olycka som den förra. Ar det någon som känner H. H. ? Den personen måtte säkerligen va- ra väl bekant här i staden, då jag för min del ej haft äran möta ho- nom. Undrar om han har fjädrar i hatten. Men nästa Dallas-bref skulle ju gifva detta tillkänna, då vi skulle litet livar få lära känna ""the better sex1'. Men nu skolen i få höra på om allt hvad galet är. Under det "Nor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 December 1897

' J J i} AF - Nordensvan. I (5) (Forts. fr. föreg. nr.) En. annan af våra bekanta kunde man denna vår hvilken tid på. dagen sona helst träffa på gatorna, der han strök omkring utan minsta sysselsättning Det var ingen annan än baron Rehn- klou, om till stor förvåning för alla utom skolan blifvit "kuggad" i skrif- ningen till studentexamen. I synnerhet Ibiefvo han® föräldrar i högsta grad öf- ■verraskade af donna underrättelse, och fadern svor ve och förbannelse öfver ml la skolor och "dumma skolfuxar, som Ingenting förstå, och inte duga till annat än att kugga dem, som bäst af alla för- tjänat gå igeinom, den som läst mera än någon annan" o. s. v. Lärarne voro emellertid af annan tanke, likaså unge baronens kamrater, som visserligen er- kände, att han haft otur, men som till- lika i tysthet ansågo, att det var rätt åt honom. Rehnklou hade nämligen, som mången före o. efter honom gjort, satt i gång ett mycket in;veckladt fusk- system, enligt hvilket han nödvändigt skulle lyckas gå ige...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x