ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

Slečna prodavačka. Ni l s l J. Skrnlný. Paní Papndeklová, mladičká choť majitele papírnického obcho du v Praze, tři roky je už vdána, ale užívá ještě jako svobodná. A muž jf v tom nebrání. Má ji rád a přeje jí trochu toho tance a vyraže- ni; zlosti užije dost v obchodě. Či je to snad nějaký med, když přijde takový malý kupec posekýrovat?— "Co pak chceš, hošíčku?" "Dají tni něco za krejcar." "A co to má být?" "No, něco, támle ten "notes". Ukáže na plyšové album. "To není za krejcar." "Tak tni dají vojáky." "Jaké, pěší nebo íla koui?" "Já si vyberu." "Tak tu máš. Tyhle?" "Ty ne, s kanonama." "Tak, tady jsou s kanonama." "Ale jak střílejí." "Ty nemáme." "Tak mi dají tyhle." Vezme vo- jáky a jde. /.a chvilku se vrátí. "Tonda řek', že tyhle už má. Mají mi dát ty pěší anebo krejcar zpátky A ztratí-li se trpělivost, ztratí se i odběratel. Paní Papndeklová nahražovala si takovou zlost s malými, zábavou s velkými. A po celodenním otá- čení se za pultem, otáčela se večer v sále s mužíčkem i s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

* Oenaville, 6. pros. — Musím se také zmínit, jak naše osada pokra- čuje. Pikování tu máme jestč dost a jak vidět, budeme míti ještě i po Vánocích pikovačku. Nevím, jaké to pak bude- s tím džinováním,když již teď se v džinách nepracuje. S bratrským pozdravem W. M. Salač. Taylor, 4. pros. — Uvědomuji tímto všechny členy osady Gran- ger, čís. 11. R. V. O. S., by s>* do- stavili do příští schu,.e, která při- padá na třetí nedali v prosinci. Bu- de se zároveň odbývati volba úřed- níků. Geo. Labaj, taj. • BleiblervUle, dne 10. pros. — Tímto uvědomuji členy osady Mo- ravan, čís. 61. R. V. O. S., by se všichni dostavili do schůze v neděli dne 16. pros. o 2 hod. odpl. Při- padá nám volba úředníků, tedy je žádoucna všech členil přítomnost; kdo se nedostaví, bude pokutován. Jan Plášek, taj. • Weittiar, 10. prosince. — Do řádu Prapor Svobody uveden byl Ig. Trefný. Noví úředníci pro příští rok jsou: J. M. Klimíček, předseda, J. Folta, st. předseda, Jan Janák, dozorce, Jos. Kunetka, taj., J. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

' ( 3 1 BOLENI HLAVY. * $ í Snad nic ták neschvacuje a tolik nekeslabuje ičlesné i duševní schop- nosti člověka ve všech sui&rech jako velké bolesti hlavy. Bolení hlavy zabraňuje nám vykonávati náležite naše povinnosti. Pokazí každou zábavu. Nemusíte trpeti, neb v každé lékárné můžete si zaopatři tw SKVKHOVY PRÁŠKY proti bolestem hlavy í c c r 1 c £ f c £ t í BOLESTI | V ZÁDECH t i 1 t 6 t £ A NEURALGII. Prasivlna. Jesl Ui čistý, úplně neškodný, vědecky složený lék. Jclio oblíbenost dokazuje, že léčí skoro všecky případy. Abyste se přesvědčili o úspěšnosti těchto prášků v v případech bolení hlavy a neuralgie, zeptejte se lidí, kteH jich užívali. Naše četná dosvědčeni odůvodňují úplně toto tvrzení. 12 práškův v úhledné krabičce stojí pouze 25c. BOLESTI NA PRSOU jsou neklamaným zname- ním, že se vyvíjí vážná ně- jaká choroba ledvinová. Jest ještě více jiných pří- znakův, ale všecky mohou bý- ti zapuzeny a váš případ vy- léčen včasným a pravidelným užíváním vhodného léku, jímž jest...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

Druhý občanský list. Dle nového zákona osoby, které hodlají žádali o druhý občanský list,musí v Lavaca Co. tak učiniti do 20. pros., jelikož distrikt ní soud ustanovil Čtvrtek, pátek a sobotu příštího soudního období — 21., 22. a 23. března 1907 — ku vyslý- chání podobných žádostí. Veške- ré takovéto žádosti musí by ti aspoň o go dní dříve distriktnímu klerko- vi k zanešení podány. Pěkný kalendář zdnrnin, Po celé čtvrtstoletí Severovy Če- ské kalendáře jsou uznávány za nejlepší svého druhu. Kalendář na rok 1907 jest lepši a objemnější než kdykoliv dříve, obsahujeť 95 cen- ných a zajímavých poučných člán- ků kromě dvanáct stran kalendář- ních a právó tolika pro zápisky. Každý člen rodiny nalezue v něm něco vhodného pro sebe — jsou tu krátká lékařská pojednání o růz- ných chorobách a jich léčení, dáta statistická, užitečná poučení všeho druhu pro obchodníka, farmáře, hospodyni, atd. Krátké humoristi- cké články a žerty, dějepisné udá- losti, předpovědi povětrnosti, atd , Můžete obdrže...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

1 e ' a-, - - C? OBZOR * t> ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, I. LEDNA 1907. ČÍSLO 11. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Needvilte, 9. pros.—V minulém čísle "Obzoru" pojednává br. Da- mek z Frýdku ohledně placení ú- mrtních poplatků. Já sobě také dovolím o té \ěci napsat několik slov. Co se mne týče, já bych byl proto, aby se platil pravidelný ú- mrtní poplatek, jímž by se zvýšo- val záložní lond postupně, totiž: na každé sto člena, aby bylo řiooo záložního fondu. Ku př., když nás budou tři tisíce, abychom měli tři- cet tisíc záložního fondu a budeme- li míti 4 až 5 tisíc členů, abychom měli jo tisíc záložního fondu, jak to je teď; stává v roce několik mě- síců, co se žádný úmrtní poplatek neplatí; to zajisté každý uzná, že se to někdy musí změnit a budem muset platit každý měsíc. To by bylo v pořádku, neboť poplatky, jaké nám dosud stanovy ukládají jsou dosti mírné, ale nastává, když bude víc úmrtí, co potom? Ale bu- deme-li míti takový kapitál na ho- tovosti, pak budeme chráněni. Co o tqm...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

Obzor Hospodářský. časopis vSnovanj rolnictví, zahrad- nictvídomácímu hospodářství a příbuzným odvftvím. Vycllšzl 1. o 15. každého itióslcc. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," 'Ilu only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PatiMed semimonttily tiy F. FaMen, Advertising rates on application Entercd as second-c/ass matter in the Hallettsville, Texas, post - ojfice. Rožnov, 23. pros. — Řád Ko- perník, čis. 2., zvolil si pro rok 1907 následující bratry za úředníky! •}. M. Halamíček předseda, Jan P. Kopecký, dozorce, Jos. Pokorný tajemník, Josef Orsák účetník, Petr Krystyník pokladník, Josef Kopecký průvodčí JoseftŘepka strážní, účetní výbor: Jan P. Kopecký, Jos. Pokorný a Emil Chalupa. J. E. Rek poslanec do sjezdu Tentokrát jsme odbývali výroční schůzi až třetí neděli. Druhou ne- děli se nás sešlo málo. Máme ně- kolik členů při La Grange, tito však pro špat...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

'v li O Bil S. P. J. S. T. Koipočct na úmrtí fis. 10ti., 111., 115. a druhou polovici fis. 95. u 10!). Bratři a sestry! 106. Tímto se Vám oznamuje, že br. Richard Haňačík od řádu Pokrok Plumu, íís. 64..zemřel 18. srpna 1906 stár jsa 27 rokň na zápal plit: K Jednotě přistoupil 27. května 1906. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 4949 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce íiooo.oo. 114. Jan Šebesta od řádu Bedřich Smetana, čís. 39., zemřel 21. list. 1906 stár jsa 55 roků na zimnici. K Jednotě přistoupil 4.září 1898. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 617 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce Í1000.00. 115. Jan Kiidrnaod řádu Ennis, čís. 25., zemřel 25. list. 1906, stár jsa 44. roků, na zápal plic. K Jednotě přistoupil 10. ledna 1904. Za- městnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 2703 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce >1000.00. Dále tento rozvrh jest udělán také na druhé polovice úmrtí čísel 95. (br. Karel Šefčík od řádu Nový Tábor, čís. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

SS ŠŤASTNÝ NOVY ROK!| ^ všem bratřím a sestrám tí g naší vzkvétající S. P. J. S. T. l r«je Hlavní Úřadovna a reci. orgánu. 8 \ i § I I a MINOU dnové v nekonečnu doby jako lřfety suché, vichrem zavanuté v prostřed živlůjřádění a zloby nezkrocené, běsivé a kruté V stálém takto zápasu nám prcliaj' léta, květy mládí vadnou, vlas nám stříbrem J.kvétá. A těm běda, kteří nevzpomněli ve bujnosti mládí doby příští, kdy vše lidské, zdraví, život cely', o nezdolné úskalí se tříští, osudem jež v cestu se nám staví! Avšak jiní, mužové to praví, zavčas pochopili beznadějnost osiřelých. A ti, Lidskostí vedení a láskou, vzmachem citů, tužeb vřelých, cestu ukázali tisícům, již nyní z lidskosti se těší dobrodiní. Těmto mužům nezištným a celým s duší celou, srdcem rozechvělým vzdáváme hold opravdový. Mužům těm, již zduše dobré, bdělé lidskosti a lásky střežili nám květ, mužům těm, jichž účastenství vřelé pro bratrství řadu vyplnilo let, zákopníkům, kteří v prvých řadách stáli, fj kteří vrhnout v boj s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

:w". .■** Malá lekce. Napsal Guydu Tónummt. (Paní sedí na pohovce s knihou v ruce, nečte však, nýbrž pohlíží starostlivě před sebe.Služka vejde). Služka: Opravdu mne to rve srdce, když vidím, že se paní tak trápí starostmi a to jen pro to, poněvadž se s ní pán neustále hašteří.... Je to žalostné.. .. Tak roztomilá panička, jako je paní.. .. * Paní je příliš dobrá, že si dá vše- ko líbit.... Kdybych já mela muže, přísahám vám, že bych se nedala tyranisovat. Paní: Kdo vám to řekl? Na paniných záležitostech mně ovšem nezáleží, avšak není třeba, aby člověk byl vševědoucím, aby neviděl, že paní není ve svém man- želství šťastná a že jí pán ubližuje. Paní: A k tomu nejsme ještě a- ni rok svoji a dělám přece všecko co mohu, abych se mu líbi- la... .jsem mírná, pozorná, přívě- tivá a co všecko ještě. Služka; To je právě to, že jste ode všeho příliš mnoho...... Pra- vím tak jen v paninu zájmu, jinak bych si nedovolila Jinak není pán zlý člověk je jisto,že pa- ní miluje, je ale bručoun,žárliv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

I rn West, 23. pros. —Ve schňzi R. V.O.S. osady Foit, tis. 48., zvole- ni následující úředníci: Jan Foit, předseda, Frant. Kudčlka, místopředseda, Jan Hegar, tajemník, pokladník a odhadíí. Za minulé čtvrťletí nám jeden spolučlen, Frant. Smeták, zemřel. Osada naše čítá 24 členů. Jan Hegar, taj West, 24. pros.— Výsledek vol- by úředníků osady Marák, čís. 47. R.V.O.S., jest následující: Josef Gerik, předseda, Jos. Bezděk, místopředseda Jos. P. Kohut, tajemník, J. Stanislav,, odhadci a pokladník Osada naše pokračuje, má nyní 22 členů a. v krátkosti míní ještě několik nových přistoupit. Někteří již po několikráte pojištění zvýšili. Jos. P. Kohut, taj. Camerotl, 24. pros.—Tímto vy zývám všechny členy osady Came- ron, čís. 73. R.V.O.S., by se do stavili v plném počtu do schůze třetí neděli v lednu 1907 o 1 hod odpoledne, neboť důležité jednání předléhá. S pozdravem M. Matocha, taj. a pokl. Nelsonvllle, 24. pros. — Osada Nelsonville, čís. 16. IÍ.V.O. S. bu de odbývati schůzi první neděli v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

NEBEZPEČÍ Každý, kdo má kašel, jenž' trvá několik týdnu,- jest ve vážném nebezpečí. Dýcháte-li obtížně, jsou li hrtan, prúdušnice a plíce stiženy chorobou, začnčce ihned užívati vhodného prostředku, jímž jest. SEVEROV BALSAM PRO PLÍCE. Jak již samo jméno tohoto léku naznačuje, jest to tišící balsám, který .konejší a hojí bolavé plíce a úspěšpě léčí kašel, jenž rozrušil a zpřetrhal plícní tkanivo. Bezpečnost a zdraví bullou údělem každého, kdo užívá Severúv Bálsám pro plic#, který již 25 roků léčí nemocné. Cena pouze 25c a 50c. Tlučení srdce. 5 $ i 2 i 2 2 2 2 t l i 6 t t t t t t Mnoho lidí trpí tlučením srdce a zkusí smrtelné úzkosti. Záchvat jest náhlý a jest provázen pocitem slabosti a ošklivosti. Není lepšího a spolehlivějšího prostředku proti všem srdečním choro- bám nad Severův Sílitel srdce. Cena $1.00 Cena 75c. Na prodej ve vŘech lékárnách. Lékařská porada zdarma. Nezáživnost. Ošklivost, zácpa, chorobná citlivost ftludku,ztráta chuti k jídlu, pálení žáhy, žlučnatost a později...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1907

K) IIOMVKWKNÍ. Hungerford, 15. pros. — Násle- dující řády zaslaly podporu pro na- ši spoluseslru Marii Bůčkovou: Řád íls. 24. $2.10; č. 25. $2.00; Žfs. 7. ři.85; čís. 3 , 22., 11., 41., 89., 28., 65., 13., 14., 31., 35., 36., 10.,66., 64., 40., 21., i„ 54., 52. 823. po $1.00; čís. 39. 8oct.; č, 57. a 45- P° 75ct', fis- 42., 44 , 2 , 56. 48., 37., 12., 33., 34., 4y., 5., 55 , 4. a 30. po 5oct.; Čís. 50. 25ct n čís. 58. $9.00. Celkem zaslalo podporu 43 řďdtl v obnose $45.50. Vzdávám Vám, ctěni bratři a se- stry, jménem bratra Karla Bučka a jeho manželky Marie nejvřelejší dík za pomoc jim prokázanou. Za řád Columbus, Čís. 58. Louis Matušek, dftv. Domini výroba mýdla. Pékiiý kalendář zdarma. Výborné mýdlo v každé dumá j Po celé čtvrtstoletí Severovy če- tnosti lze si vyrobili takto: Na 184 1 ské kalendáře jsou uznávány za litrň ^1 litr = pajntu) dřevfc j nejlepší svého druhu. Kalendář na ného pop la a 30 litrů vápna &e rok 1907 jest lepši a objemnější než vleje přiměřené množství vl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

OBZOR. ROČNÍK XVI. HALLETSVII.LE, TEXAS, 16. LEDNA 1907. ČÍS 1.0 12. /( Pro texasské pěstitele ovoce. MeruBkj. Pokusy s rozmanitými odrůdami floridskými a přemnohá starými u- stálenými druhy v Taxasu nevyda- ly až dosud ani jediné výnosné me- ruňky. Všechny dobře rostou, kve- tou hojně, avšak ovoce nenasazují. Nedávno konané pokusy v Arkadii se starým druhem 'Royal' však o- právRují nás k naději,že přece mů- že býti plodný, neboť nasadil letos několik plodů, které nešťastnou ná- hodou prudký vítr setřásl. Fíky. Tohoto populárního ovoce mělo by se v každé zahradě s dostatek pěstovati, jak pro vlastni potřebu tak pro drůbež. Fík tvoří sám se- bou výhradně svrchní kořeny; má se tedy pěstovati ze řízků nebo sá- zeti s kořeny velice z krátká seře- zanými. Ale kromě pro nejbližší trhy je takřka bezúspěšno pěstova- ti fíky ve větší míře. Veliká továr- na na zužitkování fíků byla před několika lety zřízena v Novém Or- leansu a veliké množství těchto stromků zasázeno; ale jak zkuše- nost brz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

Vosková žena. Humoresku od Ed. Dewa. John Hidgins byl do své manželky lilenž Zamilován. A jakýž také div. Byla Velmi krásná, duchaplná, mla distvá a plná života. Tak plna života, že jednoho dne náhle zmizela. Samotna? Ne, to se rozumí, že sama ne. Prosím Vás, neptejte se tak poše- tile. Hidgins byl všecek nešťasten. Do všech novin dal inserát: "Dra- há Emilko, vrať se ke mně." Ale ona se nevracela, a Hidgins div že si nezoufal. Pro Bůh, co si má počíti? V šíleném bolu svém lí- bal jeji podobiznu. To však mu ne. stačilo. Tu vznikla v něm skvělá myšlen- ka.Došel k slavnému sochaři Tom- kinsovi a pravil: Můžete mi udělati moji ženu? Co — a — že? Nu, ano, z vosku. Musí se pohy- bovati a mluviti. Mluvili? Nu ano, válec mám doma. Nuže, zkusíme to. A cena? Pět tisíc dolarů. Jsem srozumněn. Hidgins odešel domů a přinesl sochařovi všecko: míru své man- želky, její podobiznu a —její hlas. Měl jej totiž na válci. Jednoho dne stáli spolu před fo- nografem a uložili do něho na vě- čnou památku t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

a Roxpo I na úllirti číslo 10ti., 114, 115., 05. a U);t. Čís. i.'. ... S132 Čís. 35 $ ..... 31 J Ř 8., . lají Flu I3-. Jan 20., 36. No. 32., Ští ost: Bryt. ' S C nedě' Nov na do' ho na byl mu nej sc l má' ítu vž. svo teč' pře 1 Na ch< cli to kls Utll lým ko\ bř sti, lož dý zt lič. po ži mi ir tě T. B' n ktí P' 63 +7 44 108 70 7« 152 121 75 42 65 53 102 47 179 21 ng 119 65 53 5« 210 192 17 85 ÓO 65 72 49 45 97 31 35- • 3®••■■ 37... 38... 39... 40... 41... 42... 43... 44... 45... 46 . . 47... 48... 49 - • 50... Si... 52... 53- •• 54- 55- • • 56... 57-• • 58... 59- •• 60. . 61. .. 62. .. 63... 64... 65. •• 66. .. 67... 68. .. 51 41 42 110 94 37 48 46 37 32 53 3i 70 43 52 21 ®5 63 24 44 26 29 25 17 20 21 15 H '4 23 12 4 8 3-. 4' S4000.00 1 5-. ®., 7; y cis. io.f 11., 49., 64. a 66. zasí- aíze 11a br. F. A. Kořcnka, M. O. La Grange; čís. 12., 15., 16. 17. a 65. na Jana t ml., Caldwell; čís. 18., ig. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 9. na br. Jos. Bobalíka, R. Knnis, čís. 28., 29.,30., 31...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

Obzor Hospodářský. Čtvrtletní zpráva vČasopis vřnoyaný rolnictví, zahrad- mctvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvČtvtm. Vychází 1, a 15, každého méslco, Předplatné ročnč 60 ctto. ZssfM fc<c ten předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obíor Hospodářský," Tin only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language J in the South. Advertising rates 011 application. Entered as second-class mattcr in the Hallettsville, Texas, post - oflice. Žádný spůsob pojišťováuí na ži- vot, ba ani proti ohni neb jiným nehodám, neštěstím a úrazům není starý. Je to vymoženost novověká, požadavek a zařízení pokročilé vzdělanosti. Poměry musely se pro to vyvinout a lidé vyspět. Spolčo- ván! muselo se státi možným, smy- sl pro vzájemnou výpomoc se pro- budit a duch lidský povznést nad staré předsudky o předurčených 0- sudech. Vidíme proto, že začátek ochranného pojišťování na život, v duchu vzájemném, vzal svůj počá- tek v zemi tou dobou politicky nej- pokroč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

* Nezdařená výměna. N'h|vsiiI Vlkloř .ftiiiota. "Lájoši, slezeš už z té pece?" "Jím slaninu". "Teď už jsi snědl, alou dolů." "Zapaluji si dýmku." "Ještě jsi si nezapálil?" "Ne, zase mi vyhaslo." "Az eli adadta, to již nesnesu. Od ráná civíš za pecí a neděláš nic, než si vymýšlíš vymluvy, abys nemusel nic dělat. Teď slezeš a půjdeš k Tisze na pole. Když ne, já ti pomohu. A za chvíli válel se již Gyermek Lájoš na zemi, svíjeje se pod mo- hutnými pažemi své ženy. Z rozbi- tí pipky jeho vznášel se vzhůru modravý kouř. "Ženo, to ti neodpustím," pravil Lájoš, vstávaje ze země. "Já jsem muž," dodal. "A neděláš nic," odsekla žena, "že se nestydíš." "Žena nemá tlouci muže, to si pamatuj. Ať toho nelituješ." A s těmito slovy, se vztýěenou hlavou vyšel ven. Nešel na pole, ale do krčmy. "Žena za mne pracuje, ale tluče mne, to není v pořádku. Spíš já bych měl tlouci ženu," uvažoval polohlasem. V krěmě seděl Kákonyi Gyula a pil z litrově láhve víno. "Lájoši, pojď ke .nně, popijeme si. Ale ty máš ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

čtvrtletní zpráva tajemníka Ú.N.V.,H.V.O.S. počínající 20. záři s končící SO. protluče 1110(1. Příjem. Celkem pojištěno od 20. září až do so. prosince za >69.078 majetku, z řehož připadá do pokladny í 345.39 Za změnu vysvědčení: JanSitta .30 Jan Utbiš 50 Terezie" Svobodová .Jo Jos. J. Holík .50 IgnácProkop .50 Alois Urbanec .50 Jos. L. Blinka .50 Na 20. rozpočet zaslali: Osada číslo 24 22 " 26 " 65 " 29 " 30 " 27 " 28 " 71 " 58 Na 19. rozpočet: Osada číslo 58 Jan Kovář Osada číslo 77 " 67 Jan Koppa abytek Pavel Důjka F. J. Votipka na 18., 19., 20., rozp Na 20. tozpočet zaslali: Osada čís. 21 " 25 " " 23 Alois Neskora, na 19. a 20. rozp Na 21. rozpočet zaslali: Osada číslo 74 " 66 " 73 " 68 " 79 " " 61 " 72 " 70 " 65 " 64 " 84 " 75 " 63 " 62 " 69 " 81 " 83 " 60 Na 19., 20., 21. rozp. zaslali: Aug. Richter Frank Haubelt Ed. Haubelt Tom.Janica L. Tesch Na 21. rozp. zaslali: Osada číslo 76 " 7' " 67 " 85 " 80 •34 3.06 2.18 2.66 1.64 >•43 1.72 •52 1.56 2.44 3'°5 .60 6.60 2.40 .50 •...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

ZÁRUKA. 2 5 5 9 £ S potěšením můžeme oznámit! veřejnosti, že jsme úplně a r v kažclé podrobnosti vyhověli požadavkům o čistých potravi- j m nách a lécích, tak že i na dále mohou Severovy vyhlášené léky Z V prodávány býti po celé Americe. y * Každý lék, vypravený z našeho závodu, jest opatřen na * V obalu potvrzením, že všem požadavkům zákona bylo vyho- y r věno. Toto potvrzení v originále nalézá se uloženo u vládního ^ I tajemníka zemědělství ve Washingtonu, D. C., jak stanoveno ^ s? Dotnáci vyděláváni kozí. "NO. JI OCV(jUili.J.XXXVď ÍJCinUUUlOUVi VV VV CtOJLAl-LAg, UWIiU, i-/. J til XV V paragrafem devátým řečeného národního zákona: C • t i t t t í t ■ t t t • t t 1005, -- GUARANTEED TJNDER THE FOOD AND DRUGS ACT, JUNE 30. 1906." V českém překladu to znamená: "Číslo 1005. -- Zaručeno dle zákona o potravinách a lécích ze dne 30. června, 1906. To znamená, že SEVEROVY RODINNÉ LÉKY nejsou nijak v přípravě porušeny ani nesprávně znamenány a že proto mohou býti jako spolehlivé a státně z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1907

Zaprnlimiti dojnic. Zaprahnutí krav ku konci jich období dojivosti nemělo by nikdy býti bráno na lehkou váhu, pak-li jedná se nám o zisk z krávy očeká- vaný i její zdraví. Na mnoha stat- cích jest snad až dosud zvykem, že kráva nechá se najednou zaprah Vosk a jeho čistění. Snad v ničem není taková nejas- nost, jako v tom co je čistý vosk. Voskúři a obchodníci vos\em by mohli vypravovali celé litanie o tom, jaké nesnáze méli s lidmi, kdýž vo<-k na prodej přinesli a jaké nouti, jakmile počne dávali méně j potom, k,|yj vosi( tavili. Nikdo si než dva kvarty mléka. Takov ýto spii sob nelze nikomu odporučiti, poně- vadž se ním i ty nejlepší dojnice kazí, nehledě ani k tomu, že jest krutým. Náhlé a trvalé přerušení dojení má všestranný škodlivý vliv na krávu, ktetáž po opětném otele- ní mnohem méně mléka dává nežli dříve, poněvadž mléčné žlázy a mlékojemy náhlým zaprahnutím poškozeny byly. Každá kráva před otelením má nejméně na čtyři a je- ště lépe na šest týdnu zaprahnouti, aby během ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x