ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne ä Stillahafsknsten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten ar spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 | Fierdedels år $0.65 Halft år 1.25 i Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " civiliserade verlden. Det var starkt, tänk om vi skulle våga oss på ett litet försök. Han vinkade åt en kypare och beställde med allvarlig min Öla^is kroppkakor. Kyparen såg ganska betänksam ut och begaf sig för upplysnings vinnande "t I köksdepartementet. Der hölls tydligen en viktigs-o rådplägning, ty det dröjr i god stund, innan han 'koi t >>aka till sin tålmodigt \ . ide gäst. Men då fällde har också följande utslag: .. Visserligen hör icke Öland l il den civiliserade verlden, men ,- *rn skall i alla fall ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

UNDERSÖKNING FRITT Jag erbjuder icke blott fri rådfrågning oeli råd utan i hvarje fall der jag rådfrågas gör jag en noggrann undersökning och leninar diagnos alldeles fritt. Ingen lidande man skulle uraktlåta detta tillfälle att höra en skicklig läkare rörande sitt tillstånd. Om ni icke är i tillfälle att besöka mig så skrif efter Diagnosis Chart. Mitt kontor hålles öppet hela dagen fråu g 1. m. till g c. m. .och söndagar från io till i. DR. MILES & CO., 1603 Fillmore St, hörnet af Geary, San Francisco. BLEKA QVINNOR * LIDANDE MÖDRAR SJUKLIGA FLICKOR. Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antin gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet o«n de farliga följder som sjukdomen medför. Enär Varicocele hindrar Cirkulationen och aflägsnandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg kan nödvändigheten af en hastig och säk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt Svensk Restaurant. Öolores Bakefy and liuneh ^oom 16th Street, nära Dolores, San Fran (Dolores Märket.) Första klassens matlagning. Mrs. L. White. SUNDQUIST & SHEEHAN Skräddare. S62 Ellis St., nära Van Ness San Francisco/ * Telefon Franklin 2124 Telefon West 4581 Schoettler & Larson Skräddare och Importörer 1559 ELLIS ST., Nära Fillmore Street. Sax Francisco. o < Ärlig NettoöfverskottTillgångar öfveSan Franciscos fHar betalt HAL1785 TURK STKESänd Kontor: 350 2110 Fillmore Vi baka vårt C. F. 1'RirST Dubletter kunFörstoringar i F. A. IIjEETE 1304 Post SHar öppnat ger sina kunder ställning och ni WM. ROEHR. N. W. hörnet a26 5th SDR. P. HÅfritt och alltid psvullnader, bräligt och synnerSändes med Salubrin 50 Ceratory, Or. Agent för / * i -»-< • > r ROYAL INSURANCE COMPANY OF LIVERPOLO, ENG...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

$800,000 $350,000 Ett besök i vårt kontor är alltid välkommet. 350 fartyg j$amburg-Jtmericcm. 52 olika linier. -HAMBURG NEW YORK LONDON PARIS— Två afseglingar hvarje vecka med dubbel propel ler-expressångarne _• Dld- Deutschland, Rekord, 5 dag. 7 tim. 38 min. 37,500 hästkrafter. Amerika (»>•) och Kaiscrin Auguste Victoria (»>•> tredje klass samt en ny klass "Intermediate" till lägsta priser. BliPtiPigta priser. Blueciier, Pretoria, Patricia, Pennsylvania, Graf Waldersee, E!c, llki130- , alla omkring 13,000 tons g bökFör närmare npplysning besök: HambuFc^AmeFiean Liine 908 Mk- ^- 908 Market St, San Francisco. A- , Francisco. eller deras, Agenter HALVOR JACOBSEN, 1785 Turk St., San Francisco, Cal. KAHN & HEISE, 2 Van Ness Ave. Ticket Office San Francisco. Agenter för alla ångbåtsbolag. Lägsta priser till 02h från Europa. Specielt pris, 76,25 endast, för Mars ocli April från alla skandinaviska hamnar. Chäs Leeake, agt, Ämnar Ni r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

1112 BR0ADWY, OAKLAND. OAKLAND. — Handelskammaren i Oakland har lofvat att mottaga sångarförbundets medlemmar på ett storartad! sätt "Oakland-dagen"- , hvilken antagligen blir fredagen den 26 juli. En tur å extratåg från Oakland till Berkeley, besök å universitetet, resa till Piedmont, der lunch serveras fritt till sångarne, derifrån en tur till Fruitvale, San Leandro, Havwards, Alameda och tillbaka till Oakland. Ivn af de trefligaste utflykter som kunde anordnas och som alla komma att få nöje utaf. Stor kredit tillfaller,Såugsällskapets ordf. mr C. T. Peterson för detta liberala anbud. — Juveleraren Jenkins har blifvit utesluten ur First Presbyterian Church för det han nedsatt dr G. E. Brinckerhoffs karaktär och rykte genom lögnaktiga beskyllningar. Begge voro trustees inom kyrkan. — W. H. Barber från trakten af Fresno har anmodat polisen att bistå honom vid sökandet efter sin hustru som försvunnit, lemnande mannen och sju barn. Han tror att hon sökt anställning vid någon teater. H...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

SJUKA MAN domsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njnr-, blås- och svaghetssjukdomar, sy. gleet, gonorrhea och andra svårare sjukdomar ådragna sedan lang tid tillbaka? ehandlade enligt de gamla metoderna bofas icke dessa utan bli kroniska och or- / af hemliga sjvkdomar hos män erfordrar större erfarenhet och fullständigare anlige läkaren eger till sitt förfogande? xaminerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anses E SPECIALISTER FÖR MÄN. -•- •- • \s(* - sas» *:>; ■- _..** ^sm *#<91 ai • > ' eller publicera våra porträtter, men vi tillförsäkra eder att vårt anseför ärlighet och skicklighet kan icke bortdisputeras. Det är génom vår ouppfvlda löften. der vi hafva åstadkommit bot när ts är vår bästa rekommendation. För att göra eder sjélf rättvisa, hvarför skulle ni blifva svindlad eller bestulen af dem som annonsera billig bot, anatomiska museer, elektriska bälten och annan humbug. Våra kontor äro välbeläg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

Vestkusten den 11 April 1907. 7. Senator Cla ver ing och lians dotter. Af i FOXCROFT DAVIS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) — Det är då verkligen skada, att ni Inte gör det, én sådan kvinna som ni är! Mrs. Thorndyke är också en förtjusande kvinna, men Inte så förtjusande som* ni. Och jag gör sannerligen anspråk på att anses bra ädelmodig, om jag lofprisar både Mrs. Thorndyke och hennes man, ty hon vill inte veta af mig eller någon annan af min familj, undantagandes min andra dotter, Anne. Och hvad Thorndyke angår, så, ehuru han inte hetsar de der hundarna på mig, som skälla efter mig fpr att drifva mig ut ur senaten, så visar han dem likväl helt lugnt spåret, der de skola angripa mig. Och ändå svär jag på att jag beundrar Thorndyke, eller snarare jag beundrar hans uppfostran och bildning, som gjort honom till hvad lian är! Åh! om jag had« haft, den uppfostran — en gentleman till far, en lady till mor, bekantskaper och umgänge med söner till gen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 April 1907

HENRY JOHNSON £ SON IMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla xoda matvaror. 12 MARSHAL»!* SQUARE, ch Market Sts. (Förut i uo. 1045 Howard St., mellan 6th och 7th) MRHQR, Midtemot 8th och Market Sts. San Francisco. (Föi ,^AN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBRNEZKR-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io-f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telvefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Nya avslöjanden. Fred Hilbert, delegare j den nu upplösta whiskyfirman Hilbert Bros., vittnade inför Grandjuryn i måndags och upplyste om att han varit i kompanjonskap med borgmästaren i slotmaskinaffären, hvilken påstås ha varit olaglig, men ändå tillåtits fortgå under jan. och febr. i fjol. Borgmästaren vetobelade sekr. Keanes afsked, men supervisors komma att fullborda sitt uppsåt och afskeda honom nästa månd. igen. Hög...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal di count on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX, OLSSON, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvatje torsdag. Vkstkusten Hr spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Fjerdedels år $0.65 I Ktt år till Sverige 2.50 Helt år ...$2.00 Halft år 1.25 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

blir botad DR. MILES Framstående specialist. Jag har behandlat så många fall att jag vet precis hvad jag kan göra ocli jag lofvar aldrig eller försöker för mycket. Jag mottager intet fall der jag tviflar om min förmåga att bota och resultaten stämma alltid öfverens med de löften jag gifvit. ! Följande äro somliga af de sjukdomar jag botar jemte orsakerna hvarför min kur ' är säker. Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antin gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet om de farliga följder som sjukdomen medför. Enär Varicocele hindrar cirkulationen och aflägsuandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg kan nödvändigheten af en hastig och säker bot icke nog framhållas. Jag botar varicocele genom en absolut smärtfri behandling på en vecka. Denna kur är varaktig och åstadkouimes utan bruk af knif, bandager eller bränning. I in...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

'SCANDINAVIAN DEPARTMENT, Auditorium Building Spokane, Wash. Canadian Government Office. Har NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? GRÄUSTÄRK. AF GEORGE BARR McCUTCHEON. COPYRIGHT 1901 BY HEX. Nu tvekade ej Grenfall längre, ty han insåg att något måste göras och det ögonblickligen. Sedan han helt tyst stängt dörren gick han något längre fram 1 rummet och framstötte derpå i halft hviskande ton denna oroande hotelse: — Om ni uppger ett ljud, madame, så skall jag döda er. Var lugn och låt mig förklara hvarför jag är här. Han väntade att hon skulle ropa på hjelp och glömde att hon måhända ej kunde förstå honom — han hade talat engelska. Men hon gjorde det ej utan sade i stället med låg, osäker röst på engelska: — Ni finner mina smycken på mitt toalettoord. Tag dem och gå härifrån. Ni vill säkert ej göra mig något ondt? — Jag är ej här för att göra er något ondt, utan för att rädda er prinsessa, hviskade han som försiktigt närmat sig hennes säng, hvilken han, då hans ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

4. Vestkusten den 18 April 1907. EN SVENSK YNGLING, som önska lära sig boktryckeriyrket kan nu erhålla plats å "Vestkustens" tryckeri. 2310 Folsom, när. 19th st. Mrs Larson. Högaktningsfullt. Manskören SVEA. Kompanjon. H. Brunell, ledare. En svensk man med kapital och mångårig erfarenhet här i landet, önskar ingå som kampanjon med man eller kvinna, i stad eller på landet, i något stabilt affärsföretag. Svar märkt "Lönande affär" adresseras Vestkustens kontor, 30 Sharon st. San Francisco. RUM ATT HYRA. 3 stora soliga frontrum för "light housekeeping"- . Observera! ATT HYRA Ett snyggt rum, passande för två ungkarlar, kan nu erhållas i 320 A Noest., nära Market. Svensk familj* Ärade herrar sångare som intressera sig för sång, och önska ingå för att blifva medlemmar utåt nedan nämnda sångförening äro hjertligt välkomna till våra öfningar hvarje tisdagsdagskväll kl. 8 i M. E. Church, Howard street, mellan 8 och 9 st., San Francisco. ERICHSEN & GROVE OLSON'S MARKET, 1192 Marke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

O. E. HOTLE & CO., 1112 BR0ADWY, OAKLAND. OAKLAND. — Polismannen Michael Fenton slog sig lös härom dagen och började affyra sin revolver ute vid 22d och San Pablo ave. Han hade tagit sig några glas lör mycket och tyckte att det såg för fredligt ut i trakten. Slutligen anlände kapten Peterson i automobil samt polisen Green och lyckades arrestera Fenton. Denne, som hittills visat sig vara en duglig polis, har endast tjenstgjort ett halfår. En sönderskjuten fönsterruta i ett apotek var den enda skada som vållades af Fentons affyrade revolverkulor. — Handelskammaren håller stor mottagning nästa onsdag, årsdagen af den nya lokalens öppnande. Den i maj gifves stor bankett i Idora park, i hvilken i ooo personer tros komma att laga del. — Stadsrådet planerar en tillökning i vattentillgången för Oakland. En dam uttöres å Clancys ranch, hvilken när den blir lärdig kommer att bilda en reservoar 160 fot djup och af 5 mils längd. Denna reservoar kommer nära nog att fördubbla Oaklands...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

6. Vestkusten den 18 April 1907. NORGE. < Konsul Pirssons gruf koncessioner, Det förljudes att regeringen står splittrad i frågan om koncession på Röstvangengruffältet åt konsul Persson och att justitieminister Bothner, som är emot koncessionen, ämnar göra saken till en kaljinettsfråga. Han hai principiellt understöd af arbetsminister Lehmkuhl och försvarsminiartei Olsson. Eilif Petersen utställer för närvarande i Konstföreningen i Kristiania en stor bildserie, "Gujamars sång" med motiv från den gammalfranska dikten med samma namn. De fjorton taflorna berömmas af direktör Thiis i "Verdens Gang" såsom sällsynt intagande och helgjutna. östråt. Egaren af den historiskt bekanta egendomen "östråt" i Trondjjems amt, godsegaren J. Heftye, afled d. 10 Mars i Trondhjem. Den nuvarande östråtbyggnaden uppfördes 1655—1656 af Ove Bjelke, men tornet och den inbygda kyrkan äro vida äldre, säkert från den i dikten förhärligade fru Inger Ottosdotters tid. "Aftenposten" tar ifrigt till...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

E. c. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, New York. 140 W. 34th Street, Prenumerera pa "Vestkusten" Senator Clayering och hans dotter. Af FOXCROFT DAVIS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) Baskervllle befann sig 1 en ganska kinkig belägenhet. Han hade gått alltför långt 1 en riktning emot senator Clavering för att kunna gå tillbaka, och hans hjerta, hans böjelse hade fört honom alltför långt 1 en annan riktning. ^Jan började Inse, att han var så allvarsamt fäst vid Anne Clavering, att det för honom leké fanns en tanke på att han skulle kunna afstå från henne och draga sig tillbaka. Svaga karakterer kunna stanna på halfva vägen, dä det är fråga om att vinna den älskade under försvårande omständigheter; Baskervllle hörde icke till dem. Han kunde aldrig göra halt. Mrs. Luttrell studerade Baskerville noga, der hon satt och betraktade honom. Hon var 1 grund och botten en lcänslomenniska, och hon höll ännu mer af honom för hvad hon fyrstod att han nu ämnade göra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 April 1907

8. Vestkusten den 18 April 1907. 1 MN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBKNEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, 4©*" Kan träffas hvarie dag Kl. 9—10 f. m. Distriktsadvokaten Langdon ämnar nu närmare undersöka huru det egentligen förhåller sig med det nya "tenderloin" utmed Golden Gate ave. Poliskaptenen Mooney har flera gånger arresterat både män och kvinnor i detta distrikt, men de hafva vanligtvis frigifvits af "brist på bevis"- . Distriktadvokaten lär nu genom sina egna detektiver ha samlat bevismaterial och ämnar skrida till ett utrotningskrig mot flera illa beryktade platser der i trakten och äfven framlägga saken för grandjuryn. En storartad begrafning egde i söndags ruin då lemningarne af förre brandchefen Dennis T. Sullivan fördes till den sista hvilan. So...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

Aktenska psskilsmessornas mångfald. Det synes för närvarande som om folket i Förenta Staterna ingår äktenskap endast för att skiljas. Äkténskapsskilsmessornas antal har de sista åren varit ovanligt stort, men ökas det En kallblodig sjelfmördare. Thomas Olson, Capron, 111. begick sjelf mord nyl. Han sköt sig på jernvägsstationen i många menniskors åsyn. Vid kdkgniskors åsyn. Vid polisunderoaktadt fortfarande. Hvar ansökningen förklarade enkan att nan mmut mlemnas nu en ansö- mannen på sista tiden druckit kan 9m skilsmessa, och hvartred- alldeles ohäjdadt och lemnadt faje minut beviljas en sådan. miljen så godt som vind för våg. ft' hddi- UTLANDET. Sverige. I den stora internationella flottrevy en 1 James icwn i sommar skola äfven två japansKa kryssare, "Tschitose" och "Sutsuja"- , deltaga. Från Jamestown anträda de båda kryssarna under vice amiral Ellons öfverbefäl en färd till de europeiska farvattnen. Meningen är, att de i juli skola inträffa i den tyska sjöhamnen Wilhelmshaven och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O en af oss utgifven boK på 48 sidor, orahandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder <>. ». v.; den borde läsas af hvarje mig man. Sändes trltt I förseglat omslag till hvar och en som på ett postkort eller I bref Insänder sin adress till ON. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL MAN Chas. F. O'Brien & Go. 1107 POST ST., nära Polk Telefon Franklin 2475. J. W. LAWSON, Manager. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG , E, N. ROSENBERG CO., Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. J O G CO.,Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. J CDr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. O ar den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska och j privata sjukdomar till specialitet samt brefvexiar.med svenska patienter på deras eget språk. Pih Privata och nervösa sjukdomar, förorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förfärliga följder, såsom förslappning, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

20 MONTGOMERY STREET. GRÄUSTÄRK. AF GEORGE BARR McCUTCHEON. COPYRIGHT lgoi BY HERXI. Det föll eig mycket svårt för Grenfall att sätta sig in i en situation, som var så olik allt hvad han förut tänkt sig, trots Harrys ständiga påminnelser om de händelser som gifvit upphof till att de befunno sig i det furstli-| ga slottet. Deras lunch serverades dem i det rum, hvari de befuno sig, alldenstund doktorn förklarat att Grenfall ej borde lemna detta förrän han blifvit något starkare. Det skulle, hade doktorn tillika förklarat, dröja några dagar innan han åter helt blefve sig sjelf igen. Grefven och grefvinnan Halfort kojiimo in till honom allt emellanåt för att prata bort en stund och Harry gjorde allt för att muntra upp honom, men han kände sig icke förty mycket nedslagen och retlig, ja till och med 1 olycklig. Orsaken till hans nedslagenhet visade sig endast i hans glädje öfver det sätt, hvarpå den förjagades. Han lås just då utsträckt på divanen, stirrande ut genom fönstret och med hjer...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 April 1907

BAST AF ALLA HUSMEDICINER är ^SALUBRIN t* DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskadör, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd.- ' Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, '- 30 Sharon st., San Francisco. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvoflje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris : Ett år $2.00 fett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x