ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

V pátek, dne 19. listopadu 1937. Čechoslovák ŽIVOT A CESTY KRIŠTOFA KOLUMBA Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. ,.ásot nad timto velikým objevem neobmezoval se na Španělsko; celý vzdělaný svět naplněn jest obdivem' a potěšením. Každý radoval se z to- ho jako z událo.ti, která i pro něj více neb méně jest důležitá, otevřev- ši nové a neobmezené pole pátrávo- sti a podniku. Mužové vysoce učení prolévali slze radosti; ti pak, kteří byli obraznosti vřelejší, hověli si v nejpřilišnéjších a nejrozkošnějších snech. Nicméně při vší té vítězoslá- vě nikdo neznal pravé důležitosti to- ho odkrytu. Vůbec přijato jest do- mnění Kolumbovo, že Kuba jest po- slední konec pevniny asiatské, blíz- ké pak ostrovy že leží v mořích in- dických. Proto nazvány jsou Západ- ní Indií, a poněvadž nově odkrytá krajina zdála se býti daleko a ne- konečně rozlehlá, obdržela význam- né jméno Nového světa. IILAVA XVI. Dělicí bulla papežská. — Přípravy k nové cestě výzpytní. (1493.) V této své radosti n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. listopadu 1937. Z města a okresu. Westští Trojani se zadrželi ve footballové hře proti četě z McGre- 1 ' *>„ c 7- • sor ve čtvrtek minulého týdne, kdy a un ferdmand Genzer> Panl vyhráli 25 body ku 14. To jest popr- Anna Hradecna se synem Rudcl- > cq westska četa porazila McGre. íem, všichni od Oklahoma City, do- za mnoho posiednich roků, snad je i sem k návštěvě příbuzných. Pí. za (ivanáct. Letos tím méně se oče- radecna zajela z West ještě do jjávalo, ze Trojani zvítězí nad Mc- ameion navštíviti svoji sestru. Gregor, poněvadž utržili porážku od w NA PRODEJ Delco elektrické čet, které McGregor porazilo. Všich- osvětlení za velice mírnou cenu.; ni hráči westští se zadrželi zname- Hlaste se u: Rev. Geo. J. Duda, nitě, a Gambell prorážel nepřátel- Tours, Texas. (42-43)! ské linie pako zuřivý, vzdor všem . • ; překážkám. Dnes, v pátek, westští PODĚKOVÁNÍ. hrají proti Volley Mills ve Valley Přejeme si zde podékovati všem kde by měli zvítěziti. našiij...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

: r V pát-ek, dne 26. listopadu 1937. ftgCHQSLOVAK MOC PRESIDENTA SPOJENÝCH STÁTŮ. President Spoj. Států pravděpo- dobné používá více moci svého úřa- du přímo i nepřímo, než kterákoli jiná hlava vlády, mimo několika diktátorů v Evropé, kteří suspendo- vali všechny populární a parlamen- támí íormy vlády. Moc našeho pre- sidenta se rovná králi Velké Brita- nie a jeho předsedy ministerstva dohromady. Ku porovnání s presi- dentem Francie náš nynější úřed- ník má více moci. Základna moci našeho presiden- ta spočívá v konstituci. Moc presi- denta byla postupem let rozšiřová- na. Výkonný úředník s talentem roz- hodnosti a silné vůle může použiti více moci, nežli president nerozhod- ný se slabou vůlí. Je-li president schopný a silný vůdce, on najde vět- ší potřebu k užití své autority, nežli úřad presidenta v malém člověku. V dřívějších dobách některý pre-; sident používal jen částečné své mo-j ci. Dnes, kdo čtou konstituci bez šir-! šího rozmyslu, dívají se na presi- denta s nevolí, k vůli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

tmám Čechoslovák V pátek, dne 16. listopadu 1937 Houstonské Kapitolky Tak už máme posvícení tu, míním tím ovšem to americké. Ve staré vla- sti bylo téch posvícení celá halda, tu v onom, podruhé v jiném místé. Na místě krocana byla tam posví- cenským ptákem dobrá, šiškami vy- krmená husa, někdy také však jen na poli vykrmená. To podle ceny, jak si to kdo mohl dovoliti. Ať ta ková, či onaká, chutnala dobře, by- ly pochoutkou bohatších i chud- ších, alespoň v Praze, neboť přišly skoro laciněji nežli maso vepřové. K tomu Ještě přibyly ku posvícen- skému obědu koláče aneb buchty. Posvícenská éra pak končila pěknou hodinkou v pondělí. Na venkově se více těšili na posvícení jak ve vel- kém městě, jako příkladné v Praze, na venkově měli to vyražení jednou za čas, v městech pak o zábavu nou- ze nebylo. Někdy se stávalo, že tako- vá posvícenská muzika, vlastně ta taneční zábava končila pračkou, ně- kdy i krvavou a finále bylo u sou- du, většinou ovšem na venkově. Byl to politování hodný zjev,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

saassl V pátek, dne 26. listopadu 1937. CECH' osLovks NAŠE POŠTA Dallas, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! Také se osméluji napsat néco do Čechoslováka, ale odpusťte že píši tužkou neb inkoustu nemám, proto- že jsem špatný písař, tak ho ani ne- kupuju. To je nyní zima, že? Teplo- měr nemáme abychom věděli, jak je moc zima. Prosím, buďte tak laska- ví a pošlite nám jeden. Pořád jsme čekali že nám jeden pošlete. My jame doplatili na Čechoslováka 10. října na ten Český den. Musím se zeptat p. Vytopila, kolik těch zemá- ků "narejzoval" nebo nakopal. Já jsem též sadila. Napřed nevzešly, když bylo sucho a jak zapršelo, tak vylezly a vyrostly žábě po kolena a teď si je zima snědla. Pan Vytopil že chce přestat psát, podávat zprá- vy do Enniského Věstníku. Jen piš- te, my vždycky rádi čteme. Jak při- jdou noviny Čechoslovák, tak můj starý skoro vždy chce první, abych četla Vaše zprávy. Co se stalo se zpravodajem z Marak, J. S., že nic nepíše. Také jsem ráda četla Vaše zprá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

čechoslovák V pátek, dne 26. listopadu 1937. #; r. i' \ H * í ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by CTCH08L<0VAK PUBI.ISH. CO. West, Texas. OFF1CERS: Ang. J. Moriss, President fot. p. Holásek, Sec*y-Treas. D IRE C TORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. 1. Čoček, J. a. Urbanovsky. Jos. Pavlíček Bed&ktor—Aug. J. Morris—Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Dtuy oznámek sděli se na požádáni. Advertlsing rates on appltcatlon. fcADNĚ osobni útoky a dopisy u- ráilivého obsahu se neuvefejní. Kontrola úrody bavlny, zvýšená nroH-ť-p dobytka, drůbeže a všeho, " co v "domácnosti lze spotřebiti — to jest jediná cesta k zajištěni kýžene prosperity let příštích. • • Tokio oznamuje, že v nevyhláše- né čínsko-japonské válce padlo cel- kem 16,028 Japonců a 145,470 Čí- ňanů. Celkové čínské oběti čítají asi 554,000 mužů. To není tak zlé. V Americe se skorém tolik usmrtí au- tomobily. • * V pondělí místopresident John Nance Garner oslavil své 69 leté narozenin...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

V pátek, dne 26. listopadu 1937. ČECHOSLOVÁK Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okoli laskavě oznamte jemu. NAŠE VÝROČNÍ VOLBY V NAŠICH SPOLCÍCH. Při našich výročnich schůzích v měsici prosinci věnujme trochu ví- ce přemýšlení, abychom v těch schůzích vykonali svoji práci dobře, abychom se zdokonalili a abychom zvolili činovníky takové, kteří bu- dou zastávati svoji práci ku prospě- chu svého spolku a ne ku brzdění. Takový spolkový úředník nemá bý- ti spokojen jen s tím svým zvolením a více nic. Práce se musí ukázati za ním v úřadě. Slyšíme často, že jest mnoho povolaných, ale málo vyvo- lených, a proto záleží na tom vyvo- leným, aby ukázal, že se nenechal do úřadu zvoliti svými spolučleny jen na parádu. Jest pravda, jak zni staré pořekadlo, že do každého ryb nika je třeba dáti štiku, aby kapři se nezavrtali do bláta a nezhnili Proto tito úředníci maji a musí býti těmito štikami, všichni, jeden vedle druhého, nemá-li spolek začíti hni- ti. Na co jsou v těch spolc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

Čechoslovák V nátek, dne 16. listopadu 1937 Z MÝCH PAMĚTÍ. Jos. Shipula. Vzhůru bratři kamarádi zoufat sobě nesmíme; že my svoje mladá léta na vojně strávit musíme. [:Tři léta jest doba dlouhá, ale věčně netrvá; ten, který má holku doma, zůstane-li mu věrna?;] ky příležitost vidět ty polské o- ho něco bývalo v čas války. Když bránce. K našemu regimentu jich j jsme je dostali do kasárenského bylo posláno jen přes šest hlav, | dvora, brána se zavřela a holoub- ale to byla patálie. Dostali jsme ci byli v kleci. A hned začala pro- rozkaz od každé kumpanie, 6 mužů cedura. Všichni holiči u regimentu ! jiti na štacion čili stanici, že tam! museli vyrukovati s nůžkami a hře- přibude transport rekrutů z Haliče beny ,v koupelně bylo již dosti hor- a Bukoviny. To se ví, já byl taky ké vcdy a ostatní mužstvo, co ne- zvědav, jak ti polští chlapi vypada- bylo jinak zaměstnáno, bylo na dvo- jí, neb Poláci byli tehdy rozděleni ru u všech pumpí, vyzbrojeni rýžo- mezi Německo, Rusko a Rakousko, vými ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

.<«W ^^*r*y ' V pátek, dne 26. listopadu 1987. nBCHUBMJVA* DOPRAVA V SSSR. Staré Rusko bylo zemí ohromných vzdálenosti, ale mizerných komuni- kačních prostředků. V normálních dobách byl nedostatek dopravy váž- nou překážkou, v kritických ná- rodní tragedii. Ve světové válce ce- lé armády stály bezradně v poli, zatím co železniční spoje byly za- plněny střelivem a zásobami. V do- bách neúrody miliony umíraly hla- dem, zatím co r.a Sibiři hnily celé hory obilí. Jarní tání a deště pra- videlné proměňovaly cesty v moře bláta, oddělujíce od světa 100.000 osad. Všechna tato zla ještě zvýšila ob- čanská válka, která se odehrávala hlavně podél železničních tratí a ničila je. Přes 7600 mostů bylo vy- hozeno do povětří a 150.000 km te- legrafníuh drátů staháno. Syrové dřevo pod kotly zničilo lokomoti- vy. Víc než polovina tratí a polo- vina vagonů byla vyřazena z pro- vozu. Jen na řece Kamé bylo spá- leno a potopeno na 300 parníků. Ntkolik desítek letadel bylo tak špatné konstrukce, že se ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 November 1937

Čechoslovák V pátek, dne 26. listopadu 1937. h il v I f íi NEVIDITELNÝ KOUft. —— ri*W Max Seydewltz a Kurt Doberer. Autoři článku sebrali všechny do- sažitelné zprávy o nových válečných prostředcích a výsledek svých prací uveřejni v knize pod názvem "Pa- prsky smrti a jiné válečné zbrané". Jednou z nejzajímavějších kapitol této knihy je dolejší článek. Poněvadž v příští válce bude jed- nou z nejdůležitějších zbraní leta- dlo, šířící smrt a zkázu, zaujímá o- tázka účinné protiletecké obrany přední-místo v branném programu států. Ve světové válce užil italský gene- rální štáb v obrané Benátek, cíle u- stavičných rakouských leteckých náletů, po prvé vzdušných zásek. Při každém leteckém útoku byly vy- puštěny nad město balony s drátě- nými mřížemi. Rakušané se zprvu smáli tomuto prý středověkému a ti- těrnému pokusu. Když se však prv- ní stroje zapletly v kličkách kovo- vých drátů, jak mouchy v pavučině a bezmocně padaly k zemí, začalo se těchto kovových síti užívat na všech frontách. M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku Do staré vlasti ... ... $2.00 ... $1.00 ... $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adre/u: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. Er I\ví\V > x ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- „-„lav 12—30 ždý měl vědétL Pulur V«l« ^ ^ ^ bude si československý lid v Te- xasu uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO <No. 49.) Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at the_p«jtj>fficc at West, Texas, rnider the Act oř March 3, 1879. 3. PROSINCE (DEC.) 1937. Dvéře do Cíny musí býti otevřeny Wa hington, 29. listop. — Státní odbor dnes požadoval, by Japonsko mluvilo nejdříve se Spoj. Státy, než- li změní dosavadní námořní celní službu v Číně. Krok tento byl učiněn dnes, jak oznámil tajemník Hull, když dochá- zely zprávy, že Japonsko hodlá za- baviti kontrolu celních úřadů. Podobné zakročení yydala Velká Britanie. Obě země podaly poža...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 3. prosince 1917. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MAREE KIZLINKOVÁ "Pro Helenu to na štěstí nebude tak zlé," řekl pomalu Stána. "Oženíš se s ní a nemusí se otce o nic doproso- vat. Tatínek vám i bytové zařízení koupi, bude-li nej- hůř. Už o tom mluvil, protože jsme s tím počítali, ze se mlynář asi bude chtít oženiti. Tatínek má Helenu ra — a ona si to zaslouží. Budeš mít hodnou ženu, Ivane. Važ si jí—." ... Ivan se posadil ke stolu proti bratrovi, ale zdálo se, že je to hrozně nepohodlné misto, protože pri Stano- vých slovech neklidné poposedával. "Hm — nikdo není tak dokonalý, aby byl bez chyb, milý Stáno!" řekl nejisté. "Helena má take sve chyby— Nemohl však domluviti, protože ho prerusil bratrův prudký výkřik: "Helena že má chyby?!" Které?! Ivan se zarazil. „ , . Bylo vskutku nesnadné vzpominati si na Heleniny špatné vlastnosti. , "Je umíněná a vzdorovitá a ma o sobe prilis vysoké představy." . "To není pravda!" zvolal Stána. "Vis docela dobré, ze Jí křivdí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

■"# I • J_ v pátek, dne 3. prosince 1937. ČECHOSLOVÁK VŠELICOS chloubě sloužit. Rev. Jos. Bartoň, H. E. Beseda a Jos. Hegar budou přítomni. Tento týden mají konvenci Texas Editorial Association v Corpus Chri- sti. Také vzdali čest 85 letému spo- luzakladateli Corpus Christi Cal- Nékomu se pekány vyplácí. -!ler' Mr Eli Merrimanovi a neúnav- Shanks Carpenter, Ysleta, El Paso ^u pracovníku o vétsi Corpu, F. J. M. 1938 Ford V-8 Standard Tudor Sedan Christi. Povolení na stavby v Corpus Chri- sti dostouplo sumu $3,000,000, za tento rok. . . , . , Ta sakulinská zima letos nešpá- v4Tí,h.TiA?Srm°u v <á le*""írkM ze jeno b aKru peKanu mu pri na 3g y sobctu rá se ukázal nese vetsi užitek, nežli druhých .. . . .. , , . . . • . I - . . , na vode led, škodu ale doposud, na 100 akru v jeho farmě. Toto bude v Co., prodal za $110 pekánů z jed- noho stromu, po 25c libru. Strom ten byl zasazen roku 1913 a je druhu James, přináší úrodu každý rok. čtvrtý rok z desíti, kdy se mu po- dobný rekord vydař...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

•as* i*ECH06L0VAg ť ASIE POTŘEBUJE SPOLUPRÁCE. C. F Strickland ve "Far Eastem Review", Šanghaj. Když jsem asi před pětadvaceti vydělává, více utrácí, více si půj- čuje. Mravní revoluce je stejně prudká, třeba se nedá tak snadno měřit. Mladí Arabové se dávají svésti e- vropským oděvem a literaturou, la- lety tábořil u malé vesnice v se- hůdkami a pohodlím. Nekonsumují věrni Indii, přišel mě z ní navšti- méně kávy než jejich otcové, ale ví- vlt pensista indické armády. Byl to ce cigaret a jistě více alkoholu. Me- veselý a společenský muž, který se; šita ustopila biogaíům a práce na snad pro tyto vlastnosti na vojně ni-1 polích debatám v kavárně. Tím však kam nedostal, ale přes to věděl, co nechci pomlouvat mladou generaci, má dělat. Když odešel z vojenské Touží právem po lepším životě a služby, investoval všechny svoje ú- po skutečně službě vlasti. Ale po- spory do nejlepšího gramofonu, ja- strádají správného pojmu o tom, ký mohl sehnat, a přivezl jej s se- j jak sloužit. Politika a p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

V pátek, dne 3. prosince 1937. CBCT(^v VM_ Týden v divočině. Loňský lov jelenů se mě tak zalí- bil, že letos již s nedočkavostí očeká- val jsem 16. listopadu, kdy se opét otevře sezona k honbě vysoké zvěre. Ne snad jen proto, abych skolil ne- vinného paroháče, ale více k vůli sportu a životu v divoké přírodě, kde se dostává člověku osvěžení, dobrého tělocviku a čerstvého vzduchu. Letos, jak jsem se zmínil minulé- ho týdne, opět naše stejná partie, moje maličkost, Frank J. Hlavatý, Jim Mašek a W. A. Zátopek, vyko- nali jsme honební výpravu opět na stejné místo, asi 28 mil severozápad- ně od Hondo, v Medina okresu. Při- brali jsme s sebou tentokráte Wen- del Montgomeryho, na pomoc udr- žovati naše tábořiště v pořádku a částečně ke kuchaření, ale 1 on měl z toho užitek ten samý jako my o- statní. Mnozí čtenáři, kteří si pamatují na to, jak jsem minulého roku za- bloudil, jistě očekávali, že jsem letos opět prožil stejnou zkušenost, ale mýlí se ve svém domění. Letos jsem nezabloudil, po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

rucHOSLOVAK, _V_pátek^dne 3. prpslnce 1937. ČECHOSLOVÁK and WESTSKÉ noviny Publlshed every Friday by CJECHOSLOVAK PUBLISH. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jat. F. Holásek, Sec'y-Treaa. directors: J. Morris, Jos. F. Holásek, Čoček, J. a. Urbanovsky, Jos. Pavliček Ve stínu spánku zrají plány a zá- red opět chce jiné daně, ale nwhce i Tajemník války Woodring ozna- méry, pamět přede své sítě, boly se aby se šetřilo ve vládě. Proto oba mil presidentu Rooseveltovi, ze na- hojí, myšlenky rostou. Zahradní- patři již do starého haraburdí a mě- še armáda "jest mnohem vykonněj- kem kovářem i lékařem je spánek; li bychom zkusiti jiného ší, nežli byla kdykoliv v casu míru , pěstuje květy touhy, ková pancíř ale že poměrné k cizím mocnostem proti nebezpečím zdrávi, vaří šťá- Texassti vydavatelé časopisů kte- jest "slabší", nežli byla pred rokem. ! vy které hojí a uzdravují. - Tři vě- " meli schůzi v Dallas v pondělí, příčina toho jest, že většina jiných chrání člověka před zou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

V pátek, dne 3. prosince 1937. ČECHOSLOVÁK vládu vykonal. Kdyby tak prozradil nékteré ty podlé rozkazy, které od bolševických vůdců obdržel, a vy- konal, ať to stálo krve sebe více, bylo by to znamenalo záhubu pro Lenina a jiné vůdce. Dále, tento georgianský "Kinto", byl schopen jakékoliv msty, a měl k ruce vždy množství sobě rovných chlapíků, kteří by ani v nejmenším neváha- li a Leninovi hrdlo podřezat, kdy- by Stalin tak rozkázal. Proti Sta- lina nadobro neodstrčili, ale posu- novali jej z jednoho bezvýznamné- ho místa na druhé. Stalin však si- tuaci_ dobře postřehl, a na oko se tvářil jako by si nebyl védom, že jest jako páté kolo u vozu bolševické vlády. Zatím ale nepozorovaně při- pravoval si půdu pod sebou, aby jednou se mohl vyšinout nad druhé. Lenin byl tuze roztržitý, než aby si toho povšiml, a Trotzky Bronste- in, tuze domýšlivý, než aby správ- ně zvážil jednání Stalinovo. Tím Stalin klidné pokračoval. Konečné docílil toho, že se stal hlavním se- kretářem komunistické str...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

Čechoslovák V pátek, dne 3. prosince 1937. Enniský Věstník PORADA Zprávy z Ennis a MARNÉ BOHATSTVÍ. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavá oznámte jemu. Někteří lidé sobě velice zakládají na tom, že jsou něco více, když má o nějaký ten dolar v kapse více než ten chudobnější, který jest možná zase o mnoho spokojenější než ten boháč. Ku příkladu, zemřelý milio- nář americký Andrew W. Mellon, bývalý tajemník pokladu Spojených Států. Jeho jmění se odhadovalo na české peníze převedeno jen 264 mi iiard korun ještě před americkou depresi. Toto ale jest.úředni odhad; ale ve skutečnosti těch miliard bylo nejméně o polovičku více. Patřilo je mu před dvacet bank, patřily jemu ohromné závody v průmyslu, ne amírné lány pozemků, takže tento m«'ý člověk sobě nemůže ani před- staviti, jak velké bohatství jeden člověk na světě vlastnil, a na druhé straně miliony lidí strádá, živoří. Zdálo by se, že tento Mellon by mohl býti také nejšťastnějším mužem na světě. Nebylo však tomu tak. Měl ten pan Mellon z pekla š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

V pátek, dne 3. prosince 1937. Čechoslovák ŽIVOT A CESTY KRIŠTOFA KOLUMBA Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Na lodich nacházelo se několik In- diánek, vysvobozených ze zajeti ka- raibského. Mezi nimi byla jedna, vynikající nad své družky jakýmsi vznešenějším chováním, jemuž di- vili se i Španělové, kteří jí dali jmé- no Katalina. Ta před jinými přivá- bila na se pozornost kazikovu, jejž- to pověst líčí co velikého milovníka ženského pohlaví. On mluvil s ní vícekráte velmi laskavě a přítulné, nejspíše že se tu i jakási útrpnost mísila s obdivem; neboť jakkoliv vysvobozena z rukou Karaibů, nic- méně i s družkami svými zůstávala vždy v jakémsi zajetí na lodích špa- nělských. Podána jsou občerstveni kaziko- vi, a Kolumbus snažil se vlídností a hostinstvím obnoviti předešlou sr- dečnost v jich obcováni, avšak na- darmo; Guakanagari byl patrné ne- důvěřiv a na mysli sklíčen. Podezře- ní viny jeho nacházelo podstatnosti u Španělů. Jmenovitě páter Boyle měl naň zlé oko, i ra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 December 1937

KRÁSNÁ NEDÉLE V DALLAS. Minulou neděli hostila naše Soko- lovna v Dallas "Federal Symphony Orchestra". Byl to třeti formální program symphonie a skládal se po- nejvíce z českých skladeb. Hudba byla krásná. Hudebníci jsou až na malé vyjímky dobře sehraní. V pro- gramu zahrnuty byly následující skladby našich mistrů: Slovanské tance čís. 1—10 od Dvořáka, Elegie od Suka, Polka z Prodané nevěsty od Smetany, Tanec komediantů z Prodané nevěsty. Dále Symphony in G minor (Mozart) a Wiener Blut Waltz (Strauss). Koncert řídil Glen- roy C. Stein. Návštěva byla obstoj- ná a posluchači věnovali opravdu plnou pozornost hudbě. Bylo nám bolno pozorovati tu a tam nepocho- pitelnou lhostejnost vůči hudbě, ale to zase vyvážila na druhé straně vzorná účast většiny návštěvníků, kteří bedlivé naslouchali této ko- morné hudbě a na tvářích se jim zračilo úplné pochopení a vřelá lás- ka k hudbě. Obřadníkem odpoledne byl p. B. Převrátil, který předsta- vil orchester i dirigenta a seznámil posluchače s pořade...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x