ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

C Du blonda (lotter ut' mitt laud. Hur söderns mö än bländar och bedårar Med lockars natt och svarta ögons brand, Till drottning i min skönhetsverld jag korar Blott dig, du blonda dotter ai mitt land. Din fägring manar fram för mina dröm- mar Allt hvad i verlden jag har dyrt och kärt: Det folk, hvars blod i mina ådror ström- mar. Den jord och himmel, som jag älska lärt. ■ Din blick ett tycke har af skogsviolen, Hvars ljusa krona speglar vårens sky, En glans af blåögd sjö, från hvilken solen Har tvungit dimmans töckendok att fly. I I Din mun mig minner, hur på skogens tufva Jag hos ett bär har sett dess varma färg, Din lena kind har denna skärhet ljufva. Som blomman eger på min hembygds berg. Ditt skratt är friskt likt vårens vind, som drager I muntra tonfall mellan björkens blad, Ditt ögas gråt är daggen lik, som tvager En himmelsfärgad blomma i sitt bad. Din lock, ej prydd af något gyllne spän- ne, Af skördeaxets guld en skiftning har, Och fjällsnöns renhet bär ditt hvita änne, Der...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

fl,. M j I 11 i i AUSTIN. Js. dansiåtnde personer äro Texas l'<>- ttenx U. fullmiiklitTHtl'- lokalagenier, hvil- ka i>!« r ii i lahpl an uppbära och qvltle- ra i renurneratiotis n ed el för tidningen. Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Kock. C. C. Johanson, Brady City. Joh Lundin, Manor. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, Ne v/ Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. H. Björkland, Manor. John Widerkrantz, Fort Wortli. Dödsbringande skott. I fred igs- qviill kl. 6 blef 1'eicy Johnson skju- ten af O^car Shelley på en hall å Ö- stra Fjerde gatan, hvilket troligen blir mannens död. Slielley pästår att det hände utaf våda, men polisen har en annan tanke. Wilcox är mästaren i att taga foto- grafier i Georgetown. $i.5° Pr dus- sin. Understöd behöflig'. Det hor en alldeles utblottad familj i io wardet, intill Första metodistkyrkan. Famil- jen består af en en k i med sex små barn. De hafva ingenting alt lefva af och borde uppmä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. -n .' ■■ imf j 2dra Arg. Lop. n:r 86. Austin, Texas, Fredagen den 3 December 1897. Vol, 2. No. 34. m * Hvem ar lycklig. Hvem är lycklig? Säff, är det den rike, Som i multnad och i öfvertiöd Ser med hän full blick ner på sin like, H vilken sträfv.ir fö.- elt torftigt bröJ? Känner han ej sorgen? Har han ej bekymmer? Är hans guld en borgen, Att ej glädjen rymmer Ur hans höna salar, der parfymer dofta? Lycka ger ej guldet, men bekymmer ofta. Hvem är lycklig? Säg, är det de store; De, som äras utaf hvarje man, De, hvars önskan är: ack, om jag vore Mera ärad öfver haf och land? Deras sinnen fika Efter smickrets glitter; Trodda vänner svika Nu syns verlden bitter! Äran är ett irrbloss, som nyss sed t, är borta, Hennes nöjen falska, och så kosta, korta! Hvem är lycklig? Säg, är det de sköna, Dessa rosor, fulla af behag? Skänker dem den hyllning, som de städ- se röna Verklig lycka för en enda dag? Dölja barmens vågor Idel fröjd och lycka? ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

i i: t | ! fs-, m i i Amerikanska nyheter. Lagen mot fot bollspel. Atlanta, Ga., den 18 Nov. — Senaten har i dag antagit det redan genom re- presentanthuset passerade Coles lagfor, slag om förbud mot fotbollspel inom staten och guvernörens gillande och stadfästande underskrift anses såsom gifven. En mlllionkullerbytta. Oshkosh, Wis., den 17 Nov. — Henry Sherry, en af stadens allra största trä- varuhandlare och fabrikanter, har efter flera års svår kamp mot konjunkturer- na nödgats cedera. Aktiva i konkursen antagas uppgå till i det närmaste en million dollars. Sherry hade affärsin- tressen i nästan hvartenda county i sta- ten. modigt familjedrama. Benton Harbor, Mich., den 18 Nov. — Henry Kamerer, bosatt nära byn Mill- burg norrut härifrån, blef i e. m. under gräl med sin fader angående penninge- affärer så förbittrad att han sköt fa- dern, satte eld på huset och derpå rik- tade vapnet mot sig sjelf. Elden släck- tes snart af grannarna och de båda kropparna uttogos, hvarvid sonen re...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

Svenska nyheter. STOCKHOLM. Sigrid Arnoldson dekorerad. — Ko- nung Oscar har motiagit Sigrid Arnold- eon i audiens och öfverlemnat till henne medaljen "Literis et artibus" i briljan- ter. Grand Hotell i Stockholm såldt. — <3rand Hotell jämte dess annex i Bolin- •derska huset blef den 6 Nov. försåldt till dir. A. Buraian, innehafvare af Ttomnmnditbolaget Burman & C:o för «tt pris, som lär öfverstiga 2% millio- ner kr. Thavenius dömd. — Vice auditören "Thavenius dömdes den 9 Nov. af Stock- holms rådhusrätt för 20 särskilda f"'r- lalskningsbrott till 2 år och 7 månaders straffarbete samt 2 års vanfrejd derut- ofver. Han skall dessutom ersätta målsegaren ined fordrade 4,800 kr. Ett nytt bokarbete utkommer i dagar- ne. Det är ett illustreradt arkiv med titel "Från vår merkantila och indu- striella verld", i hvilket utgifvaren, li- teratören C. R. A:son Fredberg, lemnar historiker, biografier, porträtter och au- tografier från Sveriges handöl och in- dustri. Sverige vill betala häl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

0: m i jr i ! I TEXAS POSTEN. Ifynets o an Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. CTHE TEXAS POST.) Publtshed every week, ln Austin, Texas. by the Bwkdihh Amkhioan Puumhiunq Go. Th«> only Nwudisli papor ln Texa , and the sent iidvertlsiiiK medium to reach thls c lass t cttlzens. J. M. OJEIMIOI.M, M. .). KNAI-JC C. J. A. KNAFB Editor. Manayer. ... .Ueneral Agent. SGCOOQGGGO Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- sta! Note", "Mon y Orcers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, HOS Kast Sixth 81., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Någon har sagt, att våra inkom- ster äro lika våra skodon. Om de äro för små, känna vi oss illa till mods och pinas; om de äro för stora, komma de oss att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

BREF FRAN ALLMÄNHETEN. (9 I • • * GEORGETOWN-BREF. Georgetown d. 22 nov. '97. Red. af Texas Posten! Öfverraskade blefvo på ett verk- ligt och lyckadt sätt mr Henry R. Lindeli och fru, onsdagsaftonen den 17 dennes. Mr Lindell är en af stadens borgare och delegare i stadens största jernvaruhandel. Men uppvaktningen härrörde sig ej från någondera af dessa orsaker. Ej heller gratulerades några af fa- miljens medlemmar såsom händel- se kan vara på födelse- och namns- dagar. Och icke kommo vänner- na, som anfördes af musikband, för att hos familjen lira silver- el- ler guldbröllop och önska dem god fortsättning. Musikens toner var det första, som tillkännagaf an- komsten af de många vännerna, hvilka i hast kommo inrusande, fyllande rummen till trängsel och tvingande många att stanna utan- före. Vi tingo snart veta, att be- söket gälde SÖNDAGSSKOIiFÖRESTåN- daren; så sade åtminstone pastorn, och gåfvan—ett bokskåp—som öf- verlemnades åt mr Lindell bekräf- tade ytterligare sanningen häraf. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

s£ FRAMTIDSMAN. — AF — Georg Nordensvan. H ./ i I i. I SKOLAN. Det var en vacker vårdag i April 1866. Det snötäcke, som sä länge tryckt marken, hade förvandlats till vatten, och Stockholms gator voro som vanligt vid denna årstid mycket smutsiga. Vattnet dröp från takrännorna, men solen sken genom det fina duggregnet och kungjorde, att våren nalkades. Människorna syntes glada och fulla af hopp, ty den långa och mörka vintern hade tagit slut, och nu randades som- maren, kort men dess mera uppskattad af nordbon. Denna sommar hade för vår hufvud- tad större betydelse än andra, ty detta år skulle ju den stora nordiska utställ- ningen ega rum, och öfver allt vidtogos stora förberedelser till denna ovanliga händelse. På Karl XII:s torg uppför- des det stora industripalatset; konstnä- rer o. handtverkare arbetade med stör- sta ifver för att i sin mån kunna bidra- ga till det helas glans; hvar och en som hade rum öfverflödigt, fejade och putsade derl för att uthyra dem åt nå- gon af de många...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

Från Lejonbacken. i * Nu rider rikets årssälle drott Med blågula plymer i hatten Uppför Lejonbacken till Stockholms slott. När ljus är Septembernatten, Från torgens och gatornas vimlande hop Xn ljuda fanfarer och jubelrop öfver strömmens speglande vatten. Han hejdade sin häst på backens krön, Han plockar en ros ur den slinga, Som folket har virat doftande skön Om skimmelns löddriga bringa. Der ligger hans tjusande stolta stad I månens förtrollande silfverbad, Hvarur lusteldar gnistrande springa. Palatser stiga ur vattnets djup Med tusende rutor som glimma, I skuggan af malmarnas branta stup Hvad skepp som på böljorna simma, Och Djurgårdens lundar, der konst och id Ha rest en triumfbåge hög och vid För årets skönaste timma! I I natten, lik vårens ljum och ljus, Som aldrig på ögat blundar, Han ser ej blott stadens glimmande hus Och alla dess öar och lundar, Han skådar allt Sveriges sköna land, Der det ligger tyst mellan fjäll och strand I drömmar om tid som stundar, Dess odlade tegar ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 December 1897

t s mmm 9+ ^ *■<* ♦ ■> • y i i *-)■<) i austin. i II > 5 i ■ i i Nedanstående person'T äro Texa Po- tens befullmäktigade lokalasrenter, hvil- ka ega rättighet att uppbära och qvitte- ra prenumeraiioitiiirertel för tidulngeD. Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Bock. C. C. Johanson, Brady City. Joh Lundin, Manor. Bd Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. H. Björkland, Manor. John Widerkrantz, Fort Wortli. Guldringar för $1 hos Austin Je welrv Loan Companv. Observera! I d 'gens ni un mc bör- jaren pv fö j "'O' g med i 3'nn fram tidsmän, lör atud af Georg Norden- svan. Vi tro att dess lä domar sko- la bli nyttiga och till nöje för alla tidningens läsare. Wilcox är mästaren i att taga foto grafier i Georgetown. $1-5° pr dus- sin. Hemma igen. Guvernör Culber- sons fru och syster, mrs Schluter äro nu Återkomna till hufvudstaden i Texas och det är med glädje vi om- nämna att mrs Culberso...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

rt n D TEXAS /0? * POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2dra Arg. Lop. n:r 87. Austin, Texas, Fredagen den 10 December 1897. Den gamle kungen. En sajra. Det lefde i forna dagar —Jag säger ej när och bvar— En konung så god som någon, Pom krona och mantel bar. Han styrde så väl sitt rike Med hjelp utaf råd och klerk, Att sist han fest kund" fira Till minne af år och verk. När derom gick bud rundt landet, De rika grepo sin pung Och oflfrade vackra fyrkar Till heder för åldrig kung. Hvar storman pyntade bröstet Med ordnar och granna band, Och bud om den gamles ära Man sände till fierran land. Då festens timma var inni1, Sjöng allt den åldriges lof. Kanoner och vigda klockor, Gesandter från fjerran hof Dock var det som något störde, Ty bakom de högas rund Man skymtade täta skaror, Som tego i jublets stund— Då trädde den gamle kungen Utur de mäktigas ring Och sade med sorgsen stämma, Som hördes vida omkring: —"Jag menat väl med er alla, Hvi tigen I då i dag, Då när...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

t fc I Amerikanska nyheter. |Skandinaverna i Amerika i v Brunnet fartyg. New York den 24 Nov. — Fullriggade ångfartyget Port Patrick af Portlinien, hemmahörande i Glasgow, förstördes i dag i East River genom brand. Far- tyget värderades till omkring $100,000 och lasten till ett liknanie belopp. Säldt Bp&rvftsssystcm. Baltimore den 24 Nov. — Alexander Brown & Sons, representerade kapital i flera af österns storstäder,ha inköpt al- la aktierna i Union Traction Co:s spär- banor i Pittsburg, stadens största spår- vägsnät, för en summa af 20 mill. dol- lar*. 'i Tammaiiy som viilttirare. New York den 24 Nov. — Demokrati- ska organisationen Tammany Hall liar till T. Estrada Palma, representanten i New York för insurgentregeringen på Cuba, öfverlemnat$20,000, hvilken sum- ma får förbrukas efter vederbörande förgodtfinnande. Summan torde f "1- brukas till de sjuka och sårade insur- genternas båtnad. Kn mord i sk indian. Duluth den 24 Nov. — John Anama- sin, en halfindian af dåligt ry...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

VlTifin nir n TVT-*v& sv4-«ym | hufvudsakllgen 1 landsorten varit, äf-! tJ T v^IIOlVtl. Xi j 110 M3r ven m jubileumsmynten undantagas,' #> m i i i i i STOCKHOLM. Till generaldirektör för statens järn- vägar har utnämts direktören för Lud- vigsbergs verkstad, ingeniören Carl Hobert Lamm. Utnämning. — Till geolog vid geolo- giska undersökningen har förordnats d:r G. V. Peterson. Dödsfall.— Kommendören vid flottan frih. E. C. A. Barnekow afled den 15 Nov. i sitt hem i Stockholm. Han var född 1839. Grosshandlaren Bynsows förmögen- het. — Bouppteckningen efter framlid- ne grosshandlaren F. Bynsow lär, en- ligt V. L., visa en behållning af om- kring 9 mill. kr. Redan för ett antal år sedan fördelade hr Bynsow mellan sina fyra barn ett stort antal Skönviksak- tier, representerande flere millioners värde, hvilket belopp naturligtvis ej ingår i den nu förrättade bouppteck- ningen. För målaren Anders Zorn hölls den 7 Nov. i Petersburg en bankett, hvilken bevistades af en mängd ryska må...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

t i a ! i i I m TEXASPOSTEN. (Vyn«t* o«n Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed verv week, 1d Au tln, Texas, by the Swkdish Amekican Pcblibhino Oo. The only swodtsh puper ln Texas, and tbe oest advertlslnK modlum to reacb thls elans t ettidens. J. M. Ojehholm, Ed i tor. M. J. Knafk Manager. 0. J. A. Knarb Ueneral Agent. "000<X>C<X>OCOCOCCK>0<XiOOC<)CC<XXX>OC<>OG<XXiOOCCCC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Ett &r - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft &r - -- -- -- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändaH medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, tOS Ra t Sixth St., Austin, T exa . Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Icke för det vi just ha mycket vin- ter i Tex., men det lilla är ofta mera ä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

It o V BREF FRÄN ALLMÄNHETEN. J • h DALLAS-BREF. Auslins konferens af M. E. kyr- kan sammanträdde i Dallas dec, 2 6. Som det svenska distriktet hör till denna konferens, voro alla sven- ska metodistpredikantema också när- varande utom Chas Charnquist från Hutto. Biskop W. F. Mallalien, D. D., L. L. D.| ledde förha«dlingarne till allmän tillfredsställelse. Som han förr såsom pres. äld. i New Eng- land staterna ofta kom i beröring med de många svenskarne der, tyc- kes han hafva en liten klockarkärlek för dem, hvilket han älven visade vid denna konferens i det intresse han tog uti allt, som rörde svenska verksamheten i Texas—Ingenting utom det vanliga arbetet förekom; så mycket kunna vi dock omnämna, att svenska verksamheten i Texas vinner mer och mer anseende hos amerikanarne. Det gångna året har varit ett ganska framgångsfullt så- dant för svenska metodismen i Tex., ehuru vi ej kunde få de statistiska uppgiftesna nu. Nästa år kommer svenska försam- lingen i Austin att taga emot denna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

>l«u^w|N6l*e0'*jS i i I I i M A 1 fRAMTIDSMiN. — AF — Georg IVoruensvaii. (2) (Korts. fr. föreg. nr.) I ett litet enkelt vindsrum 1 ett gam- malt hus vid Luntmakaregatan satt Per Salmberg ocli läste af alla krafter. Kampan spred sitt sken öfver rummet och dess få beqvämligheter, som ut- gjordes af en livitmålad säng, hvaröf- ver ett hvitt täcke låg utbredt, en 1 y- rå, hvarpå stod en liten bokhylla med Pers få men en för hans ålder säll- spord urskiljning valda böcker. Utom skolböckerna finna vi der Shakespeares dramatiska arbeten, Holbergs lustspel och några andra af den klassiska bok- verldens yppersta verk, som deras nu- varande egare lyckats att för billigt pris komma öfver på någon auktion. Pers beläsenhet var ej just stor. Utom nämda arbeten, som han läst och 1 ".st orn igen många gånger, hade han af sin vän cc.h slägting Gösta Stjernberg lånat, livad denne egde i bokväg, och äfven han hade med smak och urskilj- ning valt sina böcker. Att fördjupa sig 1 de stora skaldernas ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

It 9 fl®' O Vegntavinnrisa. Vill du studera några glada själar, Jag beder dig: mitt opus genomläs, Om folk, som fordom varit köttets trä- lar; Men nu för tiden äta bara gräs. En muntergök, som denna tro bekän- ner, En dag beslutat grundligt sig förströ. Han derför bjuder till sig några vänner På litet spisbröd och ett lispund hö. Att spilla några ord man ej behöfver På denna "gräs"lighetens kolifej. Der satt nu en med näfven full af lclöf- ver. En annan tyckte mer om timotej. Till bords man gick; man satte på sig hufvor, Och dukat var det ej på vanligt vis: I handen hade de små silfvertjufvor Hvarmed de stucko in sin läckra spis. Man allmänt prisade den trefna värden, Hvara namn, om jag ej orätt mins, var Holm. Han intet offrade åt usla flärden, Men gaf åt livar och en sin lilla volm. Der sköljde en sin strupe med beliner; Eli annan rörde tungan litet grand. Man märkte snart på hans förvridna miner: En hötapp fastnat i en trasig tand. All harmlös glädje var liksom försvun- nen. Det ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 December 1897

T m v i i ^ ii: B 1 ! m t 11 2 I li AUSTIN. il ( i i I t I i vi I lMi \ M n I i'' fH R 5s m I ffi W: ■ 11 ( I f -■ k fc K i Nedanstående personer äro Texa Po- tenn befullmiiktigade lokalagenter, hvil- ka ega rättighet att uppbiira och qvltte- ra prenumerationsmedel för tidningen: Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Bock. • C. C. Johanson, Brady City. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. H. Björklund, Manor. John Widerkrantz, Fort Wortli. I;. Guldringar för $1 hos Austin Jk- welry Loan Company. Mr And. Nyberg, dep. supreme pre- sident för Sexennial League, har rest till Hot Springs i Ark. för att der- städis organisera en "league" och vill ej vara tillbaka förrän vid nyårs- tiden. Billigaste ochbiista samling af guld- ur i stadtn hos Austin Jewelky Loan Co Tillkännagifvande! Härmed ti 11 - kännagifves att Rev. John Lundin på förekommen anled.iing ej längre är agent för Texas Posten och de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

di TEXAS /) U C ca /i t <* t * / / ,/ ;\r jf '/ //- ;/ 1 ' V- 'v V V ? POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. < - ■m - 2dra Arg. Lop. n:r 88. Austin, Texas, Fredagen den 17 December 1897. Vol, 2. No. 36. Cl God'8 way is best. I've often moumed the eariy frruvo As often fouud—il Wiis wrong. Por heaven is the happiest place K For God's beloved young. | I've seen the bud torn from the stem, ■ Whcn we looked for a flower, s Nor stopped to think that even tlien 5j| Jt bloomed in heaven's bower. « Four times I've seen the tender brancli St Rent from the famlly tree; j| I thousht it was Goci's ailgry hand; I His love I could nol s.'«. k I see it now, and stoop 10 Uiss ;M Love's sweet, chustistng rod— M'Twas only love and love alone, Be Love 01' a lovins? God. ■ Four full-blown liowers do yet remuin jjjs? To cheer the old Hearchstooe. \<É For them we (iroad the wintry storm I; And fear the tempest's rnoan. No, 110! God's heaven is the best, Tbe dear ones shult...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 December 1897

J > J Amerikanska nyheter. 'Skandinaverna i Amerika j *4 II m 1 IM Nationalskulden. Washington den 1 Dec. — Statsrä- kenskaperna för November månad visa att nationalskulden minskats med $11,- 338,125. Af' {Afii<le öfverdomare. Washington den 1 Dec. — öfverdoma ren Field vid För. Staternas högsta domstol har i dag afträdt sin post, för- enligt redan sistl. April tftl presidenten inlemnad afskedsansökan. Nedbrunnet pappersbruk. St. Louis den 1 Dec. — F. O. Sawyer & Co:s pappersbruk nedbrann i efter- middag åsamkande firman förluster uppgående till $200,000. Elden spred sig äfven till närgränsande byggnader. Du b hel morddrama. Milwaukee den 2 Dec. — Albert Krueger, en slaktare, ihjälsköt i dag sin hustru och drack derefter en dö- dande portion karbolsyra. Krueger äk- tade för 2 år sedan en enka med tio barn och familjesämjan har varit allt annat än den bästa. Åler en spark för fotbollen. Richmond, Va., den 2 Dec. — I sta- ten Virginias legislatur har senator William P. Barks...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x