ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

v r: ř? ■ I (K [i í-jfccí : ;§■ I 6 igip- * I ttift | ! I I •■ '• ■ I OBZOR. ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, 18. LISTOPADU 1906. ČÍSLO 8. ■ ftái! - BRATŘI SVOBODY, iMulo 67i j- •"■■r1' T listopaau. — Schulenburg, 2. listopi Dne 28. října býl zde uveden do S.P./.S. T. nový řád pod jménem Bratři Svobody, čís. 67., bratrem J. R. Kuběnou, tajemníkem H.Ř., zaíež mu všichni vzdáváme nej- vřeleji! dík. Noví členové jsou: Joe Šimek, Jan Lacina, Adolf Gerla, Ernst Tengler, Ferd. jurak, Ant. Sýkora, Ignác Pavel, Frank Bařák, Meth. Vaniček, Gustma Lanča, Klementina Rajnošek a A- ncžka Tengler. Za úředníky byli zvoleni násle- dující bratři: Pavel Krobot, předseda, L. J. Filip, dozorce, Cyril Peter, tajemník, Ant. Sýkora, účetník, Frank Lacina, pokladník, Frank Bařák, průvodčí. Jos. Solanský, vnitřní stráž, Jan Lacina, venkovní stráž, Frank Lacina, důvěrník. Přo příští schůzi máme dvě če- kanky Amálii Zapalač a Apolenu Cikala. Schůze budou.odbývány každou první neděli v měsíci. Žádám zároveň br...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

gpp HA MILOSTI. -Povídka. Ntpsalu Vl.it„ Prtuwové. I. Když se Lenorka Bozdíchova v dívala, tu všecky tetinky vdané i svobodné se téměř rozplývaly nad tím, jaké udělá štěstí. Nebylo dívky v celém malém městečku snad hodnější a sličnější, než Lenorka, ale také ne chudší. Totiž mezi těmi, které se počítaly k tak zvané lepší třídě, k honoraci maloměstské. Byla Lenorka sirotkem po učiteli a řediteli kftru. Ztratila matku sotva desítiletá, otce pak o pět ro- ků později a stála tu osiřelá jako kOl v plotě. Měla v městečku, odkud oba ro- diče byli rodáky, hojně příbuzen- stva, vfce méně majetného, a toto se sešlo k poradě co s tou holkou. Bylo to v prvé polovici minulé- ho století, nevědělo se ještě mnoho o samostatnosti ženské a věru že nebylo zde jiného ustanoveni, než že Lenorka se obživ! mezi příbuz nými až k dospělosti a pak že ně- jak bude. Tak se řeklo, a to "že nějak bu de", značilo tolik, že až se děvče vycvič! v domácích a ručních pra- cích, zůstane pak u některých pří- buzných, j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

O e málo posilněna, v fini čerstvého pe- čiva polo zmámena vycházela Le- norka na ulici, majíc na každé ruce zavěšený velký koš s pečivem Za nebožtíka otce málo vychází, vala i neznala všecky živnosti a obchody ve městečku, kam bylo jí donésti zboží, musívala se ptáti a pani teta hněvala se' pro její ne- japnost. Také do soukromých i^o- mů, k rodinám, kde neměli služky, donášela Lenorka pečivo. A tu ji bylo si pamatovali, kde má políbiti ruku buď paničkám úředníků, či příbuzným, pak zase si pamatova- ti, mnoho-li kde chtí na zítra rohlí- ku obyčejuých či mastných, neb veěek či kruchánkú, kde si přeji k nějaké slavnostní příležitosti "am- precle" nebo preclíky, kde potře- bují na zítřek tvrdé housky ku strouhání či polotvrdé k máčeni. Nesmělost a ostýchavost dívčina zvýšovala ještě tento úkol. Lenor- ka byla stále jako ptáče bouří po- plašené. Zvykla za několik týdnů tomu neklidu za noci, té hlučné domácnosti, kde paní teta stále měla co nařizovati, buď služce či učedníkovi či synůma...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

Obzor Hospodářský. Entcrrd as sccond-elass mat ta in the Hallettsville, Texas, post-officc. říMisliej semímonthly by F. Fabian. Advertising rates on application. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá so jen předplatitelům Rozličná pokynuti. Jest třeba, aby ílen S.P.J.S.T. svého certifikátu si vážil a dobře si jej uschoval, neboť důležito, aby při vyplaceni úmrtní čistky dědi- cové certifikát předložili a na n£m obdržené peníze kvitovali. Když přestupuje člen na nižší neb vyšší pojistné, odevzdá certifi- kát původní tajemníkovi svého řádu a tento z úřadovny tajemníka Hlav- ního řádu obstará certifikát nový na pojistné nižší neb vyšší. Záro- veň s certifikátem starým musí býti tajemníku H. Ř. zaslán návod, jak má býti přepsán. Při odstoupení, suspendování a vyloučení člena, jehož manželka u S.P./.S.T. též jest pojištěna, může tato zůstati co členkyně na dále. V každém případě budiž však s členkyní jako s členem dle stanov a zákonů S.P.f.ST. jednáno. V pádu úmrtí člena (členkyně), jenž učini...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

Wm i! SLÍVY. Naplňuje nás hrdostí, že mnohé z krásných "nových" druhů slív vzaly svůj původ v Texas. Strom slívový ujímá se lehce a roste nej- lépe v půdě dobře odvodněné, jakéhokoliv složení a také podnebí snese skoro každé. Druhy japonských sliv jsou označeny zkráceninou "Jap", domácí druhy "Nat". a kříženci znaménkem "X". Abundancc (Jap.) scn- Jasní červená, sladká, dobré jakosti. Strom roste bujně a nese mnoho ovoce. Masp drží při pecce. Zraje ro. června. "America (X.) cn- Větší než prostřední, z počátku žlutá později tmavočervená, sladká, dobré jakosti. Maso světle žluté, tuhé, šťavna- té. Strom krásně roste a jest velmi plodný. *Apple Plum (Jap.) scn- Velká, purpurově červená, tvaru jablko- vého. Novinka. Zraje v červenci. Burbank (Jap.) cn- Velká, jasně červená, měkká, vzácné jako- sti. Strom silný, keřovitý. Nese brzy a mnoho ovoce. Zraje 25. června. *Bartlett (X). Jižní. Ovoce velké, chutná jako hruška Bartlett. **Best of All (X) cn- Vetší než prostřední, kulatá, červená, t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

■ rv i . FayettevHle, 12. listop. — Do řádu Pokrok Texasu, čís. i., byli Uvedeni Jos.Škubal, Leop. Sládek, Jos. Franta a Kristina Malfk. Bratři a sestry se tfmto žádají, by se do prosincové schůze všichni dostavili; bude se odbývat volba úředníků a proto je íádoucna kaž- dého člena přítomnost: abyste si zvolili úředníky důvěry hodné a schopné. Také se vyzývají členo- vé, kteří mají nějaké povinnosti k zapravent, zvláště záložní íond musí být v příští schůzi do pořád- ku uveden. S biatrským pozdravem Jan Slavík, taj. Sutiny Slde, 12. listp— Řád Moravan, čís. 42., bude odbývati svou výroční schůzi na první nedě- li, to jest 2. prosince v 8 hod. ráno. Připadá nám mnoho jednání a také volba úředníků. Dostavte se tedy, milí bratři, všichni, je to naší po- vinností, abychom si zvolili úřední- ky spolehlivé a schopné. Bratr B. Clawson vzal si pře- stupní listinu od našeho řádu k řá- du Prapor Magnolie, čís. 65. Zá- roveň upozorňuji všechny, kdož dluhují na záložní fond a jiné po- platky, a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

ROZMANITOSTI. 1880- •1906 POJIŠTĚNÍ ZDRAVÍ. Jest moudřejším pojistitrse^prot^špatnému zdraví, než pojistiti se na život. Máte-li svoje zdraví zajištěno, nepotřebuje me trápiti.co se4stane s vaší rodinou, protože,m&te-li zdraví může- te se sami o ni 'postarati/Trpíte-li,kašlem, nastuzením, slabými plícemi, zánětem průdušek, aneb jinou chorobou dýchacích ú- strojí; pojistěte se na*opětnénabytíÉ'ztraceného zdraví tím,že,si ihned koupíte nejlepší a nejlacinější pojistku na zdraví, kteříž- to jest SEVERŮV BALSÁ lil PRO PLÍCE. r o/? Dědeček, babička, ulec,liatka, strýc, teta, syn, dcera, celá rodina a rodiny sousedův užívají Severův Balsám pro plíce, "protože on vždycky pomůže. Léčí již 25 let a léíí více lidí každým rokem, protože ti,kteří ho užívali, odporučí tento znamenitý lék všem svým př&telům. Cena 25c a 50c. /~y • £ J* Zácpa, nestravitelnost a mnohéjiné choroby zažívacího ústrojí l/(| li CTI W jsou přímým následkem omylflv ve stravě. Potravin, které V/ IJUkJFIrjL A neslouž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1906

ríN i fl I ■ I Vyrážka na tváři. Chce-li lékař rozpoznat druh ne- moci, aby věděl jakým zprtsobem má přikročit k léčení, jest a má být jeho první snahou dovědět se, od- fcud nemoc vznikla, poněvadž jen tehdy může se jeho léčení potkat s úspěchem. Vyrážka na tváři je bez odporu jakýmsi druhem kožních nemocí, které mají původ svůj v nečisté krvi a povrchu kůže. Při léčení této nemoci jest tedy třeba nejprve léčiti nečistou krev. Jiné prostředky, jako je neúnavné omý- vání teplou vodou, mazání rozli- čnými mastičkami naprosto nepro- spěje, a lékař, který takovým způ- sobem léčí vyrážku,jest obyčejným "hudlařem". Tento neduh vězí je- dnak i v jatrách a podle toho má být zařízen způsob léčení. Nepra- videlnost života, přesycení, příli- šné pití lihovin a vůbec udržování žaludku v nepořádku mívá oby- čejně za následek vyrážku na tváři. Má-li být tato nemoc důkladně vy- léčena, jest třeba delší přísné pra- videlnosti života, aby oběh krve dostal se do pravidelného chodu. Podle vodoléčby Kn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

OBZOR ROČNÍK XVI. / HALLETSVILLE, TEXAS, I. PROSINCE 1Q06. ČÍSLO Q. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. tf Šebestu, 19. listopadu. — Rok se blíží ku konci, musím tedy ně- jaké zprávy sdělit z naší osady, ne- boť by mní mohl náš řád zadržet služné. Příští schůzi připadá nám schňze výroční. Do řádu Slovan, čís. 9 , přijata byla Terezie Příhoda, a pro příště máme přijímat Annu Kocurek. V naší osadě jsme skoro všichni členy krom některých dorůstajících mladíků, kteří, jak doufám stanou se také členy. Poslední schůze byla slabě na- vštívena; přítomné byly dvě starší sestry a asi 20 bratří, což je velmi málo na tak silný řád. Doufám, že příští schůzi nás bude plná síň. R.V.O.S. také zdatně pokračuje. Noví přistoupl! členové jsou: Jos. Drgač a Jan Rubač; Jos. Hejl, Jan Košina a Jan M. Šebesta zvý- šili své pojistné. Příští výroční schůze připadá na třetí neděli prosinci odpoledne ve školní budo- vě. Dostavte se všichni, budou sc volit noví úředníci. Nový roz- počet čís. 21. měl už býti zaplacen, ale n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

ř i K ■ Fayetteville, 22. list. — Ctění bratři a sestry! Chci vám sděliti, že br. Fr. Kulhánka potkalo velké neštěstí. Zemřela mu milovaná manželka. Jak jsem shšela, zane- chala mu hodně dítek. Zemřelé budiž země lehká, pozůstalí nechť přijmou od nás upřímnou soustrast. Také se vám chci pochlubit, že jsem byla na besedě v Crosby,Tex. Je to asi 105 mil 11a východ od nás. Líbilo se mi tam znamenitě. Kraj je zdravý, voda dobrá a půda jest vesměs dobrá černice; dříví je tam dost a do lesa není daleko. Letos tam měli dobrou sklizeň, co akr to bál a někde i ze ^ akru. Korný se urodilo také dostatek. Sladkých brambor mají tolik, že je dávají do- bytku neb nechávají na poli. Lidí je již tam hodně usazených a po- řád jich přibývá. Letos se tam bude stěhovat 13 německých rodin. Čechů je tam dosti slušný počet. Mají vystavenou školu a také zalo- žili odvětví naší Jednoty, súčastni- la jsem se i jejich schůze. Navští- vili jsme onu krajinu čtyři a všeci jsme byli spokojeni. Byli jsme na několik...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

lni il S. P. J. S. T. h Rozpočet ua úmrtí čís. 110., 111., 112., 11.1. a 76. Bratři a sestry! no. Tímto se Vám oznamuje, že lir. Karel B;ethe od řádu Hvězda Míru, čís. 33., zemřel 18. října 1906, stár jsa 38 rokii. Příčina smrti: nahodilé zastřelení. K Jednotě přistoupil 8. list. 1903. Zaměstnáním byl rolníkem. Čís. certifikátu 2634 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000.00. ni. Sestra Anežka Gallia od řádu Velehrad, čís. 19 , zemřela 10. list. 1906 v stáří 47 let na plicní neduh. K Jednotě přistoupjla 1. července 1897. Čís. certifikátu 329 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $250.00. 112. Rozalie Miltulec od řádu Osvěta, číslo 52., zemřela 14. list. 1906, v stáří 21. let 11a zápal mozku. K. Jednotě přistoupila 9. července 1904. Čís. certifikátu 2930 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce Í1000.00. 113. Rud. Kuběna od řádu Bedřich Smetana, číslo 39., zemřel 21. říj. 1906, stár jsa 30 roků, na srdeční vádu. K Jednotě přistoupil 7. května 1902. Zaměstná...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

• o Obzor Hospodářský. Časopis vřnováný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází I. a 15. každého mésice. kají se vášně, Kde nt přátelské smý- Obrovské stromy v Kalifornii* hly býti přirovnány s obry zde ro- šlení nemá žádného u,í?ta, kde je Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá sc Jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," T he only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian languagé in the South. Fablisbed seraimontlily tiy F, Fabian. Advertising rates on application. Entered as seeond-class maiter in the Hallettsville, Texas, post - nffice. Stejná práva, stejné povinnosti. Zajisté každý bratr náš s radostí poblíží na pokrok S.P.J.S. T.t kte rého jsme se domohli za ten krátký čas vzdor všem překážkám a ne- přátelskému osočování. Vše jsme přečkali a překonali a dnes slavíme naše vítězství. Jest-li se kdo táže, co jest Slo vanská Podporující Jednota státu Texas a její zásady, muže nalézti od...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

Na druhé straně Hudsonu v New Jersey počíná býti pověstný akciz- ní zákon, známý jako "zákon bi- skupský", zdrojem skoro neuvěři- telných povídaček, týkajících se vesměs oněch osob, které v neděli pociťuj! velkou žízefl, již ale nemo- hou uhasiti ničím jiným, nežli pi- vem. Jistý občan v Newarku, laskavý manžel a starostlivý otec, po mno- há léta již kupoval si v neděli k o- bědu džbán piva. Láhvované pi- vo mu nechutnalo a proto každé neděle, krátce před tím, než man- želka prohlásila, že bude dávati na stůl, mohl býti viděn se džbánem v ruce, kráčející ku dveřím blízké- ho, Němcem vlastněného hostince; krok jeho byl vždy vážnýín, řekně- me skorém sebevědomým. Za krátkou chvíli se opět objevil, nesa v ruce džbánek poněkud s větší pozorností, než když do hostince vstupoval a klidně se ubíral v kruh své rodiny. Tak dělo se každé ne- děle, v zimě i v letě, než v Jersey přijali "zákon biskupský". Po několik neděl, když byl nový zákon vešel v platnost, německý hostinec našeho bodrého ob...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

Port Lavnca, 22. listopadu. — | ledvin a jater, trpíte li bolestmi v Členové osady Marekville, čís. 56., j zádí ch, moíite-li bulvMiiě a ÍUsto. jsou žádáni,/aby sc dostavili do j je-li váš obličej naduielý, vykazu- schůze třetí neděli v prosinci, t. j. | j*-li soustava tělesná známky vod- dne 16. o 2 hod. odpoledne. Důle- žité jednání a volba úlcdníkft před léhá, Krajaui, ku ří chcete majetek SvOj pojistit nebo pojistné zvýšit, učifitc tak nyní, neboť neví žádný, kdy ho múze neštěstí potkat. Jan Pařenica, taj. Rosebiid, 24. listopadu.—Tímlo oznamt#ji člcnftui R.V.O.S., aby se v plném počtu do schůze dostavili třetí nedčli v prosinci (16.) o 1 hod odpoledne v obydlí p. Jos. Kozlov ského. Připadají nám volby úřad- níků. Dále bude nutno složiti pří- spěvky do pokladny na rozpočty, neb tato bude již prázna. Jan Koppa, taj. Orchard, 24. listopadu.—Vybí zim členy osady čís. 20. R.V.O.S., by se všichni dostavili do prosin- cové schůze dne 16. Mnohočle- nů ještě nebylo ve schůzi a někteří a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

r Nic náplet lek! .. nsggaimw i m ■ n ■■iiiiniiiMMínwi— tlověk tak snadno neužene jako nastuzení, kteréž síinet trubic, jimiž "přivádí se vzduch stuzení* rozšíří až k parenehyma plíctií, která se brzy nakazí, ale tom j-ráw: jc, že postižený tímto jaMm se nachá/í. lhonchiální ná, Žr elovek stoji na prahu do « • • který hojí porušené tkánivo a autoritami lékařskými pro vše zánČtu pnul uši k a počátečných souchotin. Na lek, prodáván, možno spoléhat!. Cena 25 a 50 centů. PLÍCE F óeveraCo třetině všech případ ÍW má za Z tčehto prúdušnic brzy se na- fcili k hlavní masse nebo-li hmotě nejvčtším nebezpečenstvím při nastuzením nezná pravý stav, v £ili prňduškový katarrh znamc- SOUCHOTIN. BALSAM plíce, odporučen byl předními případy nastuzení, kašle, již dvacet pět rokův jest Vyvrtnuti Neuralgie Boule Rheumatismus Bolesti v zadech Otekliny Uhození Opaření Strženiny Popáleni Vyrážky Nádory Každá z tuto vyjmenovaných nehod muže potkali j« 24 hodinách. Neuí-liž to tudíž moudré jednání, u sebe mí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1906

i Výsledek voleb v okresu Lavaca. JMÉNA ČEKASCO. For Oovernoi-: (JAMPBKlili. Dninoirat .... OKAY. Hepublienn ACHESON, Httnriíani/.iMl Rop PKARRON, Prohibition KOWAHDS, Socialist DOWLKK, Socialist Labor For OoURress. fltli OonRressionnl Í)íkI říct: OEO. F. M'l OFKS A. M. WAUGII .1. B. OAY For Senátor: I . A. 1*AUUT8 HRNKY LAUTRHBAC'11 For Dintrict Attorn v . 85tb Judieinl Pist: WM. ATKINflON For Representative. M District: KMIft GIKPTNER F. W. RC'HITI,Z ALB. HAYNE8. RR. For County Juilire: W. R. Mď.UTOHAN. E. O. MEITZEN For Oountv Attorney: W. T. BAOBY For Distrlct. Clerk: E. T. LONG For County Clerk: JOHN BUCHANAN For sheriff: A. B. NOBLE For Tax Colleetor: F. ó. PEREK ForTnx AsfWBBor: E. A.TURK For County Treiwurer A. B. DEVALL For Rcbool Superintendent: = 1 Z jmi li- ra ti 1 'i' 1 1581 121) 20, 17i| Ml Tlí. i 17« 101 110, 51 I *W| 1 ! sor nto asn im L'0«j 13 ,j smi 150 ,| --*70 182 ! -mio i-.i For County Survoyor: H. II. RUSSELL For Commissioner precinct 1 and 8: ACGU8T EILER8 For...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

OBZOR ROČNÍK XVI. HALLETSV1LLE, TEXAS, IR. PROSINCE 1906. ČÍSLO 10. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Wallis, dne 9. prosin. — Zase musím z našeho okolí něco sdělit. Jak se to bude komu podobat, ne- vím, ale mně připadá zde býti v tom adventě smutno, neboť jsem trochu muzikant a nyní mám po radosti. Hraji obyčejě "basu" čili jak se všeobecně tíká "barboru" a takhle mi ten advent spapal všechny struny;jednu již před svým přícho- dem a to znamená pro nás muzi- kanty půst a žízeň. No, však už za nedlouho bude tu masopust, a ten nám to vynahradí. A nyní zase něco o pokroku na- šeho řádu Bratři Svornosti, čís. 60. S.P.J.S.T. Není tomu ani plný rok co je řád náš založen, a již za- koupili jsme si 1% akru pozemku na kterémž budeme po novém roce stavěti síň. Z toho mňže se pozná ti, že řád náš zdárně pokračuje, k čemuž znamenitě přispívá svornost a pravé bratrství členů. V poslední schůzi uvedeni byli Štěp. Kaňák, Marie Hoferek a Au na Raabe a s přestupní listinou přijat Wm. Báča. Zároveň odbývali js...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

IMtSVKlKKM Industry, 7. prosince. —Stvrzuji tíinto příjem nemocenské podpory pro br. Jindřicha Hejle, člena řádu Česli Bratři, čís. 44., od následu- jících řádů: Řád čís. 10. a 59. po $3.00; po S2.00 4., 20. a 25.; po í 1.90 čís. 17.; po $1.50 čís 14., .15. a 32.; po 1., 3., 7., 11., 13., ig., 21., 22., 23., 29-> 3'*> 33-. 35-. 36-. 37-. 3«-. 39-. 40., 41., 45., 52., 53., 54., 62., 64. a 65,; po 75ct. čís. 51. a 57.; po 5°ct. čís. 2., 5., g„ 12., 16., 30., 34., 42., 43., 48., 49., 55., 56 , 58. 60. a 63.; po 25ct čís. 50. Celkem zaslalo podporu 55 řádů v úhrnném obnosu #56.25. Všem těmto ctěným řádům vzdá- vám nejsrdečnější díky jménem br. Jind. Hejle i jménem našeho řádu Čeští Bratři, čís. 44. Jos. J. Mareš, taj. Prittim, g. pros.— Členové řádu Světlo, čís. 38., zvolili si následu- jící bratry za úředníky pro příští rok: L. Matula, předseda, Isidor Širocký, dozorce, F. Mohel, taj., John Teykl, účetník, J. C. Lešikar, pokladník, F. Holubec, průvodčí, J. C. Pšenčík, vnitřní str...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvétfím. Vychází 1. a 15. každého tněsice. I- I Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," 1 he only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Dy F. Advertising rates on application. Entered as sccond-class mat ta in the Hallettsville, Texas, post - office. Na sklonku roku. Starý rok chýjí se ku konci. Jen ještě několik dní života a skloní se- staralou hlavu svou k věčnému spánku; jen ještě několik dní uply- ne a bude tomu rok, kdy vítali jsme jej, co mladého, jarého junáka a už mu za krátko odzpíváme hymnu věčnosti, do které jest se mu ode- brati. Jak veliká jest moudrost pří- rody, jak nevyzpytatelny cesty o- sudu — rodí se mládcem a umírá ve vysokém stáří. Již obraz znázorňující výměnu roků jest velmi citlivý a charakte- ristický — tam ujímá se vlády by- strý junák, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x