ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

■ V, A \ , ,1 R§||apHa 5 \ vchází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.0U Na půJ roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West. Texas. .Svalil íw r:~r~ AND WESTSKE NOVINY OZNAMOVÁNÍ v Čechoslováka výhodné a ceny požádání. Yřestěhujetf NOVOU I -9 '*■ , velmi mírné, ^ ik sdělí se na sdělte nám hned X)U adresu, aby- chom potřf ^ změna mohli ihned uěiniti. ^ Článk- ^ jhy a dopisy nechť jsou r zaslány nejpozději do úterk ^ iého týdne. ROČNÍK (VOL.) XXI. ČÍSLO (No. 47). Entered as second-class matter January 2, 1920. at. the post oíflce at West, Texas, ňader the Act ot tfarch 3, 1879 18. LISTOPADU (NOV.) 1932 KRAJAN USMRCEN ' VŮDCI DÉLNÍKŮ ÚRODA BAVLNY V OKR. ČESKÁ DÍVKA w 1 BLÍŽE TEMPLE.1 JSOU PRO PIVO. WILLIAMSON MALÁ. ZVOLENA ŽERTEM. Temple, Tex., 11. list. — Austin, Tex., 14. listopadu. Georgetown, Tex., 15. list. Concil Bluffs, la., 11. listo- Jeden muž byl usmrcen a dva — pivo v T...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

-ČECHOS'<OVÁK- V patek, dne \g. listopadu 1932 A ZEMAN: Tonča Madonna ROMÁN DÍL I. Jakub Hein žehnal osudu, který mu přivedl tohoto mladého muže do cesty a ukázal se take vděčným. Postupně ho jmenoval ředitelem, ba i tichým společníkem svého závodu a nako- nec mu dal i svou jedinou dceru za ženu. Kal- kuloval správně, že tak nejlépe bude o ni po- staráno a že ovoce jeho práce zůstane v nej- lepších rukou. , , Tak se stal Frank Borel mužem krasne Pav- líny Heinové a po Heinově smrti i dědicem je ho velkého jmění. IV. Mládí Pavlíny BoreLové bylo neveselé. Od útlého dětství žila vzdálena rodičů u své venkovské tety v jihočeském městě. Teta byla stará, ne-vrlá osoba, která jí vychovávala v přísné odloučenosti od ostatních dětí. Bety- na byla vdovou a bylo jí asi pětačtyřicet let. Ale její hubená postava a vyschlá, scvrklá tvář mohly prozrazovati právě tak věk mladší jako starší. Stále zlobivá a nevrlá, neznající úsměvu a veselé nálady, rozšiřovala kol sebe jakýsi smutek a nepříjemný ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

V pátek, dne 18. listipadu 1932. --/íechoslovAk- O—O—O—O— _o—o—o—o sledních O— NAŠE POŠTA. —O O O—0—0—o O—o—0—0—O Yoakum, Tex., 14. list. 1932 Při velice krásném počasí, osada Moulton, ležící v nej lepší části okresu Lavaca, se probudila zase jednou asi za 15 roků, a oslavila sokolskou slavnost v neděli, což dává velkou čest tamním krajanům Naši rodáci se dostavili ze všech okolních osad, a sokol ky a sokolíci z Hostýna, Mo ravie, Wied, St. Ann's a Hal letsville pěkně cvičili a zpívali a přes 5,000 návštěvníků ob divovalo onen zpěv a tělo -cvik. Na pěkném vrcholu ob klopeném diváky, při letních slunečních paprscích naši se tužili a tísjce přátel je obdi vovalo. Byla to první podob- ná slavnost v Moulton, ačko- liv je to jedna z nejstarších českých osad. Bralo se to vše jaksi silným proudem tento pod-im, těmi sokolskými slav nostmí a jedna osada chtěla předčiti druhou a to dělalo pro všechny cvičitele i účastní- ky větší zájem. Po St. Mary's .sokolské slavnosti, hned byla na Hostýně,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

-CtcnOÍLOVAE - V pátek, dne 18. listopadu 1932 ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published everv Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEES: Aag. J. Morris, President Jo«. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIEECTOES: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor OZBROJTE SE. Předplatné $2.01) Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. NEJÁSEJME PŘEDČASNĚ. Napjetí již pominulo, také hlavní, námaha, ale dosud možno slyšet hehe, hihi, hahaha. Nálada je masopustní, ba je přímo sváteční, jen aby se nezvrátila v nepříjemnou, páteční. Situace pravá vždy se , znovu v mysli vynoří, je to jak když, nepojištěn, někdo zplna vyhoří. Bude třeba vyklízení, třeba mnoho napravit, kdo ty mnohé dluhy, daně může rázem zapravit? Děti věří v Mikuláše, ten má pro ně poklady, staří věří spíše v peklo, majíť o něm doklady! "Zdali v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

V pátek, dne 18. listipadu 1932. --ČBCH06IX)TÍK_ Houstonské kapitolky. Tak už máme po volbách, po všem tom rámusu a každý poctivý demokrat v Texasu tila po sráíaiém návrší bur- sovních spekulací dolů, tedy tehdy si nepospíšili ku záchra- ně a když se vše shroutilo v trosky, seznali, že ta jejich mechanická znalost rovná se nule, že nedovedou z těch tro- nuzné oděné postavičky^ dětí zkoušeti ty prvé švihy zápasu o život. Někteří se tím laby- rintem ústrkú a životních stra- stí proderou, mnozí však jsou svedeni na scestí, jde to s nimi se stupně k stupni, až se sek kloudnější vozidlo srobiti' octnou na zločinné dráze 2 pak lidská společnost platí za í r*ee dosud dokázal. Promlou- vaje o 3vých zkušenostech v 'ťSei>í tajů záhadných dosud _°8mických paprsků dopadají- cích na zem z mezihvězdných prostor, Dr. L. M. Mott-Smith, vehlasný fysik houstonský po- . °«1. že jsou as téhož druhu jako Roentgenovy Či X-pa- prsky, a]e ninohem intensiv- nější. Kdežto Roentgenovy pa-' ci 1 j l 1 Kioua...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

—•fosCgQB/ X)V kíL— HOUSTONSKÉ KAPITOLKY. (Pokračování.) Týdenník "Zlín", orgán za- městnanců firmy Baťa, vychá- zející ve Zlíně na Moravě, jež jsem dostal od Dra. Holluba, chová ve svých stránkách mnohá zajímavá sdělení o mzdě dělnictva v Baťových podnicích. Tak lisovač pumo- vých podešví v dílně 308 vydě- lal ve čtyřicátém týdnu toho- to roku 749 Kč a vydělává nejméně 500 Kč týdně. Jmenu- je se Štěpán Králi je 29 let stár a pracuje u firmy Baťa od roku 1929 a během nece- lých tří let ze své mzdy zaří- dil si pěkný byt v ceně 20.000 Kč a ušetřil si na 30.000 Kč. Frézař Jaroslav Kelnar, v díl- ně 866, docílil ve 40. týdnu ňuje jí rychlost as deseti uzlů za hodinu čili as 400 km den- ně. Loď jež je nyní opravová- na pro zámořské cesty v Mar- seille, bude plouti pod českou vlajkou. Hle, hle, ten Ford, jenž se kasal, že jakmile padne pro- hibice, že své závody zavře, mlčí nyní po volbách o tomto předmětu jak zařezaný; nyní hájí ideu svobodného obcho- du, to prý pozvedne meziná- rodní o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

I • - V pátek, dne 18. listipadu 1932. —ČECHOSLOVi & Z města a okresu. V našem obchodě nyní| — "Sky Brides" jest mná PRESIDENT PROTI PRO- ! Tajnosti kojetinské krypty koupíte úplnou zásobu trván- vzduchoplavecká fotohra, kte- DLOUŽENÍ DLUHŮ, pod kostelem. — V Kojetíně livých střevíců do práce a rá bude ukazována' v Best Washington, D. C. 16. lišto- na Hané je v kostele krypta, — Pan a pí. Ed. Urbanov- vysokých šněrovacích botu, za Divadle ve West v pátek a v }><iuu. Svolaje své rádce ko- která se otvírá jen jednou za ský ve Waco obdařeni byli velmi levné ceny. Globe Dry sobotu. Jest to napínavé Pa- iem sebe, president Hoover 100 let. Nové otevření připad- ne.kou dceruškou minulý tý- Gcqs Company, West, Te :. ramount drama, které vás ju- unes dal se do práce ohledně !o opět na den 10. října. Po- den. * *, * !de lajímati od počátku az do iiítiodnich válečných dluhů a d-e zprávy Lidových Novin * * \na jjl0nce viděl fotohru zva- zalezitostí, které bude chtít i není zápisu o po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

-SEcnosLOvix— V pátek, dne 18. listopadu 1932 h M « ' POŘÁDÁ FRANK MOUČKA Zprávy a záležitosti ve spojení s Ennisským Věstníkem zaslati dlužno na: Frank Moučka Ennis, Texas, Et. No. 1. ENNISKY VĚSTNÍK POŘÁDÁ FHANK MOUČKA Zprávy a záležitosti ve spojení s Ennisským Věstníkem zaslati dlužno na: Frank Moučka Ennis, Texas, Rt. No. L NE JÁ, TO ON! Nepodaří-li se něco v do- mácnosti, zavinil to buď muž nebo žena, podle toho, kdo v té rodině právě komanduje. r . Když někdo nemá štěstí ve stěhovat na druhého, cíli chce být této lenosti v přemýšlení, pak odpadlo by mnoho nepří- jemností z života a bylo by mnoho zachráněno. Prozatím bují stěhovavá od- povědnost (každý ji chce pře- vařících, neb při užívání e-j spálivší vše zelené na poli. lektrické žehličky a pod. Sou- Nějaké pozdní bolce nyní br- činnost obyvatel, moderní vý-lzy prasknou, poslední zbytky stroj a pohotovost hasičského bavlny budou sebrány snad-! sboru přinese citelnou úlevu i něji protože mráz spálil listí na poplatcích pojiš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

V pátek, dne 18. listip^du 1932. —ČECHOSLOVÁK JE KÁVA ŠKODLIVÁ? ti a osoby stížené chorobami žaludečními a nervovými může býti používání kávy škodli- Podle zprávy Ústřední sta ti8tické kanceláře dosáhla spo- vé- třeba ká\y \e švédsku v roce MCiuiiiRif nfJl ivfTA 1931 rekordní číslice 52.800 NEJHLUBSI DUL SVĚTA. tun, t. j. o 7.800 tun více než] TT v roce předešlém, kdv se spo-1 ,V tomto PnPade npJde ® třebovalo 45.000 tun.' Na kaž- rekord sportovní nybrz tech- dého obyvatele Švédska ořípa- nický- V jihoafrickém důlním dalo v roce 1931 průměrně Podnikatelství byl před ne- 8.6 kg kávy proti 7.3 kg v dávnem vyhlouben důl o hloub- roce předešlém. Ú příležitosti ce 2 metr>., tohoto zjištění obrátil se stok- tento duln' podmk hloubkovy holmský list "Dagens Nyhe- rei<orc'> který podrží až do do- ter" na řadu proslulých švéd- b.y.,kdy bude překonán dolem fxých lékařů s otázkou, zdali lin-vrn- 0 přírůstkem spotřeby kávy byl 0hr-izpk de-tnik„ jo znám již z pozorován vzestup počtu ner-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 November 1932

I ■*2CH0SL0Vl£- V pátek, dne 18. listopadu 1932 HRUSKA'S GROCERY & HARDWARE CUKR, třtinový, 21 Uber - - $1.00 Valley Gold MÁSLO, libra - Bochník chleba zdarma s koupí každé libry - 26c DATLE, libra za - - - - - - 15c BEST IN WEST KÁVA, 3 libry za - - - - - 60c SUNSTRAN MOUKA, 98 liber za - - - - $1.50 KOŠŤATA, kus za - - - - - 70c MORTON'S SMOKE SŮL, 10 liber za 2i/2 libry plechovka zdarma s touto koupí - 8Sc MÁK, libra za - 15c PEPŘ, librový balíček - - ■ 27c Michiganská neb Texasská sůl pro maso ZDARMA! - 4:00 odpol.- ZDARMA! Tento a příští sobotu 5 pytlů mouky. — Zeptejte se nás! ŠÁLEK COOPER'S KÁVY ZDARMA V SOBOTU t*v« . y;v v Česká Radlo Orchestra Z WILBER, NEBRASKA uspořádá TANEČNÍ ZÁBAVU V S. P. J. S. T. SÍNI V TOURS V neděli 20. listopadu ■'■■■ <• VSTUPNÉ: 40c a 10c Každého uctivě zvou pořadatelé MANA33R HUDBY: JOS. SINKULE i__ Dni Díkůvzdání Nebyli bychom spravedliví, kdyby- chom opoměli vzdáti našim ctěným příznivcům srdečné a vřelé díky za tak hojnou přízeň nag^Mfc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

-ty sm t + * ■ Vychází kaž#' týden PfiEDPlirNÉ: Bočně Jf |2.00 Na půl roku —ž _ $1.00 Do staré vlasti .M. $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- |j kající se redakw, buďtež zasílány na toto adrese ČECHOSLOVÍK PUBLISHDíQ CO. • West, Texas. \v " ^.a.. u-,.,-.,*,1 :r- '/S.y rWM Scj«I/ OV sj^:—>\ OZNAMr 'NÍ v Čechoslováka o^> 'jni mim*, výhodné a c -y/ jJt sdělí se na požádáni Přes* < se, sdělte nám hned N0t ^ >rAEOU adresu, aby- r' ^ -tmou změnn mohli ihned ■tnky, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXII. ČÍSLO (No. 1.) TT = Entered aa second-class matter Jannary 2, 1920. at the port offiwit West, Texas, under the Act of Miříh 3, 1879 6. LEDNA (JAN.) 1933. Bývalý president Calvin Coolidge nalezen mrtev 307 texanú ísevel DOST>> ROOSEVELTOVI SE MÁ ROLNÍCI CHTĚLI ZAVRA2DÉNO V 1932. DQ5TATI VĚTŠÍ MOCI- OBĚSITI PRÁVNÍKA. Dallas, Tex., 2. ledna. — Was^ngton, D., C., 3. led- Le Mars, la., 4. ledna...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

—Čechoslovák— V pát^ dne g. ledna 1933. A ZEMAN: Toněa Madonna ROMÁN díl i. jen má-li měšec plný. Bohatsví, zlato, vy-'čejně vážil. Tento mladík byl šoférem a ří- dobylo si své právo v demokracfi. Jen chu- < kali mu "baron". Byl již v několika sou- dobá ne. Tou opovrhuje dnešní zbohatlická kromých místech, ale npdovedl se nikde dlou- společnost stejně, jako rodová šlechta a j ho udržet zásluhou Salome, která jezdila vá- měšťáství předválečných let. Prostitutky. Ko- šnivě ráda v autu a dovedla ho vždy přinu- lik jich vysedává dnes po boku* ctihodných titi,, aby, jakmile k tomu měl jen trochu pří- manželů v lóžích předních divadel, jsouce ležitosti, svezl ji někam na černo. Nyní je- obdivovány celou společností? A kolika těm, zdil v taxi a vydělal slušné peníze, které však které se kdysi vzdávaly každému ve ztem- dovedl vždy roztočit se Salome, která byla nélých boxech vináren, líbá dnešní společnost jeho démonem. . . Jakmile přišel baron do uctivě ruku. | "Babylonu", tu Arnoštek v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

V pátek, dne 6. ledna 1933- —Čechoslovák, VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. i Převážená redachc! mi domu přišlo to vaše veliký podešvy tak, aby hodně hla- VAŠE STRAVA A ZDRAVÍ. kryzmusový číslo Čechoslová- i sitě vrzaly. Dyž von potom ka. ' měl dynst, to jako byl ve sluz- Ne#třídi*>ít v jídle je nebez- Jak vobyčejně, moje Filo- bě a šel vizitírovat vachu a peinÁ^ ménka první kouká, co já za- nebo tákšarže voní y Je 0 seje tam kecám. Najednouc se r°zvjzaný Čuze yc/n 7 *Plse S1MJ% W. Wvnne, M. D., strhnul ohromnej rámus a bre- naP^ed prozradí > a ze ur- p_ g komisař zdravotnictví kot jako dyby někdo pošel, a nemohl nik(,y niko,h,° chytn0"J New Yorku.) já celej tumpachovej běžím k *e služLbé že spal * ne™°fj , ' Filoménce a ptám se jí, Co! bezaJchnovat k raPortu a 10, Jak je přejídání zdraví se stalo. Vona ale na mně ho vohromně mrzelo. , škodlivé, 0 tom nejlépe svěd- spustí: "Táhni vode mne, ty! U tý naši státní legislatury, čí statistika, zahrnující roky vukrutníku, týrané, hňupe! kerá n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

—ČECHOSLOVÁK- ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publisbed every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEBS: Aug. J. Morris, President Jon. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOBS: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Aug. J. Morris —Editor V pátek, dne 6. ledna 1933. teprve v roku 1918. Pracoval ještě jednou prejem všemUon dolarů, a asi za dva ro- jsem ve dne i v noci, ale po-;zdraví a a štěstí v tomto no- ky byla pryč. Byla postavena málu to šlo a když obchod se poněkud zlepšil, dostalo se mi sazečské pomoci. Čím déle jsem pracoval, tím více se mi práce tato lí- bila. Při tom ale stále mne vém roce! —)0( |. LEGISLATURA ZASEDNE 10 LEDNA, druhá a kdyby ta nebyla stá le opravována státní silniční komisí, již dávno nebylo by po ní ani zdání. Kdo tuto sil- nici rozbil, osobní auta? By- ly to těžké nákladní trucky, ze česny list jest vy-; J™. 143 :které zničily silnice v našem dáván americkou společnosti, ,, lotrenn. v iinvch okresech a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

V pátek, dne 6. ledna 1933- KOKOSOVÁ PALMA, DO- BRODINEC LIDSTVA. —ČECHOSLOV MALÁ DOHODÁ V BĚLE- HRADĚ. NÁVRH NA OŽIVENI KNIŽ- NÍHO TRHU. Kokosová palma je strom 19—28 metrů vysoký, na do- lejšku 30—60 cm. silný, štíh- lý, s korunou skladájící se z listů 3—5 m dlouhých, ro- stoucí na všech tropických pobřežích, kde tvoří na mno- ho mil dlouhotáhlé lesy a vti- skuje dojem pobřežní vege- taci- Je to rostlina vpravdě kosmopolitická, jejíž původ- ní vlast je již skoro nezřetel- nou. Jest nejužitečnější palmou a dalekosáhlého významu pro život četných národů . Na mnohých asijských ostrovech jest jedinou živitelkou domo rodců. Co všechno značí kokoso^ vá palma na př. pro Singal- ce na Ceyloně? ,Z kmene jejího staví si své chýše a stáje pro býky, jež přikrý- vají palmovými listy. Jeho nábytek v chýších, zhotoven ze dřeva této palmy, stejně jako nářadí. Ochraňuje svá políčka rýže, tabáku a plodin plotem z jejího dřeva. Je- ho dítě spí v kolébce splete- né z provazců vlasu z koko- sového oře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 6. ledna 1933. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. — V největší čas aírychlou lékařskou pomocí byfc zachrá- něn život sl. Miladě Pavláč- kové, 15 letě, od zákeřné ne- moci záškrtu. — Ze státu Nebraly při- jel ku svým sestrám Jan Vlko- vé ml. a pí. Mary Hofmano- vé, jejich bratr Peter iaček, SLIBUJI ROKU 1933 | — V pondělí zavítali do což je velmi potěšilo, neb se Tak by každý z nás měl West na krátkou návštěvu k dlouhý čas neviděli. říci při vstupu do Nového redaktoru Frantovi Moučkoví, — y městské nemocnici je Roku, že se tudíž polepší, jeho dcera pí. Charlie 2a- zaměstnána sl. Novosádova Mnohý o sobě řekne, neb my- ludek s manželem a dovezli a že jest oblíbená u pacientů, slí, že to on je hodný a že tam sl. Elišku a Oldřicha jest viditelno z toho, obdrže- to na něj nepatří. I patří, Moučkové. ia jen 220 vánočních pozdra- neb žádný z nás není bez — Minulý týden dlel v vů. To asi za ty úsměvy, chyby. Na prvním...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 January 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 6. ledna 1933. Z města a okresu. — Ve středu byla pohřbena šestiletá dceruška manželů John Šulákových od Aquilla, která zemřela na zánět plic. Zarmouceným rodičům vysio- vujeme. naši soustrast- JW Alamo Garage jest ú- řední stanicí ku prohlížení světel na autech. Nechte si prohlédnouti světla u nás a budete krajansky obslouženi. Na lístku nemocných jsou následující: Jan Stani- slav, řiditel Farmářské džiny, Anastaz Němeček a pí. Wal- ter Vanžurová. Všichni jsou postiženi flu. Syn Joe Pláška jest váž- ně nemocen na zánět plic. — Schůze řádu Hvězdna- tý Prapor čís. 55, S- P. J. S. T., bude konána v neděli od- poledne dne 8. ledna. Všich- ni členové jsou žádání, aby se jistě dostavili. Jan Kole- — "Fourth Horseman' jest noský> před ? Jog Paviíček velice napinava fotohra, v kte- . ré hraje hlavní úlohu znánrá ' . . herec Tom Mix s jeho vžáérl — Taneční zábava bude us- ným koněm "Tony"- Znázor ňuje se tu, jak Tom Mix za- chrání celé město před zlýriií bandit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

Vychází každý týdea předplatné; Bočně 12.OO Na půl roka fi.oo Do staré vlasti j _ |3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, Éuďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO.Í West, Texas. > \v> , Ov • . and westski noviny 1 Í. w oznamován! . v Čechoslováku jest velmi mimi, v ^ výhodné a ceny ozuámek sdělí se d' požádám. Přestěhujete-li se, sdělte r' ^ . NOVOU I STAROU aby- chom potřebnou im' ihned učiniti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ročník (vol.) xxii. clslo (No. 9.) Entered as second-ciass matter Jauuary 2, 1920- at the post ofřice at West, Texas, under the Act of March 3, 1879 3, března (march) 1933 dennison přivlastňu- ! PROHIBlCÁCI chtějí CQM m i i čermák na ce- je si ořad komisaře prohibiční volbu. "jcnaior waish sté k uzdravení. Austin, Tex., 25. únorr. — . Dallas, Tex., 1. března. —1 7fmřp1 náhle, SIiami,Fla., 1- března. — Frank L. Dennison z Temple, Cstředn? výbor prohibičáků v p , ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

—ČECHOSLOVÁK—' A ZEMAN: Tonča Madonna ROMÁN DÍL I. Pavlík přel na ni pátravě zrak. Pavlína pocítila tento jeho pohled na své tváři a lehce se začervenala. Zdálo se jí, jakoby chtél tímto pátravým, zvědavým pohledem vniknouti do nejhlubších tajů její duše Zda miluje Franka? Ano, to je ta otázka, která žhne z jeho zraku. Pavlína rozpačitě mlčela a trvalo dlou- ho, než se mezi nimi navázal jakýs takýs " rozhovor, který však zřejmě vázl. Pavlík, jehož láska k této ženě vzrůstala každým okamžikem, byl zmítán zvláštním neklidem, který nedovedl přemoci. V poslední době byl nucen stále se obírati Pavlínou a Frankem Borelem. Po celou do- bu, co znovu se sešel s tímto mužem, s nímž svedla ho dohromady válka, byl nucen se jím zabývati ve svých myšlenkách. Ale ku po- divu, ještě nikdy ho nenapadlo, zeptati se Pavlíny, jak vlastně se s ním seznámila a jak vlastně se stala jeho ženou? Pavlína se mu nikdy s tím nesvěřila, ba zdálo se mu často, že se úzkostlivě vyhýbá tomuto rozhovoru, k němuž jedn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

V pátek, dne 3 března 1933. —ČECH( )VÁK- Od nás z Elk. Tak již přednáška vlp. Vác. na níž jsme se tolik natěšili, patří minulosti. A vě ru že jsme nebyli zklamáni, neboť vlp. misionář dovede velmi upřímně a ^nenucené, jak se říká od srdce k srdci, vyprávěti, takže se člověk ani nenaděje a jsou dvě hodiny pryč a přednáška je u konce. Zajisté všichni přítomní byli s přednáškou spokojeni, což také dosvědčoval výsledek do- brovolné sbilrky. Vlp. misi- onář byl sám potěšen slušnou návštěvou, na dnešní poměry. Na prvém místě patří srdečné díky řádu Nové Květy, č. 35, S. P. J. S. T. za bezplatné pro- půjčení řádové síně pro výše uvedenou přednášku. Dále patří též srdečný dík p. Jan Šmajstrlovi za půjčení trucku k převážení lavic. Tak též pp. Aug. Dulákovi a Vilém Bartoňovi za vožení dp. Ře- hoře do Elk a zpět. Též zá- roveň upřímné díky všem, kdož se této přednášky súčast nili a takto její úspěch umož- nili. Z vaší návštěvy bylo vi- dět přátelé, že ani ta deprese nemá účinku na pověstnou s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x