ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

^PlPfiL v s M rt t I v 1 V > •. • 3' ¥ .i "t-v-w TEXAS POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lordagen den 23 Maj, 1896. VOL. I. No. 6. VAR- OCH SOMMAR - KLÄDER! FOR 3VCA.3NT, GOSSAB OCH BAR2ST. Alla slags Silk-, Ylle-, Linnen- samt Bomulls-Tyger till mycket låga priser hos Härmed inbjudes allmänheten i Austin och Travis county för skåda ett det mest utsökta lager af ofvanstående varor någonsin införts i staden. Angående priserna äro de i jemförelsevis tagit ytterst låga. Gör ej några uppköp innan ni först har gjordt oss ett besök. Hattar af alla slag och demensioner hvarierande både i pris och mode. Lagret på hand är enligt nyaste mode. Prisena äro| satta så lågt som möjligt. Högaktningsfullt, Krönika. Från molnfri himmel strå- lar solen. Vinden spelar friskt och dess svala fläktar smeka våra kinder. Rundt omkring oss skuggiga träd ; därborta den lilla dammen. Vi äro i Hyde Park. Det är torsdag och svensk luterska kyrkans Söndagsskola af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

r ■ y r - IBÉhMHMlHHH i>Å MÖRKA VÄGAR. Af Hnmlyn Smyth. fForts. fr. föreg. n:r) Samtliga gästernas uppmärksamhet var riktad på honom, som återfunnit sin dotter och henne som återfunnit sin fat, Den scen, som nu följde, var verkligen värd en målares pensel. Professorn — den skarpsinnige läsaren har redan gis- sat att det värda paret var signor och signora Delavanti — förlorade alldeles fattningen. Hvad hans deltagarinna i lust och nöd beträffar, så såg hon till hälften bedöfvad än på Grantham än på Louise. Professorn kunde knappt hålla sig upprätt. — Kom, min kära Louise, sade Grant- ham, du har intet vidare att frukta. — Ack,min far,jag har varit så olyck- lig, snyftade hon. — Har du då blifvit illa behandlad mitt barn ? — Ja, ja. — Hvem är denne man, Louise? frå- gade Grantham henne och pekade på Delavanti. — Jag vet det inte. Professorn började emellertid kasta längtande blickar mot dörren. Han hvi- skade till sin hustru: — Kom låt oss gål Frun skyndade sig att åtlyda honom, me...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

! it- ra 31- 111- dc l-er ek- u lat att ad, ido fva ite, u i är i St •ed- öst, nig :an, glö- ista up- ett ulle e t. lars [en: i, ä* an- V Gustaf I Yasa. Den 12 Maj ■ iOO-årsdagen af lians födelse. När våldets näsa hade nått sin räga, Och. ädel frihet i fjättrar bunden, Jag kom, en yngling, kom i rätta stun den , i Med eld i rösten, eld i svärd och båga Jag satte skogen, dalarne, i låga; Och som ett rofdjur jagadt flyr för hun' den, •Så jagades från järnbemängda grun den Vår ovän bort, att mer ej dit sig våga. Men Sveriges långa natt fick nu en gryning, Och mig, som var dess ljusa morgon- stjärna, Blef så ett lif i sol och purpur unnadt Jag näpste stormen, hörde blott dess dyning Och, när jag väl var död, man velat gerna Mig gräfva upp ur grafven om man kunnat. C. W. Bottiger. Ett trelunidraårsminiie. Pä trehundraärsdagen af franske filo so fen Descartes födelse den 31 Mars .skref G. H. T. en uppsats, ur hvilken vi här anföra följande: Det är i dag 300 år sedan en af nyare tiders stö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

/ - J > ■ iif i TEXAS POSTEN. Nyhets oeh Annonstidning föp svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THK TEXAS POST.) PubllBhod ovory weuk, in Austln, Texas, by tHe Swkihsh Amebican Publimhinq Co. The only swedltih paper in Texas, and tne best advertiHiiitf medium to reach thls ciuhh of cltizens. Phil. V. Knustkom President. A. 8. Anderson Vicepresident. liiCHAUD Johnson, . . . • Business Manager. OHNSON, Adv. Matlager. Ivar Ifwerstrom, City-colicitor. Prenumerations-pris: Ett år Ett hälft år ,1H Ett firtlll SvorlK" ' r>0 Ett httlft år till SvtsriKO 1-10 Pronumorutloiiuii iir bot&lbiir i forskatt och penningar borst sandas modclt "Postal Niitu," "Money Orders" ollttr 1 tva cents prl- niarken under adress: TEX-ä-S POSTEN", Tuylor liuUMnu, AUSTIN. TEXAS Tolephone 145. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Washington Bref. Advertising One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, - On larger advertisements b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

0 1 ti# •t* w KYRKOUNDERRATEL- SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- kan. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. "Sön- dagsskola hvarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. m. och 8,3o e. m. samt Onsdagsqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i k)rrkan första och tredje Torsdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan. Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. J^ll. Gndstjenst hvarje Söndag kl. 3 & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer i Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. LUNDELL, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Onsdagsqväll kl. 8. j. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och S e. m. J. M. Ojerholm. Pastor. Svenska Baptistkyrkan.—Sonda- gar: Sönd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

-TT ' ¥ m v T* * ~ ; U -Or-ftT v. ':v..- •"« förnäm Svenska Nyheter. J k i i STOCKHOLM. Donation. — Tysta Bkolan i Stockholm har efter aflidne fabrikör Karl Andersson erhållit en do- nation a t 2,100 kr. Hofpredikanten Bergman har afrest till utlandet för att under tvä månader vistas derstädes. Färden stäldes först till Paris. Professor Geskel Saloman har kallats till hedersledamot af svenska konstnä- rernas understöds- och sjukhjelpsföre- ning. Engelbrekts minne. — Fyrahundra- sextio är voro den 27 April förflutna, se- dan nidingsdådet, ä den ensliga Hjel- mareholmen afbröt den store befria- rens korta hjältesaga. Med anledning af Engelbrektsminnet egde ofvannäm- da datum allmän flaggning rurn frän liufvudstadens samtliga folkskolehus. " Hemlängtan!—Då den 2G April pä af- tonen vid 6-tiden en spårvagn skulle köra Hamngatan fram till Kungsträd- gärder., stannade häslfarne heit plöts- ligt. Spärvagnskusken försökte på alla möjliga sätt att fä dem framåt, men misslyckades. Dä den andn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

appf ■ © 9 ■v : a Ensamhet. Ur "Under the Pines" af Lydia Avcry Coonley. öfvers. af E. W. O. "There is society where none intrude". ^ Byron. Jag satt på enslig klippa, Der ingen var mig när, Men sällskap höll mig skogen, Jag var ej ensam der. Hvar mossbelupen berghäll Mig svarade igen Och hvarje sky i höjden Han var min vän. * • Jag trängdes uti staden, I stormigt mänskohaf, Men ingen ibland massan En hjärtlig blick mig gaf. Jag hörde deras röster Och såg dem alla dar, Men ibland tusen likar Jag ensam var. Hvarjehanda. Såugen om kärleken. Hvad är vårt lif?—Att njuta och att lida, Att ömsom arm och ömsom mäktig stå; Att stundom fåfängt mot passioner stri- da, Och stundom vara segrare också. Men ensam vara arm och ensam herre Är för en dödlig, samfäldt, endast ve, Ty inte fins i vida verlden värre Än ensam sörja eller ensam le. Derför blef kärlek skickad ned från höjden Att under lifvets strider mäkla fred, Att minska sorgen och fördubbla fröj- den För hjärtan bundna hop med gyllne ke...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 May 1896

I - - sa AUSTIN. b ^ M P L> u i s i — I anseende till att Guv. Culber- son är förhindrad att närvara vid den tillämnade "barbecuen" den 3:e juni, men lofvat komma den 4:eo uppskjutes mötet till sagde dag, och går således af stapeln torsdagen den 4:e juni, Extra- tåg lemnar U. D.') f, m. och återvänder från Manor Kl. (> e. ni. — Det i förra numret af Texas Posten utlysta mötet å denna tidnings kontor för- liden måndags qväll var icke så talrikt besökt som man hade skäl att vänta. Vi veta ej hvad orsaken kunde vara, men möjligtvis var de många picnicarne som höllos den da- gen, och de dansnöjan som gingo af stapeln pä aftonen till en del skulden. Emeller- tid organiserades mötet med hr. J. O. Palm som ordförande och Ivar Ifwerstrom som se- kreterare. Till kommittee, att samarbeta med från an- dra platser innom Travis Co. tillsatta kommitteer, valdes herrar John A. Lundin, Phil. V. Engström, Alfred Ander- son, E. Swenson och Carl Jarl. Hr. Phil. V. Engström blef utsedd som kommit...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

> ' I r * a SUPPLEMENTET TEXAS POSTEN. I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lordagen den 30 Maj, 1896. [ 12 Sidor. VOL. I. NoTTT En lyck-Traff, En bland de mest upp- sluppne uti det gemytliga konstnärskotteri, som en Ok- toberafton var samladt på sin vanliga plats i "Gropen", var målaren Arvid Berner. Vid en blick på klockan öfver dör- ren höll han dock plötsligt upp midt i ett eldigt anfö- rande och ursäktade sig med att ett angeläget ärende nöd- gade honom att försvinna på en stund. —Inte ska' du bryta laget, Berner. Kan du inte skicka ett stadsbud, invände en af vännerna. Berner tvekade ett ögon- blick, men tillsade derpå ky- paren att ,se efter om hans gamla stadsbud, N;o 87 Träff, fans på sin vanliga post. En minut senare stod Träff framför målaren. —Hör nu,Träff, jag vet jag kan lita på dig. Sätt på dig min regnkappa och tyrolare. Skönt ! Det kan ingen nu i mörkret tro annat än att det är jag sjelf. Nu går du upp til) Karlavägen I\:o 159,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

/ tTM* • "wfe-. jjbm*5mjéb V Wk f *fr r;;r l? i "Paragou" Bokhylla i antik Ek. Utmärkt arbete. Den bästa och mest bekväma bokhylla fbr bibliotheket sängkammaren eller Mid- dagsrummet, är 3 fot och ro tum hög, 24 tum bred. Arhålles till skänks då uppköp göres för $30.00. ii FLORA bokhylla af antik Ek, elegant och piydlig. Hvarje studerande, hvarje dam eller herre behöfver en eller flere. De kunna öppnas och slutas efter behag, samt äro varaktiga. 2 fot och 8 tum höga, 1 fot och 7 tum breda samt har 3 hyllor. Till skänks vid $15.00 uppköp. "Saratoga" Gungstol, antik Ek. Elegant varaklig och bekväm. Kan re- kommenderas till hvarje familj. Ett par borde finnas i hvarje rum. För begagnande på resor eller som- marnöjen kunna de ej öfverträffas. Erhålles som present vid $30.00 uppköp. & < tc ccj $=3 o_> C=5 e a a " * to :g "o O o W .a c« 2 O fS bt) O E 3 O o ■*- £ S=J ►>-* rC <L> ¥ ► a B £ 9 a d bXD :rt j> o £ v u <L> .s CTj Ö <L> ■4- s A O <u to Q :ri ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

* ■ ■ 'Vi behofver pengar! ■ ■ ■ ■ Och ni behofver kläder, ) • Yi arbeta för att få sälja vart gods, icke för att behålla det. Hela klädeslagret är såväl hvad förfärdigandet som materialet beträffar, det bästa som någonsin blifvit fördt i marknanden. Under sådana förhållanden behöfva vi ej tala mycket. En god vara talar för sig sjelf. "Tiden ändrar förhållandena," och publiken känner mycket väl till den nuvarande ställningen innom affärsvärlden. På den grund hafva vi med många procent nedratt priset på hela lagrer af — U Var- oeh Sommar-Kostymer Hvilket började började Måndagen, den 18 Maj. MAX GOLDMAN, Prop. Cor- Congress Avenue och 6 e Gatan. ABE WILLIAMS, Mgr. 3 l En svensk slosare. Från Malmö skrifves: Den senaste förfalskningsskanda- len har låtit tala om sig rätt mycket äfven i vår stad där den unge bondesonen, Anders Månsson från Lackalänga, var tämligen känd, åtminsto- ne på våra förstklassiga re- stauranter. Det uppgifves med be- stämdhet att den unge landt- lige snobben om...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

Wtm0r~ v 'wåatm Utlandet. KOLERANS OFFER. Alexandrla, den 12 Maj.—I gär In- rapporterades ej mindre än 21 offer af den härstädes grasserande koleran. ELDSVADA I LEGATIONSQVARTER. Moskva, den 13 Maj.—Eld utbröt 1 det hus, hvarest minister Brecklnridge och amerikanska legationen logerar un- der kejsarkröningsfesterna. Dock vardt ingen synnerlig skada skedd. SVENSK VERSUS FRANSMAN. Svenske bicykelryttaren John S. Johnson täflade 1 söndags, den 17 Maj, med franske mästercyklisten Morin 1 Paris. Den 6 Juni skall Johnson för- söka sätta europeiska milrekordet & Gatfordbanan 1 London. STADION I MARMOR. Areroff, den förmögne greken 1 Alex- andrla, hvilken äran tillkommer för restaureringen af Stadlon, hvari de nyli- gen hållna idrottstäflingarna hållits, lär ha beslutlt att företaga Stadions permanenta restaurering i marmor, ett i sanlng storartadt företag. FA KAPITULERA NÄR DE TYCKA. General Weyler har amenderat sin order rörande benådning af insurgen- ter, som "inom 20 dagar" öfvergin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

:-i_j£325Lj:i CJS { ' * 't*- A TEXAS POSTEN. . I ÅRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lordagen den 30 Maj, 1896. [ 12 Sidor. VOL. I. No. 7. VAR- OCH SOMMAR - KLÄDER! :FÖ:ES< ^.cJLirsr, O-OSS^Ä-R/ OCK barn". Alla slags Silk-, Ylle-, Linnen- samt Bomulls-Tyger till mycket Inga priser hos Härmed inbjudes allmänheten i Austin och Travis county för skåda ett det mest utsökta lager af ofvanstående varor någonsin införts i staden. Angående priserna äro de i jemförelsevis lagit ytterst låga. Gör ej några uppköp innan ni först har gjordt oss ett besök. Hattar af alla slag och demensioner bvarierande både i pris och mode. Lagret på hand är enligt nyaste mode. Prisena äro] satta så lågt som möjligt. Högaktningsfullt. Krönika. "A låtomoss svärja ett fortbrödralag I ungdommens sveklösa stunder. Och förjdas med gamman åt Majso- lens dag I odins uraldriga lundar !" Män maj sjunger nu på sista värseu. I dag är det den sista. Men i morgon ko- star junisolen sina ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

I ■ptafl Mi Svenska Nyheter. 8T0CKH0LH. Högsta domstolens ledamöter arbeta frän och med den 4 Maj till den 2 nästkommande Novem- ber endast å ett rum. Ordensväsendet.—Japans 1 Stockholm ackrediterande minister Toziro Nissi bar utnämts till kommendör med stora korset af Nordstjärne-orden. Riddarhusstipendium. — Riddarhus- direktionen har bortgifvlt ett krigssko- leatipendium ä 500 kr. från kammar- junkare Paulls donationsfund till ele- ven vid krigsskolan P. V. Mannerstedt Traktat med Japan.—Den 2 Maj un- dertecknades i Stockholm af ministern för utrikes ärendena och kejsarens af Japan envoye en reviderad vänskaps-, bandels- och sjöfartstraktat mellan de förenade rikena och Japan. Missionärer på hemlandsbesök.—Af FosterlandsstifteUens missionsarbetare i Indien anträdde i början af denna må- nad hr O. Walentin med familj och frö- ken Hanna Wennman resan till hem- landet för att der hvila ut någon tid och sedan återvända till missionsfältet Sjelfmord—I sin bostad vid Klara- bergsgatan ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

■ ■ t n !*S i 3i 3: fi t Eu välvillig mördare. öfvers. frän engelska af E. W. Olson Pollslnspektorn höjde tillfälligtvis blicken frän sin pulpet och tittade pä klockan, som visade tio minuter före 11 da kontorsdörren öppnades och en väl klädd ung man sirligt inträdde ur mörkret derutanför. Han nickade höf ligt mot inspektorn, trädde en med guldknapp prydd käpp under armen och började afdraga ett par gulbruna hand skar finger efter finger. —Ursäkta att jag vägar besvära men jag gör det endast för att spara er besvär, sade han, utan att se upp frän sin sysselsättning. Jag är här för att öfverlemna mig ät rättvisan. Inspektorn kastade en blick tvärs öf er rummet, der tvä muskulösa polis' konstaplar sutto pä en träbänk. En af dessa steg omedelbart fram och tog plats vid främlingens sida, dock utan att lägga hand pä honom. —Jag är här för att öfverlemna mig upprepade mannen, medan han nog grant slätade ut handskarna mot hvar- andra. —Godt! Hvad har ni gjort? frågade inspektorn. —Jag har ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

T > 1 {fl ■ / TEXAS POSTEN. fiyhets och flnnonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) I'ubllfth6d everv week. i" Austin, Texas, by tlie Hwkbjsii amkiiican IMjbwbhiho Co Tlie only swedlsh paper ill I exa , and tlie best advertlslng medium to reach tnls class of cltlzens. Phii,. V. Enobtiiom President. A. S. Vice President. Riohakd Johnson Business Manager. OHNSON, Adv. Matiaser. Ivar Ifwerstrom, City-colicitor. Pre«Mmeratlons-pris: Ett år . .o '•< Ett bulft år ®® Ett år till Sverige I-30 Ett hälft år till Sverige 110 Prenumerationen ar betalbar i förskutt ocii penningar böra sandas medelt "Postal Note," "Money Orders" eller i två cents pri- marken under adress: TEXAS POSTEN, Taylor Buildinu* AUSTIN, TEXAS. Telephone 145. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Advertising One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, On larger advertisements Råtes. $ i.oo 10.oo 5'°° ■ 50.00 råtes ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

V\ ; T KYRKOUNDERRATEL- SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- kan. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. Sön- dagsskola hvrarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. m. och 8,30 e. m. samt Onsdagsqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan första och tredje Torsdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan. Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. ^11. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 3 & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer i Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Önsdagsqväll kl. 8. J. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och 8 e. m. J. M. Ojerholm. Pastor. Svenska Baptistkyrkan.—Sönda- gar: Söndagskola k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

'i.' 4ktttag£taa patron jönssons memoirer. Af Sigurd. X. / Jag presenterar mig- Uti mitt stora arbetsrum i mitt stora hus via Stora torget sitter jag och för- undrar mig storligen, när jag besinnar mina egna öden. Der borta i hörnet stär en mjuk, sval lande soffa och bakom den en piedestal och ofvanpå den en statyett, som kostat- två hundra kronor. Viiggarna prydas af rätt dyra taflor: huruvida de afven äro dyrbara förstår jag inte. Och min fot hvilar mjukt på en matta fran Smyrna; att den iir äkta det begriper jag. Och denna fot sjelf är kladd i en stof- vel sä blank,att jag tycker en ung fluga borde vricka sig pä dess yta. Och byxorna iir af finaste satin, och min nattrock kostar nittiofem kronor. Mitt namn iir Nils Jönsson, till ei tjenst. Cigarren i min mun kostar tjugo öre netto, och medan jag njuter den sä här i sakta mak ofvanpå supen, innan jag går till hvila, sväfva mina tankar hän till ett annat hem, hvilket en gång var mig lika förtroget som detta, ett hem djupt inne i sk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

f ■ ■ é Den tacksamme skallerormen. Bidrag till nästa "läsebok för småsko- lan." Listig som en orm, säger man, och man är benägen att 1 ormen se idel ond- ska och svek, allt sedan don gamle or- men lurade allas vår moder Eva. Men följande rörande och fullt sannfärdiga berättelse visar att en orm kan vara bå- de tacksam och trogen lika väl som mo- dig och klok. För några år sedan reste en framstå- ende naturforskare, prof. X. från Lon- don till Amerika för att studera or- marne i södra Yucatan. Det bör ge- nast nämnas, att han var en mycket godhjärtad och välvillig man. Då han en eftermiddag vandrade fram öfver en öde landsträcka, ifrig att kom- ma tillbaka, fick han plötsligt höra ett skallrande ljud, som tycktes komma från en hög stenar. Han gick dit och fann der en sällsynt stor skallerorm, som hade fastnat mellan ett par stora stenar och blifvit illa klämd och skra- pad. Professorn ämnade slå ihjäl den såra- de skallerormen för att befria honom från hans qvalfulla belägenhet. Men...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 May 1896

f 1 • m EN STOR REALISATION I MJSTIN'S BILLIGASTE BUTIK >i| MALEVMTS! H) H f På Måndag endast, Försäljningen börjar kl. g f. m. och slutas ej för än allt är utsåldt. iooo yds af Lonsdale blekt Dome- stik, i yd bred ; 10 yds för 88c. På Måndag endast, Försäljningen börjas kl. 3e.n1. och upphöra ej förr än utsåldt. 10O0 yds Indigo Kaliko, bästa qua- lite ; 10 yds för 20c. På Tisdag endast, Försäljningen börjas kl. 9 f. m. 1000 yds af Standard Percales, fasta kulörer, xO yds till en köpare för 20c. 1000 yds eleganta Challies, 10 yds för 5iOc, Onsdag endast, Försäljningen börjas kl. 9 f. m. och upphör när allt är utsåldt. 1000 yds af utomordentligt finran- digt Pique, värdt 15c pr yd, 10 yds för :*5c. 1000 yds af det modernaste Lawn, värdt 10c pr yd, io yds för aoc. På Torsdagen endast, Försäljningen börjas kl. 9 f. m. och upphöra när allt är utsiildt. 1000 yds blekt Domestik, 1 ydbred, fri från stärkelse, 10 yds för 30c. På eftermiddagen kl. 3 säljes 1000 yds oblekt Domestik, 1 yd b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x