ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 35í> Naše hospodářské úČellátě. Mezi národy nevzdělanými ne- stává různých řemesel ani povolá- ní. Veškerá práce jest tak jedno- duchou, že jednotlivec dovede za- stati každý odbor. Sám každý si vyrábí jednoduché potřebné nářadí, robí svůj oděv a buduje svoji chýši. Teprvé rozvojem průmyslu vyvíjejí se rozličná povolání. Práce stává se tak rozmanitou a složitou, že jednotlivec není sto všechny po- potřebné odbory více ovládati. Ta- ké zřejmo, že jednotlivec docílí le- pšího úspěchu, zná-li jen jeden od- bor důkladně, nsž-li několik jiných povrchně. Vědomosti o některých jsou tak objemné, že se studují sys. tematicky na školách. Ba jsou i od- bory některých povoláni tak rozsá- hlé, že je stěží jednotlivec ovládá. Tak na př. lékařství jest starým povoláním, k němuž třeba tak ob sáhlých vědomostí, že ti nejlepší lékaři beřou si jen některé skupiny nemocí, jichž zkoumání a léčení se věnují. Než i zemědělství obsahu- je a vyžaduje ve všech svých odvě- tvích snad více věd a rozsáhlej...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

360 — Morav lil, 21. června. — Osada 1 Moravia, čís. 41. R.V.O.S., panu | F. J.Wotipkovi, v Brenhan, Tex. PaDel Vaše petice na zvláštní 3jezd byla čtena ve schůzi dne 18 června, ale též hned položena na stftl, neboť nebyla ani ct. St. Ú. schválena. My, zdejší členové, jsme úplně spokojeni z nynější Státní Úřadovnou a nepřejem si,by ase spolek přišel do pochybných rukou, kdež bychom my članové byli u několika jednotlivců dojnou krávou. Jest-li bude většina pro sjezd, tak naše osada si nepřeje na něm žádného zastupování, též ne- bude na něj ze svých mozolně zí- skaných peněz nakládali. Kdyby se aie stalo a vy proti vůli členů se do úfadti vetřel, tak raději se zře- kneme dobrovolně členství. Jsme Vám tou radou, nebourejte to, 11a čem jste udělal již tisíce dollarů, a netlačte se násilně tam proti vůli členů, kde si Vás rozhodně členo- vě nepřejí míti. A když se již ne- můžete bez dobromyslných rolníků obejiti, tak si založte zase nějaký spolek, ale jen pro Bůh, se vyhně- te, v zájmu s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 3<SL — f Holík, 19. června. — Usnešení osady Holík, čís. 18 R V.O.S. stá- tu Texas: Jelikož p. Wotipka z Brenham míní prokazovat zvláštních služeb spolku, o kteréžto služby nikým nebyl požádán, podle stanov navr- hujeme: Aby všechny osady R. V. O. S. zamítly jakoukoliv službu vnucova- nou p. Wotipkou a nevšímaly si je- ho poznámek z této příčiny: Pan F.W. před sjezdem byl právním zá- stupcem od založení spolku až do posledního sjezdu. ' A tu bylo jeho povinností o spolek se trochu starati a jemu rádcem býti. On ale jednal opačně, |ak dokázáno něko- likráte. Jak sám v cirkulářích pí- še, je povinností každého člena spolku,starati se o tento, by prospí- val a pokračoval. Sám pak ulice bý- ti vyjmut x té příčiny, že vidí na sněhobílé koze černý chlup, který se na ní octnul náhodou, či lépe přáním p. Wotipky. Dále: Poněvadž p.W'. nejedná k vůli většině a chce všecko véstisám. Každá osada, každý člen by měl podobné jednání odsoudit, poně- vadž většina ve věcech spolkových 1 rozhoduj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

o — 3tí 2 Odpovědi k dotazům Jakého hnojiva pudí' třeba. Sdělte laskavě jak může farmer nejlépe z jist iti, které hnojivo potře- buje jeho půda? O. D. Odp. — Aby se zjistilo, zdali pů- da potřebuje toho neb onoho hno- jiva, měl by farmář zjistiti chemi- cké vlastnosti půdy, její mechani- cké i minerální složení, geologické poměry, fysikální vlastnosti, polo- hu, klima, obsah mikroorganismů, což je vše dohromady nesnadné a těžko ku provedení i mnohému od- borníku, natož pouhému praktické- mu farmáři. Obyčejně obmezí se zkonmáni to na chemický rozbor půdy, který podá dosti ostrý obraz o potřebě půdy toho kterého hno jíva, ale i to jest nesnadné a jedno moci té, může celé stádo nakaženo j a zničeno býti. — Onemocnělý kus dá se do mírně teplé, vzdušné a či- sté místnosti, kdež se mu dává měkká a lehká potrava, jako na př. vařené brambory, vařená rýže ve sladkém mléce, rozsekaný salát,ře- řicha a j. Do pitné vody přidává se zprvu něco leJku. nebo salmiaku, později odvar anýzový. Kuřatům ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

36'j itúil JAN HUS, číslo 57. Shlner, 26. června. — V neděli dne 25. června byl náš řád Texas- ský Mír. čís. io., zastoupen jsa br. R. Valentou, t>r. j. A. Kunetkou, br. K. Schvabem, br. Jak. Vačká- řem a mou maličkostí v Oak Forest za Gonzales uváděti do naši milé Jednoty novou ratolest, řád Jan Hus, čís. 57. S cliloubo:i poznamenám, že jest to již třetí řád, co náš řád uvádí, a doufáme, že v brzku zase budeme žádáni, bychom podobnou povin- nost vykonali, neb se proslýchá, že snad na Sweet Home se cosi kuje, a že snad se v brzku i tam nový řád založí. Jen ku předu, bratři, a spoluobčané, neb toho nebudete nikdy litovati, protože naše Jedno- ta jest dosud asi nejlepší a nejlaci- nější organisace česká. Náš řád vždy, když se nový řád 11a blízku založí, ztratí několik čle. nfl, ale my nic nedbáme, jen když se Jednota vůbec rozšiřuje, a těší nás a vždy těšiti bude, podobně k rozkvětu a blahu naší milé Jedno- ty přispívati. Výše zmíněný řád Jan Hus, byl uvedet^ v osadě Oak Forest, as...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

Crenshaw, 14. června. — Umí- nil jsem si pár řádků do milého "Obzoru" napsati. Jest to skutečně k hanbě naší národnosti, že žádný podnik neb spolek nemůže se obe- jiti bez hádek a Štvanic, které činí našince směšnými v očích jiných národností. Jako ku příkladu teď, kdy tajemník Ú.S.V., p. Kulhánek otevřel členům oči R. V. O. S., jak pracovala stará úřadovna, jest mu teď spíláno od stoupenců Schil- lera a Wotipky do zkažených kato- lických knězů a pod., ale pochybu- ji, že by měli jaké důkazy o tom. Asi před dvěma měsíci, když můj otec iel k Schillerovi pro vysvědče- ní, o které byl žádal nejméně tři- kráte, p. Schiller dal mu spisek, se mně zdá zákony ohledně pojišťová- ní v Texas které vyšly v platnost 28. zákonodárnou a sice dne 1. čer- vence roku 1903 a zvláště označil článek dvanáctý a na základě téhož, pravil, že máme p. Kulhánka ve "Svobodě" spražita nikoliv v orgá- nu R.V.O.S. Študíroval jsem dlou- hou chvíli a obracel jsem jeden list za druhým, ale na nic závadného jsem nepř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

3(55 f Podivuhodná bylina Chayote. Zemědělský odbor ve Washing- tonu pokouší se o to, aby v Soustá- tí zaváděl ku pilnému pěstování novou rostlinu, jejíž vlastnosti jsou takové, jaké jen v pohádkách ně- kdy nalezáme. Rostlina ta jmenuje se chayote (čti zajote), která dle náhledu odborníků ve vládní službě jest tou nejpodivnější v celém rost- linstvu známém. Praví, že v kraji, ^ němž by se jí dobře dařilo, může přinésti rolníkům ji pěstujícím mno- hem více náhrady za práci jejich, nežli kterákoli jiná jimi pěstovaná bylina. Chayote jest jedinou známou by- linou, která jest prosta všeho .ško- dlivého jí hmyzu a hub, a dá se jí upotřebiti k rozličným účelům té- měř bez konce. Roste velmi rychle a vysoko,jest vytrvalou přes zimu. Roste jako réva a nese ovoce. Když jednou počne růsti, pokryje ploty, stodoly a nej vyšší stromy, stráně a vše, na čem se uvelebí. Za několik měsíců po zasazení réví nese až500 kusů ovoce, z nichž některé kusy váží až tři libry. Kvete a nese ovo- Wte znovu měsí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

— 36tí I „čtvrtletní zpráva "C jj janíka lT.S. V., H.V.O.S., počínající ^ 20. března lt 05 u kouřící 20. (Vrviui 1)105* Příjem: Celkcui pojiíténo od 20. bfes. do CO červ. $25.070,00 8 Čehož připadido státní pokladny Zu /.mimu cer •128,85 Kateř. IMntor ,50 .liwef Hejl .50 Kr. Novostmi ,50 Vúc.lav Hutyr.i ... ,50 .lan Do italik .50 Terezie LaliSn — .51) \<\ Kuhoí .50 Win. Supak .50 Wm. Kohumaclier ,50 'Per,'/.. Solmiský. ,50 Krmit. Kosli .50 Johanu Kajku*... ,50 Josef Tater 50 l>*. Prokop ,50 A polena ŽAěek ,50 Žulkovskl Jan... .5') Adolf štiiktny — .50 Doplatek na rozpočet fis. II. TolOHlalm 10. Osudu f. 65 II. osudu f. 40 11. iwtdu <•. 38 II. osudu í\ <50 II. osudu f. 41 Toplutvk nu ro/.p. ř. II. Kurd .lobousek ..10. Osudu Ci*. 81. II. Hau!.elt bratři II Tom Junica... .0-11. Aujr. Ri.ditrr II. Jun Šenkýř. .. . 10 11. Emil Dufek.. .. II OsitdaCLs.M. .. . 11. L. Ti1* di II Osudu Ci . U4. .. .12. Osi.dil íli*. 82.. V. .... 12. Osudu čís. M.. .12. Osudu fis. 73 . . . 14. Osu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

OBZOR ROČNÍK XIV. HALLETSV1LLE, TEXAS, 15. ČERVENCE 1905. ČÍSLO 24. 93303X3ffl®GX53<D3O<302)O®®G!OGXí3GX3©O®00®<D5XÍXDffl0®<3GXS6Xi>SXD0®QXíl V OBCHODĚ C U MITPUCI _Á 1 i Dr-F-G-Daehne S L-. 11. \jlll~iLr " g " český lékař a ranhojič. " HALLETTSVILLE, TEXAS, $|* Wť8t. Texas. f * NALEZNETE nejlepší grocerii, střížní zboží, obuv, klobouky, zboží železné, plechové, kultivátory, sekací stroje a hrabě na seno a jiné farmářské nářádí za ceny nízké. Též skoupíme všechny farmářské výrobky a platíme i hotově. Neopomeňte nás navŠtíviti dříve než koupíte jinde. Český prodavač Aug. Linhart každého řádně a vlidně obslouží. DíD0®©3®00Q)©0©©íiXi); Wťst, Texas. Ochotně obslouží každého ve dne l v noci. Úřadovna v obchodě Kohiř & Syn II li ct. Nftmftti. rNŽMECKÝ U ZÁKONY"' připraven, |est výtečný proti PRSHfM BOLESTEM, rheumatlsmu, pícháni * bocích, atd. DRA. RICHTERA svčtoznámy "KOTVOVÝ" , PAIN EXPELLER., | Pravý jen f ochrannou známkou«{Kotva." |. líedHoí^nesčÍBÍných lékuřBkých ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

ťalriweil, Texas, Nárožní lékárna a klenotnický závod. Dokonalý výbor uejlopSioh lefiiV vžily nu ruc •. I'ři'ji'te-11 si lék. uavřtivH' nás a opittftc ni i nejlepři. Mánie ký výbir klenotfl.hodin, hodinek nld., jež prodáváme lacino. Ručími- za C veSkeru hodinářskou a klenotnlekou práci, jakož 1 za voAkeré zhoži, kn-ré prodánu-. Mluví í VuSi pHznCíl vážíme. STONE & IIITCHCOCK. D3G)^3(iXS©30®®i3<D0©GXEXD©0®QXDíDGXDG3C©O3<D6XDíIXDO3CX9G>íB®®(rg Prudká jízda JEST nebezpečnou, máte-li špatnou buggy, kočár nebo postroj. Abyste měli vše dokonalé navštivte náš ob- choJ a vybt-rte si pevný kočár, po- stroj neb strdlo, na ne/, inftžete se spolebnonti za každých okolností. Naše ceny jsou nížší než kdekoliv. Přijdte a přesvědčte se ať jíž koupíte čili nic. Mé zákazníky žádáin, aby přízeň, kterou- mému obchodu až dosud piokazovali, nadále nachovali. sedlář 368 - I J. D. SCHULZE, | | obchodník ryží ve velkém i malém, f v 11A I< L KTTS VILLK, TKXAS. •{• * (Obchod nedaleko pivnice p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

369 — Prozrazené tajemství. "Ženit, bože, ženit; Ale vědět ako: Nezaviažera si svet, S bársktorou hodjakou." "Ano, ženit nebo neženit," říká- val si Štěpánek junior, radost to otcova, chlouba matčina, vůdce chicagské mládeže, tužba našich děv. Byl Sokolem, hezky rostlý, jarý a sličný — a proto také měl dosti závistníků a nepřátel. Otec měl několik těch "hausů", syná- ček byl zručný krejčí a tak dařilo se jim dosti dobře. Konečně se mladý Štěpánek přece oženil a proč by ne — Mariánka byla sličná hol- Jva, do světa, "čilá", hodná — inu, byla z ní radost. Pomluvám však ani v městě Chicagu člověk neujde — vždyť to známe. "Slyš, Baruško, mně se zdá, že co se Mary za Štěpánka provdala, není již upřímnou, považ, minule na "picnicu" povídala, že muž její dostal nějaké růžové psaní, ale že se o to nezajímá — malé prý a vo- ňavkami prosáklé!" "O myl a tak brzy po svatbě? "A věříš tomu, že se skutečně nezajímá...." "Možná." "Možná. Jak jen můžeš, Gusty, tak lhostejně mluviti, vždyť přece víš, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

M A Z E P A. Proslulý hejtman kozáčky Ivan Mazepa (f r. 1709) poskytl svým dobrodružným životem mnoho lá- tky umělcům. Byron a PuŠkin opě- vovali jej v básních,Slowacki a Got- schal učinili z něho reka dramati- ckého, Bulgarin napsal o Mazepo- vi román, Horace Vernet oslavil fao dvěma obrazy a ještě i v nové době, skýtá vděčné motivy k dílům uměleckým. Výjev na uměleckém jednom o- braze znávorněný ma podklad v pověst1, ze Šlechtic Falibovski ze žárlivosti zmocniv se Mazepy lstí, dal jej přivázali k divokému koni, jitnž puštěn pak do šíré stepi. Dle pramenů historických vyko- nána však tato pomsta na něm z příču y jiné. Po návratu ode dvo- ra krále Jana Kazimíra, kdež dlel jako páže, na Volyň do své rodné vesnice (Mazepnice u Bělé Cer- kve) snažil se, aby povstavšímu Ji- římu Lubomirskému získal co nej- více přívrženců mezi tamní šlech tou, polským vojskem a kozáctvem. O tom však kozácký hejtman Petr Dorošenko zpravil svého přívržen- ce, polského hejtmana Sobieského, jenž měl na Maze...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

- 371 - ! Nikotiana. Zavalitá Šenkýřka stála přioděna sněhobílou zástěrkou mezi dveřmi osamnělé lesní hospůdky. Levou £nku měla opřenou o bok, pravou stínila si oči, jimiž bystře pátrala v dálce, zdali neobjeví se nějací ho- sté z nedalekého města Avšak na stezce vinoucí se vysokým obilím po pahorku vzhůru, nebylo lze živé duše spatřiti. Bylo parné letní od- poledne, a páni měšťáci se bezpochyby báli těch hrozících mraků, jež byly se seskupily v mo- hutné bubáky nad zalesněnými vrši- nami. Nevrlá hospodská chtěla se prá- vě vrátit dovnitř domu, když tu mezi žitnými polemi objevila se drobná postava, kteráž měla namí- řeno zrovna k hospůdce. Příchozí «yl mladíček as tak Čtrnáctiletý. ia kadeřavých plavých vlasech se- děla mu pestrá čapka a v pravici třímal notnou sukovici. Pozdraviv obřadně, vešel sebevědomě, vyhle- dal si v zahrádce za domkem stin- ný koutek a objednal si pivo. Šenkýřka přinesla žádaný nápoj a s úsměvem se dívala, jak pan host si s mnohými okolky sešroubo- val dlouh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

/ - 374 čtvrtletní zpráva tajemníka a pokladníka Hlavního ftádu od 1. dutina do 81). června 1905. Příjem a vydání ómrtnícli poplatkfl jeflnotlíyých řádil, Čís ř. Přijal: Vydal: 1. •. .*631.14.. ..* 165.. .#466.14 2. ... 144,24.. •• 37- • '07,24 3- ••• 302,71.. 79- ■ 223,71 4' .. 168,05.. - 43-• • 125,05 5- ■■■ 179.78.. .. 46.. • 133-78 6. ■ ■■ 630,42 . • • 172.. ■ 458,42 7 ■ ■ 366,65.. .. 98.. 268,65 j 8. 434.87. ■ .. nfi.. 318,87 9- 658.52- . 171.. 487-52 10 - 549.37- 142.. 407,37 ri. .. 402,08.. • 107.. 295,08 12. - 236,57 . . 63.. ■73.57 "3- .. 268.98.. . 71.. '97,98 '4- ■ 241.52.. 64.. 177.52 '5- - 54®'° > • ■ '44- 402,01 16. .. 193,00.. . 48.. 145,00 '7- .. 881,56.. • 232.. 649,56 18.. •• 133.02.. 36... 97,02 19.. - 564.75- . 149... 415.75 20. - 552.70- . 144... 408,70 21 . - 327.24.. . 84.. 243.24 22. . - 229,43... • 57- • 171,43 23" . • 278,42... . 72... 206,42 24.. - 934.54-■ ■ 238... 696,54 25" - 778,45-- 198... 580,55 26. . - 90,02.. 23... 67,02 27" . • 471,60.. 124... ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

ťoíct flení. Dle poslední Čtvrtletní zprávy 1942 Nových 96 Celkem 2038 Odpadlo: odstouplo .6 vyloučení 3 zemřelí 3 Zbývá 2026 Clcilkýiiř. Dle poslední čtvrtletní zprávy 939 Nových 38 Celkem 977 Odpadlo: odstoupla 1 zemřely 2 Zbývá 974 Počet čleuů obého pohlaví 3000 S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. a pokl. H.Ř. Tato zpráva přehlednuta dne 1.července 1905 a shledána v po- řádku. Tomáš Hruška, Jos. Pokorný, účetní výbor. Gonzales, 26. června. — Schů- ze odbývána dne 25. června za ú- čelem uveden! klubu v Oak Forest do S.ť./.S. T. pod jmenem řádu Jan Hus, čís. 57. Řád uvedli bratři Rud Valenta co předseda, Vác. Paul co dozorce, Karel Schvab co tajemník a Josef Kunetka co průvodčí, všichni od řádu Texaský Mír, čís. 10. Zakládající členové řádu jsou: Matěj Havel s manželkou, Petr Bárta, Henry Milatta, Antonín Klovaňa, Vác. Pátek s manželkou, Jakub Milštajn, Jan Petráš, Tomáš Hobizal, Tomáš Hobizal s manžel- kou Josef Petráš s manželkou, Jos. Petráš a Teresie Hájek. Úředníci jsou z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

- 37ti - West, i o července. — Krajané v okolí We?t oslavili letos skvěle 4.' července, pamětný to den pro- hlášení neodvislostí Spoj. Států. Slavnost uspořádal řád Moravští Bratři, S.P.J.S.T., ve své síni na Bóttonwood asi tři míle od města Tzdálřnéi- Ačkoliv předchozího dne snesla se nad oním obolím prudká bouře, provázená lijákem, přece navzdor lomu ku slavnosti došlo. Cesty by- lý ve.stavit přímo hrozném. Z po- íétku nikomu se ani nechtělo, než když slunko horké paprsky své dru- hého rána počlo vysílati na matičku zemi. ztravujíc rychle potůčky vody, vysušujíc cesty, tu každý spěchal s přípravami,aby ve volné j)řírodě ztrávil národní svátek. Záhy se sjelo v městě značně po- vozů, a když pak ozvaly se zvuky hudby ku slavnosti vyzývající, za- vládla mezi lidem slavnostní nála- da a povozy jeden za druhým vypravovaly se na cestu k síni. O- yšem, že tu a tom na blátivé těžké oestě v. hlubokých blátivých kole- jích jadrné ozývalo se záklení, než jřekážky byly překonány 1 záhy shromáž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

377 Nebezpečné mexické byliny. "Marihuana" jest býlí, užívané mexickým lidem nejnižších vrstev a někdy také vojíny; avšak ti, kdož jej užívají ve větší míře, jsou vězný na delší dobu odsouzenými. Užívá- ní a prodej býlí, zvláště ve vojen- ských barácích a w vězeních je přísně trestáno, avšak vzdor tomu má dosti ctitelů, a indiánské ženy pěstují je potají, neboť jim vynáší obchod s ním pěkné peníze. Suché listí marihuany, kouřené buď samotné anebo s tabákem, či- ní z kuřáka tvora nad zvíře divo- čejšího. Praví se, že ihned po třech nebo čtyřech bafách kuřák počíná pociťovati lehké bolení hlavy; pak se vše před zrakem jeho točí a ko- nečně ztrácí kontrolu nad duševními schopnostmi svými Vše před jeho zrakem, dle ujišťování zkušených lidí, béře na sebe podobu oblud a i lidé vypádají jako ďáblové. Kuřák po té počne se s každým rváti a ovšem vše, co porazí je v očích je- ho "zabitá obluda". Avšak mimo! to z|evují se takovému člověku pří- zraky, jež není sto zabiti a ty vyvo- lávají v něm...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

378 Z úřadovny Ú. S. V., R. V. O. S. RczjmiM íís. i 3. na $1.198.112 poji- střnóho majetku. Dne 25. května poškozen bouří kostel Česko-Moravských Bratří v Ocker, Tex. na $275.00 Následujícím členům R V. O. S. byla spůsobená Skoda bouří na jejich majet- ku dnu 29. dubna: Johana Fajkus, čís. 42., Klatonia «- $ 8.00 Rudolf Michna, čís. 17., Rowenn, $ 14.70 Sin řádu Č. S. P. S. a S. 1*. J S. T., Hogg, (poško- zena bleskem,) $ 50.00 Jan Štefka, číslo 11., Granger, S 10.00 Terezie Zett, čís. 77., Circlv-ville $ 10.00 Kašpar Zdánský, čís.77., Circleville, $ 10.00 Pavel Šťastný, čís. 14., Taylor, $ 65.00 Celkem $44270! Na rozpočcťčís. 13. připadá 4ct.' na ka£dé$too.oo Wallei, 28. června 1905. Ant. Kulhánek, taj. Ú. S. V. Roseílberg, 27. června. — Před týdnem se nám .-.dálo, že ani déště nedostaneme, následkem čehož by- la by ranní kukuřice již suchem moc utrpěla Nu, ale 19 t. m nám dobře za pršelo a od té doby nám každý den tolik zamokne. že voda nemá ani Času s pole odtéci. Tak jesj-li nám...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

379 — Způsob vyučování na našich hospodářských školách. Laikové obyčejná naléhají 11a to, aby se v hospodářských kursech přednášely jen předměty odborné a aby se vyžadovalo hodni! praktické práce ruční. Jinak prý se mnoho plýtvá časem věaovaným studii včd a jiných nepotřebných věcí. Než ti, kdož v ohledu tomto větší zkuše- nost mají míní, že nejlepší hospo- dářští odborníci jsou ti, kteří měli předem důkladné všeobecné vzdělá- ní a to vzdělání pak doplnili a do- končili ve vědách a studiem odbor- ným. K vůli tomu, aby vyhovělo se trochu "praktickému" nátlaku a a- by se udržoval zájem posluchače pro předměty hospodářské,předná- ší se některé jednodušší odborné studie též v prvých letech pravidel- ného kursu. Když se student vrátí domu po krátkém pobytu v hospo- dářské škole, rozumí se ovšem, že jest Joma zkoušen, aby se zvědělo, jaké množství hospodářských vědo- mosti již ovládá. Nešťastník taký obyčejně propadne a to ^.roto, po- něvadž za tak krátký čas se toho mnoho nenaučí a mimo ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

3bO Edgeworth, 4. července.—Umí- nil jsem si napsat pár řádkfi do na- šeho "Obzoru", protože ho velice rád čtu, když vidím, že v každém čísle je oznámeno, že naše S.P.J. S.T.yse pěkně vzmáhá,každý měsíc více nových členťi přistoupí. Bude- i li naše Jednota stále tak pokračo : vat jako doposavad,za 10 rokft bu- i deme jisti, že nám peněz v poklad- ně nepochybí i kdyby přišlo mnojio i nemocí a únírty'. Bratři a sestry, ; stůjte při Jednotě, ať vzrůstá jako i veliký strom. Nového nevím moc, právě že teď pěkně namoklo, úrody jsou krásné a jestli se na to nepřihrne nějaká pohroma, tak budeme mít dobrou sklí/.en. . Musím se zmínit také, že jsme tady založili "The farmers educa- tional and co operative union of America".Schfizi jsme měli ve ško- le pii Edgewortli, Mílám Co. De- vět Členu bylo přijato. P. Tom.Tel- ler spolek založil, a p. Chuděj mu vypomáhal; oba k nám promluvili, a jejich řeč se mně líbila. Musím říci, že p. Chuděj udělá dobrého řečníka. Povídal mi jeden Ameri- kán, že děv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x