ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ÜHE EESTLASE PETTUMUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

"Stockholms Tidningeni" eesti keelses osas ilmus mõni aeg tagasi järgmine sõnum Austraalia eest lase Georg Jacksoni kohta: "Seda ei juhtu igapäev, et kohtad eestlast, kes aastakümnete . kodu maalt äraolemise järele on meie mõistete kohaselt saanud miljonä riks ja siis nüüd rikka mehena ki pub võõra okupatsiooni ja kom munistliku hirmuvalistsuse all äga vasse praegusse Eestisse, eesmär giga endale seal maja ehitada. Pea legi kui sealt on kümned tuhanded teised ülepeakaela lahkunud, jät tes omad kodud ja majad ning sin na maha jäänud veelgi suuremad hulgad annaksid kõik, kui vaid sealt vabasse maailma pääseksid. Selliseks erandiks , on Austraalia eestlane Georg Jackson. Ta on Aus traalias aastakümnete jooksul pü siva töö ja hea õnnega saanud rik kaks meheks, nüüd aga kodumaale asumice mõttest haaratuna oma va randuse likvideerinud^ ja tsheki raamat taskus, asunud lennukil teele oma vanale sünnimaale — Eestisse. Alles hiljuti viibis ta Stockholmis, lennates edasi Hel singisse, et sealt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜHEPÄEVASEID STREIKE..AUSTRAALIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

ÜHEPÄEVASEID STREIKE . .AUSTRAALIAS Esimesel nädalal pärast söekae vanduste töölehakkamist teostasid kaevurid mitmes kaevanduses ühe päevaseid streike. Kaevurid nõud sid otsekohest söe väljajagamit endile ma j apidamisotstarveks. Mja j apida missöe jagamine kaevur eile tundu valt odavama hinnaga kui söe turu hind, on kaevandustes tavaks. Kae vanduste omanikud teatasid, et söe väljajagamine kaevureile algab 22. augustist, mitte otsekohe pärast kaevurite tööleasumist, Möödunud teisipäeval teostasid kahe väiksema kaevanduse kaevurid protestiks selle vastu ühepäevase streigi ning päev hiljem järgnesid nende ees kujule veel kolm kaevandust. Nelja päeval streikisid Ühe kaevanduse, Steelworks Colliery töölised põhju sel, et pesemisvee ja riietevaheta misruumi , temperatuurid polnud nõutaval kõrgusel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIAN OPERA IN SWEDEN [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

ESTONIAN OPERA IN SWEDEN The number of Estonians, who es caped from Russian occupation to Swe den, has recently decreased to 25,000 due to constant emigration. In spite of this, Estonian cultural activities in Sweden are still surprisingly fruitful. Among the refugees there are numerous art ists from the Estonians -Theatre. TJiese. have • organised an Estonian theatre in Sweden, where they are producing plays well as operas. Last year the Es tonian opera players rendered Puccini's opera "Tosca'f which ; received praise from the public and the critiques. Re cently the Estonian opera players pro duced in the Stockholm Oscar Theatre "Madame" Butterfly" which also; gained high, repute.. The Swedish critiques es pecially commended the singer, Els Vaarman, who was known in the -Es tonia-Opera as the insurpassable Car - men. E. Karrisoo as Linkerton also found approval.; The Swedes especially stressed the. excellent production of the opera. (The opera was produced by the soloist and produc...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Pidulik eestikeelne jumalateenistus ' pühapäeval. 28. augusti kell 3 p.l. St. Phillips Hall, York St; No. 1 (suure sadamasilla juures). Filadelfia koguduse 5. aastapäeva pühitse mine. Kavas on kõned, tervitused ja muusikalised ettekanded. Palume kõiki lahkesti osa võtta. - Juhatus. FA 1722. ' ' • : ~ ' FM 4834. LEWIN 8C ERT EUROOPA DEtlKATESSKAUPLUS. Saadaval, viinivorstid, suitsuvorstid, suitsuribi, suitsukalad.' 1 Soolahee , ringad, hapud kapsad ja-kurgid. Must ja peenleib.. TOIDUPAKID EUROOPASSE. , ■23 BAYSWATER ROAD, 14 BELLEVUE ROAD, KING'S GROSS. BELLEVUE HILL.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Meeskoor Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Eesti Meeskoor Austraalias Alustas korrapäraste harjutustega 20. aug. Eesti Seltsi ruumes Edas pidi 'toimuvad harjutused laupäe viti kell 13.00, et võimaldada kau gemal elavate lauljate osavõttu. ' Palutakse kõiki lauluhuvilisi Syd neys ja lähemas ümbruses koonduda, et koori tegevus võiks kujuneda edukaks. ; v x

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Our Sponsor and Friend [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Our Sponsor and • The Immigration Scheme of the Commonwealth Government for dis placed" persons is unique both in its • extent and humanity. As- the first coun try' in 'the world, the Commonwealth of , Australia started to admit not only single people but married couples, fami lies/and dependants as well. All the homeless refugees in „ those numerous camps in. Europe experienced^, for the first time, that finally there^ was a country -which was . seeking healthy, happy and capable settlers rather than pure manpower for a few selected trades only. Until that time, the vari ous countries while selecting migrants" were mainly concerned in getting the immediate economic profit out of the use of migrants as manpower. Some states even went as far as handing the whole 'immigration. policy over, -to .fthose particular industries who had the first priority in getting additional manpower and to whom any human consideration was of secondary importance.* •, ' The Estonians, before this- Immigra...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE OKASPIITS PUHASTAB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

PUNANE OEASPIITS PUHASTAB. • Nagu kodumaalt saabunud teated kõnelevad, on puhastusaktsioön ta banud ka punaseid teaatri-ja kir janduskriitikuid. Nii on põlu alla sattunud, teaatri--ja kunstikriitik Rasmus Kangro-Pool.ja Karin Kask Mullas, kellest viimane on debü teerinud kirjandusalal ka .mõne lü hema jutustusega. Asi on seda koomilisem, et viimatinimetatud ^kirjanduslik daam on varemalt teisi punaseid kirjamehi arvustanud "kodanlise hoiaku" pärast.. Puhastuse okaspiits on üllataval kombel tabanud ka punast haridus ministrit Nigul Andreeseni, kes oma sõnavõttu must-valgel olevat Moodustanud '' nõukogudevaenulik ke elemente." Seekord on partei peaprokuröri osa etendanud oma aegne igavene üliõpilane, Oskar Ur gart, kes ei suutnud eestiaegse üli kooli kirjandus koosa lõpe tada. Missugune saatus on tabanud põlu alla sattunud kriitikuid, selle kohta* puuduvad lähemad andmed.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Skaudid Organiseeruvad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Mõni aeg tagasi toimus Eesti Kodu "Linda-" ruumes Eesti Skau tide lippkonna avakoondiis, millest osa võttis üle paarikümne Eesti , skaudi ja skauditegelase. Eesti skautide organiseerimine Austraalias algas umbes aasta taga si,' nagu sellest jutustab . loodud lippkonna vanem skm. S. Eber. Need esimesed katsed ei aimud aga kül laldasi tagajärgi, sest küsimus oli siinsetele asjaomastele asutustele liiga uudne. "Skaut viib aga algatatud ette võtte lõpuni"! Selle hüüdlause järgi asuti uuesti tegutsema, kui emi gratsiooni korras saabus siia skau tide peres hästituntud skm. S. Eber. Tema kohtumine Austraalia Skau tide Peasekretäriga andis juba suuremaid lootusi edaspidisteks piu gut,usteks. Mitme, vahepeal toimu nud läbirääkimiste tulemusena saa eestlastel on lubatud asutada ise seisev skautüksus, nimetusega "9-th Scout Group Sydney, Estonia." Sel lega ühenduses anti luba skaudi vor mil kanda nimetust ' 'Estonia" ja avalikkudel esinemistel võib üksus välja tuua teiste ametlikkude lip pude ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uusi eestlasi Austraaliasse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Uusi eestlasi Austraaliasse 17. aug. sõitis Genuast välja aurik "Cyrenia" sihtsadamaga Sydney. Teiste reisijate hulgas on laeval ka 11 eesti perekonda, kes saabuvad Ipiaandumislubadega. E. Abistamis ^#itee'garantiil. Saabuvad järgmi se^ perekonnad—Kadak, Karl 6 v, Luukas, Maranik, Möldre, Nor vaiseh, Palts, Pungar, Eonk, Järn ja Jürman. Napoli, sadamast pidi augusti kes kel välja sõitma aurik "Nelli" mil lel ka väiksem grupp eestlasi Aus tria ja Saksamaa läänetsoonidest, kes värvatud töölepingu alusel. Inglismaalt saabus maandumis loaga. Hugo Vahtra abikaasaga. tTa jõudis Sydneysse 19.- aug. Sõit Genuast kuni Sydneysse läks maksma -isikult 125 ingl. naela, ku na Londonist Genuasse toimus sõit. IR-0 kulul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti vôimlejad Lingiaadil eesikohal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Nagu Rootsist saabuiyid erakir jadest selgub, on Ernst Idla võim,L lemisrühm, mis' koostatud Rootsis asuvaist eesti põgenikest, tulnud ülemaailmsel võimlemispidiistusel Lingiaadil—esikohale. Üldse oli Lingiaadile registreerunud 66 rah vust eri maailmajagudest. Tegelik esinejate arv kujunes aga vähemaks. Eestlaste 300-liikmelise võimlejate rühma esinemine jättis väga üleva mulje. Meie rahvuslipp lehvis staadionil teiste hulgas ja meie võimlejate rühin defileeris oma sini must-valge lipuga, . Pealtvaatajate arv • avapidustusil oli' ümmargu selt 30 tuhat ja eesti võimlejad said väga suure aplausi osalisegs. Ette kanded olid plastilised ja publiku tungival nõudel tülid kordamisele veel kahel korral.. Viimsel esinemispäeval korral das Vene saatkond ühel ajal võimle mispidust.ustega vaba sisseminekuga võimlemisdemonstratsiooni, . kus esines üks vene naisakrobaat eht tsirkustrikkidega. Sellele ettekan tun nipikkune kiidulaul Vene spordi kõrgest tasemest. Lõpuks esitati Nõukogude propaganda...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

A NÕUDKE KILU JA SUITSURIBI EESTIS TUNTUD KVALITEEDIS Eesti Kaupluses "Sanders Dairy," 202 Campbell St. David Jones, Market St. David Jones, George St. Lewin & Ert, 23 Bayswater Rd., KingV Cross. RÄTSEPMEISTER W. KADAK Võtan tellimisi vastu meeste riiete peale 47 Loch. Maree St., Maroubra Junction, Sydney, N.S.W. Tramm: Elisabeth St., "Maroubra." RADIO CENTRE Eestikeelsed heliplaadid His Master's Voice, Columbia jne. saadaval meie võõrkeelseta heliplaatide, osakonnast Peatoimetaja Juhan Viidang.' Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon • MA 8009. Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. Aadressi muudatused sh 2/-. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., • Regent St., 71-7...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÔNE REAGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

MONE REAGA Geislingeni laagris on pääsenud liikvele kuuldused, et laager kavat setavat viia üle - Ulmi pärast seda kui sealt on juudid lahkunud. Kui võrd sellel teatel on alust, on teadmata. Miamis (USA) korraldati ühes koolis/kus õpib ka Kõu Valteri 13-a. tütar Maia, kirjatöö .teernil "Maa, mida kõige enam armastan." Selle ülesande täitmiseks anti pikem aeg ning kõik õpilased kasutasid ' või malust aine põhjalikumaks käsitle miseks. Maia Valter kirjutas see juures põhjaliku töö Eesti üle kaunistades seda ka piltide ja rah vuslike joonistega. Tööde tagasisaa misel selgus, et tema töö oli hinna tud . parimaks ning hinnanguna märgitud ' 'a very niee booklet." Mälestusmärk surnud kaasmaalas tele avati Ansbaehi metsakalmistul 24. juunid. Mälestusmärgisse olid raiutud 11 ee.stlasfc. nimed, kes Ans-~ baehis surnud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ARTHUR A. CALWELL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

ARTHUR A. CALWELL Austraalia Immigratsiooni ja In^ formatsiooniminister . — DP-dC immigratsioniskeemi ■ autor J>\ Arthur A. CalweU sündis 1896 aastal: Pär,ast kooliÕpinguid astii%; ta^ riigiteenistusse. Viktöoria osa^^i gis, • töötades ajul' PõllutöomiijisX^ ^ | riuniis, /hilieinr^^raanietiä^v j kotta Melbourne'i esindajana ' 1940, aastal. Curtin'i valitsuses usaldati CalwelTile 1943 a. informatsiooni niinistri portfell ja Chifley valit suses 1945 a~: lisandati sellele veel Iinmigratsiooniministri ülesanded. Seda kahekordset ministriposit siooni peetakse üheks kõige tähtsa maks kogu valitsuses, kuna sellest oleneb suurel määral Austraalia tu levik ja julgeolek. Poliitiliselt kuulub Arthur A. i Calwell Austraalia töölisparteisse, olles selle Keskkomitee liikmeks Viktooria osariigis. A. A. Calwell on abielus ja ühe tütre isa. j Immigratsiooniministriria on Ar thur A. GalweU praeguse suureula tusliku siss erand ajate skeemi vaimne isa ja selle tegelik teostaja. Al gusest peale on ■ ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

o— ——— Välispoliitikat Pinevus Jugoslaavia ja Nõuko gude Liidu vahel, millele uut hoogu .^I^r^dskVia hiljutine teadaanne, ef >Tito ametlikult on kustutatud Nõukogude liitlaste nimekirjast, on viimastel päevadel jõudnud , üsna plähvatuseelsesse . .staadiumi, koos mõlemapoolse sõjajõudude koonda , mjsega piiridele. Sellest lähemalt jmeie lehes teisal. * ■ * ' ' ^ ' • 14. skp. toimunud valimiste tule musena Lääne-Saksamaal, kus tea tavasti ülekaalukalt võitsid parem poolsed parteid eesotsas Kristlik • Demokraatliku Ünioniga,, valiti ; Lääne-Saksa Föderatsiooni esime eseks kantsleriks võidupartei juht ja natside-eelne Kölni ülemlinnapea Di\ Konrad Adenauer. Kuigi Ade nauer alul mõista ;andis, et ta tahab ljiua koalitsioonivalitsust, s.t: ka pahempoolsed kaasa tõmmata, loo bus ta, sellest ja teatas, et ta moo dustab täielikult parempoolse valit suse. Tähendab ilma sotsiaaldemo kraatideta, kes tugevuselt teise par teina (ainult kaheksa saadikukohta vähem' kui Adenaueri parteil) jää vad...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TORMIPILVED SOOME KOHAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

, Juba mõnda aega oli väike Soome läänemaailma imetlusobjek tiks.—Oli ta ju ainus maa Nõuko gude mõjupiirkonnas, kus Vene . Soome 'rahulepinguga võtmeposit sioonidele asetatud kommunistid tõrjuti samm-sammult välja valit suse koosseisust. Sotsialist Fager holmi valitsus tõstis julgelt esiko hale Soome enda huvid, pidades sellejuures piinlikult kinni rahule pingu paragrahvidest. Moskva vaa tas alul nõutult pealt, kui tema pal gasulased aste-astmelt välja suruti võtmepositsioonidelt. Siis aga alga tas, punane raadiotsentrum Mosk vast ägedat kihutustööd soome "re aktsionääride" vastu. Kui Taani lii stus Atlandi pakti riikidega ja Root si kõikus kahe maailma vahel, siis kardeti .lääneriikides isegi Soome okupeerimist Nõukogude Liidu •poolt, juhul, kui Rootsi oleks amet likult astunud Atlandi koalit siooni. ' Et Moskva raadiopropagandal ci õnnestunud Soomet põlvili suruda, siis on nüüd sealtpoolt käiku lastud tõhusam abinõu. —: Kommunistlik r viies kolonn üle piiri tulnud löö Igi.rühma j...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MEIE KODULE" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

"MEIE KODULE" Eesti Abistamise Komitee Syd neys oma nelja-aästase tegevuse jooksul, aidates kaasa meie rahvus kaaslastele uue kodumaa leidmiseks siin Austraalias, on tundnud tungi vat vajadust eestikeelse häälekand ja järgi, Korduvalt on osutunud vajalikuks selgitada laiematele hul kadele meie süütult kannatacla saa nud kaasmaalaste abistamise tarvi likkust. Nüüd 011 see ammune soov teoks saanud. Eestikeelne ajaleht "Meie Kodu" astub juba oma teise num briga avalikkuse ette. . Abistamise Komitee tunnustab siinkohal nende' meie vastsaabunud kaasmaalaste tahet ja võimeid, kes on sellise suure teo, oma isiklikkude murede ja raskuste kõrval, enda peale võtnud. Nende julge algatus kohustagu kõiki eesti haritlasi ja | asjasthuvitatuid liituma ajaleht ' 'Meie Kodu'ga'' . nii väärtusliku kaastööga kui ka muu abiga. Eesti Abistamise Komitee soovib, et eesti ajaleht "Meie Kodu" kuju neks eestlastele tõhusaks nõuand-' vaks kirjasõnaks ja Austraalia va litsusasutustele küllaltki.' ulatusliku im...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

IVliiö „MFIK KODU 3 kmi . peale, tellimishind £0 13 0 6' kuu peale, tellimishind £1 '6 0 12 kuu peale, tellimishind £2.10 0 ."Mittesobiv maha. kriipsutada. Tellija nimi: .... ............... Täpne aadress

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU HEAL LAPSEL MITU NIME.— [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

HEAL LAPSEL MITU NIME.— .Läbilõike austraallased mnietavacl meid lihtsalt "Joe" või "Jaek." Üleõla vaatajaile oleme meie. "Ref fo-d." Kohalikes ajalehtedes on aga kõik viidud ühise nimetaja alla— "JBalts"—olgu siis tegemilst. eesti poisi või mõne karvase balkani mehega. Nüüd soovitas-minister Calwell mitte tarvitada meie kohta "DP" või "Balts" nimetust, vaid nimetada meid uus-austraallas—f, teks või uus-asunikkudeks. ,*•; Sellega ei ole aga kaugeltki nõus üks endine vene preester, kes soovi tab omaaegete Nanseni passimeeste eeskujul nimetada kõiki immigrante Calwellideks. Kuidas nimekandja ja teised asjaosalised ise sellele* ettepa nekule vaatavad, see ei huvita õigeusklikku usumeest; Meie aga; oleme ^õnnelikud kõigi ettepanekute üle, sest " heal lapsel mitu nime.'' KONTRASTIDE MAA. — Kaks kaasmaalast' on omavahel kibedas mõttevahetuses. "Sina kui vanem siiiiolija, ütle mulle, miks Austraa lias toimub kõik- vastupidi? Näiteks on raskekaalu tõsiemeister Sälusoo pandud ettekandjana tõ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt EESTI OOPER STOCKHOLMIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Kultuuririndelt , EESTI OOPER STOCKHOLMIS . Hiljuti lavastati Eesti pagulas lrunstnike poolt Stockholmis Puc cini ooper „Madanie Butterfly", mis oli kokkumeelitanud arviirilc ' lca publiku Eesti põgenikest ja Root si seltskonnaesindajaist. Nimiosa laulis endine Estonia ooperi üld tuntud draamatiline sopran-Els Vaarmann, kuna Linkertoni' osas esines tenor Eedo Karrisoo. Uueks jõuks laval oli hiljuti Saksamaalt saabunud bass-bäriton Mihkel Suursööt, kes on omaaegse Estonia •ooperi asendamatu- Mephisto-Niko lai Suursöödi vend. Kõrvalosades esinesid Aarne Viisimaa, Margo Kol .jo, I, Nerep, G. Laupmann ja Volle Riimer. Niihästi laulult kui näitlejate mängult ja Kastuselt pälvis ooper täit tähelepanu, leides üldist tun nustust ka Rootsi teatrikriitikute poolt. Kuigi Eesti oma orkester oli •vaid 80-ne meheline, tuli ta Verner Nerepi juhatusel hästi toime oma ülesandega. Ooperi lavastas Aarne Viisimaa, Irana organiseerimistöö pearaskuse kaiidis Eedo Karrisoo. Väärib märkimist, et "Madame Bu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Meta Pruuli kontsert Sydneys [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Meta Pruuli kontsert Sydneys Eesti Maja äaal Sydneys. laupäeval, 10. septembril, toi-" mub. Sydneys Eesti Seltsi ruumides Abistamiskomitee korraldusel kont sert, kus esineb meie noorema gene ratsiooni .andekas lauljatar. Meta Pruul. Samal kontserdil esineb kj.averisolistina Friedrich Stock holm, kelle võimed üldiselt tuntud. / Meta Pruul on lõpetanud Tallinna konservatooriumi lauluklassi 1942. aastal helikunstniku diplomiga, esi nenud kontsertidega kodumaal, "Rootsis ja Saksamaal. Ühtlasi on noor sopran tuiitud raadiosolistina, olles esinenud Tallinna, Stockholmi, Frankfurdi ja Stüttgardi ringhää linguis. Väärib märkimist, et Meta Pruul on oma võimed laulu alal suutnud silmapaistvalt arendada. Saksamaal, kus ta Õppis 1946-1948. aastani Wiešbadeni laulupedagoogi Alex von Rivali ooperistuudios. Laulja esinemise kohta kirjutab "Eesti Rada" 23. mail 1947. a. "See, mida võimaldus seekord nau tida, oli kunst selle sõna parimas mõttes. M. Pruul omab noore kunst nikuna kõik eeldused hiilgav...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x