ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

Vestkusten den 21 Mars 1907. 5 OAKLAND. — Rättegången med Percy Pembroke, anklagad för rån samt för mord å Thomas Cook i East Oakland har nu för tjerde gången upptagits. James Crowhurst, Pembrokes medbrottsling, är redan dömd till 7 års fästning. Han har nu vittnat emot Pembroke. Den senare hade redan erkänt sitt brott till sheriff Barnet, men ångrade sig sedan och nekar nu ihärdigt. Den anklagades slägtingar hafva förbjudits närvara vid rättegången enär de påstås genom sitt uppträdande hafva utöfvat otillbörligt inflytande på juryn till den unge brottslingens förmån. — Ett bombattentat egde rum i Oakland i tisdags. Det var ingen mindre än domaren F. P. Ogden som var föremål för någon illasinnad persons attentat. Fastän hans hem å Alice st., nära 13th delvis demolerades undkoinmo de innevarande liksom genom ett underverk. Mr Ogden sjelf var ute på ett möte, hvadaii mordanslaget, 0111 det skedde mot honom personligen, var illa planeradt. Att den mordiske attentatsmannen vetat att akt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

Svaga män återställda Mitt arvode $8 I komplicerade manliga sjukdomar: BOT, INfEN BETALNING. Snabbaste, säkraste behandling i staden. < ifver 30 år den ledande specialisten i San Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 år sedan af In särskilda regeringar och medicinstyrelser. h yJiiK utför alla operationer och behandlar alla patienter personligen. Jag betalar ingen skv<l Sande M. T), och ingen hyra hvarför jag iir färdig att bota mäus sjukdomar for $S och ofta afven fiiiJ.i. I)r I.ebigs .1 vån. stenhus, som 1111 uppföres 4 1'olk st. ofvanför Kllis kommer att 1,« eii if de hkst utrustade medicinska och kirurgiska anstalter för mäll liiir pä kusten. Dvggnaden kntnmer att in lienAUa 24 rum för mottagning. Irehan-lling och operationer, unatomatiskt museum föreläsnineslo kal samt apotek allt 4 nedra botten. Inga trappor att klifva uppför. Intet vanligt logihus att pasEXCLUSIVA OCH PRIVATA INGÅNGAR. Antagligen kommer ni ihåg vårt fria anatomiska museum...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

DB. E. C. GOLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34th Street, New York. Det betalar sig att anr.onssra i Vestkusten — priset är billigt! Senator Clavering och hans dotter. Af i ;.lt FOXCROFT DAViS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) Han hade ännu Icke förberedt henne derpå, dels medan de kvinnor, som kunde ha haft lust att gifta sig med honom, icke funnit nåd för hang kritiska ögon, och de, bland hvilka han hade önskat välja sig en Mrs. Clavering No. 2, ville icke ha honom för något pris i verlden. Anne var sin mors förklarade förkämpe, och Clavering visste på förhand, att hon skulle komma att strida emot denna skilsmessa med den skicklighet, den oförskräckthet och den envishet, hvilka, såsom Baskerville så sant hade anmärkt, voro de egenskaper hon hade ärft af sin far. Kon hade med all sin mildhet något stridslystet i sitt väsen och en ädel halsstarrighet, som icke ämnade ge sig. Clavering visste, att striden i hans lif skulle komma, då frågan på allv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

12 SQUARE, QMidtemot 8th och Market Sts. San Franc is ro (Förut i no. 1045 Howard St., mellan 6th och 7th) SAN FRANCISCO. SVKNSKA IyUTH. KBENEZKR-KYRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ra., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ni. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andrekn, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St.. strax int+11 kyrkan. Telefon Market 3305, Ä3P* Kan träffas hvaije dag Kl. g—10 f. m. Dramatiska klubbens föreställning och bal å New Club liall var trots det regniga vädret ovanligt talrikt besökt sistl. lördag. Programmet var ovauligt omvexlande och på det hela rätt intressant. Vår nyanlände aktör mr Gustaf Lynell visade sig vara ett" mångsidigt scenens barn, sjöng kupletter i Lundströmskostym, d:o Vermlandsvisor i bondkostym samt deklamerade med stor talang Frödings komiska posm: "I bönehuset"- . Mr Lyn.ll hade dessutom skrifvit ett antal tillfällighetsrim med oskyldiga anspelningar på bekanla landsmän och dessa mottog...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarue å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Preitumerationspris Helt år $2.00 I Fjerdedels Ar $0.65 Halft år 1.25 | Ett är till Sverige *- ...2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Strtset, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journål devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal di count on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

2. Vestkusten den 21 Mars 1907. UNDERSÖKNING FRITT J^ag erbjuder icke blott fri rådfrågniug och råd utan i hvarje fall der jag rådfrågas gör jag eu noggrann undersökning och lemnar diagnos alldeles fritt. Ingen lidande man skulle uraktlåta detta tillfälle att höra en skicklig läkare rörande sitt tillstånd. Om ni icke är i tillfälle att besöka mig så skrif efter Diagnosis Chart. Mitt kontor hålles öppet hela dagen från 9 t. ni. till 9 e. m. och söndagai? från 10 till 1. Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antin gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet om de farliga följder som sjukdomen medför. Enär Varicocele hindrar cirkulationen och aflägsnandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg Kan nödvändigheten af en hastig ocli säker bot icke nog framhållas. Jag botar varicocele genom en absolut smärtfri behandling på en veck...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

RIKA FARMAR < FÖR ^ FATTIGT FOLK >0 20 pch 40 Acres koustbevattnade farmar i SACRAMEN-TO-DALEN å vestra stranden af Sffcrainento-floden. Ny af regeringen understödd kanal. Godt 0111 vatten for endast $1 om året pr Acre. TRÄDGÅRDSLAND, LAND för ALFALFA, MAJS, FRUKT, VIN, POTATIS. SVIN, NÖTKREATUR, FÅR och HASTAR röna stor efterfrågan. Lätta månatliga afbetalningar. Låga priser. Skrif efter en fri illustrerad bok. Ett präktigt tillfäll^ att erhålla en farm för ett litet kapital. / C. ~- j7w. DONN EL Artistisk. Fotograf. Har öppnat affär i No. 2262 Mission St.,-mellan 18th och 19th hvarest han ger sina kunder det mest artistiska arbete till moderata priser. Gif honom en beställning ocli ni skall blifva belåten. SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 Post St, nära Franklin, S. F, Tel. Emergency 730 K S T Fotograf Dubletter kunna erhållas när som helst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

4. Vestkusten den 28 Mars 1907. Entered at the San Francisco, Cal-, Po6t Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. UtgHves Hvafje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris : Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. SäST All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. BLEX. OUSSOfJ, Utgifvare. rlifred ericksoni AGEflT. Vestkustens nya Telefon No. är Market 4851. Tacksägelsedagen är kalkonernas, men under påsken är det hönsen som föra spiran. I fjol vållade elden stor skada till San Francisco, i år var det vattnet. Det "omöjliga" liar inträfiat. E11 svensk liar erhållit ett ansvarsfullt politiskt embete här i staden. Underverkens tid är såled...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

Vestkusten den 28 Mars 1907. 5 BAST AF ALLA HUSMEDICINER < SALUBRIN > DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-§alubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Or. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. PÄ IiGER ELLER TILL BESTALLNING. Svenskt Bageri KOFOD BROS. BAGERI 1477-79 21st Ave., East Onklapid Rekommenderar sitt Knäckebröd, Skorpor och Råglimpor samt alla sorters Hvetebröd och Bakelser. Telefon Asli 1301. Telefon Oakland 284 ERNEST A. WOLLITZ, Hi:nry evers, Efterföljare. ——— Begrafni...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

6. Vestkusten den 28 Mars 1907. NORGE. Konfirmationssaken behandlas f. r. mycket lifligt 1 Norge på prest- och lekmannaruöten öfverallt. I "Norsh Kirkeblad" föreslår nu Thv. Klave ness, att tillfälle lemnas åt församlingarna att yttra sig 1 frågan — 1 Norge finns som bekant intet kyrkligt orgar som Sveriges kyrkomöte. Genom er sådan åtgärd finge man veta, i hvil ken riktning reformönskningarna gå och kunde vidtaga åtgärder i öfver ensstämmelse dermed. - Sjelf är Kla venfess öfvertygad om, att majoriteter vill ha konfirmationen omdanad till er högtidlig akt utan löftesafläggandt och utan omedelbar nattvardsgång. A1 pastor skulle lemnas ett intyg, att ve derbörande gått i skriftskola, och mol uppvisande af detta skulle tillträde till nattvarden sedan vara fritt näi som helst. Nationalteatern i Kristiania, sort har att laborera med stora finansiells svårigheter, har på extraordinärt stämma beslutat att Inge ansökan on statsbidrag samt bidrag från Kristia nia kommun. Norska jernvägsbygg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

Vestkusten den 28 Mars 1907. 7. Senator Clavering och hans dotter. Af FOXCROFT DAVIS. Öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) IV. Vid middagen samma dag berättade general Brandon för Elisabeth om sitt möte med Mrs. Clavering och hur de förnyat sin gamla bekantskap. — Etet tycktes fägna den stackars damen att- _ träffa någon, som hon sett under sitt tidigare lif, sade generalen. Hon inbjöd mig att komma till dem om torsdag, då de ha sin första mottagning för säsongen, och hon yrkade särskildt på att du skulle komma med. Deras mottagningar lära vara både stora och briljanta; tidningarna bruka tala vidt och bredt om dem, så att jag svarade henne, att du med anledning af din sorg efter din man antagligen inte skulle ha lust att vara med om några större festligheter i vinter. Sara: Luttrell kommer nog också att vilja se dig på sina små tillställningar, hos henne går det alltid mycket gladt till, och det är med verklig saknad jag tänker på att du icke skall ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 March 1907

12 SQUARE, Mkt StQR, Midtemot 8th och Market Sts. San Franf isrc,- ' (Föt i Hd Stll6h h ) (Förut i 110. 1045 Howard St., mellan 6th och 7th) i>AN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBKNEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. i o f. ni. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, ÄJ" Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. 6,000 jernarbetare lära komma att hota med strejk 0111 de icke erhålla 8 timmars arbetsdag den i:ste maj. Ett nytt "Orpheum" kommer att uppstå der det gamla stod å O'Farrell st. för en kostnad at $400,000. Den nya teatern kommer att rymma 2,750 personer. Byggnaden blir en arkitektonisk skönhet och iullt brandfri. Domaren Dunne tror icke mycket på "probation" eller förbattringssystemet, enligt hvilket domarne försätta yngre brottslingaf pil fri fot mot hederslöfte. Om de varnade visa sig ord...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

FRAN ÅLLA KANTER. (Litet af hvarje ur skilda källor.) Stafningsreformen påskyndad. Huru djupt man vid svenska skolor känt behofvet af en stafningsreform sådan som den i fjol påbjudna, framgår bland annat deraf, att en mängd skolstyrelser skyndat att besluta om dess införande i undervisningen hastigare än enligt kungl, cirkuläret den 7 april 1906 ovilkorligen måste ske, skrifver en svensk tidn. På sina ställen ha emellertid en del efterblifna folkskoleinspektörer och skolrådsordförande, hvilka stafningssättets förenkling ej fallit på läppen, sökt lägga hinder i väg^n härför under påstående, att ett påskyndadt införande rent af skulle vara 0lagligt. Med anledning häraf har km:t uttryckligen medgifvit, att så får ske. De, som till hvarje pris velat streta emot, ha dermed förlorat sitt sista stöd. Engelhardts lifbåt uppvisades nyl. å Lindholmen. Lifbåten är egentligen blott till nedre delen en båt och till sin öfre en flotte, som dock omkring sig har en upplyftbar ställning med segelduk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

UNDERSÖKNING FRITT Jag erbjuder icke blott fri rådfrågning ocli råd utan i hvarje fall der jag rådfrågas gör jag en noggrann undersökning och lemnar diagnos alldeles fritt. Ingen lidande man skulle uraktlåta detta tillfälle att höra eu skicklig läkare rörande sitt tillstånd. Om ni icke är i tillfälle att besöka mig så skrif efter Diagnosis Chart. Mitt kontor hålles öppet hela dagen från 9 t. ni. till 9 c. 111. och söndagar från 10 till 1. Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antin gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet om de farliga följder som sjukdomen medför. Enär Varicocele hindrar cirkulationen ocli aflägstiandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg kan nödvändigheten af en hastig och säker bot icke nog framhållas. Jag botar varicocele genom en absolut smärtfri behandling på en' vecka. Denna kur ä' varaktig och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

Oates & Svenson Arkitekter och Ingeniörer Kontor: 350 Monadnock Building San Francisco. SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar och dekorationer för begrafningar. 2110 Fillmore Street, San Francisco. Telefon West 590 Dubocc Gafe och Bageri „ 708 14th Street, ofvanför Ctiurch, nära Market Telefon 1'age 6351. Vi baka vårt eget Bröd, Cake ocli Pastejer. Öppet liela natten. Förut AiiRi 1. & Pkiest C. F. Priest PRIEST Fotograf Dubletter kunna erhållas när som lielst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. F. A. HJF.LTE C. M. SÖRKNSKN SORENSEN Sc HJELTE Skräddare 1304 Post St, nära Franklin, S. F. Tel. Emergency 730 J. W. DONNEL Artistisk Fotograf. Har öppnat affär i No. 2262 Mission St., mellan iSth och 19th hvarest han ger sina kunder det mest artistiska arbete till moderata priser. Gif honom en beställning och ni skall blifva belåten. BAST AF ALLA HUSMEDICINER °&l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

4. Vestkusten den 4 April 1907. F,utered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år.. $2.00 Ett halft är . 1-25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. X annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. ak? All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. AIiEX. OLiSSOfl, Utgifvare. niipt^ED ERICSSON. HGEflT. Vestkubtens nya Telefon No. är: Market 4851. Omsider liar man o:kså funni: "graft" i Caicago. Alltid något nytt! Sedan nn alkohol kan tillverkas af sågspån bör väl priset på potatis — för dem som önska den varan i tast form — stalla sig billigare. Thaw synes nu vara mindre rädd för galgen än för dårhuset och 0111 ej alla märke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

Bättre börja smått. Gör första betalningen nu. Gör månatliga afbetalningar sedan. Det blir anledning att spara. di- pBästa anledning som fins. Det betyder framgång. Det betyder stabilitet. Det betyder klokhet. Det betyder föstjenst. g1 Det betyder stabilitet. kKöp i Parkside är icke spekulation. Det är kapitalplacering. Nik- Ni tar ingen risk. d gNi köper land i en stor stad evarest det med all säkerhet stiger. Hvarest ni ej kan förlora. Endast vinna. Spekulation beror uteslutande på tur. Kapitalplacering med vinst beror på klokhet samt kännedom om terrängen. Omgifningarne i Parkside äro vackra. Der ha vi oceanen, som vi alla tycka om att se och aldrig tröttna af. Der finnas träd, sjö och vyer af berg. Det ligger icke långt från cfvflTinPn Tillfälle till ett angenämt lif i fria luften. Porträttera er en egen stuga med omgifvande palmer, gräsmatta och blomsterrabatt samt buskage och en treflig köksträdgård bakom. Antag att edra barn lefde i denna atmosfär. Växande friska, starka o. l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

SJUKA MAN gdomsförvillelser, könsvaghet, spermatorrhea, njur-, blås- och svaghetssjukdomar, sye, gleet, gonorrhea och andra svårare sjukdomar ådragna sedan lång tid tillbaka? behandlade enligt de gamla metoderna botas icke dessa utau bli kroniska oell or- ? af hemliga sjvkdoniar hos män erfohlrar större erfarenhet och fullständigare vanlige läkaren eger till sitt förfogande? examinerade läkare, som hafva gjort dessa sjukdomar till vår specialitet och anses E SPECIALISTER FÖR MÄN. mställningar eller publicera våra porträtter, men vi tillförsäkra eder att vårt anseonela män för ärlighet ocli skicklighet kan icke bortdispiiteras. Det är genom vår cke genom ouppfvlda löften. fall, der vi hafva åstadkommit bot när yckats är vår bästa rekommendation. , hvarför skulle ni blifva svindlad eller bestulen af dem soin annonsera billig elektriska bälten och annan hufnbug. Våra kontor äro välbelågna och tidsenliga cch ni och förtroendefullt i vårt mottagningsrum, der vi äro försedda med alla de s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

DR. L C. COLLINS - MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34th Street, New York. Det betalar sig alt annonsera i Vestkusten — priset är billigt! Senator Clavering och hans dotter. Af FOXCROFT DAVIS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) Då generalen kom in i salongen för att säga farväl till Mrs. Claveririfc, blef han förvånad öfver att se Baskerville ännu sitta kvar vid tébordet. Han hade icke blifvit ombedd att stanna kvar till ipiddagen, men då Mrs. Luttrell var färdig att lemna dem, kom en mycket vänlig förfrågan från Mrs. Clavering, som icke hade någon aning om hnr länge en fashionabel visit borde utsträckas, om icke Mr. Baskerville finge stanna kvar till middagen, en tillåtelse, som Mrs. Luttrell genast gaf med en vänlig vink. Anne var icke missbelåten med att han stannade, det visade hennes blick och småleende, och Baskerville gaf manligt vik,a för frestelsen. Då general Brandon emellertid kom in i salongen och fann honom vara den allra sista gästen, sade ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 April 1907

8. Vestkusten den 4 April 1907. .- -SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a: m. Pastor, Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Dolores St. Improvement Club arbetar fortfarande på denna gatas förskönande. I lördags nedlade en hel del af de närboende en dags arbete, planterande blommor och träd, de senare till ett antal af 75 och skänkta af partistyrelsen för ändamålet. Som Dolores st. delvis är en svensk-gata, sedan två af våra svenska kyrkor äro belägna utmed densamma och en massa svenska hem äro belägna i synnerhet norr om denna gata har det äfven s'tt intresse för oss svenskar att se denna stadsdel förskönad och i sinom tid blir Dolores st. kanske Missiondistriktets Van Ness. Kapten Mooney, som påstås hafva börjat ett anfall mot de salo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x