ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 July 1937

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $100 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasi.ány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PU3LISHING CO. West, Texas. >. v; fa ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Siřením tohoto li? ( du, kterou by kr 7 Pouze uvědomělr v bude si česko' xasu uznání a .i? šíříte prav- él vědétl. íorností do- sf lid v Te- and westske noviny / ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 30.) Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post Office at West, Texas, mider the Act of Marrh 3, 1879. 23. ČERVENCE (JULY) 1937. Dva usmrceni ble- skem v tornádu Dv* osoby byly usmrceny bleskem a dvé vážně zraněny v tornádu za sérií bouří, které postihly širokou krajinu v západním Texasu v pon- dělí večer a v úterý ráno. Ed. Ford, llletý a jeho 61etý bratr Billie Joe, byli usmrceni bleskem nedaleko Jay, 20 mil jižně od Hen- rietta, v okresu Clay. Jejich rodiče, stojící asi 15 stop od děti, unikli zranění. Ed. B. May, 50...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 July 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 23. července 19 PROLETÁRI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. ' Počkejte, zaklepám na ně sám." Pozvaní vešli. Josefinka šla a políbila panu faráři ru- ku, nad čímž se Jiří patrně zamračil. A rovněž mu ne- bylo příliš vhod, že Bárta se omlouval pro svůj všedno- denní oblek. Jiří byl sice vděčen libeňskému faráři, že s ním vlídně a soucitně jednal a že mu stolici nabídl, ale vnitřní své rozčilení přece jen ovládati nebyl s to. Vybuchl, když farář se ho tázal po jméně a zaměstná- ní rodičů: "Otec můj jest pražský měšťan a stavební rada." "A člen městské rady jest též pan Kordina, jest to týž, není-liž pravda?" zeptal se kněz. "čítám jméno je- ho často v novinách." "Ano, jest to týž." řekl trošku pohrdlivě Jiří. "A vy jste jeho syn, opravdu?" divil se kněz, pohlíže- je zpytavě na Jiřího. "A proč bych nebyl?" odsekl Jiří, "nemohu za to, že otec můj jest boháčem. Kdybych si byl mohl vybrati svého otce, dojista bych s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 July 1937

tek, 23. července 1937 ČECHOSLOVÁK Z CEST PAMÁTNÝMI KRAJI (Z osobních zkušeností pro čtenáře Čechoslováka podává JOS. F. RUNDUS.) Než opustíme ulici, která sluje ti jen uši a kopyta. Litovali jsme, že! přír^a, nesmíme opomenouti pozná- nám ujel, než jsme připravili ko- í menati, že do této ulice zaveden byl dak. Zastavili jsme se v cukrářském j Saul (později zvaný Pavel) po svém obchodě. Syriané mají velmi rádi vidění na ceitě do Damašku a sem cukrovinky; snad by raději trpěli poslán byl zbožný Ananiáš, který jej hlad, když jim přijde chuť na "ken- utvrdii v křesťanství, a zdélil znovu dy". I my jsme doptali chuť někte- Kristovo poslání. Dům Ananiáše jest ré "samplovat" a koupili jsme si tak nedaleko této ulice. Navštívili jsme zvané "Turkish Delight". A ty byly jej. Jest to kamenná, klenutá svět- tak lahodné, že jsme škatuli koupili nice. Část jest užívána za kapli, a na ukázku do Soustátí. V těchto ba- část Jest označována co místnost,! žárech jest celkem větší čistota než kde byl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 July 1937

Čechoslovák V pátek, dne 23. července^ BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY 'Join The Marines" Also GOOD COMEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY Richard Arlen ' —in— Secret Valley" Also GOOD COMEDY SUNDAY AND MONDAY "Waikiki Wedding with Bing Crosby Bob Burns Mai tha Raye Iťs A Paramount Picture. Also POPEVE THE SAILOR —in— "Winctaw Cleaner" TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M. NIGHT 7:30 P. M. "Her Husbanďs Secretary" with Jean Muir AND OTHERS Z města a okresu. — Manželé Jos. Urbišovi a Jos. Maškovi ztrávili konec týdne ve Fayetteville. * * • — Raymond Škrabánek z Hom- stonu dlel zde návštěvou v pátek a v sobotu u svých rodičů, manželů P. S. Škrabánkových. , • — Hezká dceruška přibyla v ne- děli do rodiny Ludvíka Sýkory, k čemuž jim blahopřejeme. * • — Pí. Vine Geriková s dcerou a synem odjela do jižního Texasu k návštěvě příbuzných v pondělí. * * — Přítel A. Krutilek z Ennis s je- ho sestrou z El Campo, zastavili se ve West v sobotu. • • SW KVĚTINY v květináčích a kvě- tiny k pohřbům a všem jiným...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

. . ' *•* '' I A fe '« &! •-; ív . >J i* I I .1 ř r>- lf Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: • Ročně : $2.00 Na půl roku $100 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreí u: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. iniii^''' '' odporučte Čechoslováka svému sousedu i Šířením tohoto listu, ší** „rav- ■A du, kterou by každ' - " Pouze uvědoměi1"^ . bude si čp'" . cv^n£ xasu •• „< jS? •y ^ ^stí do- lld v Te- AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (vol.) xxvi. čísix3 (No. 41.) Entered as secand-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, under the Act oí March 3, 1879. 8. ŘÍJNA (OCTOBER) 1937. Hamiltonůvkamará( také jej následova Eastham trestanecká íarma, října. — Další krvavá, kapitola byla napsána do historie Easthamovy ti^stanecké farmy dnes, a dva de- sperát.ní trestanci očekávají svého pohřbu, zatím co dva leží zranění jeder) kriticky. Dva zabiti zločinci byli Austin Avers, jenž se projížděl s Raymond Ha...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. října 1937. V OSUDU RUKOU ROMÁN Napsala Zdeňka Rottrová. když už tma halila špici Ondřejníka. Bylo jí, jako by rodou, když ji člověk rozumí. Dosud jí byly takové po vyšla z teplého hnizda. My lila celou cestu na ten šťast- žitky cizi. Ona sama byla chudičká na samostatný po Nejnovější vášní byla nenávist k Antošovi. On byl prv- ní člověk, který zkřížil její měkce vystlanou cestu ži- votem. Zuřila nenávistí, jež chtěla bít, pohrdat, vysmí- vat se a jež byla v základě živena láskou divokého, ne- spoutaného, špatnou výchovou zkaženého srdce. V pod- ný pár lidi, na Sedmerovou a jejího syna, mezi nimiž je celý svět lásky a příchylnosti. Zato u Moravců studí každé slovo. Ona je mezi svými, mezi mužem a dcerou, jako prodaná, pro ni není a nebylo manželského, ale , ani pravého mateřského štěstí, které utěšilo Sedmero- vou a dalo jí nejvyšší blaho, jaké může nebe ženě dáti: hled, na vzněty, které musejí z podstaty bytosti vyrů- stat a obohacovat i prostý život. Na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

flECH' OSťJ^AK utiiB Mě nraxi obě bojující strany brzy po- pmců. -ía^O ^ . P . . x-i-A J108L Yj ' V pátek, dne 8. října 1937. ftETOfWt nnin V pátek, dne 8. října 1937. ČECHOSLOVÁK ZDROJE POTRAVIN PRO ČLO- VĚKA. , í | v Německu bylo 1.350 továren k su- j šení bramborů. To se činila léta i před válkou, a Němci byli dobře zá- Udání o postavení prvního člo- sobeni moukou z brambor, by mohli věka Stvořitelem v zahradě Eden, dlouho ve válce pokračovati. Fran- zajímá nás i v době novověkých vy- cie miluje brambory jako pšenici | NAŠE POŠTA 1 5J,.1ÍTJfWk Inu' Zastaví bolení svalů ) Na shledanou se všemi v Dallas, j Texas! Na zdar! Fort Worth, Texas. -)o(- Pro trvanlivější a rychlou úlevu, M Paulová užívejte Ballarďs Snow Linimentu, jenž obsahuje účinné součástky, ZDARMA! Dobytčí Ambulance Mrtvé koně, krávy, mezky, odveze- me' zdarma. Hou.ton, Texas, které poskytnou více nežli místní Zástupce a konsul Republiky če- účinek na bolavé tělo, přivedou tep- 1x61106011^ vO« nálezů. Země je nenahrad...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

ČECHOSLOVÁK * -ÍV Jí « ¥ NAŠE POŠTA í V pátek, dne 8. října 1937. Z CESTY SL. KOEMELOVE. Praha, 14. září. Drahá matko! Praha jest zahalena v hlubokém smutku následkem úmrtí osvobodi- tele presidenta Masaryka. Bude po- hřben příští úterý. O tom jsme již četli v Paříži. Zítra se asi půjdeme podíviatl na jeho pozůstatky na Hradčany. V každém okně ve všech domech hoří svíčky, jsou vyvěšeny smuteční prapory a vystaveny jeho obrazy. Místo, kde bydlím, jest nová bu- dova, postavená minulého roku, v které bydlí 705 studentek. Na me posteli jest malá peřina — zde ne- používají blankety. Ta dívka z New Yorku mi poslala květiny do meho pokoje. Také mám malá elektrická kamna, a až poznám lépe Prahu, budu si na nich vařiti kávu a něco k jídlu. Nemohu jisti knedlíky, čer- stvé maso a brambory, jako jedí zde. Známka na dopis stojí dvě koru- ny a 50 haléřů, jedna koruna rov- ná se 3'/í centu a 100 haléřů činí jednu korunu. Napsati dopis stojí asi 9 centů, lístek asi 6 centů. Dnes jsem se registreva...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

4 j,i -K1 Hni vt v pátek, dne 8. října 1937. ČECHOSLOVÁK \ Život a cesty Krištofa Kolumba Z angličiny Washingtona Iirvinga přeložil J. Malý. Když eskadra byla hotova k od- plutí, Kolumbus vyzpovídal se bra- tru Juanu Perezovi a přijal veleb- nou svátost; jeho příkladu násle- dovali důstojníci i všecko mužstvo, poroučejíce se způsobem nad míru nábožným a pohnutlivým do zvlášt- ní ochrany boží v nebezpečném svém podniknutí. Hluboká zkormoucenost zahalovala veškeru obec Palosskou, neboť skoro každý měl na lodích nějakého příbuzného nebo přítele. Lid nálodní, beztoho sklíčený vlast- ní obavou, ještě více klesal na my- sli, vida truchlivost těch, které o- pouštěl a kteří s ním plačíce a naří- kajíce se loučili v žalostném domně- ní, že jich nikdy více nespatří. HLAVA X. Příběhy první cesty. — Nalezení země (1492). Bylo to časné ráno v pátek dne 3. srpna 1492, když Kolumbus hnuv plachtami od zátoky Saltesské, o- strůvka to, jejž tvoří řeky Odiel a Tinto naproti Palosu, zaměřil k o- strovů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

Čechoslovák V pátek, dne 8. října 1937. [OSLOV AK WESTSKÉ NO VINÍ íed every Friday by iCHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. zvoní a zvonek u dveří, OFF1CERS: . Aug. J. Moriss, President \ím. P. Holásek, Sec'y-Treas ttorv bv! volávání jmen mnoho pozornosti, a Japonce, bylo připojení se čínské s. P. J. S. T. PROJEVUJE ÚČAST V Kiery vy | ; tiUll i_ . «« Al« m k DMITTIf ¥T ^rCVCUA VÁRAni ní. T •něni eji po íe cnraimu cd úrazem rara pi.vcu. oa lua v pondělí resoiuci, v niž za sebe a nH tvrdého riteěku v rukou něžné, dého muze a představil mi jej co aek jeste veta vzdor protiutocni- veliké dno. oa tvraeno \aietiiu, í rnhna Kohouta. Šoustli isemnanei kum. Jaoan nrpkóvai docela ooac- . .... , _ fK.. xn ty projevuje ucast v zármutku ce- - nroirp1 oroto i sem tomu ani nechtěl věřit, rudé armády k armádě generála ZÁRMUTKU ČESKÉHO NÁRODA, " Sl"Vy m •"SSSÍ.Toř Hlavni Pod- oy měn vyanjiu 1 mAmn nrekvaDem odpoledne p. Gi- a ničeni majetku v Nankineu, ne- ..... . _... _ .... muž,, kteti v „oci ; r7p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

o n 1 Ní I I p ek, dne S. řijna 1937. čechc JkK Y íní škola otevřena ve West [ Bývalí usedlici ve Waco, Karel ker a Billy Martell, přestěhovali k nám do West a otevřeli školu ice na 118 Oak ulici ve staré síni ^že Rytířů Kolumbových. Pánové Baker a Martell studovali tod vynikajícími učiteli tance v Te- xasu i na Východě. Studovali pod sl. Emilie Long z Austinu a J. B. ■Jewmanem z Dallas. Jejich první Stanice začaté kariéry byla Abilene, Jkde vycvičili sedmiletou Irenu Joy. V létě t. roku pokračovali k dopl- [nění svých schopností na "Master Normál Schod" v Chicagu pod u- | znanými mistry jako je ku př. An- I gelo Casino, umělec taneční síně; Jack Dayton, mistr "tap" tance; Lazarov Ballet, mistr baletu a pí. Serova, mistryně dětského tančení. Pánové Baker a Martell jsou pře- svědčeni, že obyvatelé West budou hrdi, že jejich dítky dovedou zatan- čit nejnovější tance. Oni se nabízení naučiti poslední novinky společenských tanců jako Susie, Rumba, Tango, Continental, Trucking, Heel a To...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

( jslovAk A« Ě - " Al I -i .) Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámje jemu. KOUZLO ZPÉVU. | — Po dobu jeho dovolené zajel Joe Hubáček se svoji pani do San _ JUC nuwuv>- ~J« I At uslysime zpěv v kterékoliv re- Antonio p0dívati se, kde Joe vojá- čt, zastavíme se a nasloucháme to- kova] do La Grange, Yoakum, Shi- mu kouzlu, které nám učaruje a ner y shiner navštívili také staré zvláště když je to ještě v naší milé rodlče svého švagra Václava Ko- deské řeči, tak jak bylo v neděli u jfáka, kterého jsem měl čest po- nás v Sokolovně večer, kdy o našem znatj v měsíci červenci, kdy jsem posvícení vystoupil pohostinné pě- odvážel přítele Václava Košťáka vecký sbor z Dallas. Dallaský smiše- domů se podíVati. ný pěvecký sbor v počtu 35, pod ří- _ z Jourdanton od San Antonio zením výborného sbormistra, přítele zde dlel Joe juřiček, který jest tam Johna Kebrdle, na kterém jsem usazen se svoji rodinou na farmě, mohl nechat oči, jak on ty tóny! zde u svých b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

V pátek, dne 8. října 1937. Čechoslovák CAMERA FANS LINING UP PICTURES OF GAS HEATING - "See the pretty b.rdie," time worn slogan of photogiayhers, is no help ai ah in catching the giowing per- sonality of a radiant gas heater, dtclare prospective entrants in Lone Star Gas System's ten-week contest for amateur photographers. Interested camera fans are al- ready lining up pictures of gas heating equipment with which they hope to capture the ten $10 prizes which will be awarded each week by the gas company in les contest which will open October 11 and close December 18. They are tak- ing their cue on the type of pic- tures wanted from the company's newspaper advertisements, one of which appears in this issue, and from a folder on the contest fur- nished by the gas companies par- ticipating in the contest. These include Community Natural Gas Co , Lone Star Gar Co., The Dallas Gas Co., County Gas Co., and the Tex?.s Cities Gas Co. In addition to the weekly prizes of $10 for the ten best...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 October 1937

/ Čechoslovák V pátek, dne 8. října 1937. H r m ú Z města a okresu. Mil, KTERÉ LÉPE VIDÍ, LÉPE SE UČÍ! Přiveďte své dítky nynT k oď- _ Manželům George Hubikovým toorné prohlídce oči NYNÍ. Tak pře- narodila se v noci ze středy na čtvr- dejdete možná vážnějš;m násled- tek minulého týdne dvojčátka, ho- feům, které by následovaly později.: šik a děvčátko, které se mají dobře Budu \^5majstrlové lékárně ve West k světu. Rodiče ovšem maji z nich každ^Jfcdělí. nemalou radost. Gratulujeme! DR. T. J. REEVES _ a p,ji staré děvčátko man- - Člověk, který nemůže čist a želu Robert Kolářových napilo se Psát, nemůže říditi automobil, to dnes ve čtvrtek petroleje a na rych- však jednomu přestupníku ve Waco '° bylo dopraveno ose reni o ne tentokráte ušetřilo dva dclary po- mocníce ve Waco. ^ featy. Jistý muž byl obžalován před Vyprodám všechno farmář- raéstským soudem ve Waco, že ří- ské nářadí, dobytek, krmivo a pří- <dil auto bez license. Muž ten se při- padně dobrému farmáři mohl bych znal, že ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adre/ u: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ' ■■■íj ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDUI Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědětL Pouze uvědomélostí a svorností do- bude sl českos^nský lid v Te- xasu uznán5 AND WESTSKE NOVINY — ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 47.) Entered assecond-ciass matter January 2, 1920, at the post Office at West, Texas, rnider the Act of March~3, 1879. 19. LISTOPADU (NOV.) 193T. Proti dovozu obuvi z Československa Republii átíská kongresnice Edith Rogersová z Lowell, Mass. ostře kri- tisovala připravovanou obchodní smlouvu s Československem a vybí- zela zástupce jižnich států, by se přidali k bloku, který tuto smlouvu zavrhuje. Jak známo, kapitáni prů- myslu zastávají se záchovy ochran- ného cla, jimž udržuji pro vnitroze- mí vysoké ceny tovarů. Ačkoli zboží z Českos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

CECHOSLOVAK V pátek, dne 19. listopadu 1937. PRO CIZÍ ŠTĚSTÍ ROMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ I. V obci Brodku ozval se jednoho sychravého podzim- ního dne hlas umíráčku. Každý, kdo zaslechl ony truc - livé zvuky, ztlumené mlhou, ihned uhodl, kdo navz y odešel z kruhu svých blízkých. "Mlynářka Svobodová dotrpéla!" řekli si lide, kten se v té chvíli náhodou setkali. "Má to odbyté a na nás to čeká," dodavali s povzde- chem. . „ . , A jak už na venkově je zvykem, uvazovali lide hned 0 zrněné, jaká ve mlýně nastane. "Tomáš se na mlýn ožení, Helena je zasnoubena s profesorem Hronem a vdá se, až vynosí smutek po ma- mince. Hůř je, kde jsou malé, nezaopterene děti. Ale u Svobodů se moc nezmění mlynářčinou smrtí!" "Um kdo může vědět, co se stane? krčili nekteri rozvážní občané rameny. "Svoboda je zdravý a statný a mohl by se ještě sám oženit. Má asi tři roky pres pa- desátku a sotva se mu bude chtét už na výměnek. To- máše může přiženit jinam na mlýn nebo do hospodař- ství" "Ano," podotýkali ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

T cechoslovak v pátek, dne 19. listopadu 1C37 NAŠE POŠTA Buhl, Idaho, 9. listopadu. je již na čase obnovit zase před- platné, neb téch teploměrů pro ty otálející může i pochybit. Zasílám přiložené onu povinnou částku, neb se nechci těch texaských kapitolek zbavit. Zde máme zimu a ty večery jsou dlouhé. Nebude snad na škodu, zmohu-li se na nějaké ty kapitolky též odtud, třeba i trochu rozptýlené. Tedy něco o zdejších poměrech rolnicko-ho- spodářských a té již zase upadající prosperitě, jenž měla to trvání jak- si na krátko odměřené. Je viditelno, že ta privilegovaná třída lidu z té třídy pracující chce těžit Všemi možnými způsoby, a první je ona pe- něžní bursa. Je to okrádání toho dů- věřivého lidu mnohostranně, a ten rolník tím trpí snad nejvíce. Hlavní produkt jižního rolníka ztratil na ceně do nynějška příliš mnoho. To snad ale následkem nad- produkce. Taktéž i pšenice. Jsou ale ještě jiné plodiny rolnické, jichž nadprodukce ani není a ztratily ce- nu taktéž. Za těmi hlavními pro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

V pátek, dne 19. listopadu 1937. filu- . ČECHOSLOVÁK and westské noviní Published every Priday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. ř= OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jca. F. Holásek, Sec'y-Treas. D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, W. J. Čoček, J. a. Urbanovsky, Jos. Pavlíček jtsd&ktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Qmy oznámek sdělí se na požádání. Advertlsing rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- ráilivého obsahu se neuveřejní. Neopatrný nebo opilý řidič au- tomobilu jest tak nebezpečny ve- řejnosti, jako bývalý desperad John Dílliner, jenom s tím r^lle™' Dillinger vraždil zúmyslné, kdežto neopatrný jezdec vraždi jine i sebe dobrovolně. General John J. Pershing, velitel amerického vojska ve světově vál- ce projevil dnes přáni, aby valka nikdy více nebyla'. Generál Persh- ing vrátil se minulého pátku ze še- sti měsíční návštěvy v Evropě, a když na jeho počest zazněla salva z 19 děl na Jay tvrzi na guvernéro- vé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

7 dne 19- listopadu 1M7. CECPQ8LQVAK • VIN ŽIVOTA VE SPOJENÝCH cent obyvatel. Jen 29 procent děl- POŠTOVNÍ ZPRÁVY ZE STARÉ STÁTECH. niku zaměstnáno v Zemědělství; v VLASTI. . | Č.né, kde se vše děje rukiu v rol- Houston, Texas.! ničení, okolo 85 piocent lidu dnim z největších učitelů v dě- mladých i starých — je potřebí, .. h véta byi Sokrates. V našem by opatřili potravu pro lid Činy. r^nim sváté je veliká poptávka Ve Spoj. Státech máme teď vL- uzich a ženách, kteří jsou ce než 2 tisíce nevin denních, kte Bruno Sauer zemřel. V Hradišťská u Štěchovic zemřel v pátek dne 22. října premonstrát- ský kněz Sauer, český básník Fran- tišek Kyselý, jak se zval ve svých „o mužích a ženacn, Kieri JSuu ^ ^ u,,.., básních. P. Sauer náležel do druži- lře informováni ohledné velikých re lid odebírá poetem 42 milionu. knéži.básniků, kteří ve stejném r,, "hipmú. Ačkoli nesná- Pak mame 7 tisíc týdenníku novin, . ■ veteráni pozor: zanícení zpívali o Bohu i o via ti a kteří své básnické nadání dávali c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 November 1937

ffeCHOSLOVAK V pátek, dne 19. listopadu 1937. \ Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. NAŠIM ODBĚRATELŮM V ENNIS A OKOLÍ! Přítel Jos. Vytopil, pořadatel Enniského Věstníku nám píše, že má chuť zanechati dopiso- vání do Čechoslováka. Nás by to skutečně mrzelo, neb všich- ni víme, že on dělá české ve- řejnosti znamenitou službu. Také víme, že novinář málo kdy dostane za práci odměny neb uznání; dříve se dočká ne- vděku. My ale jsme přesvěd- čeni, že přítel Vytopil dělá kus výborné práce a městu Ennis dostává se sloupci v Čechoslo- váku reklamy, která se nedá penězy zaplatiti; bohužel, ob- chodníci města si toho moc neváži, neb jest zřídka kdy k spatření nějaká oznámka, na které novináři musí spoléhat. _ Čechoslovák má hojný po- čet odběratel v Ennis a rád vě- nuje každého týdne jednu stranu jim. Doufáme, že odbě- ratelé tamní si toho váží a ta- ké si přejí, by přítel Vytopil nadále spolupracoval. Dodejte mu kuráže, zajděte za ním a zaplaťte ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x