ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

TEXAS NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSK ARNE) I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 82.) Austin, Texas, Fredagen den 5 November 1897. Vol. 2. No. 30. Denn i En bok om firandet af 250 Årsdagen af svenskarnes tillvaro 1 Amerika, t och en som prenumererar på Texas Posten från nu till den i:sta Januari 1899 och insänder 1 prenumerationsaigift $1.25- V|d emottagandet af dennajilla o*e intressanta bok vilja vi skänka "var t lilla Texas Po- Läs och se hvacl vi skänka eder för intet! från nu till den i:s a Januari 1899 och insänder 1 prenumer .. tvdliga summa vilja vi sända ofvannämda bok portofritt till hvi ken adress som helst i Förenta Staterna. Tänk e.ter, en intressant, god, bok och en sten lör 14 månader mot inbetalning af endast En dollar och tjugofem cents. Dttta anbud kommer icke att läcka sA länge, hvarföre <in "PP™*™1som eJ ännu prenumererat pA Texas Posten att taga tillfället i akt nu med det snaraste. EXPEDITIONEN. b Skapelsens suckan. Af Z. Topelius. Vi ta'.lösa barn af Guds rika...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

rrrtw: Amerikanska nyheter. Skandinaverna ! Amerika KU teosofiskt tempel. Boston den 20 Okt. — Teosofiens an- hängare lära vata betänkta på att ä Wicketts ö 1 Onset Bay uppföra ett ståt- ligt tempel till hufvudqvarter för Ame- rikas teosofer. Stad som arrenderar gasfabrik. Denver den 20 Okt. — Consolidated Gas Co. har antagit stadens anbud att mot (i procent af fabriksvärdet arren- dera dess affär på 8 års tid. Staden äm- nar göra försök med att sjelf anskaffa belysning och dermed konstatera förde- len eller olägenheten deraf. Mördad familj. Blue Earth, Minn., den 20 Okt. — Bandtbrukaren George Young, boende 2 mil från denna plats, har i dag på mor- gonen medels skjutvapen afdagatagit sin hustru och sina två små barn samt sig sjelf. En dräng på stället anträffade dem allesammans döda en stund efter tragedien. Siifversakens skrala utsikter. Washington den 20 Okt. — Från Bon- don meddelas att premieren lord Salis- bury tillstält amerikanske ambassadö- ren John Hay regeringens svar på ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

p Svenska nyheter. STOCKHOI.M. 830,000 resande ha under tiden 1 Juni —1 Oktober anländt till Stockholms centralstation samt Södra och östra sta- tionerna. Lokaltrafiken är ej häri in- beräknad. Trogen tjänst. — Den 9 Okt. tilldela- des fröknarna Emelie Peterson och Ida Jonson försäkringsbolaget Sveas guld- medalj för 25-årig verksamhet i bola- gets tjänst. Affärer i utställningsfrimärken. — Af en frimärkshandlare i Stockholm af- sändes här om dagen till en kollega i Leipzig omkring 12,000 brefkort och 40,- 000 frimärken med åsätt utställnings- poststämpel. Stor egendomsaffär. — Egendomen Vidbynäs i Turinge socken af Stack- holms län, utgörande 8% mantal, taxe- rade till 200,000 kr., har af godsegaren R. G. Elgenstierna för ej bekant pris sålts till godsegaren Carl Peterson från Nerike. öfverkörd af bantåg. — I den stora järnvägstunneln mellan Liljeholmens och Eslöfs stationer hittades den 4 Okt. liket af smidesarbetaren Carl Svensson från Brännkyrka. Sannolikt hade han öfverkörts af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

HIIU8TBJA. Petersburgs-niyStwier I U I ii i i 1 — AF — Furst K. W. MESCHTSCHKERSI. nr.) (14) (Forts. fr. föreg, Och ni har äter vunnit? Ja, men mindre. — Och derpå? — Derpå. bemäktigade sig mig natur- ligtvis en lidelse för denna sysselsätt- ning, jag uppgaf lärandet och började att spela, än vann jag, än förlorade jag; lidelsen utvecklade sig i mig allt star- kare och starkare... — Nå, och hvilken roll spelade der- vid rouletten. — Roulette spela vi, när vi stundom behöfva en bestämd mängd penningar och icke ega några kontanter. Låtom oss antaga, att i morgon är en till ett indrägtigt företag 1 vår krets mycket ögnad dag, och att vi icke ega några penningar... då sätta vi oss och s"pehi roulette. — Och ni vinner. — Ibland. — Men äro de spelare, med livilka ni spelar, ärligt folk? eDt vet jag icke, men må de äfven ioke vara ärligt folk, mig är allt likgil- tigt... Nå, och hvad är större för er: vin- ster eller förluster? Naturligtvis förluster. Hvilken mening har (lä spelet för er? ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

Min dubhelniäiuiiskii. Jag befann mig ensam i en stor, frä.m- mande stad/och måste stanna der en längre tid. Jag kände ingen människa eeh hfde ingen att tala med, utom min värdinnas dotter, som städade m tt rum. Gumman sjelf var stendöf och dessutom mycket sjuklig, så att hon visade sig aldrig. Var jag hemma någon afton, när flickan kom in för att ordna mitt rum för natten, och jag satt fördjupad i mitt arbete vid skrifbordet, sköt jag •ftast papperen åsido och började prata med den tjocka, dumma tösen. Jag ut- frågade henne om allt möjligt, hennes familjeförhållanden, om hon sport nå- got nytt i sta'n, eldsvådor, olycksfall, hvad som helst, bara för att få höra min egen röst, som tycktes mig fast- torkad i strupen, och en annan tala till mig. Det var mig som åratal förflutit, sedan jag träffat någon, med hvilken j^g kunde byta en tanke, jag tyckte att min intelligens dag för dag krympte samman och min andliga människa dog bov*, af brist. Derute i lifvet såg jag så många ansigten, s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 November 1897

AUSTIN. f. i F f ;t r ii ? * , ■ - Hl Nedanstående personer äro Texas Po- <««* befullmäktigad lokalagenter, l>vil- ka. et;a rättighet att uppbära och qvitto- ra. prenumerations medel för tidningen: Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Rock. C. C. Johanson, Brady City. Joh Lundin, Manor. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. H. Björklund, Manor. John Widerkrantz, Fort Worth. Fri "Wagon Yard" för våra kunder bakom butiken. VVinn & Daniels. Wilcox är mästaren i att taga foto- grafier i Georgetown. $1.5° Pr ^us* sin. Fastor och professor Carl Elofson, Ph. I)., fr.1n Branden, South Dako- ta, anlände hit i måndags qväll för att tillbringa vintern i Texas milda klimat. När ni önskar edra fotografier tag- na, gå till Wilcox i Georgetown. $1.500 pr dussin. Rättelse. I sista numret af Posten råkade af misstag signaturen "Ino" att bli tryckt under poemet "Stor- men". Det skulle vara J. M. Ö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

2 Arg. (Löp. n:r 83.) Austin, Texas, Fredagen den 12 November 1897. Vol. 2. No. 31. Läs och s-e hvad vi skänka eder för intet! En bok om firandet af 250 Årsdagen af svenskarnes ti ivaro 1 Amerika. Denna intressanta bok vilja vi skänka livar och t-11 sonr prenumererar på Texas Posten från nu till den 1 :sta Januari 1^99 och insänder i prenumerationsaigift Vid emottagandet at denna lilla o^e- • * | -om helst i Förenta Siat. rna. Tänk e ler, en intressant, god, bok och en Texas Po- Dttta anbud kommer icke att läcka så länge, Ixvarföre vi uppmana eder, som ej (JU 11 til buni Jii c11umcici.11 | ii j v.\ ii o j. lyjn-'* v.v-- .0.1* j "'"i"' v tvdliga summa vilja vi sända ofvani um la bok portotritt till hvifken adress soi sten lör 14 månrider mot inbetalning af endast En doll>r < ch tjugofem cents, ännu prenumererat på Texas Posten att taea tillfället i akt nu ined det snaraste. EXPEDITIONEN. Karleken. Kärlek! Du iir dygdens fackla Leder oss pil lifvets stijr, Stöder oss, dft vi vil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

; f i i i ' ■ I u Amerikanska nyheter. Född—en son ät Cleveland. Princeton, N. J., den 28 Okt. — En sons lyckliga födelse hade 1 dag herr- skapet Grover Cleveland gläfljen till- kännagiva. Sedan åratal tillhaka har det skämtats mod Clevelands pojkar, som Icke existerat, men nu kan Gro- ver ta sin 12-punding i famn och säga: skrattar bäst som skrattar sist. Nedskjutna indianer. Denver den 26 Okt. — Guvernör Adams har fått telegram från Meecker, Colo., uplysande att statens jagtupp- syningsman Wilcox kommit i strid med en del Uteindianer vid försök att arrestera dem för olofiig jagt och att flera indianer men inga hvita blifvit dödade. Dusten utkämpades nära Lily Park vid Snakefloden. Wilcox uppgaf sig och sitt manskap sväfva i fara för öfverfall från indianernas sida och be- gärde trupper, en begäran som guver- nören dock ej anser skäligt bevilja. Förfalska re — njelfinördare. Toledo, O., den 27 Okt. — Prof Mar- tin Friedburg, som i går begick sjelf- mord, har i dag befunnits skyldig...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

Svenska Nyheter, STOCKHOLM. öfveringeniör Andrée fylde den 18 Okt. 43 år, meddela helt tvärsäkert svenska tidningar. Isidor Dannström död. — Tonsätta- ren Isidor Dannström afled härstädes af hjärtförlamning den 17 Okt. Hvem är han? — Den 18 Okt. uppflöt vid Galérvarfvet å Djurgården liket af en omkring 25 år gammal man, som på tagligen varit kolarbetare. Liket tyck- tes ha legat en tid i vattnet. Ryska ordnar till svenskar. — öfvcr- direktören J. E. M. Hahr har utnämts till riddare af S:t Anneordens 2:a klass och öfverdirektörsassistenten J. E. Lundberg till riddare af samma ordens 3:e klass. Döden följde. — Den IG Okt. afled å Maria sjukhus 51-årige kolbäraren An- ders Petter Nilsson. Han råkade före-' gående afton af våda i Stadsgården komma under ett par i gång varande järnvägsvagnar, dervid båda benen af- SkurOS. :i' -v "Ett guldland dock det äi." — Icko mindre än 114,5 kg. guld producerades under fjolåret inom Sverige. Deraf belöpte sig på Palu grufva 91,5 kg. Silfver producera...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

rf TPY AQ DH^TPN 'ska hög lön.—En tysk journalist t C 1 KZ, • |ia||ei. j)a utt skrifva den ena arti- (Mynets oen Annonstidning för svenskorne i Texas. TEXAS POSTEN. (TilK TtiXAS PUST.) Publlshcd every week, ln Austin, Texiis, by the Swkdikh Ambuican Puiii.ihbing Cd. The only swedlsh paper In Texas, and the oest advertlslutf medium to reacb tliln class t cltlzenH. J. M. Ojekholm Edltor. M. J. Knapk Manager. 0. J. A. Knapb Ueneral Asien t. ^OOOOCCOOCOCX^OOOC^OC^GGOQCCCOOOCCOCCOCOOCC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r - - - - - - - - - *100- Ett hälft Jr - -- -- -- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Bast Sixlh Ht., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Carlisterna i Spanien importera vapen och ammuni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

BREF FRAN ALLMÄNHETEN. O ♦J Ö O Austin-distriktets missionsmote. Nugot om niissionsmötet inom svenska lutherska församlingen härstädes torde kanske vara af in- tresse att omnämna. Såsom förut tillkännagifvits bör- jade mötet med gudstjenst hos mr J. G. Carlson i Decker. Pastor Stameline predikade på förmidda- gen öfver Rom. 8:17. På efter- middagen höllos korta tal af pastor Stameline, skollärare C. A. Peter- son och pastor Dorf. Mötet i Dec- ker var mycket väl besökt. På qvällen hölls gudstjenst i kyrkan här i staden. Pastor Berglund höll en innehållsrik och allvarlig pre- dikan öfver den 87 Psalmen. Söndagen var den förnämsta ut- af mötesdagarna. Pastor Gull- ström, som skulle hållit högmesso- predikan, var hindrad på grund af sjukdom. Men pastor Stameline intog hans plats. På eftermidda- gen samlades man återigen i kyr- kan, då ett samtal förekom öfver ämnet: "Hvaraf kan man enligt den Heliga Skrift vänta de bästa frukterna från Guds rike, antin- gen genom den reguliera försam- l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

/I r llWiMIBIW II Petersburg-Mysterier — AF — Furst K. W. MESCHTSHKERSI. (17) (Fort. fr. föreg. nr.) — 0'est bete, sade Rasdolin. Hör ni, ar det icke för tidigt för er att gräfva er graf? Huru gammal är ni? frågade jag Rasdolin. Jag?... Jag är ung, ännu mycket ens. Jag är i det liela tjugotvå, år... Kan ni icke finna en riktigare sysselsättning? Hvad? En sysselsättning? Jag friar en sysselsättning, äfven en anstä.l- ming har jag, men olyckan är — att jm g är karakteralös. — Har ni föräldrar? — Ja. - Här i Petersburg? Nej, i Moskwa. Min far tjänar der. - Och huru har ni råkat hit? Hit?... Det ur mycket enkelt. Jag blef bekant med detta hedervärda twillekap genom mina vänner och ge- nom detta fruntimmer, - Som kallas Fifka? Jag påmin- ner mig detta namn. Jag har hört det i ett sällskap hos grefve Krikunow. Säg, är denna Fifka en fogel af högre slag? - Hvarför icke! Hon är "tout ce qui'l y a de plus chic". Hon hålles... - Af grefve Krikunow. Ja, men icke af soldaten, utan af t at sämbe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

För dagen. En krönika om den Andreeska polar- expeditionen och dess antagliga de. ' Följande efter tre månader gjorda sammanfattning af hvad man känner och anar om Andrées ballongexpedi- tionen kan ju tjäna till uppmuntran och efterrättelse för de intresserade. Stycket hemtas ur Göteb. M.-P. för d. 13 Okt. Att inlåta sig på mer eller mindre grundade gissningar om expeditio- nens öde och hvar den nu befinner sig skulle säkert mera uttrötta än nu intressera våra läsare. Men så myc- ket kan man dock uppgifva såsom fullt troligt: Ingen grundad orsak fö- refinnes att — såsom många beklag- ligtvis redan fått för sig — antaga att expeditionen förolyckats. Det är till och med ännu i år icke för sent att få budskap från expeditionen. Men ifall det om en månad, i medio af Novem- ber icke försports något om dess öde, dä kunna vi vänta, men lugnt, till vå- ren eller kanske med ännu större skäl till eftersommaren. Ty många skäl tala för att Andrée företagit en ned- stigning så nära polen som möj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 November 1897

Ofm ( ■ i -yi.-."■ 111 nn«m"■ i>'iypMB|ai " AUSTIN. 'i ! I Ned ii n i il' ncle personer äro Texas Po- ten befullmäktlgade lokalagenter, hvil- ka ega rättighet att uppbära och qvitte- ra tir«'imm<"rali( n*nf,p(jpl för tidningeo: Otto Bengtson, Manda. John Österberg-, Manor.' Tom Lundin, Round Kock. C. C. Johanson, Brady City. Joh Lundin, Manor. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. H. Björkland, Manor. John Widerkrantz, Fort Wortli. Fri "Wagon Yard" för våra kunder bakom butik -n. Winn & Daniels. För rena och friska droger och me- dicin r till billig priser gå till Mor- ley Bros., 206 E. Pecan str. Seldon, som gått sin väg. I midlen af föria veckan inträngde si>> tjufvar på mr Boshes gård, der de togo en fin sele ulan lof och utan att ens lem- n ett visitkort efter sig. Högst oar- tigt! Kom ihåg att rätta platsen till att få de bästa vaiorna för de billigaste priserna är hos Morley Bros., 206 E. Pecan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

A w % c TEXAS v / POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVEN SK ARNE 1 TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 84.) Austin, Texas, Fredagen den 19 November 1897. Vol. 2. No. 32. Läs och se hvad vi skänka eder för imei! En bok om firandet af 250 årsdagen af svenskarnes tilvaro 1 Amerika. Denna intressant bok vilja vi skänka hvar och en som prenumererar på Texas Posten från nu till ilen i:sta Januari 1899 och insänder i prenumerationsatuift $1.25. Vid emottagandet af denna lilla obe- tvdliga summa vilja vi sända ofvannämda bok portofritt till hviiken adress som helst i Förenta Staterna. Tänk e ler, en intressant, god, bok och en Texas Po- sten lör 14 mån der mot inbetalning af endast En dollar och tjugofem cents. Dttta anbud kommer icke att läcka så länge, hvarföe vi uppmana eder, som ej ännu prenumererat på Texas Posten att taea tillfället i akt 1111 med det snaraste. EXPEDITIONEN. Vak opp! U|<p att verka, upp att. mota Dagens kraf med vaknad t mod! Ej dig höfves vekt, föruöta Lifvets kraft. D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

f I f 1! 'I [ :H i If i n t Amerikanska nyheter. Senator—fat ligbjon. Raleigh, S. D., den 3 Nov. — General Thomas L. Cllngman, f. d. För. St:s senator, har i dag aflidit i Morganti::- asylen, utfattig och sinnessvag. Han intogs o. försörjdes & anstalten pil str ■ tens bekostnad. Född 1816, blef han 1835 af Whigpartiet vald till legislatur- medlem i representanthuset samt 183G till etatssenator. Han valdes 1843 till kongressman och tjänade nästan oaf- brutet till 1858, då han invaldes i sena- ten. Vid inbördeskrigets utbrott in- trädde han i rebellhären och tjänade sig upp till brigadgeneral. 1865 var han delegat till demokratiska nationaikon- ventet och drog sig sedan ur politiken. Kn druekens blodiga dåd, Logansport, Ind., den 4 Nov. — John Mclntosh kom i dag i gräl med kröga- ren Frank Pottmyer, och blef utkastad. Han återvände inom kort med en bössa och sköt ned Frank, anföll sedan den- nes broder Edward, som flck ett skott i kroppen, hvarpå skottvexling öppnades med en annan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

• I • Svenska nyheter. STOCKHOLM. Utställningens maskinhall har sålts till Stora Kopparbergs Bergslags aktie- bolag för en summa af 61,000 kr. Lefnadstrött vid unga år.— Trumpe- taren vid Lifregementet till fots, Erik H. Wahlström, försökte den 26 okt. i Kaknässkogen att med ett revolver- skott i venstra tinningen afhända sig lifvet. Då han efter en timmes tid an- träffades af tillstädeskomna persone -, hade han kraft nog att redogöra för sitt namn och bostad. Qvarlåtenskap efter svensk sjöman. Till kommerskollegium har svensk-nor- ske generalkonsuln 1 London imsilndt qvarlåtenskap efter en 37 år gammal svensk sjöman William Janson, hvil- ken, efter att senast ha tillhört besätt- ningen å brltiska fartyget "Glencaird," den 8 Juni 1896 aflidit å sjukhus i Kal- kutta. Janson hade vid inmönstring anglfvlt Hernösand som sin hemort. Det första nordiska riksdagsmanna- mötet. —I dessa dagar ha 1 Köpenhamn ■en del svenska riksdagsmän varit sam- lade, bland andra Adolf Hedin, John Olsson och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

fe w .1 I i MU I 5 I i H! 1 ' I i ! Ii: i ' ■I. ! n n !? i •! w t i 1 I TEXAS POSTEN. |4ynets sen Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publishcd every week, in Austin, Texas, bj the swkinkii Amkkican Publishinq co. *n o only swedish paper In Texas, and the Aest ad vertlsliiK medium to reaeh tnis class f ciUxeuh. J. M. Ojkkhoi.m _„....E')lK r. M. J. Knapk Mnnaaer. O. J. A. Kkapb, Ueneral Auent. •OOOOi OCCC<X>CCCCC<>OOCC^C^<>C<>^CCCCCCCC<>C<^ Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: KU år - - - - - - - - -$1.00. EU minär ------- 00. KU är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen Ur betalbar I lörskott obh penningar böra Blindas medelst "Po- stal Note", "Moti y Orters" eller l 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Kil Kl Sixth SI., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. f En majoritet på 20,000 för fris...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

o 0 • D BREF FRAN ALLMÄNHETEN. WACO-BREF. Ärade läsare af Texas Posten! Om jaar minnes rätt, lofvade jag eder i mitt förra bref att låta höra af mig igen; och emedan jag alltid håller hvad jag lofvar, vill jag åter sända eder några rader genom Texas Postens spalter. Jag får dock säga som lille John, då hans mamma hade "kafferep". De tyck- te alla så mycket om honom. Fru H. sade, att han var så söt. Fru B. tyckte att han var alltför för- ståndig vid sin ålder. "Ja,"' sade modern, '"han ta'r efter sin fader." John hade lyssnat med uppmärk- samhet hela tiden, men kunde nu ej hålla sig längre utan utbrast: "Mamma, ja' ta'r ej alltid efter honom, ty när han får äppladum'- ling, lemnar han intet för mej att ta'." Så också med mig. Jag såg i sista numret af Texas Posten ett bref ifrån "Willie"; och som det synes är "dumplingen" rätt smak- lig för honom; har derför ej lem- nat något för mig att ta'. Han aldrig haft i hela mitt lif. Men det fordras ju, att vi skola vara prenumeranter på Texa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 November 1897

w 1 , ¥\ i 1 1 W V i! ! i i r I' b1 1 11 I „ r ' H ibI i : 'i tii i t 1 ■ i >1 [i!1! 11 V i i i i IL ;r 1I1LISTERM. Petersbnrg8-ray Hterier AV- Furst K. W. MESCHTSCHKEKSI. (18) (Forts. fr. föreg. nr.) — Med mig! Jag vill Bäga er något, jag vet Icke, huru jag skall tacka Gud för allt, hvad som 1 natt händt mig; jag är alldeles förändrad... Den arme unge mannen! Han är ärlig, så älskvärd, så jiod och enkel. — Ja, och äfven ni är älskvärd och •god och mild och hvari har ni råkat? — Det är förfärligt! Och huru många biifva på detta sätt bortryckta! Huru många af mina likar biifva odugllngar, medan de skulle kunna biifva bra folk! Nej, denna natt skall jag icke glöm- ma. — Ni har der just talat ord, som haf- va en djupare mening, än ni tror. Huru många, som skulle kunna biifva bra folk, biifva odugllngar! Ja! Jag ser allt detta nu klart för mig. De arme, hvad hafva de brutit? likt denne unge officer kunna de alla säga: hvarför skola vi icke vara nihilister, fyllkajor, tjufvar, spelare...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x