ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

P«l>ífka Rozumoví'!, ttka II. oh-cnú Školy vt- VrSovicluli. Byl jednou jeden hošíček. Všete- cka se jmenoval, poněvadž byl vše- tečný, nic na pokoji nenechal, všu- de vlezl, do všeho stríil nos, o všem chtěl vědět, všecko mu překáželo. Jednou vešel do zahrady. Krásná rňže se tu červenala na keři. Všetečka lionem k ní, utrhl ji a přivoněl k n(, celý nos do ní po- nořiv. Ale ajl Vzkřikl, růži odhodil a chytil se za všetečný nos. V růži právě byla včelička, ssajíc z ní lued a vyrušena Všetečkovým no- sem, píchla ho do něj a dala mu ži- hadlo. Hned mu celý nos zčervenal a otekl jako bakule. Všetečka brc- čky domů utíkal a maminka mu nos máslem mazala a dávala mu naň chladivé lupení. Mravné naučení: nebuď všetečný a nechej vše na pokoji! Nechtěj o- de všeho mít a nebuďzvědavýl Nos do všeho strkat se nesluší. Maminka dala malé Nanyncedva haléře, aby si koupila bombo. Na- nynka ale neuměla držet jazyk za zuby, všecko,co věděla, musil hned vyžvatlat a se vším se pochlubit. Vyběhla na uli...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

čtvrtletní zpráva tajemníku Ú.S.V,, R.V.0.8. ihhmhJíoi 20. ícrviiB a koní í. í 20. aiiH ti H. Pfyem. Celkem pojiStěao od 20. června do SO. září >55,956, z čehož připadá do státní pokladny $ 279,78 Za zmžnu vysvědčení: jaa Adamec ,50 Anna Němec ,50 Josef Křížan ,50 Josefa Mafía ,50 Josef Mikeska ,50 Jan Franta ,50 Fr. Jeřábek (2) 1,00 Na 17. rozpočet zaslali: Osada čís. 67 5.24 " 77 15-85 " " 68 5,66 Na 18. rozpočet zaslali: Osada čís. 73 " 74 " 66 " " 54 " 57 " 47 " 51 " 79 Na 17. a r8. rozpočet: L. Tesch Tom Janica Aug. Richter Ed. a Frank Haubelt Na 18. rozpočet: Osada čís. 75 " " 48 " " 83 " 55 " " 56 " 61 " 72 " 70 " 62 " " 63 " 76 " 49 " 82 " 52 " 44 " 78 " 67 " 81 " " 69 " 64 "60 " " 58 " 68 " 59 " " 65 " 71 " 53 " 45 " 77 " 80 Na 19. rozpočet zaslali: Osada čís. 71 " 73 " 74 9,02 10,00 3.87 16,44 4.29 20,85 53,34 2,50 7." ,65 1.43 2,73 3>6° 1,08 1.86 99,68 3,o° 3.8o 6,oo 75 " " 83 " 72 " 79 " 70 " 63 " " 80 " 69 " 68 " 64 " " 78 " 82 " " 76 Na Orgán za 1. a 2 čtvrt- let...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

! ZÁNĚT SVALUJ <? Vystavení se větru neb pouhé nachlazení kůže působí často těžký případ bodavě bolestného rheumatismu. V takovém případě není naprosto lepšího prostředku k odstranění otoku a k umírnění bolesti nežli O SEVERUV OLEJ SV.GOTHARDA 7 i l l t i í £ Zánět ledvin. 1 l i t í í I l Jest to nejlepší mazání gické případy, hmyzem, atd. pro neural- všecky rheumatické a pro popálení, opaření, vyvrtnutí, poštípání Cena 50 centu. Jest málo chorob tak bolestných neb tak vážných jako tato. Zachraň se před osudnou Brightovou nemocí užívaje v čas SEVEROVA SÍL1TELE LEDVIN A JATER. Cena 75c a Í1.25 Zápal plic. Zánět žaludku. _ Žádná choroba nepůsobí tak mnoho prud- kých bolestí, ale zase málokterá sc dá tak snadno vyléčili,jestliže při prvních známkách žaludeční chorody sáhne pacient k pravému prostředku, kterým jest SEVEROVA ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ. Cena 50c a $1.00 Náhlé ochlazení má často za následek poru- šení plícního tkaniva, tak že každý, kdo jest náchylným k některé poruše dýchacích ús...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

4-'-V'V y >• >, <■ >■ DR. KAREL H. BREUER, (vo býval v Hallettsville,) osadil se Dmi íi otevtel dokonale zafízeio v Yoakum, Texas, VE Wangemannovi- velké budově. Provádí věeoliecnou praksi a Je/.<li též nu Věnuje se hlavně léčeni nemoci ženských, ofnicli. učnieli a operacím. Hiide uvítal své staré známé. Ohydli v Herderové budově, druhý dlím západně i House. * venkov, ho tfcřjt. •d Opera '(i ft (i fi i> i ři i>< ií f. |Í t f, * Á •> /, ,i| Trrrrrr Porada Právnická Postou SDĚLÍ se každému (písemní) na po- \ žádáni do kteréhokoliv státu ohledně : jukékollv záležitosti zákona neb soudu ; se týkajici. máte-li žalobu neb záleži- tost jakoukoliv, v manžestvi trpkosti atd., a nevíte si rady. piřte nám, poradu obdrlib ani z domu odcházeli nemusíte. rSetfite si dalři- ho trápeni, pochybnosti a nejistoty ohledně r.ále- žítosti a k tomu i čas a peníze s jízdou do města; nemusíte hledati tlumočníku, budete uíiti rádce ve vlastním domě. Zajistíte si zájmy Vaře i ro- di...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

€> OBZOR ročník XVI. HALLETSV1LLE, TEXAS, IB. ŘÍJNA 1906. ČÍSLO 6. Kdftrkd. když byla kaferská kukuřice či vlastně správně řečeno kaferské proso uvedeno kolem let devade- sátých severními semenáři do trhu, tu bylo za účelem obchodním, prá- vě tak jako každá novinka, ne- stoudně přechváleno. Hodilo se pro každou půdu, do každého pod- nebí a dávalo přímo až neuvěřitel- nou sklízen, ať bylo počasí jakéko- li. Lidé kupovali o překot zázra- čnou tu rostlinu za drahé peníze, ale brzy poznali, že vše to, co se- menáři a "nadšené" odborné časo- pisy pro ni psaly, bylo humbukem a to prvního řádu. Nadsazováním a přechvalováním již mnohá dobrá věc byla poškozena a tak tomu jest i s kafirkou. Nemůžeme nikterak tvrditi, že by rostlina ta byla bez- cennou, opak, ona má své dobré vlastnosti a za jistých okolností ho dí se k některým účelům lépe než koma, ale proto přece jen koma zůstane králem a kafírka jí ani slá- vy, ani jména neubere. Daří se a zraje pouze tam, kde koma roste a zraje, a prot...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

VLCI. Iv života Inženýra. Ť upsal Kar. 1'aulL Přeložila O. Fischerová. Byl to večer, jaký bych nemohl žádnému z mých velkoměstských přátel s dobrým svědomím přáti. Sníh prorážel okenními skulinami a vichor burácel, hroziví se opíraje o nahnutou,nárazům jeho sotva vzdo- rujíc! uherskou čardu. Chvílemi zatřásl celým stavením, jakoby ho chtěl z místa odnésti. Sedělo nás pět inžinýrů kolem dlouhého stolu v blízkosti kamen, kteréž místo, co nejlepší ze světnice, bylo nám po- necháno. Byli jsme zamračeni a ve špatném rozmaru, neboť není žádnou příjemností ztráviti noc na dřevěné lavici v mizerné uherské krčmě. Proto také nebylo konce rozhorlení a nadávkám, které plati- ly příčině našeho nemilého postave- ní, totiž vlkům. Byli jsme naší společností do Uher vysláni, aby- chom zjistili příčinu prohnutí se pilíře nedostavěného ještě mostu železničního. Nebyla to žádná snadná úloha, zvláště v zimě. Ce- stování nekonečnou cestou bylo na- máhavé, cesta špatná, takže mimo očekávání dostávali jsme...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

opratě, druhou mává bičem. Nemá toho zapotřebí, koně letí, popohá- nění děsným vytím hladové sme- tky. Už nás dostihují — v právo i v levo saní objevují se hlavy se zeleně lesknoucíma se oíima. Dá- vám výstřel za výstřelem — vše- chno marné. Vlci se tísní bliž a blíže. Tu mně napadne záchranná my- šlenka. "Odvaž náručního koně, Ivane, a nech ho běžeti, snad nás vlci o- pustí." Ale Ivana není vidět, aspoň v saních se nenalézá. Pohlédnu te- dy blíže, a vidím jej, že se kríí a kuti cosi dole při saních. Chci se ho ptáti,co dělá, však tu už chápu. Ten bídník vytáhnul svorník, spo- jující koně se saněmi, vyšvihl se na koně, mezi nimiž stál — a pryč pá- dí přítěže zbavené koně s nevěr- ným služebníkem, inne osudu své- mu zanechavše. ' 'Teď to začíná být napínavé 1" přerušil vypravujícího Vídeňák. "Co jste teď počal, Podiševe?" "Rozjeté saně se nezastavily," pokračoval Rus dále. "Letěly je- ště kus dále, obrátily se na levo a uháněly střelhbitč se stráně dolů. Rozvažoval jsem, mám-li za lo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. VycfiiizJ I n 16. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá sc jeti přcdplatiteltiau Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodář§ký,M The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnllisM seraimoiitmy ty r. Fabian. Advertising rates on application. Entered as seeond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Pojištěni na život 11 pojišťujících spoleřnoHti a bratrských spolkfl. II'/. Podvodní vymlňovAni akcii. Jest opravdu nějaké nebezpečen- ství? — otáže se snad někdo — že by některý trust anebo syndikát se pokusil kontrolovat akcie i majetek na život pojišťujících společností, či jest toto pouze výklad pouhých možností? V odpověď na tuto o- tázku podávám prosté vylíčení to- ho, co bylo zamýšleno a co se udá- lo mezi jednu pojišťujíc! společno- stí, která obchoduje v Massachu- settsu a trustovou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

• • Čtvrtletní zpráva l^jeniulka a poklad. H. Ř., S.P.J.S.1'. ihI 1; ěerrence do ml. září 1906. Nin i členové: Řád čís. i. Jan Jašek a Pavel Uherek. 2. Jos. Mikušek a Roman Parma 3. Emil Mladěnka. 4. F. E. Orsák a J. E. Pustě- jovský. 6. Jos. F. Bartoš, Ant. Bůžek, Emil Janek a Fr. AdamCík. 7. Jos. Veis, Štěp. Dančák,Vác. Kostoryz, Jos Krajčfček a Ludvík Šimek. g. Jos. L. Šebesta, Jiří Hrtan a Martin Škarpa. 10. Vilem Tomáško a Jos.Beneš. 11. Josef Menšík a Lud. Firášek 12. Jan Fojtík, Jos. Fojtík, Petr Fojtík. 13. Jan Kuběna a Cyril Šupák. 14. Jos. Ježek, 16. Ond. Tluček a Jan Holubec. 17. Jos. S. Škrábánek, Jind. W. Mikeska, Alois Ginzel, Jind. Šef- čík a Karel Navrátil. 19. Libor Jarošek a lg. Hrnčíř. 20. Jos. Trampota a Jos. Huser. 24. Jos. Pechal, Jos. F. Marek a Jan Maňák. 23. Jan Honza a Ant. Janoušek. 26. F. J. Vavruša. 2tí. M. P. Levandovski 30. Jind. V. Huvar. 31. Jind. Vyšata a Jos.F. Petrů. 33. I*'. J. Šiller a Karel Sipták. 34. Rud. Pražák. 36. Tomáš Kaíiák a Petr Jašek...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

\ , Z úřadovny tajemníka ll.S. V., R. V.O.S. Rozpořnt číslo 21. na *1,415,328 pojištěného majetku, kde připadá 2 centy ze íioo.oo poplatku na vyplacení níže uvedené škody členům R. V.O.S. asice: Terezii Boháčové, členkyni osady Granger, číslo 11., v Granger, Texas, dne 5. září t. r. shořela stodola, při tom byla ohněm poškozena vázačka na obilí a vňz v ceně.... $211.00 Komise za vyšetření této škody 3.00 Mike Wysockému, členu osady Olomouc, čís. 81., v College Station, Tex., dne 29. srpna t. r. shořela stodola, 400 liber bavlny, kukuřice a seno v ceně 40.80 Janu Urbánkovi, členu osady Mikuš, čís. 12. v Taylor, Tex., způsobena škoda ohněm na střeše obydelního domu dne 28. srpna t. r. v ceně 5,50 Komise v tomto případu 1.50 Úhrnem $261.80 Osady číslo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,32.,33.,34.,35.,36.,37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

5 i \ \ \ l t t PŘÍZNAKY nachlazeni skoro všecky jsou tak dobře známy, že nepotřebuji býti opakovány. Ale kýcháni, kašlání, bolavý jícen, bolest' na prsou, bolestně stísněný pocit na prsou jsou jistými známkami, že dýchací ústrojí nalézá se v nebezpečí. Čím dříve začne se proti kašli aneb proti jiné plícní chorobě pracovati, tím snažší a možnější jest uzdra- vení. Lidé, kteři dlouho odkládali s léčebnými prostředky proti kašli, vykopali si těmito odklady předčasný hrob. Severův Balsám pro plíce jest nejlepším prostředkem léčebným vědou uznaným proti kašli, nastuzeni a všem plicnim chorobám. Cena 25c a 50c. H.PLICE miIP> Mmominitt <III<IH<IIIHN MM. ||MM|1|? — WFStvtMCa^ VPIWllwU Co je judgment? Hlavní podmínkou zbavení se bolestí vzniklých z popálení, z opaření, vymknutí, uhození atd., jest rychlé mazání Rychlost. Severovým Olejem sv. Gotharda. Cena 50c Stručnost má býti duší vtipnosti a obchodní dopisy mají býti stručné, krátké a účelné, ale jeden každý rád by se těšil d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1906

<■ <• >• <f (• S- >■ >. t, t. >■ f Wt i* i* ■>* i* u <é n n ,* ,j. DR. KAREL H. BREUER, (co Ijj viil v HaUcttsvlUe,) vsadil se iyni a oteňe! doRoiale zafizein n( v Yoakum, Texas, VE W/iujít-mannovC velké budovč. Provádí vřeol>ecnoii praksi a Jezdi též na venkov. Vřmijf •! hlavni léčeni nemoci Ruských, oínicli, uBnlah a operaci in. Bude li tfiSit, uvítat své staré známé. Obydli v Herderové budovř, druhý dftm západně mt Opera ^ • House. iji {i ti (>. 75> .) TTrrrrr TvroTTiT Porada Právnická Postou SDĚLÍ s každému (pisemně) na po- žádáni do kteréhokoliv státu ohlední jakékoliv záležitosti zákona neb soudu se týkající, máte-li žalobu neb záleži- tost jukoi " EMIL J. MOTIS&CO. HALLETTSVILLE, TEXAS. i ÍESKÁ PRÁVNICKÁ, IDZKMKOVÁ, f toni jakoukoliv, v manžestvi trpko: i NOTÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ KANCKMÍt. atd., a nevíte si rady, plSte nám. poradu oMržíte, ani z domu odcházeli nemusíte. Cšetřite si dalSi- ho trápeni, pochybnosti a nejistoty ohledné zále- ž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

OBZOR. ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, I. LISTOPADU 1906. ČÍSLO 7. Rowena, 19. října. — Do řádu Pokrok Roweny, čís. 49., uvedeny byly v záříové schůzi Anna Doro- ^ tik a Terezie Zlý. — Vc schůzi 14. října pořádané uveden byl do řádu Petr P. Ewald. Minulá schůze vzdor pěknému počasí byla slabě navštívena. Je přes 40 členů a sotva se jich dosta- vilo 14. Budeme-li takto pokračo- vati, tak časem budou ve schůzích jen úředníci sami. Dne 6. října pořádal německý spolek H. S. slavnost, ku které byl i náš řád pozván, ale následkem pilné práce dostavilo se málo čle- nů; i lidu nebylo mnoho, večer by- la taneční zábava. Řádu Věrnost, čís. 51., děkuje- me za pozvání na stavnost, ale ne- ní nám možno žádnému z nás je- 0 jich slavncst navštíviti, ač mnohý z nás má tam své známé. Jsme nyní pilně zaměstnání se sbíráním bavlny; zima se blíží a my máme skoro celou úrodu ještě na poli. Zdejší džinaři mají odžinováno 600 balíků, neboť není toijiu dávno co započali. Bavlna následkem vlhkého počasí ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

Elllnger, 24- října. — Slavnost svěcení praporu řádu Věrnost, čís. 51. S.P./.S.T., dne 21 října v El. linger. — Počasí bylo krásné, tak- že již z rána bylo mnoho lidstva v místě. Slavnost započala v 9 hod. ráno, hudba se však dostavila až o 10. Všechny řády S.P./.S.T. by. ly pozvány, ale dostavily se pouze dva, totiž: řád Pokrok Texasu a Koperník, tak jsme je uvítali, ja- kož i zdejší řád Čecho-Moravan, Č. S.P.S. Maršály slavnosti byli br. X. S. Hruška a br. Jan Krystyník. Br. T. S. Hruška představil br. předsedu, p. J. Kučeru, by zahájil slavnost a přednesl uvítací řeč. Slavnost zahájena se zpěvem. Pak byla řeč matky praporu, pí. Jan Kučerové, která jej odevzdala kmo- tře praporu, pí. T. S. Hruškové, která pojmenovala prapor a připev- nila stuhy, jež byly darovány ma- tkou praporu a znamenají Podpo- ru, Lidskost a Bratrství, zárověfi darovala orlíčka 11a žerď, pak pro- nesla krátkou řeč a odevzdala pra- por br. předsedovi, by jej odevzdal br. praporcčniku. Na to br. před- seda podě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí čís. 108., 109. a druhou polovici 84. Bratři a sestry! 108. Tímto se Vám oznamu|e, že sestra Terezie Bůžek od řádu Hvězda Jihu, čís. 30., zemřela dne října 1906 v stáři 37 let nasrde. ční vadu. K Jednotí přistoupila 22. pros. 1902. Číslo certifikátu 2371 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce í 1000.00. 109. Br. Lud. Russek pd řádu F. Palacký, čís. 21., zemřel dne 9. října 1906, stár 47 roků, po operaci na rakovinu. K Jednotě přistoupil 1. července 1897. Číslo certifikátu 473 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce } 1000.00. 84. Tento rozvrh jest také uděláa na druhou polovici podpory v obnosu *500.00 po zemřelém br. Jos Mikeskovi od řádu Hvězda Míru, číslo 33. V měsíci listopadu bude placen pravidelný poplatek úmrtní. S tímto rozpočtem zárovefi rozesílám formuláře pro 'výkazy zálo- žního fondu, které musím mít v rukou před 31. prosincem. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Rádu. Fayetteville, r. list. 1906. FloresvlUe, 14. říj...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

Obzor Hospodářský. Časopis vinovaný rolnictví, zahrad- nictvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasilá o jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian 1 anguage in the South. PnbMei semiraontlily ly F. FaWan. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offiee. Pojištění na život 11 pojišťujících Hpoleťuwiti 11 liriitrekýili spolků. / V. Zisk akcionářů. Jiní statni komisaři zkoumali plán společnosti Prudential na výměnu akcií se společností Fidelity a o- známili jí své mínění, ba někteří pohrozili, bude-li proveden, že je- jich stát odejmejspolečnosti Pru- dential povolení. Mimo Massachu setts jedenácte státu takto uvědo mílo společnost, totiž: New Hamp shire, Vermont,Rhode Island, Con- necticut, Illinois, Indiana, Alaba- na, Georgia, South Carolina, L...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

• • Dobrá partie. On: (Elegantní ranní toaleta. Přijíždí tíalcfem podél polí Elysej- ských. Jest půl u. hod. dopole- dne.) Jsem dosud unaven, ale v jede- náct hodin musím býti na místě. Snídaně určena jest na tuto hodi- nu. Ona mne uvede, budeme míti • 1 příležitost seznámiti se blíže. Je to hezké děvče a 1,500.000 franků věna.... uspíším ten sňatek, do podzimu musí býti vše odbyto. Mnoho jsme spolu dosud nemlu- vili, ale jsem jist, že jsem ji okou- zlil. Ona málo mluví — a nepo- chybně ještě méně myslí —ostatně jest mi to také milé — upravím si ji dle svého; dá se vésti, jak budu chtíti, má-li mne ráda (mimoděk se usmívá). A ona si mne jistě za- miluje, soudím tak dle různých znamení. Je to divno, mladé dív- ky milují obyčejně ty, kdož se o ně nejméně zajímají .... komická to zvířátka1.... Kočí, stůjte! (Vystou- pí a zaplatí mu). Mám ještě asi 200 kroků pěšky a nejsem již una- ven. (Zahlédne hledaný dům.) U čerta, skvostně bydlí ti lidé! Papi- nek Dubourg vydělal asi hodně pe- něz,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

Pokyny při rhoni hilbátfk. Se hříbátky se musí tak pečlivě zacházeti jako s dítětem. Nejprv dlužno sí získati jeho důvěru a ná- Jílonnost. Tříměsíční hříbátko vy- hazuje při nejnepatrněji! důměnce, že mu hrozí nebezpečí a pakli se to dvakráte neb třikráte přihodí, je hříbátko zkaženo a nebezpečno. — Kadno se k němu opatrně blížili a současně s ním mluviti, aby se ne- leklo. Také je prospěšno při každé příležitosti je hladiti, nejprv opatr ně, pak na]celém těle, dále je pra videlně kartáčovati, nohy mu zve- dat!, údy jeho tříti, hubu otvírali atd., až pak dle libosti všechno mu učiniti můžeme. Cukr koná divy, vytáhneme-li z kapsy několik kou- sků, naučí se hříbátko na každý po- kyn se přiblížili a svého pána i do světnice následovati. — Avšak cu- kr nesmíme mu nikdy odepříti. Nepříjemný zápach ilenutiirovauélio liliu. Nepříjemný, ano pronikavý zápach denaturovaného lihu, jejž tento, když hoří a ještě více, když zhasne, rozšiřuje,pochází od denaturačních příměškú,které se kněmu schvál...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

# ii t l t l t t t t i l 6 l MATE KAŠEL? Vy snad odpovíte: "Ano, ale co na tom? kašel je praobyČejná věc." To je právě to, co činí zdánlivě bezvýznamný kašel 'nebezpe- čným. Lidé si namlouvají, že kašle brzy po- zbudou a že přejde bez vážných následkúv. Než zanedbání zcela obyčejného kašle plní hřbitovy sty obětí každého roku. Nechcete-li sdíleti osud tak mnohých obětí zánětu plic a souchotin, začněte ještě dnes užívati osvěd- čený lék pro ten váš nepatrný kašel: ." SEVERĎV BALSÁM PRO PLÍCE — JEST NEPŘEKONATELNÝM LÉKEM PltO VŠECKY PRSNÍ, HRDELNÍ A PLÍCNÍ NEMOCE. Cena 25c a 50c. p PLICE WFSřVtRACa OMRZELOST života s chorobnými, zádumčivými my- šlénkami přijde na člověka který jest na polo nemocen a"přece skutečně neví, co mu schází. Takový člověk nevyhnutelně potřebuje dobrého sílitele, který by vzpružil a utužil celou jeho soustavu tě- lesnou a naplnil jej veselými, jarými my- šlénkami. Takovým sílitelem jest Severův Životní balsám. Cena 75 centů. VRZÁNÍ DVEŘÍ působí člověku chorobn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1906

; SDĚLÍ se každému , [ žádáni do kterébokol jakékoliv záležitosti zákona neb soudu e tykající, máte-li Žalobu neb záleží- Jit jakoi" Porada Právnická Poštou EMIL J. MOTIS & CO.! u (Dinemdú) uu JH)- HALLETTSVILLE. TEXAS. y s"lu 0'''" ÍESKÁ PRÁVNICKÁ, POZEMKOVÁ, toiť jakoukoliv, v inunfesivl trptam SOTÁfcsKÁ A INFORSAÍNÍ KAMElift. utd., u nevité si rady, plňte nám, poradu obdržíte, ani z domu odcházeli nemusíte. I'Šetříte si dalSí- ho trápení, pochybnost i u nejistoty ohledně zále- žitosti 11 k tomu i čas a peníze s Jízdou do města; nemusíte hledati tlumočníka, budete miti rádce veVluBtnim domě. Zajistíte si zájmy Vaře i ro- diny, uvidíte vňe v pravém světle, a žádný o tom nic vědětI nebude. Přiložte podliý II a posloužíme Vám správně, rychlo u svědomitě. Plaomoce do Rakouska se zhotovi; peníze, p«KÍily u pohledávky vymáháme. Pozerokpve odděleni Farmy dobré na prodej levně na 15rokň řasu. Poilete si 0 Scento- vých kolku pro "Krásný Texas." — Adresa: Emil J. Motls k Co.. Hallettsvl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x