ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VENEVASTANE MÄSS ALBAANIAS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

VENEVASTANE MÄSS ALBAANIAS? 1 Itaalia telegrafiagentuuri "Astra" andmeil on Jugoslaravia piiri lähe dal Albaanias puhkenud venevas tane mäss. Mõnede teadete järgi on mässusse segatud ka Albaania re gulaarväeüksused. Itaalia andmetel on Jugoslaavia ja Albaania võimude vahel käimajs salajased läbirääki mised sõbralike suhete jalulesead miseks kahe maa vahel,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÖGENIKKE MÖJUTATAKSE VÄLJA RÄNDAMA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

PÕGENIKKE MÕJUTATAKSE VÄLJA RÄNDAMA. Nagu hilisemad Saksamaalt saa bunud kirjad teatavad, püütakse IRO poolt põgenikke mõjutada väl ja rändama. Nii on Inglise tsooni laagrites teatatud, et väljarända mise võimalused lõpevad 31; dets ja IRO lõpetab oma tegevuse juulis 1950. Laagritesse on ilmunud IRO komisjonid ja soovitanud põgenikel valida — kas kodumaale tagasi pöörduda, välja rännata või saksa majandusse lülituda. Koos selle aktsiooniga on 30 septembrist kõik D.P. dest D.P.A.C. site (ingl. tsooni DJE*. laagrikoondiste valitsused) ad ministratsiooni palgaline koosseis vallandatud ja sakslastega asenda tud. Raskusi on põgenikel vanade ja haigete perekonnaliikmetega, kuna enamus maid värbavad ainult tuge vaid kehalise töö tegijaid. Senini on vanu vastu võtnud sõltlastena Aus traalia ' ja USA Ülemaailmse Luteri Kiriku vahendusel. Aga viimasel juhul tulevad kõne alla ainult pere-, konnad, kellel kirikuga vahekorrad selged. Samas teatatakse arstliku kon trolli rangemaks muutumisest Bri...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOKKUPÖRKED JAAVAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

KOKKUPÕRKED JAAVAL. Bataaviast teatatakse Reuterile, et Indoneesia üksuste ja Hollandi sõ jajõudude vahel on Ida—Jaaval puhkenud lahingtegevus. Indoneesia vabariiklased teatavad, et holland laste poolt on arreteerinud ümmar guselt \L.000 meest, kes kuulusid In doneesia vabariigi armeie koosseisu. Hollandlased jälle omaltpoolt süü distavad indoneeslasi, et viimaste üksused on tunginud nende aladele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI NEIU SAI AUHINNA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

EESTI NEIU SAI AUHINNA. Canberras toimus 13. okt. Tech nical College parimatele õpilastele auhindade väljajagamine 1948 aastal saavutatud tulemuste eest. Auhindu anti 23 alal. Eestlastest oli äuhihnasaajaks prl. Lucia Mak sim Õmbluskursusel ülesnäidatud heade tulemuste eest. Auhinna-dip lomite kätteandmsit toimetas par lamendiliige K. Beazley. Pärast auhinna kätteandmist, anti kaas maalaste poolt prl. Maksimile lilli. Tänavu on samas õmblusklassis kokku 5 eestlännat ja nimelt peale eelnimetatud prl. Maksimi veel prl. H. Feldhoff, prl, Juta ITsin, prl. E, Kärmik ja pr. MÖtus. Prl. Maksim töötab masinakirjutajana

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"VENELASED MÄNGIVAD TULEGA." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

"VENELASED MÄNGIVAD TULEGA." Inglise "Daily Telegraplii" Hamr burgi korrespondent teatas, et Briti iilemvolinik Saksamaal, kindral Sir Briaii Robertson, väitis kontrollko misjoni koosolekul, et Venemaa, õhutades Saksamaa marurahvuslust, mängib tulega. Ühtlasi tähendas kindral, et tema siiski ei taha veel uskuda kuuldusi, et n.n. rahvape ol itsei on varustatud raskerelvadega, s.o, tankide ja Õhu jõududega. "Iga tahes mängivad venelased kardeta ;vat mängu," rõhutas kindral Eob ertson.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Proteststreik nurjus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Proteststreik nurjus Austraalia kommunistliku par tei peasekretärile, L. Sharkey'le määratud 3. a. vanglakaristus oli kohalikele kommunistidele üllatu seks, kuna kogu aeg spekuleeriti sellele, et ka erapooletu kohus püüab Sharkey't kohelda siidkin riastega. Pärast kohtuotsust hakati parteifunktsionääride poolt kiiren datud korras organiseerima söetöö liste ja sadamatööliste streiki, samal ajal, kui partei juhtkonnä poolt deklareeriti, et nemad kohtuotsuse peale edasi ei kaeba. Kuid suurejooneline protest streik ei leidnud kõlapinda tööliste hulgas. Ainult 2 kohalikku kaevan dust (Richmond ja Bloomfield) ja osa sadamatöölisi järgnesid oma kommunistlike juhtide streigiüles kutsele. Nii panid Sydneys kolma päeval 19. okt. 500 sadamatöölist töö seisma laevade laadimisel, mille tulemusena 5 laeva jäid tegevusetult sadamasse. Ühepäevase kaevurite streigi tagajärjel jäi välja kaeva mata 900 toniai sütt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KAITSE — "TRAAGILINE FARSS?" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

AUSTRAALIA KAITSE - "TRAAGILINE FARSS?" Austraalia -suurim päevaleht "Sydney Morning Herald" toob 23. okt. s.a. numbri esileheküljel huvi tava kirjutuse Austraalia riigi kaitse olukorra kohta, mille aval-; elame kokkuvõtlikult. Austraalia ^sõjaväe staabiülem, kindral-leitnant Sturdee. kes hil juti pöördus tagasi kuuekuiselt ringreisilt Euroopas ja .Ühendrii kides, teatas möödunud nädalal ministrite nõupidamisel, et sõda/» lääneriikide ja Venemaa vahel on vältimatu. Sellejuures ei teinud kin dral mingit saladust. sellest, et ta' on tugevasti häiritud Austraalia riigikaitse olukorra üle. Ta kinnitas,, et Austraalia on eriti ohustatud, kusjuures maa kaitsejõud 011 väheii datud allapoole- rahvusliku julgeo leku piiri. Ka Austraalia teised kõrgemad sõjaväelased on arvamisel, et Aus traalia kaitse pole muud kui "traa giline farss." Väärib märkimist, et oma Inglis maal viibimise ajal võttis kindral Sturdee osa inglise sõjaväe esimes test aatomisõja manöövreist Niihäs ti Briti kui Ameerika ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Välispoliitikat Demokraatliku maailma arusaa mised ja hinnangud Nõukogude Venemaa sulites on viimaste aas tate jooksul nii põhjalikult muutu nud, et sõjaaegsest liitlasest ja sõbrast ori saanud.. Vaenlane No. 1. Ainult ühes punktis ollakse üldi selt" endisel seisukohal, nimelt N. Vene sõjalise tugevuse küsimuses. Eriti Stalingradi kaitselahingutest saadik tekkinud kangelaslikkuse oreool näib praegugi veel olevat mõõduandev Venemaa võimsuse hindamisel, mida võetakse nagu mingit aksioomi, vastuvaidlematut fakti, mida pole enam vaja tõestada, vaid mida peab pimesi uskuma j'.a arvestama, nagu seda et kaks korda kaks 011 neli. Ja Moskva ei jäta loo mulikult ühtki ;L ' ust kasutamata, et seda "usku" veelgi süvendada. Selles mõttes on järjekordselt iseloomustavad' ka äsjased sõnavõ tud .aatompommi küsimuses.. Niipea kui Briti ja USA poolt teatavaks tehti and^ned aa.tomiplahyatrisest Venemaal, ruttas Kreml, ka omalt poolt kinnitama, et see ori; tõsi.Ja kui. siis. lääneriikide pealinnades ar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VÖSHINSKI VEHKIS RUSIKATEGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

VÖSHINSKI VEHKIS RUSIKATEGA. Ameerika kommunistide juhtide karistamine 5. aastase vangistusega on löönud tasakäalust välja Vene välisministri Võshinski, kes LRO (UN-i) peakoosolekul on heitnud Ameerika kohtule ette et see olevat tarvitanud vägivalda,rüvetades inim õiguste mõistet. Oma etteheidete tegemisel on Võshinski kaotanud tasakaalu, karjudes süüdistusi näk ku kogu koosolekule ja vehkides rusikatega oma sõnade kinnituseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUGOSLAAVIA JULGEOLEKUNÖUKOGUSSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

JUGOSLAAVIA JULGEOLEKU NÕUKOGUSSE. Hoolimata Võshinski korduvaist hoiatusist valiti TJN-is Jugoslaavia julgeolekunõukogusse rõhuva hääl teenamusega. Jugoslaavia sai poolt 39 häält, vastu 19. Asjaomased ring konnad väidavad, et samal ajal kui Inglismaa hääletas Tshehhoslovakkia s.b: Moskva ettepaneku poolt, hääle tas Austraalia ameeriklaste ette paneku poolt, toetades sellega Jugo slaavia valimist julgeolekunõuko gusse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Geislingeni laagri 4. aastapäev [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Geislingeni laagri aastapäev i Geislingeni laager tähistas 8. ok toobril oma 4. aastapäeva vastava aktusega Tööstuskooli saalis, mis sel puhul oli kaunistatud rahvus värvide ja loorberipuudega. Aktiise avas Geislingeni Rahvuskoondise esinduse liige 0. J. Kiisel, kelle et tepanekul mälestati vaikse leinasei sakuga Geislingenis möödunud aas tate .jooksul surnud kaasmaalasi:. Aastapäeva aktusekõne pidas prof. Iv. Inno, kes märkis, et Geislingeni laagri senist tegevust tuleb liigitada kolme ossa. Esiteks laagri algusest kuni 1946 a. keskpaigani oli ühis kondliku elu määrajaks laagris rah vusgrupp oma esindajate kaudu, kuna UNJJRA ametkond oli vaid; kaasaaitajaks. Teisel perioodil !-r 1046 a. teisel poolel olid rahviisgrupi organid surutud tahaplaanile, kuna valitsemine oli ainuüksi UNRRA ametkonna käes. Sellesse ajajärku langeb ka elanikkonna drastiline skriinimine, mille tulemusena kao tasid dip ii staatuse mitusada kaas maalast. Kolmandal perioodil 1947 49, läks laagri, administratsio...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IRO NÔUAB SÔIDUKULUSID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

IRO NÕUAB SÕIDUKULUSID Viimasel ajal on saabunud palju dele isikutele, kes omal ajal taotle sid maandumislubasid Saksamaal asuvaile sugulasile ja tuttavaile, kes toodi hiljem Austraaliasse IRO poolt, kirjalikud nõudmised IRO esindajalt Canberras kindral C. E. M. Lloydilt, tasuda ära sõidukulud immigreerunud isikute eest. Need summad on küllaltki suured, kuna iga isiku kohta on arvestatud sõi dukulusid 490 USA dollarit. Isikud, kes saanud eelnimetatud nõudekir jad, on üllatatud säärase nõudmise esitamisest, kuna nemad pole kuna gi annud mingeid lubadusi sõidu kulude tasumiseks ega pole ka neilt sääraseid lubadusi nõutud maan dumislubade taotlemisel. Kõik need tagantjärele nõudmised on tulnud otsekui välk selgest taevast. Viimasel ajal on saabunud ka Saksamaalt IRQ käest nõudmisi ette ära tasuda sõidukulud Euroo past maandumislubadega . saabu jäte eest. See kõik on täielikuks ootamatuseks asjaosalistele. Kui pärast sõda avanes võimalus Euroopast Austraaliasse emigreeru miseks olid üld...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

AKKORDEON Tango 5Z Hohner .(valge) ja Verdi 3B. Uued ja väga head pillid, müüa soodsa hinnaga. A. Pungar, 94 Vic toria St., Kings Cross, Sydney. EESTI KIRJASTUS ORTO ESINDUS G. SEOK, 34 WALTER ST., PADDINGTON, SYDNEY, N.S.W. Esinduse kaudu võimalik - saada kõiki ilmunud ja ilmuvaid eestikeelseid raamatuid. NÕUDKE HINNAKIRJU. KUB BERE jämerukkileib, peenleib ja jämenisuleib (VITAMINBREAD) oil müügil järgmistes kauplustes: Sanders Dairy—202 Campbell Street, Darling-hurst. Williams Delicatessen—Rawson Place, near Central Railway. Cambridge Delicatessen—109 iQastlereagh Street. Cambridge Delicatessen—Strand Arcade, No. 28. Cambridge Delicatessen—George Sreet, City. Bloom Health Food Store—9 Royal Arcade. . Maison des Delicatesses—Victoria Arcade. " Henry Woolfe—13Ö Pitt Street. Henry Woolfe—c/r. George and Liverpool Sts. Delicatessen—7 Elizabeth Street. L. & M. Delicatessen—7 Castlereagh Street. Harbour Delicatessen—13 Circular Quay. Delicatessen—17 Hunter Street.* Bull's Delica...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÖÖKOHUSTUSEST VABANEMISI ENNE TÄHTAEGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

' TÖÖKOHUSTUSEST VABANE MIST ENNE TÄHTAEGA. Esimese transpordiga laeval "Kindral Heinzelmann" 27. nov. '1947 Austraaliasse saabunud immi grandid vabastati teatavasti tööko hustusest kaks kuud enne tähtaega ja nimelt 27. sept. s.a. Nüüd on im migratsiooniministri A. Calwelli poolt teatatud, et ka järgmised transpordid vabanevad oma 2-aas tasest töökohustusest enne tähteaga, kusjuures on teateid kuni 30. juuni ni 1948 a. saabunute kohta. Vabane mine töökohustusest toimub järgmi selt : Need, kes saabusid laeval "Gen eral Stewart" 12. veebr. 1948 a. vabanevad 30. nov. s.a. Need, ~kes saabusid laeval ' 'Gen, eral Black" 27. apriilil 1948 a. va banevad 31. dets. s.a. Need, kes saabusid laeval "Gen eral Sturgis" 14. mail 1948 a., vaba nevad .31? jaanuaril 1950 a. ning need, kes saabusid laeval "Sval bard" 28. juunil 1948, vabanevad oma töökohustusest 28.. veebruaril 1950 a.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Sydneyst Eesti tehnikakoondise' asutamis koosolek toimus 23. okt. Eesti Maja ruumides. Ajutisse juhatusse valiti —esimeheks Artur Haabu, kassa pidajaks Rudolf Randoja ning kir jatoimetajaks Evald Mätas. Uus koosolek toimub pühapäeval 30. okt. kell 4 p.l. Eesti Majas. Palutakse kõiki asjast huvitatuid rohkearvuli selt osa võtta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

August Krevald, elukoht D.P. Cdmp Geislingen (Steige) Germanv, USA Zone OTSIB. oma sugulast Eduard Kivi, kse on elanud Fürthis ja 1948 a. emi greerunud Austraaliasse. Soovitakse OSTA VÖI ÜÜRIDA maja või korter. Teat. A. M. Paju luäe. Concord Repat. Hospital, 10 i quarters.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STREIGIREKORD PUNASEIL AMETIÜHINGUIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

STREIGIREKORD PUNASEIL AMETIÜHINGUIL. Statistiliste andmete järgi langeb viimase kolme aasta jooksul strei kide läbi kaotatud tööpäevade ar vust 85% kolme kommunistide , poolt kontrollitavate ametiühingute arvele. Nendeks on söetööliste, -metallitöö liste ja sadamatööliste ametiühingud.. Sealjuures on huvitav märkida, et nendesse kolme ametiühingusse kuulub ainult 17% Austraalia töö listest. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kommunistlik tegevus aktiivsemaks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Kommunistlik tegevus aktiivsemaks Asjaomastele asutustele Can berras on saabunud teateid, et Aus traalia kommunistide juhid otsusta sid eelmisel nädalal alustada uut aktsiooni, mille eesmärgiks on kind lustada kommunistlikku kontrolli tähtsamais ametiühinguis ja poe tada kommunistide tegelasi kaitse jõudude hulka, samuti ka födera tiivse valitsuse asutustesse. Kommunistliku tegevuse aktivi seerimine olevat tingitud sellest, et kohapealsed parteijuhid on saanud oma Moskva leivaisadelt kõva noo mituse, et miks nad polnud võime lised läbi viima üldstreiki üheaeg selt kaevurite streigiga. Moskva käsu kohaselt tulevat nüüd—ühen duses uue poliitilise olukorraga Hiinas ja Kagu-Aasias, suurendada kõikjal toma pingutusi. Ka Austraa lia kommunistlikus parteis tulevat läbi viia puhastus Moskva eeskir jade kohaselt. Ühenduses nende uute juhtnööri dega, mis peavad komparteile kind lustama ülemvõimu ametiühinguis, on partei peale peasekretäri vangis tamist otsustanud tarvitusele võtta uue 4 'tööt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti lipp Sydney silla avamisel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Eesti lipp Sydney silla avamisel Millal eesti sini-must-valge esi mest korda lehvis Austraalia pinnal, on raske kindlaks teha, kuid kindel on ometi see, et Sydney suure silla avamispidustusil 1932. aastal esines ka meie rahvuslipp. Lipu viis välja Sydney eesti leivatööstur G. Kub bere, kellelt kuuleme selle kohta kbkkuvÕttes järgmist: "Kui pärast 7 aastsat kestnud ehitustöid 1932. a. aprillis tuli Syd ney suur sild avamisele vastava pidulikkusega, otsustasin sellest osa võtta' ning väljä viia ka eesti lipu. Selle valmistamise võttis oma peale minu abikaasa ning iipu mõõdud olid 7 jalga pikk ja 3 jalga lai. Ühtlasi otsustasin Sydney rahvale tutvustada ka eesti leiba ning val mistasin kaks suurt, 6. jala pikkust rukkileiba. . Kui siis saabus pidupäev, ehtisin oina äri kaks leibade väljaveo autot Austraalia ja Eesti rahvusvärvides lindikestega, kuna kumbagi auto ette, kaitseraudade külge kinnitasin leivad. Sellele autole, milles asusin ise autojuhi ning poja George'iga paigutasin ka ko...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUD ARVUSTUSTULES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

KÕMMUD ARVUSTUSTULES. Austraalia saadikutekoda koosole Jkiil kasutasid opositsiooni juhid jälle kord" juhust, et teha valitsu sele etteheiteid kommunistide poolt organiseeritud kaevurite streigi lik videerimisel ülesnäidatud passiiv suse pärast. Sellele vastas informat sionni ja immigratsiooni minister Calwell kokkuvõtlikult, et pärast streigi likvideerimist valitsuse poolt jõudsid kommunistid otsusele, et nad olid saanud kaotuse osaliseks. Üht lasi oli selge, et kommunismil ei oleU kõlapinda inimeste mõttemaailmas. "Kommunism «iseendas on tulemus ja mitte põhjus," ütles minister Calwell, "kuna ta on välja kasva nud kaasaegsest sotsiaalsest süs teemist. Me taotleme vabaneda kommunismist kahel teel: esiteks, et me anname kohtu alla kommu niste ja teisi seaduste vastu eksijaid, ja teiseks, et me püüame kõrvaldada' kapitalistliku majandussüsteemi pa hesid."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x