ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

VESTKUSTEN VESTKUSTEN - liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. ptgifves hvarje torsdag. Västkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år > $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 | fc,tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " fin; ; spar öfverord och butter min; se glad ut, fastän dag är tu/ig; var uti sinnet evigt ung; gif råd, men trät dig ej till rätt; var mån om hållning Och om sätt; servera gerna som till fest; allt hvad du gör, gör alltid bäst; låt kärlek sömma lifvets våd, det är det första, sista råd"- . Gamla sederegler. "Var kväll och morgon nätt och UTLANDET. Danmark. Ett tremastadt fartyg, som tros ha varit norskt, strandade utanför Jutland i fredags å. d. Besättningen 18 man drunknade. Jamaika. En ny våldsam jordbäfnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antin gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet om de farliga följder som sjukdomen medför. Euär Varicocele hindrar cirkulationen och aflägsnandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg kan nödvändigheten af en hastig och säker bot icke nog framhållas. Jag botar varicocele genom en absolut smärtfri behandling på en vecka. Denna kur är varaktig och åstadkommes utan bruk af knif, bandager eller bränning. I ingeu annan åkomma egendomlig för män är en snabb och säker behandling mera af nöden. Dessa oordningar utvecklas tills de ädlaste nervcentra blifva inflammerade. Derpå följer en kronisk åkomma som är nära nog obotlig. Det fordras att hvarje spir af smitta aflägsuas ur kroppen snarast möjligt. Min behandling är grundlig. De botemedel jag använder hafva en mera direkt verkan än som någon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Special 953. Agenter för,<let berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash, CARLSON & ANDERSON. Egare Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. - Efjare, Anchor Brand Svenskt Snus, RuiEtobak, III. SJ fort de kommit upp på perrongen ilad? hennes onkel helt upprörd emot dei|. Hon kastade sig med ett utrop af glädje 1 hans armar. Conduktören, som stod på perrong/n och såg mycket butter och förargid ut, ropade nu otåligt: — Stigen på tåget! Vi kunna inte Jtanna här hela natten. Den unga damen drog sig hastigt ur sin onkels armar och vände sig med harmsen uppsyn mot konduktören. — Om jag får höra ännu ett sådant ord från er som de ord ni nyss yttrade, skall ni få känna på annat! sade nu Grenfall i hotande ton till honom. Har ni förstått mig? — Hvem är ni, om jag får lof att fråga! utbrast konduktören helt förgrymmad. — Det skall ni snart få veta. Hädanefter hoppas jag att ni har nog förstånd at...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

«1 SALUBRIN t» DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor, i Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olssou, 30 Sharon st., San Francisco. Entered at the Sau Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utglfves Hvapje Torsdag från—r— 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år ; .....$2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år .65 Ett år till Sverige.....; 2.50 Alla prenumerationer måste åtföl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

Svenskt Bageri KOFOD BROS. BAGERI 1477-79 aist Ave., East Oakland Rekommenderar sitt Knäckebröd, Skorpor och Råglimpor samt alla sorters Hvetebröd och Bakelser. TlfAh Telefon Ash 1301. Bestått profvet i 9 år. BetpSHJN Qasolln Glöd LPA Bereder sielf pras, bränner den utan lukt, smuts,pbenag. Fin» dekorerad. Uppfyller asBuranee-lagarne. VI önska aeenter. Förena er och speciell rabatt. BegRr katalog. Sun Vapor Light Co.. Bo* »9, Canton,Of thCbell patentapor Light C. Lioensve of the Campbell patent. OAKLAND. — Årets första och bland de bästa Svenska "Picnicar" blir nog den, som The Swedish Pleasure Club håller i Shellmound park, Söndagen den 31 mars. — Politiska klubben höll i tisdags ett intressant och talrikt besökt möte, dervid dagens brännande frågor i förening med .- stadsvalet diskuterades och som afslutning serverades förfriskniugar. •— Ett stort tidsenligt hospital kommer inom kort att uppföras i Oakland at ett antal framstående läkare vid Williams st. och San Pablo ave. — South...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

6. Vestkusten den 7 Mars 1907. NORGE. Norge—Kuba—Mexiko. Skenpsreda ren G. M. Bryde har inlemnat ansökan om statsbidrag för att sätta i gång di rekt och regelbunden fo^'ndelse mel lan Norge, Kuba, Mexikc ijch de syd amerikanska staterna. För routen är nar han använda två tidsenliga, snabb gående lastångare på 5,500 ton hvar dera, till ett sammanlagdt värde, al halfannan million kr. På detta sätl skulle man ernå förbindelse hvar sjet te vecka. I ansökan, som en i Mexikc bosatt norsk affärsman nyligen ifrlgi tagit till orda för i "Morgenblacfet" begärdes ett statsbidrag på 50,000 kr årligen under tre års tid för hvartders skeppet. Trafiken skulle öppnas från Kristiania 1907 och med anlöpande ai cn norsk och i början eventuellt etl par kontinentala eller engelska hamnar, gå direkt till Kuba, derifrån till Mekiko och' Galveston, Texas, och via Norfolk, Va. (för lastning och kolning), åter till Norge direkt. Genom anlöpande af Coatzoooalcos, som genom en kort jernväg står i förbindelse m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

IVERNIA, SAXONIA, «00 fot längn, 14.13« ton. åg, Irå af ds itöistt ängire, com någonsin anluplt Boston. Snabba HSrbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående speciella nya Tredje klass bekvämligheterna. F. G. WHITING. Mgr. West. Dep't., i. K. COKftEtt DKAKBOHN AND HANDOU'U STS., CHICAGO* Senator Clay ering och lians dotter. AX FOXCROFT DAVIS. | öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. / I II (Forts. fr. föreg, nr:) Sä snart Elisabeth blef ensam. släckte hon ut gasen och öppnade fönstret. Det var en kall och fuktig höstUvail med en och annan stjerna pä himlen och en mäne 1 första kvarteret. Washington är så rikt på träd, att hela staden ser nästan ut som en park, och det tåta löfverket satt ännu kvar, ehuru bladen skiftade i gult och rödt. Det var Icke många af de kringliggande husen som voro upplysta — Claverlngska huset undantaget — ty ännu hade icke säsongen börjat i Washington. Under det att Elisabeth stod der och såg ut i höstkvällen,körde ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 March 1907

8. Vestkusten den 7 Mars 1907. SAN FRANCISCO. SVENSKA I,UTH. EBENEZER KYRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastqr. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Market 4851 är Vestkustens nya telefonnummer, hvilket våra vänner och gynnare torde observera vid meddelanden till tidning såväl som vid beställningar af tryckerisaker. Om fru Anna Lundberg, som under Sv. Sångsällskapets auspicier gifver konsert härstädes i Academy of Science hall, Sacramento och Scott st., skrifver Sv. Folkets tidning. Fru Anna Lundberg från Stockholm, Sveriges yppersta vissångerska, kommer att gifva en stor popu'är visafton å Auditorium den 7 Mars uuder sångföreningen Orpheus' auspicier. Som fru Lundberg icke kommit hit till landet hufvudsakligast för att inhösta dollars och cents, utan för att sjung...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

•—~- YESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å St • ahafskusten. Utfcifves hvarje torsdag. Vustkusten är spridd u» i ed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsraed m. Annonspris: 50C. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. v v Prenumerationspris ..$2.00 I Fjerdedels år $0.65 ...1.25 I Ett år till Sverige * 2.50 Helt år Kalft år Agenter erhålla liberal kommission. Allt som för redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON 'TGIFVfl San Franc.w 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekh Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General New "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper jjiiblished o: 1 Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Ra per inch each insertion. Reading notices 10c. pr I:u - . I, count on yearly contracts. Published every IJhursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon stre...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

UNDERSÖKNING FRITT Jag erbjuder icke blott fri rådfrågning och råd utan i hvarje fall der jag rådfrågas gör jag en noggrann undersökning och lemnar diagnos alldeles fritt. Ingen lidande nian skulle uraktlåta detta tillfälle att höra en skicklig läkare rörande sitt tillstånd. Oin ni icke är i tillfälle att besöka mig så skrif efter Diagnosis Chart. Mitt kontor hålles öppet hela I dagen från g t. m. till 9 c. m. och söndagar från 10 till 1. Hemliga sjukdomar. Varicocele. Denna mycket vanliga åkomma hos män är också den mest misskötta antili gen af fruktan för den våldsamma behandling som dessa patienter vanligen underkastas eller på grund af okunnighet 0111 de farliga följder som sjukdomen medför. Enär Varicocele hindrar cirkulationen och aflägsuandet af skadliga ämnen samt hindrar återställandet af organen på naturlig väg kan nödvändigheten af eii hastig och säker bot icke nog framhållas. Jag botar varicocele genom en absolut smärtfri behandling på eu vecka. Denna kur är varaktig och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

Vestkusten den 14 Mars 1907. 3. GRÅUSTÅRK. -AF George Barr McCutcheon. Copyright 1901 by Herberts. Stone & Co. Forts fr. f. n:r. Det låg något så kallt och bistert i hans lugna röst och något så beslutsamt i hans briljanta ögon, att Gren fall 1 sitt hjerta lyckönskade konduktören att ha kommit ifrån saken sä lätt som skett. Hans vackra reskamrat skildrade nu utförligt den tjugo minuter långa färden i diligensen. Med öfverrask ning fann han att hon ej utelemnade en enda detalj inte ens det att hon hållit sig fast vid haris arm och att han hållit sin hand om hennes för att | inge henne en känsla af ännu mera trygghet. Hans ögon brände under det han lyssnade till denna uppriktiga bekännelse, ty han fruktade att få höra ogil lande ord från hennes onkel och tant. Hans förvåning ökades när han märkte ,att de ej alls togo någon notis om dessa egendomliga detaljer. Men han fann också på samma gång hvilket obegränsadt förtroende hon haft till honom och hur fullkomligt omedveten h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

4- Vestkusten den 14 Mars 1907. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvapj« Toflsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & löth, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. Bä?" All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. flUEX. OLiSSOfl, Utgiftfare. AliFRED E^ICKSOfli AGENT. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Både Ruef ocli Heney skratta i dagarne. Allmänheten önskar emellertid få veta hvem af dem som skall skratta sist. Det påstås att somliga af stors pelarne i Wall street i dessa dagar förlorat hela förmögenheter. Så länge deras goda mjölkko, den beskedliga allmänheten, icke sinar,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

Vestkusten den 14 Mars 1907. 5 OAKLAND. — "En farlig kommission'Vden roliga svenska pjesen, spelas i Foresters hall lördagen den 23 mars. Vid detta tillfälle kommer en af hufvudroileraa att innehafvas af den framstående, från Sverige nyl. anlände skådespelaren Gustaf Lynell, som dessutom kommer att uppträda som "Lundström" i den bekanta svenska pjesen Anderson, Petterson & Lundström, sjunga lokala kupletter om våra bekanta svenskar, gifva deklamationer m. m. Dramatiska klubben kommer vid detta tillfälle att bjuda på ett särdeles gediget program. •— Svenska sällskapet gaf i torsdags en lvckad och välbesökt årsfest. Programmet inleddes med musik af professor Engqvist hvarpå följde introduktionstal af ordf. mr Sutherland, som bad de närvarande vara välkomna till aftonens fest. Senare följde festtal af Alex. Olsson, sång af mis§ Gummeson, diverse kostliga historier af Rohl, sång och pianoaik. af miss Crone, pianosolo af miss Lagerqvist. Derpå följde förfriskningar vid de väl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

— NORGE. Snöskred. Från Trondhjem telegraferas den 2% Febr., att ett svårare snöskred samma dag inträfiat derigenom att en lavin störtat ned från klipporna i Geiranger-Xjorden och sopat med sig i vattnet en bondstuga med 20 innevarande personer, deraf två omkommo. — Från Kristiania telegraferas d. 25 Febr., att underrättelse dit ingått (rån Opstryn vid Nerdfjord att ett snöskred jemväl inträffat ii byn Tunold, dervid åtta menniskolif gått förlorade. En svensk chef för Gyldendals? Direktör Lars Swanström i Kristiania, född i Skenninge och son till framlidne förste stadskomministern S. derstädes, kommer enligt ö. C. att inom kort öfvertaga direktörskapet för det Gyldendalska bokförlaget i Kristia nia. Hr S. är förut direktör för den stora bokfirman Cammermeyers förlag och gift med en brorsdotter till Björnstjerne Björnson. Konsul Persson vill anlägga ett kopparverk. Konsul Persson lär ligga i underhandlingar om inköp af två egendomar vid Soonsbukten i Kristianiafjorden. Hr Perssons me...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

IVERNIA, SAXONIA, 600 fot långa, 14.159 ton. Två af de största ångara. son någonsia anluplt Bostos. Snabba ?3rblndelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Ss våra agenter angåendo speciella nya Tredje klass bekvämligheterna. F. O. WHITING. Mgr. West. Dop't., 3.-B. CORNER DKARBORN ASH KANDOI.l'U 8TS., CltU iflQ» ggpI Tredje klass bekvämligheterna. FOWHITINGMWtD't- Senator Clavering oeli hans dotter. Af FOXCROFT DAVIS. j Öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. r r (Forts. fr. föreg, nr:) - III. I Den följande dagen var en klar och vacker Novembersönrlag, och efter en tidig frukost begaf sig Baskerville på en lång promenad utåt landet. Anne Clavering var hela tiden i hans tankar, och han Jjörjade underhandla med oig sjelf på följande sätt: Ok senator Claverings finkänslighet icke hindrar honom att inbjuda mig, så hvarför skall väl jag vara för grannlaga att gå dit? Hvilket bevisar, att Baskerville var kär i Anne Clavering; anliars skulle han otvifvelaktigt ha sagt till si...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 March 1907

8. Vestkusten den 14 Mars 1907. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdomsuiöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, •ÖST Kan träffas hvaije dag Kl. 9—10 f. m. Market 4851 är Vestkustens nya telefonnummer, hvilket våra vänner och gynnare torde observera vid meddelanden till tidning såväl som vid beställningar af tryckerisaker. O Ångaren Dakota, som står på grund utanför Tokio, Japan, tros icke kunna räddas. Stadsfäderna förklarade i torsdags att Spring Vally vattenbolaget förlorat sin oktroj såväl som anläggningarne som straff för det bolaget behagat taga mera betalt för vatten än det enligt den af supervisors lastställda taxan är berättigadt till. Som bolagets vattentillgångar befinna sig utom stadens område skall det bli intressant a't re hvad resultatet kan bli. Kans...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

SERENAD. Efter Giosue Carducci. Stjärnorna, som öfver hafvet fara, Säga: "Vackra måne, sof ej så, Vakna, kom med oss, o måne klara, Kom, vi vilja öfver öfver jorden gå Och en stund oss hvila uppå vingen Der vår syster, som ur stjerneringen Af en trollkarl stals, på bädden drömmer Och sin glans bland mörka lockar gömmer"- . Pinjerna, som högt på kullen susa, Jemte alarna på elfvens strand Svara: "Stjärnor med små ögon ljusa, Ack hur fåvitskt talen I ibland! Mellan lummig bok och högrest lager Smög hon nyss liksom en elfva fager, Hvar hon kom i skogen eller dalen Växte upp en ros, sjöng näktergalen.- " Men, då alla ljusa stjärnors skara Sjunka ned i hafvet, allt är stilla: Jorden, mörk, ett läger tyckes vara, Der till slut dock somnat menskors villa. Älskade, o huru kort är natten! Fågelns drill re'n väcker land och vatten, Dagens alf på din balkong sig svingar, Lifvets morgonkyss till dig hans bringar. No. 12. 22 :a årg. y y San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 21 Mar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

N. ROS ROSMAN UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en »f oss utgifven boK på 48 sidor, omhandlaude lifvets hemligheter, äktenskapet, månt:» wlajss sjukdomar, deraN fliljder o. b. v. ; den borde IHhuh af hvarje ing man. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och «n som på ett postkort eller i bref Insänder sin adress till ROS ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL SVENSKA BOKHANDELN 30 SHARON STREET, Mellan 15th och 16th, Market och Church, San Francisco. Stort lager af alla slags böcker. Hvad som ej finnes, anskaffas skyndsamt; von Heidenstam (en präktig bok att sätta i händerna på det unga svensk-ameri-kanska slägtet,) Med pensel och penna ai Birger Sandzén, Svenskarnes historia, Nordmännen i Amerika m. ni. Prärieblomman, Bilder och vrångbilder af Sigurd, Arbetet adlar mannen, af Sofia Schwartz, Petterson huspredikningar, Pettersons Lina, Skizzer och berättelser m. m. af . Sigurd, Andersens sagor, Irma af I. Brn, Skuggar och Dagrar, Urhvardagslifvet, Verklighetsbilder, Etterneller o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

Vestkusten den 21 Mars 1907. 3. L ,7.af.,.t,,T,.».AAA t.-t-J-t-t-J-.T X.»- J. .»■ -t. P TVTTVTTTrTvTiTTTTVTTTTTTT GRAU5TARK. GEORGE BARF COPYRIGHT 1S01 BY E — Men o^lra herskare veta ej hvad det vill säga att ha blifvit frivilligt vald till styresman af ett helt stort folk eller hvad det vill säga att herska just derför att de genom sina förtjenster vunnit rätten dertill och ej blifvit födda till denna rätt. Alla män ära jemnlika i detta land. Den man, som vinner den högsta gåfva som kan bestås af ett land på sjuttio millioner invånare är en man med hufvud och ej en som blott haft en titel i förstfödslorätt. — Seså, nu har jag förargat er igen! Ni måste förlåta mina något gammal modiga idéer. Såsom trogna och lojala undersåtar till en god severän kunna vi ej glömma att våra herskare lalifvit födda och ej valda till våra styresmän. Kanske har ni rätt i att vi ibland bli belastade med regenter utan intelligens och böra derför beklagas. Ni är ädelmodig i ert val af potenta' ter. Visa e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 March 1907

SCANDINAVIAN DEPARTMENT, Auditorium Building Spokane, Wash. Canadian Government Office. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvsxje Toflsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 125 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. #»7 All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. flLiEX. OHSSON. Utgifvare. AUFRED ERICKSON. AGHJ4T. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Snart få vi väl höra att de nu så mycket diskuterade solfläckarne äfven vållat graftskandalerna i San Francisco. Sedan Dowie fick en så sorglig och obemärkt ändalykt kommer han måhända att i historien endast räknas till de s. k....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x