ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

BREF FRAN ALLMÄNHETEN. Texas-bref. Fa S |r. i* i e >r )r j • af Decker-bref. Austin, Texas. IRed. af Texas Posten. Uti "Svenska Amerikanaren" ■den 31 Aug. läste jag en artikel un der rubrik "Texas-brefkort" från Louise, Wharton co., Tex. Att den ärade redaktionen af "Sv. Am." i dess vanligtvis läsvärda spalter ville intaga ett smutsigt samelsurium, är mig mer än obegripligt. För dem af Texas Postens läsare, som möjli- gen ej hålla Chicago-tidningen "Sv. Am.", vill jag här i helhet återgifva episteln och lemnar till Texas sven- skar att sjelfva bedöma de^s värde: "Texas-brefkort. > Louise, Tex. Herr red. af Sv. Am. Jag lä^er i eder tidninng för hvar vecka och ser många diskussioner, bland annat om snörlif. Snörlif kan jag icke se att det är till någon onyt- ta för Evas döttrar; men det är värre att finna en, som är trogen i alla de- lar. Eva bedrog sin man, och det vill följa med det slägtet, det har jag erfarit De gaml.r settlarne häromkring vilja drifva ut svenskarne härifrån...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

■f^-jämm# I'; r 4 'i \+> ¥ i? MIHILIISTEMA. Petersburgs-mysterier — AF — furst K. W. MESCHT3CHEBSKI. ill) (Forts. fr. föreg. n:r.) Dä blickar ni omkring er, och der s;r ni hos denna dam ett martyransigte... jjå dfma rinner en tår utför kinden.. ni ser, att en tredje ligger på. knä och blickar framför ig med ett så godmo- digt awUgte, alldeles som om hon såge på några. Hvad föregår nu i er? Ni ltilnner medlidande med alla dessa män- niskor; ni skulle vilja hjälpa dem, del- taga i daras lidande. Och derigenom blir ni redan en verklig kristlnna och begynner redan sjelf bedja, för hvem? För dem, hvilka lida, hvilka äro olyck- liga... för den äfven, som ni älskar. „\'i älskar ert barn, ni beder för det; ni älskar Kedrow, ni beder för honom. Men plösligt påminner ni er, att han iclce går i kyrkan; han känner således icke likt er, huru angenämt det är att rara i kyrkan och bedja... ni önskar, att han äfven kände detsamma som ni... och då beder ni derom, och Gud skall ofcetlngadt bön hör...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

• I# <* Djupt in i skogen. Visa af Mathilda Langlet. Ack, hvad aerar friskt, ack, livad det ur skönt Djupt in i skogen! Hvad moesan är mjuk och hvad gräset ir grönt Vid foten af klippan, med furor be- krönt, Djupt in i skogen! Konvaljerna stå i det daggiga gräs Djupt in i skogen! De äro så blyga, de vilja ej ses. Och veta ej om, att det fjärilar ges Djupt in i skogen! t Ack, cm jag blott hade en hydda sa låg Djupt in i skogen! Hvad skulle det göra, om ingen den säg Och ingen fick veta precist hvar den låg Djupt in i skogen? Ghi Ingeu fick skåda den ljufliga ro Djupt in i skogen! Öbj ingen fick veta, hvar kärlek och tro I tysthet stämt möte och fästat sitt bo Djupt, in i skogen! Och skulle det hända — det händer ju så, Djupt in i skogen! Att sorgerna komma och fröjder förgå, Att törnen på rosorna växa också Djupt in i skogen! Då vore det ändock i smärtan en tröst djupt in i skogen! Att Håret fick blöda, i fred, i mitt bröst, Min klagan blott vore en ropandes röst Djupt in i skogen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

AUSTIN. t 1 i NcdaiiKiiv nde personer äro Teiu Po- sten befullmäkligad>* lokalacenter, Ii vil- ka eaa rättighet all uppbära och qvlttc- ra preDumeralioiifiinedel för lldulngen: Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Rock. p. p. Johanson, &rn.dy City. jjfpb J^ndin, Manoy Besök på "Texas Postens" kontor. A. Steelhammer, Brady C ty; Rev. A. J. Bengtson, City; Franz Carl- Söti, Decker; Augtlst Abtahämson, John Österberg och John Johh John- son, Manor; C. ftlomstrom, New Swecien; J. Westman och \ ictor Moreli, Manda och Hans Swanson, Georgetown. Brutalitet mot husdjur. Häromda- gen lemnades en häst stående fram- lör krogen på hörnet af Colorado och Pecan gatorna ilrån klockan 4 på elterm. tills nästa dag klcck. 8:30 på morgonen, då polisen anmodades att taga hand om det stackars djuret. Egaren skulle egentligen bränmärkts genom att hans namn gafs åt allmän- heten. Hvems iir brefvetP Ett bref från Sveripe, adresseradt till Edvard Lar- son, har ankommit hit ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

1 Ku i TEXAS // NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSK ARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 78.) Austin, Texas, Fredagen den 8 Oktober 1897. Vol. 2. No. 26. Poem af JJonung Oscar. Östersjön. Du blånande baf, som mång tusende f.r Mot Skandiens klippor har slagit, Som brutit c"in boja hvar gryende vår Och frigjord i fjerran han dragit: Dig egnas min sång, ty jaglängtar dit ut. När böljorna slå emot skären. Hur godt är derute, hur svalkande skönt, Då vårliga vindarne smeka! Dä vågorna skifta i blått och i grönt, Och strålar kring topparne leka! Se, bränningens skum är så glänsande hvitt. När böljorna slå emot skären. Men skakar orkanen sin vinge med dån, | Blir hafsjungfrun asksrå om kinden, Och sliles mitt segel från bristande rån I tusende stycken af vinden; Då klappar mitt hjerta af stolthet än mer Bland böljor, som ryta mot skären. Mig tycks att en stålU"ang, så ren och så klar, Så skiftande dock och så präKtig, Af lif och af lust öfver böljorna far,— Dess grundton är stark och är mägti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

- ifimH * "J Amerikanska nyheter. Skandinaverna!Amerika. f | i\ y i j ■ i Koistrejken I Illinois bruten. Springfleld, 111., den 23 Sept. •— Strej- ken bland kolgräfvarne är nu på väg att häfvas äfven 1 Illinois. Arbetarne i grufvor vid Bloomington, Minonk, Jo- liet och Clear Lake ha träffat nöjaktig öfverenskommelse med arbetsgifvarne och återupptaga i dagarne arbetet. Hawajiska fördraget ratiflceradt. San Francisco den 21 Sept. — Ånga- ren City of Pekin, som i qväll anländt från Orienten via Honolulu, medför un- derrättelsen att hawajiska kongressen den 10 Sept ratificerat annekterings- fördraget med Förenta Staterna. Ingen opposition förmärktes och omröstnin- gen utföll enhälligt. Kn liga tjufpojkar. Ottawa, 111., den 23 Sept. •— Staden Seneca, belägen 10 mil ester härifrån, har en längre tid varit upprörd öfver en mängd stölder som begåtts, utan att gerningsmännen kunnat ertappas. Slutligen har en liga af tjufpojkar 12 till 18 år upptäckts, hvilken opererat 1 samhället, och i mor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

M J -4* '^4 n t Svenska nyheter. STOCKHOLM. Farmaceutmöte. — Nordiska farma- ceutmötet öppnades den 9 Sept. af apo- tekaren Sebardt, som äfven valdes till ordförande för Sverige. Mötet räknade 200 deltagare, deraf 23 från Finland, 20 från Norge och 5 från Danmark. Industrihallen blir packlårar. — Vid Valdemarsudde anlägges för närvaran- de ett litet sågverk. Dess uppgift blir att af den rikliga timmer- och bräd- mängd, som för närvarande bildar in- dustrihallen, bereda packlårar och min- dre lådor i legio. Musikdirektör Aug. Elfåker, hvilkens verksamhet som tonsättare och kon sertgifvare vunnit vackra vitsord både från Amerika och Sverige, har nu sla- git sig ned i Stockholm, der han ämnar undervisa orgelspelning, komposition harmonilära och instrumentation. Tanken på ett fritt kyrkomöte har ännu icke öfvergifvits inom frikyrkliga läger, ehuru det anses kräfva mångdub- belt arbete att komma efter det stora nordiska missionmötet och religions- kongressen, som intagit fältet. När ett ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

•f Ni 3 ^ i r i 'I I TEXAS POSTEN. fiynets oön Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every week, In Austin, Texas, b* the HWKDiKii Amkhican Pdblibbino Oo. The only swedlsh paper In Toxa«, and the «Ht advertlsiiiK medium to reach thls class t cltlzeoN. Grekland offrat sitt blod och nu sina in ill oner för att se Kreta hemfalla under samma barbariska tyranni som före kriget. J. M. Ojkiuioi.m, ....Edltor. M. J. Kmai*k Manager. O. J. A. Knapb, Oeneral Agent. •cooo<xx<>ocoooooccoocc<xx<&ec<xx>ocacoc<>coe<x. Entered at the post office in Austin Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett&r - - - - - - - - - #1-00. Ett hälft är - -- -- -- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar I lörskott jbh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS IPOSTZEUnT, eos /tant Sixili Ht., Austin, Texas. Advertlsing Råtes. On l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

i BREF FRAN ALLMÄNHETEN. Swedonia-bref. Eltersom Texas Posten äfven har funnit vägen hit t ill dt t lilla Swedo- nia, och för hvarje vt eka bringar oss nyheter från när och fjerran samt mycket annat läsvärdt, så vill jag äf- ven genom densamma låta vännerna veta att vi lefva, röras och äro till. Fast vi bo litet aflägset från hufvud staden, så äro vi likväl här för att stanna. Landet här är ännu billigt, man kan köpa det från $2 till $8 pr acre, så att den fattige kan äfven få sig ett stycke land här. Mycket oupptaget lancl finnes ännu, så om det skulle vara någon af Texas Po- stens läsare, som tycker det ställe hvarest lian bor något för trångt, må tänka på att här är godt om rum. Skörden blifver lätt god här i år. Bomullen vill bringa från en qvarts till en half bal till acren. Hafren från 35 till 50 bushtls pr acre. Hve- te från 15 till 25 bushels pr acre. Så att den som kan köpa sig litet med kreatur och på samma gång arbeta sitt land, kan reda sig godt här. Det är nu ganska brå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

1 t i ii 1 I > é \ f NIHILISTERNA. retersburgs-niysterier —AF— furst K. W. MESCHTSCHERSKI. <12) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Nå, till härnäst! Vi hemta er i dag, sade jag till den stackars förvirra- de Paschka. Klockan var tre qvart på tolf, fem minuter senare stannade jag utanför grefve Krikunows hus. En schweizare i präktigt livré, en stolt gestalt, öpp- jiade porten för mig. — Ni har blifvit inbjuden? frågade han högtidligt.. — Ja, min bäste, inbjuden. En kurir kom framstörtande till mig. — Ni är herr Bob. — Ja, herr Bob? — Var sä god och stig in! Sällsamt! Hvilken simpel varelse är dock människan! Knapt hadt kuriren sagt: "Var så god och stig in!" förrän inina knän svigtade och jag kände mig till mods som en fogel, pä hvilken vin- garns blifvit kliptai — Var god och vänta litet här, sade lian i halft befallande, hälft bedjande ton, i det han pekade på en bestämd plats på golfvet i ett grönt rum — hvil- ket uppenbart var supplikanternas väntrum, ty den gröna färgen betyder fa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

Den enes dö (len anres brö. E lärorik historia, Fatti å yukli skomakarn va, Hans käring öppna sin mun å sa: "Trashank ha du vare, trashank du ä, Nu ä boxera trasuga mä. "Men vi ska laga dom! Hit mä en lapp. Dä håle blir inte hjälpt mä en knapp." Gubben å gumma di leta för två, Men inte en tygbete hitta di på. Leta i farstun å leta på vinn, Hos grisen i stia titte, di in. Inte e remsa! Inte en klut! Då grät di af sorg ve sin stugeknut. Kom så i gräse e igelkottaso, Käringa torka sin tår å sa tjo. Gne in te skodisken ätter en knif, Igelkottasoa miste sitt lif. Igelkottasoa miste sitt skinn, Fast ho rulla hop sej å gjorde sej trinn. Skinne dä bredde di ut på en sten • Te torkning, der sommarsolsken sken. Sola ho stekte å skinne vardt torrt. Käringa kom å tog skinne bort. Gubben fick lägga sej ner i sin säng När käringa lappa i flygane fliing. Gubben drog böxera gladeligen på — Att taggar va inåt kände han då. Sitta han kunne ej på sin stol, Gnälde å pep som en gammal fijol. Käringa frä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 October 1897

I T AUSTIN. ; t> (K i W- t 1 II IL? Nedansiå, ude personer iiro Texas Po- stens befullmäkligad'* lokalagenier, hvil- ka ega rättighet all. uppbära och qvitle- ra prenumeraiionsrr.edel för tidnlogeo: Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Kock. C. C. Johanson, Brady City. Job Lundin, Manor. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. Wilcox är mästaren i att taga foto- grafier i Georgetown. $1.50 pr dus- sin. Doktor Baxter, tandläkare, har flyttadtsitt kontor till Cor. Congress Ave. and Sixth Str. Fyller tänder smärtfritt. Kom och se huru lätt det går. När ni önskar edra fotografier tag na, gå till Wilcox i Georgetown. $1.50 pr dussin. Till unga män och qvinnor, som ön- ska förvärfva sig grundlig och prak- tisk skicklighet i utt sköta alla slags affärer, rekommendera vi Grif- fitts' Co/lege of Commerce i Austin, Tex. Katalog fritt. Wilcox fotografier blekna icke. Fås i Georgetown, Texas, under b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

TEXAS lp f k/ j /*) f j .*> r s ?y\ NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING POR SVENSKARNK 1 TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 81.) Austin, Texas, Fredagen den 29 Oktober 1897. Vol. 2. No. 29 i sr* ARADE LANDSMÄN SEN HIT! Läs och se hvad vi skänka eder för iniet! fin bok om firandet af 250 årsdagen af svenskarnes tillvaro 1 Amerika. Denni intressanta bok vilj.t vi skänka hvar och en som prenumererar på V^xcis Posten från nu till den i:sia Janu.tri i&99 ^ch inländer i pt'enumerationsati ift $1.25* Vid emottagandet af denna lilla obe- tydliga summa vilja vi sända ofvanrtänrla bok poitotriit till hvi ken adress som helst i Förenta Staterna. Tänk cdet, en intressant, god, bok och en Texas Po- sten lör 14 månader mot inbetalning af endast En dolli.r < c:h tjug< fem cents. Detta anbud kommer icke att tacka så länge, hvarföe vi uppmana edt-r, som ej ännu prenumererat på Texas Posten att taga tillfället i akt nu med det snaraste. EXPEDITIONEN. Stormen. Han ryter den lössliippta stormen— Från barndo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

h T ' v Y *äfflsw 1 i / 7 f ! i\ Amerikanska nyheter. Ett frim&rkebolag. New York den 12 Okt. — Till det nyaste 1 bolagsväg hör ett dylikt, hvll- ket 1 dagarna bildats i enbart syfte att Jobba i frimarken för samlare. Bolaret har kapitaliser^ts för $100,000 efter $1 pr aktie. Skolgosse sjelfmördare. Morris, 111., den 13 Okt. — Femtonåri- ge gossen Ray Bothamley har i dag skjutit sig till döds med en bössa, efter- lemnande en förklaring att han begått handlingen emedan han blifvit orättvist klandrad af sin lärarinna och dervid ut- skrattad af sina kamrater. Tågplundring i Texas. Austln den 12 Okt. — I eftermiddag anfölls tåget å International & Great Northern-banan af fyra tågplundrare 12 mil härifrån. Bofvarna sköto på flera af de ombord varande och plun- drade passagerare på sammanlagdt c:a $200, men lyckades icke skaffa sig till- träde till expressbolagets kassaskåp, Urspårlng af persontåg. Rockford, 111., den 13 Okt. — öster it gående persontåget å Great Westernba- nan ur...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

' • >1 • • • ) • o Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Prins Oscar Bernadotte har utnämts till kontreamiral i norska marinen. Looström & Co:s konkursmassas bokförlag har på auktion inropats af bokförläggaren Fr. Beijer för 54,400 kr. skrefs den 5 Okt. Bokförlaget omfattar till allra största delen nöjesliteratur, öfversatt från tyska och engelska. Det samhällsbevarande arbetaresam- fundet i Stockholm har under detta år i gåfvor mottagit omkring 10,000 kr., deraf 1,000 kr. från en person och 6,000 kr. på en enda samlingslista. Med- lemsantalet öfverstiger 500. Stockholmsutställningens affärer. — Utställningens bruttoinkomst anslås till 400,000 kr. utöfver den million kr. som man beräknat. Utställningslotteriets öfverskott utgör 320,000 kr., hvilken summa tillfaller Nordiska museet. Gåfva till de fattige. — Stockholms kapplöpningskomité har till öfverståt- hållaren af sin behållning af kapplöp- ningarna under år 1897 cfverlemnat 1,000 kr. att af honom eftar godtfin- nande fördelas bland...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

T T T TEXAS POSTEN. riynets sen Annonstidning föp svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, In AustlD, Texas, by tlie Swkuihh Amkkican 1'ubi.ihh i no Co. Tbr. only swedlsb paper ln Texa , and the aest ad vertlslriK medium to reach this elans f ritiiens. J. M. ( JHKHOI.M, Etlllor. Al. Knapk, Manager. i). J. A. Kkapb, u<-iirral Aacnt. •SCC^OOC<>yOCC>eOCCCC<XX>OCGC<&CG<X?C<>CXXX>SCCCC*: Kntered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ku år - - - - - - - - - 81.00. En halfiilr ------- 60. Ki t år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i lörskott jbb pennlnjrar böra sändas medelst "Po- slui Nole", "Mon y Ori.ers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Kant Sixth Ht., Auttin, Texas. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will bt made on application. Ej mindre än åtta olika partier ha uppsatt valsedlar Till statsvalet i Ohio. Här fin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

(Intigwi p'1 beciirsn.) Hojdhopparne Norin. I deu soliga södern der svenskarne bon Har många med stolthet fått skåda På tvenne beryktade af vår nation, Som är djerfva och skicklisa båda. Professor Norln han iir ju en man, Evars like man Icke kan finna, Om än man så sökte Jti hvarje land; Det böra vi alla besinna. Han går från en höjd på ett-hundrade fot, Likt fågeln med utsträckta vingar. Med ett springande hopp mot djupet det går, Vid blicken derpå mäugen dignar; Men innan man hunnit att räkna till sju, Får man se honom simma mot stranden; Och snabb liksom pilen han är 1 ett nu Bland skaror som klappa med handen. Miss Olga Norin hon kan likaså Af spejande blickar beundras; Från sextio fot hon ses hoppa på tå Och skarorna storligt förundras. Men strax uppå ytan af vattnet hon är, Med ledighet inåt hon simmar; Se'n olika konster i vattnet man ser, Och med nöje kan ses många timmar. Men ingen kan tro förrän man har det sett, Hvad allt dessa dykare göra. Ett under i Texas som aldrig si...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

~ i: ■ wahg r-r iHntfcgwti T SIHILISTGMA. Petcrsbnrgs-mystcrier —AF— Furst K. W. MESCHTSCHEBSKI, ■ w, wV / / IM || i ; I ' : fl (Forts. fr. föreg. nr.) — Personer, som af öfvertygelse eg' wa sig åt något verk äro städse obe- gripliga för dem, som i hela sitt lif al- drig göra något, gaf mig grefvinnan till var. — Jag instämmer, men hjälp mig att förstå er, jag ber er enträget derom. Förklara för Guds skull, hvad ni egent- ligen är. Jag kan icke inregistrera er under någon som helst typ. En nihi aistska?... Ni är ingen nihiiistska.. En grefvinna!... Ni är ingen grefvin- jna... ni är ingen moder... ingen qvin- ma. Hvad är ni då egentligen, och hvad älskar ni? Ert verk? Dock hvari det- ta består, kan jag återigen icke begri- pa, och för att tillhöra ett sådant sam- fund som edert, för att höra fröken Serebrankinas drafvel och utgifva nihi- listiska småböcker till folkets upplys- ning, behöfver man icke hafva en svart lcant på fingernaglarna och afbryta för- bindelserna med den stora ve...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

Klippan, bestormad af bölja på bölja, Ser dem förvandlas till slcumm.iudosnö. Härd är graniten, hvars mantel de skölja, Hjärtlös den barm, der d3 sucka oeli dö. Men bakom krönet, väl skyddad mot vinden, Breder en spegelblänk vattendamm sig, Sållad med liljor, snöhvita om kinden, Skylande hälft sina kalkar för dig. • * • O, märk, hur några alnars mått allena Kan skilja bränningen från dammen blid Och hindra båda att i kamp sig ena! Sätt så till värn en klippfast sköld, i tid, När lifvets stormar hota dig förmena Din andes jämvigt och ditt hjärtas frid. Oscar II. För dagen. Arbetarerörelsen I England, be- handlad at professor George I). Herron. Detta är endast mina intryck och bö- ra så betraktas. Det är resultatet af varierande beröring med arbetarledare i England och med män och qvinnor, som deltagit i denna sociala rörelse po- litiskt, literärt, religiöst eller socielt. Jag skulle först och främst vilja sä- ga, att arbetarrörelsen i England blif- ver med hvarje år mer och mer socia...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 October 1897

-4". t - * .4 7 I i ■ I ffl i,x ' V l1 -« , fil t? AUSTIN. Nedanstående personer iiro 'leran l'o- ten befullmukligade lokalagenter, hvil- ka eya rättighet att uppbära och qvitte- ra prenumerationsrredel för tidningen: Otto Bengtson, Manda. John Österberg, Manor.' Tom Lundin, Round Rock. C. C. Johanson, Brady City. Joh Lundin, Manor. Ed Forsberg, Georgetown. Oscar Westling, New Sweden. Joseph Fogelberg, Houston. Ture Bengtson, Galveston. Fri "Wagon Yard" för våra kunder b;, kom bmik n. Winn & Daniels. Burt väntar ännu. Kriminaldom- stol n, som för närvarande håller ses- sion i Tylor, har icke ännu tagit nå- gra mått och steg med afseende på Bu i ts ansökan om ny rättegång. Vår nästa borgmästare. Col. Ditt- 1'nger, den mäktige möbelhandlaren, säger att mr J. L. Pecler inom kort änraar uppträda såsom Independent kandidat lör för borgmästarsysslan i Austin. Till unga män och qvinnor, som ön- ska förvärfva sig grundlig och prak- tisk skicklighet i att sköta alla slags ■ffärer, rekomm...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x