ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

OBZOR ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, I. ZÁŘÍ 1906. ČÍSLO .1. Kukuřice pro texaské půdy. Kukuřice v celé východní polo- vici této země jest základnu naše- ho veškerého hospodifení. Ona poskytuje hlavní zrninu picni pro potah, a na jihu jest i důležitou potravinou pro dělnictvo polní. Jest-li kukuřice jest drahá, pak každý produkt farmy přijde dráže. Když je kukuřice hojné, má z toho prospéch všecko domácí zvířectvo, jest-li že se úroda kukuřice nezve- de, v kterékoliv krajiné, zvláště na jihu, je to dosti značnou pohromou. Zdar při pěstování kukuřice závi- sí předné od půdy,za druhé od vlá- hy, z.a třetí od druhu pěstovaného a konečné od obdělávání. Obdě- láváni máme úplné ve svých ru- kou. Druh jest věcí naší obezřetné volby. Vláhu můžeme dodali neb rozhojnit! zavodňováním a půdu lze zlepšili aneb poškodili, podle toho, jak s ní zacházíme a naklá- dáme. "Kukuřičné pásmo" texaské jest trojhran ležící západně od čáry, kterouž bychom táhli jihozápadně od Lamar Counly skrze Kauímann a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

Miss Leslie a ďábel. i. Miss Leslie seděla v plesovém sále. Bílý šat nehodil se k její hu- bené, snědé šiji a bledému obličeji. Pohlížela na jednotlivé párky, jež kol ní tančily, s jakýmsi pocitem závisti, který ještě vzrůstal, kdy. koli ten, jejž milovala, s krásnou růžově oděnou dívčinou kol ní se kmitl. "Svoji duši prodala bych ďáblu, kdyby mi za ni dal krásu," pravila miss Leslie, A č .hlasitě to nevyřkla, přece když se otočila, stál ďábel vedle ní. "Jak sem přicházíte?" otázala se ho, potlačivši své zděšeni. "Och, jsem častým hostem v ta- nečních síních," odvětil ďábel se zlomyslným úsměvem. Miss Leslie však velice dbala na dobrou pověst svou. "Co by lidé tomu řekli, kdyby nás viděli spolu rozmlouvati?" pra- vila rychle na všechny strany se rozhlížejíc. "Že máte konečně ctitele; je-li to ďábel nebo muž, jest úplně lho- stejné." "Máte pravdu," pravila miss Le- slie již směleji. "Věříte přece na mne?" tázal se ďábel. "Svou víru ve zlo zachovala jsem si ještě ze svých dětských let...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

Zíí S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí čís. 103., 104., a 105. Bratři a sestry! 103. Tímto se Vám oznamuje, že br. Vilém Moris od řádu K. Jonáš, čís. 28.,zemřel dne 25. července 1906, stár jsa 27 roku, na tyfus. K Jednotě přistoupil 2b. července 1902. Zaměstnáním byl řezníkem. Číslo certifikátu 2244 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce $1000. 104. Jan Culák od rádu Svojan, čís. 11., zemřel dne 14. srpna 190b,stár jsa 65 roku, na mrtvici. K Jednotě přistoupil 1. července 1897. Zaměstnáním byl rolníkem. Čís. certifikátu 251 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce $1000. 105. Itf. K altánek od řádu Hvězda Jihu, čís. 30., zemřel dne 15. srpna 1906, stár jsa 46 roku, na souchotě. K Jednotě přistoupil 17. září 1899. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 709 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce $1000. Tento rozvrh jest udělán jen na polovici čísel 103. a 105. V měsíci září bude placen pravidelný poplatek měsíční, pak poplatek záložního loudu a čtvrtletní poplatek n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

Obzor Hospodářský. časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Z« ilá se jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian language in the South. PnbMei semimontlily by F, Fabian, Advertising rates on application. Entered as second-elass matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Tajtié společnosti a rády. Napsal .larnsliiv JaneCck. Snahy, protichůdné panujícímu duchu doby, vždy byly více nebo méně nuceny se skrývati. Ve stoletích minulých, kdy svo- boda národfi dřímala pod jhem ab- solutismu, každý názor, příčící se vládnoucím, běžným názorům, měl v zápětí ohrožení osobí svobody dotyčného jednotlivce. Tu zásada prosté opatrnosti ká- zala, aby stoupenci té které refor- mní snahy zůstávali v skrytosti, v skrytosti jí vyhledávali nové přívr- žence a v skrytosti pracovali k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

Dostal r Praze za rračeion. V Zahlinické hospodě sešla se jako každé neděle i dnes veselá stolní společnost starých bulkařů: pan otec Martinek z Kosofského, nadlesní Hnbka, kontrolor z hnti a přednosta stanice. Když se dost nahráli, počalo klábosení o všem možném a ještě o ledačems, až se stočil hovor na panující ve světě kudrnatý švindl a na pokračující prohnanost lidskou v městech jako po venkově, v Evropě jako v Ame- rice, až do té Siberie. Skoro kaž- dý mohl posloužit nějakou čipernou šibalskou historkou, o níž buď sly- šel, nebo se dočetl v novinách. Jedna byla povedenější druhé.— "Mně se ze všeho líbil nejvíc ten kousek onoho Bostonského advo- káta s defraudantem," zasmál se tlustý přednosta stanice, hladě čer- stvě naplněnou sklenici a mžouraje čtveráckýma očima. "Neznáte to?" "Ne, vypravujte!" zněla jedno- myslná výzva. "Na tak, jistého krásného jitra vrazí do kanceláře vyhlášeného bo- stonského advokáta Guliviera ele- gantní pán v prostředních letech, celý udýchaný a zsinal...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

Z úřadovny tajemníka U.S. V., R. V.O.S. ltozpoíet říslo 30. na $1.384,985 pojištěného majetku, kde připadá 2 tenty ze Si00.00 poplatku na vyplacení níže uvedené ř.kody na majetku členů R. V. O. S., a sice: Pavlu Dorňakovi, členu Osady EICampo, čís. 27., v El Campo, Texas, dne 1. srpna t. r. shořelo obydelní stavení až do základu. Škoda obnáší Í2Í5.00 Petru Štěpánovi, tlenu té samé Osady dne 27. července shořelo 210 balíků sena v ceně $ 28.00 Celkem $253.00 S pozdravem Ant. Kulhánek, taj. U. S. V. Zrnka moudrosti. Stává dosti lidí, kteří po celé své životní putování jezdí obráceně, zá- dy ku hlavě koňově. Lidé ti stále nazírají do minulosti. Pro ně vše- cko, co má jakési ceny, spočívá v minulosti. Hovoří věčně o zašlých starých zlatých časech a jak bylo vše jinak na světě, když oni byli mladí. Tytéž zimy, tatáž léta ani zdaleka nejsou takovými, jakými by měly býti. Ve skutečnosti život v očích jejich děje se v malé všední a nepatrné míře. Jak chy- bně však si lidé ti počínají, jak mi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

o <? I c £ c i c <? c c c t t t t i o JAROST MYSLI. Nesejde na toni, jak s vámi svět zachází, máte-li mnoho přátel a Štěstěna se na vás usmívá, — —- —* — nemůžete býti veselým a spokojeným, trpíte-li nestravitelností. Zachováte si svěží náladu a nestanete se podivínem, budete-li užívati severuv Životní Balsám? Tento znamenitý lék jest připraven z čistých součástek a naprav! celou soustavu. Nepůsobivosť trávících ústrojí, y.áipa, nestravi- telnosť, atd., rychle se vyléčí. Bolen! hlavy a v zádech se zažene. Zádumčivosť a omrzelosť ustoupí veselosti. Krev se očist! a po- silní. Staří a choří nabudou dřívější svčžesti. Celá soustava se vzpruží a zlepší. Ctná 75 c "Dvě létu jsem trpěla nuzúživnosti, ale užíváni Severova Životního balsáitiu ftiólo vskutku na inne bájuěuý účinek. Cítila jsem se zdravější a silnějši ihned a jsem a nyní daleko veselejší nálady, nežli když jsem začala užívat) Váš dobrý lék. Tento lék úplně vyléčil moji nemoc." Kateřinu Téžík, Troy, South Dakota. Zeměděl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1906

ROZMANITOSTI. Zásilky zvéře k vycpáni. Jako jsou pěkně vycpaná zvířata vkusnou a právem oblíbenou okra- sou salonti loveckých a jiných mí- stností, tak uráží cit a budí útrpný úsměv přítele přírody zvíře špatně vycpané, buď v pose pochybené a- neb jinak znetvořené. Žádá-li se však zvíře bezvadně vycpané, nu- tno již při zásilce voliti kusy, jež skutečně možno dobře vycpati. Vycpávaě i nejdovednější nemůže se zaručiti za bezvadné vycpání zvířat,která obdrží příliš porušená. Hodí se tudíž k praeparování ptáci s peřím vyspělým a pokud možno nerozbití. Nejosudnější jsou rány na hlavě a zvláště na krku. Peří pobarvené nikdy nesmí se mýti: to budiž ponecháno vycpávači. Též nesmí se pták nésti za konce křídel nebo za ocas, nýbrž za nohy a tak opatrně, aby se peří nepomačkalo. Má-li pták býti poslán poštou, bu- diž šetřeno následujících pokynů: Zabitému ptáku nutno ucpati hubu i rány vatou. Ptáka nejlépe zaba- liti opatrně do papíru, položití do bedničky neb krabice a vyplniti tuto pak papí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

OBZOR ROČNÍK XVI. HAC1.ETSVILLE, TEXAS, IS. ZÁŘÍ 1006. Moučka a slupky bavlněného semene. Výživná hodnotu moučky bavl- něného senjene závislou jest hlavně na množství dusíku a tuku, v ní obsažených. Dusík obsažen jest v proteinu a jest tudíž živinou sval- stvo, maso tvořící; tuk pak v mouč- ce té obsažený slouží télu zvířecí- mu jdko palivo a po případě také jako tuk mezi svalstvo tčla ukládán jest. Hodnota moučky bavlněného se- mene závislou jest na množství du- síku, jakéž ona obsahuje. Ze 46 vzorků texaské moučky ba- vlněného semene, které v laborato- ři stanice zkoušeny byly, 33 vzorky obsahovaly přes 7.5 procent dusí. ku, kdežto ze 151 vzorků moučky z devíti států jiných množství to pou- ze v osmi vzorcích nalezeno bylo aneb jej převyšovalo. . Texaská moučka bavlněného se. mene průměrem jest bohatší na du- sík než li z krajů jiných a proto ta- ké má v obchodě vyšší cenu. Moučka na dusík nejbohatší vy- rábí se ze semene bavlněného vy- pěstovaného v západní části státu Texas; bav...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

Moricek byl jediným synáčkem •starého Bajtlera. Táta měl krá- mek u nás návsi, malý obchůdek, ale, chvála pánu bohu, živý a vý- nosný. Také kořalka se tam na- lévala, a starý Bajtler od rána do noci otáčel se, jen prošlapané jeho trepky po zemi Šustily a mlaskaly. JBylo by se mu ještě lépe vedlo, kdyby měl zdárnější pomocnici; a- le jeho paní, tlustá modrooká Sára, nijak se k obchodu nehodila! Ta- ková dobračka to byla, srdce by s každým rozdělila: vážila zboží úz- kostlivě, aby nikoho neošidila, ku- poval-li chudák nějaký, slevila mu, na dluh lidem dávala, připočítat na ničem nedovedla, ani falešný šesták někomu podstrčit nedovedla. Že. brákum-lenochum ustavičně almuž- nu rozdávala, pro všechny vesni- cké děti bonbony schovávala—bůh vi, na mizinu skorém ubohého Baj- tlera přivedla. A Moricek byl ce- lý po matce. Taky takový modro- oký dobráček, kouska obchodního ducha neměl. Co si dal otec zá- ležet, aby z něho něco vycepoval, ale marná práce! Moricek se ani řádně počítat ne- nauči...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

hlavu, aby neslyšel a neviděl. Rá- no inu bylo spatně. Pět pytlů pšenice stálo ještě v krámě, neměl dosud času je odklidit. Vlastnoru- čně cosi zapíral vonným mýdlem. Najednou otevrou se dvéře a do krámu vstoupil pan správce ze dvo- ra, zarudlý, nafouklý, mžoural ko- ěiěima očima přes okuláry a vybí- ral pomalu doutník. Moricek opravdu nevěděl, proč mu po zádech jezdí mráz. Nějak se třásl před velmožným pánem a skromně klopil oči. "Vítc-li pak," zeptal se najednou správce, zapaluje doutník, "že by- li ve dvoře zloději? Z panské sýp- ky pšenici kradli." Morickovi se zdálo, že bude mu- sit dnes ještě jednou prát. "A kdo— kdo to byl, vašnosti?" zeptal se ale při tom zuby zachře- stily. "Ponocný— šafář ho chytil a natloukl mu," lhostejně řekl správ, ce. Moricek si odeclil. Bál se již, aby nějaké nekalé podezření taky na něj padlo. Pan správce odfukoval kotoučky modravého dýmu a pořád očima mžoural. Nechtělo se mu jaksi o- dejít, přecházel sem i tam a najed- nou sc zastaví v koutě, kde s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, •zahrad- nictví, domácímu hospodářství o. příbuzným odvětvím. Vychází 1 a <5. každého itiěsicc*. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá so Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Haliettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian languagc in the South. PelMei semimontlily tiy F, Fabian. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in tht Haliettsville, Texas, post - office. Pojištění na život ti pojisťigícícli společností a Inutrskycli spolků. /. Společnosti vzájemně a akciově. Bývaly doby, kdy lidé nevěřili v pojištění na život; přemnozí pova- žovali je přímo za zločin rouhaČství proti bohu, protože Člověk na život pojištěný se připravuje, aby náhlá smrt nezastihla jeho rodinu nepři- pravenou a tím se plete do díla tak zvané Prozřetelnosti, která prý na člověka posílá smrt, kdy se jí zlíbí, člověk prý by se neměl protiviti vůli boží. Naštěstí tyto zpozdilé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

Rozpočet naiinirtf číslo 10.1., KM. h 105. Čfs. i... .. $ 68 Čís. 33 ■* 49 " 2. . . .. 18 " 34•■■• • 15 " 3 - • ■ • 33 " 35 - . 26 " 4 — .. 21 " 36-.• • " 5" ■ .. 33 " 37..... " 6... .. 56 " 38.... • 58 " 7*. •• 35 " 39.... • 47 " 8... .. 41 " 40.... • 19 " 9... .. 78 " 41.... • 25 " IO. . 43.... " li... .. 40 " 43.... . 18 " 12.. 44 ... . 18 " '3 - 3' " 45-- • • 27 " 14.. ■ ■ 37 " 46.... • 15 " >5 • • • • 55 " 47.... • 34 " 16.. 31 " 48.... 30 " 17.. . . 91 " 49.... • 23 " 18.. 50... 11 " 19.. . . 6l " 5i. •• • 3° " 20.. . . 62 " 53. .. • 32 " 31.. • • 35 " 53- " 32.. .. 38 " 54.... 31 " 23... .. 30 " 55 II " 24.. .. 107 " 56 - ■ ■ " 25... .. 96 " 57- •• " 26.. 9 " 58. . 8 " 27-• .. 46 " 59- . 8 " 38.. .. 30 " .. 8 " 29.. •• 33 " . 6 " 30.. • • 39 " 62... 7 " 31 ■ ... 35 " 63... 5 " 32-■ • • 23 " 64... .. 4 " 6,... 3 19. 26. 3°. 34- $2000.00 Řády čís. 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. l8., 19., 20., 21., 23., 24., 31., 32 a 36. zasílají peníze na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

IJ . / hf O půdě. Pramenem výtěžku hospodářova jest půda zemská; ze země rostou rostliny, a ty Člověku poskytuji ne- jenom výživy, ale i všelikými jiný- mi potřebami ho zásobují. A ne- toliko človék bere z rostlin svou výživu, než i všeliké zvíře, jehož opět člověk ku svému prospěchu používá. Vždyť i masožravé zvíře není živo jen z masa, neboť živoči- chové, kteří mu za potravu slouží, jsou živí o rostlinách. Slovem, co na světě živo, všecko béře svůj pn- vod z rostlin a rostliny opět ze ze- mě, kteráž jim poskytuje nejenom stanoviska, ale i potřebné k jich vzrůstu potravy. Nuž ale rostou-li rostliny všude Btejně dobře? Nerostou. Ohléd- neme-li se po světě, ohlédneme-li se nejenom po polích, lukách, za- hradách a lesích, ale i po ladech a pustinách, po suchopárech a baži- nách, tu vidíme v tom kuse náram- ných rozdílů. Tuto rostliny bujné a tučné, tamto hubené a nuzné; zde svědčí rostlinám jednoho druhu, onde rostlinám druhu jiného; zde mnohým rostlinám, onde málokte- rým, mnohdy sn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

f Pohmožděniny.\ Judehkaždý utrpí časem nějakou pohmožděninu jakožto následek nějaké nehody* Uhození (z kterého časem vyvinouti se muže hnisající bolák), vyvrtnutí, opaření neb spálení, otok způsobený neuralgií, rheumatismem tieb potlučením všecky tyto pohromy co nejúspěšněji vyléčí i <? c l c c t t t t i i i t t t t t SEVERŮV OLEJ SV. SOTHARDA. — Cenu 50c. ^ "Trpěla jsem bolavým a pohmožděným údem velmi prudké bolesti. $ HSSS| Zkoušela jsem masti a obklady, ale nic nepomáhalo, až jsem začala ^RSKSX $ užívati Sevcrftv olej sv. Gotharda, který jako by měl báječný účinek neboť uzdravil úplně můj úd ve velmi krátkém čase." í^RK-KK- ^ Mary Chramosta, Iron Kiver, Wis. ® 9 3 1 2 i 5 J 5 Rozčilenost. Muži i ženy, kteří sna- dno se dají podráždi- ti, kteří ztrácejí roz- vahu při sebe menší provokaci, trpějí cho- robou nervovou. Severův Nervoton jest lék vedteky vy- zkoušený, který s ú- spěchem Čelí choro- bám nervovým. Cena $1.00. Hubení lidé potřebují nějakého do- brého sílitele,který b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1906

Sweet Home, Lavaca Co.— Jak známo, máme nyní dosti tepla a při tom nežádoucí pršky. V okolí na- šem jsou kornové futra ve stohách a dosti poškozeny. Korná vydá méně, než jiná léta. Co se týká nemocí v našem okolí, byly ede pří- pady tyfu, mimo jiné obyčejné zi- mnice. Sotva kdy uplyne rok, a- by člověka docela žádná nemoc ne- potkala, pročež se chci ctěným čte nářům zmínit, že i mně ostalo na vždy v paměti, když jsem byl na smrt nemocen a žádný patentní lék nebyl mně nic platným,ba naopak, kdybych jej nepřestal užívat,již bych byl dávno v zemi. Pročež podotý- kám, že když jsem byl již jednou nohou v hrobě, byl jsem ovšem nu- cen hledat lékaře, jehož jsem na- lezl v Shiner. Hyl to pan Dr. Vet- termann, který mi život zachránil, jak jsem již svého času v 'Obzoru uveřejnil. K dobru obecenstva a našich ro- dáku vůbec, kladu otázku: Co jsou patentní léky? Já ovšem dle mojí zkušenosti a přesvědčení uznávám, že většina patentních léku jest smíšenina silných jedu, které více pacientu usmrtí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

OBZOR. ROČNÍK XVI. HALLETSVILLE, TEXAS, % ftÍJNA 1906. ČÍSLO S. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Novohrad, 17. září. — Ježto jsem již dávno nepsal do našeho orgánu, umínil jsem si zase nija- kou zpřávu z našeho okolí podati. Úrody jsou již větším dílem sebra- né. i iavlna vydala až půl balíku z akru, i kukuřice je dost dobrá, jen- že ne taková jako loni. lťolníci si ještě pochvalují, že na takový su- chý rok dosti sklidili. Cena ba- vlny je také obstojná, tak že simů- že mnohý pomoci z bídy a popřát si, co niti srdce ráčí. Jak vidět, i ti staří rádi si popřejí blaha světské- ho. Měl jsem tu čest býti pozván se svou manželkou k br. Fr. Juře- novi, jenž dne 8. t.m. slavil své 44 leté narozeniny. Společnost byla dosti velká, kteráž při chutné ve- čeři, za niž pí. Juřenové srdečný dík, výtečně se bavila. Br. Juře- novi za jeho laskavost upřímně dě- kujem a přejeme mu, by se mnoha a mnoha podobných dnů dočekal. Neboť co nevidět ostaneme tu jun my mladší a staří pomalu se odebe- rou tam, odkud nen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

Miláček paní baronky. I |uPník vránas ktv*ý léčí pSy i kont v celém okólí. A jak jsem slyšel, Pan baron vrátil sc z liona. Pro- šel zlaceným mřížovím zámečku, obklopeného kolem dokola malým, ale piivábným parkem, odložil u vchodu pušku a brašnu, a hbitě vy- běhl po širokém schodišti nahoru. Byl to mladý muž, elegantních a svižných pohybů. Lovecký šat statné jeho postavě výborně slušel a činil hřmotné linie hranatého mladého těla jemnějšími a útlejší- mi. V přiléhavém kabátci a krát- kých spodkách, pod nimiž viděti bylo pevná lýtka v napjatých pun- čochách, zdál se býti vyšší a ští- hlejší. Myslivecký klobouček s te- třevím pérem zakrýval osmahlý o- bliČej. Baron zastihl svoji mladistvou choť v zamýšlení u otevřeného o- kna. Panorama, které se jí odtud prostíralo, bylo rozkošné a zaslou- žilo si štětce malířova. Pod zářivě čistým, modrým nebem rozléval se daleko, kam sáhal zrak, žlutavý ná- dech zvlněného obilí, na několika místech přeříznutý zelení, tonu br- zo tmavšího, brzo světle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

tajemníka Hlavního finti, • i{ád • SLOVANSKÁ LIPA. - rislo < ( . ■ Waco, 20. září. Ve NVnjr/za- ložen řád Slovanská Lípa, čís. 66. Rozpočet na úmrtí rislo 1)7. a 107. Bratři a sestry: 97. Tímto se Vám oznamuje, že sestra Marie Pobořil od řádu Hvězda Texasu, čís. 47., zemřela dne 1. dubna 1906, v stáří 49 roku na chrlení krve. K Jednotí: přistou- pila 13. pros. 1903. Číslocertifikátu \S.P./.S. 7'., dne 16. září 1906. 1449 a dle stanov oprávněna byla i Tajemník H. fc. uvedl následu- k podpoře v částce $500.00. | ji členy: Leop. Máčel, M. I. Ma- 107. Br. Ant. Polák od řádu Karel Jonáš, čís. 28., zemřel dne 16. září 1906, stár jsa 57 roku na souchotě. K Jednotě přistoupil 14. pros. 1902. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 1338 a dle stanov oprávněn byl k podpoře V částce $250. V měsíci říjnu nebude placen poplatek úmrtní, jen noví členové jsou povinni zaplatit jedeu popla- tek do předu. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, 1. října 1906. Po delší ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- ntctvl, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 o 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctú. Zasílá so Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnUislel semimonttily ly F. FaMan. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, pust - office. Pojištěni na život 11 pojišťujících společností a bratrských spolkiu //. Vykořisťováni pojišťujících společnosti akciových syndikáty. Roku 1902 někteří direktoři spo- lečnosti Prudential šikovně se po- kusili dostati větší část přebytku pro sebe;lonizase ohromný přebytek 83 milionu pálil některé hladové akcionáře společnosti Equitable. Staly se případy, že podobnými manipulacemi společnost byla vů- bec zničena. Pokus řiditelstva společnosti Prudential z roku 1902, kdy několik pánů chtělo si pomoc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x