ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AATOMPOMM—IGANENUD RELV [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Ühendatud Rahvaste koösplekul i üllatas saadikuid maailma tervis hoiuorgaiiisätsiopni peadirektor dr. Chisholm, kes väitis,' et : viimaste aastate bakterioloogiliste relvade areng' on sedavõrd võimas, et nende kõrval aatompomin tundub igane nud relvana. £' Vähe : sellest, • et aatompomm on aegunud, sõda ise selle uiie relva olemasolul, tundub aegununa, olles kaotanud oma mõtte. . Uue ;• relva tulemusena on sõda muutunud otseseks enesetap miseks ja puudub igasugune.võima lus, et keegi võidaks tulevikusõja." Oma väite kinnituseks, et sõda tähendab -totaalset rahvuslikku ene setapmist, ta meenutas dr. Eins . teini' ütelust, et uute relvade kasu tamisel mitt? enam kui 10% inimes test Võivad üle elada tulevikusõja. Vastates küsimusele, kas see bakterioloogiline relv on küllalt tu gev selleks, et hävitada kogu- elp. 6 tunni jooksul teatud piirkonnas,^ Vastas dr. Chisholm, et säärase toi mega relv 011 avastatud. Ülitlaši väitis ta, et see bäktereoloogiline relv avastati juba möödunud" sõja...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kas see on kommunism? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Kas see on kommunism? Meid uustulnukaid on nii mõnigi kord üllatanud vanemate Aus traalia eestlaste poliitiline meel sus. Pole sugugi harulduseks, et inimesed, kes aastakümnete pik kuse visa tööga on endale kindlus tanud ainelise iseseisvuse—sümpati - seeriyad , punasele võimule, kus imdagi ei taheta teada ei inimese ainelisest iega poliitiliselt Iseseis vusest, kõnelemata isegi mõtte ja südametunnistuse vabadusest. See on ajakauge ja eluvõõras mõtte maailm, mis teinekoi*d otse jalnnuma panev oma naiivsuses. Ometi kõnelevad tõsiasjad hoopis . teist keelt. Nende tõsiasjade taustal ilmneb, et selles ida-suurriigis, mida kummardavad, kõigi maade kom munistid, on hoopis vähe ühist selle maailmavaatelise õpetusega, mida kunagi jutlustasid Marx ja Engels. * ' Üksikisik ' ei etenda - ühiskonna elus kunagi määrava tähtsusega osa, vaid tooniandvaks teguriks ühiskonna elus on ühiskondlik klass. Sellepärast ei ole ka revolutsiooni võitude ja saavutuste puhul kunagi kangelaseks üksikisik, vaid ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUHAN MÜLLER 60-AASTANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

JtJHAN MÜLLER 60-AASTÄNE. Endine Eesti Vabariigi kohtumi nister ja Riiginõukogu' liige, Juhan Müller tähistab 22. oktoobril oma. 60. sünnipäeva. Julian. Müller sündis ja õppis Vil jandis. Kõrgema hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis. Oli 1918-1925;. prokuröriks Tartus, hiljem Tartu Võru rahukogu. esimeheks ja siia kohtupalati prokuröriks . Tallinnas. Kutsuti 1933. a. Pätsi kabinetti kohtu- ja siseministriks, kuuludes Vabariigi valitsuse koosseisu kuni 1938. žiastani. Sealt siirdus Müller uuesti oma erialale, prokuratuuri. . Juhan Mülleri viljakast juriidili sest tegevusest iseseisvas Eestis, tuleks eriti v£lja tõsta Eesti sea duste kodifitseerimist jä Eesti onia kriminaalseadustiku maksmapane mist. : J. Müller kuulus nende*vä heste eesti riigitegelaste hiilka, kel Õnnestus enamlaste küüsist pääseda. Praegu asub J. Müller Stockholmis, tegutsedes arhiivitöölisena. Rootsi kölituministeeriumis.. Jätkugu juubilaril tema senist elujõudu ja optimismi raskete aegade lõplikuks ületamiseks! '<...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"USA ON VÖITMATU." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

"ÜSA ON VÕITMATU." Vastates opositsioonijuhi Men zie se kõnele, kes Austraalia saadi kutekojas arvustas teravalt valit suse riigikaitse poliitikat, Austraa lia kaitseminister Dedman väitis, et Ameerika -Ühendriigid 011 tööstusli kult sedavõrd tugevad, et ükski rahvas ega rahvuste koondis ei ole suuteline seda maad võitma. Mr. Dedmän ütles sõnasõnalt: "Ühen driigid .võidavad iga sõja lähema, 5, iü või 20 aasta . kestel." Vene 011. niikaugel taga ülejäänud maailmast, et kulub vähemalt 20 aastat, kuni see maa võiks saavutada U.S.A. taseme tööstuslikult ja selle aja jooksul on U.S.A. kindlasti samapalju ette jõudnud, kuipalju tema ületab Venet oma tööstusliku taseme poolest tänapäeval.''

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUTIDE "EESTI ÖHTU." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

SKAUTIDE "EESTI ÕHTU." Eesti skautide poolt korraldatakse 28. okt. s.a. algusega kell 7 45 õlitul Eesti Majas koosviibimine "Eesti õhtu" nime all. TJritus on peamiselt kavatsetud sõprusõhtuna Austraalia skautidega, kelle külalised on meie poisid mitmel juhui olnud. Kavas on ülevaade Eesti kohta valguspiltide 'selgitusel, meestelaulu, rahvatantse, deklamatsioone ja muud. Peale Austraalia ja meie skautide on palu nud erikutsetega veel teisi skaudi ,\sõpru. . .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
3 MILJONIT UUTE MAJADE EHITAMISEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

3 MILJONIT UUTE MAJADE EHITAMISEKS Neljapäeval 13. oktoobril teatas, peaminister Chifley, et korterikitsi luise vähendamiseks on valitsus ot sustanud määrata 3 milj. naela 10.000 kokkupandava * maja importeerimiseks. Seega toetab va-' litsus iga välismaalt kohaletoodud maja 300 naelaga. Valitsuse otsuse kohaselt on uued kokkupandavad majad ette nähtud esmajoones söe ja t era setööstuste töölistele, samuti ka immigrantidele. Austraalias ehi tatakse lähemas tulevikus 60,000 elamut aastas," kuid peale nende osu tub veel vajalikuks uute sammude astumine lähemate aastate .jooksul, rõhutas'Mr. Cliifley. Valitsuse kava kohta võttis saadi kutekojas sõiia agraarerakõnnä esindaja W. G. Turnbull, kes tegi valitsusele etteheiteid, et valitsus pöörab liigi suurt tähelepanu hos telite ehitamisele immigrantidele, jättes austraallased tahaplaanile. Sellele vastas immigratsiooniminis ter. Cahvell, et kui valitsus jääks ootama, kuni . kõik austraallased saaksid korralikult majutatud, siis ei saaks lä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon, MA8009. Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused eh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-,: 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll/ tekstis 50%, ja esifiiiljel 100% kallim. Omflste^ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja, korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-75^ Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OMA ASJUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

OMA ASJUS - Meie töö kergendamiseks palume kõik lelie tellimised adressida järg miselt: " Meie Kodu," 141 Campbell Street, Sydney, N.S.W. Paljud tellijad on oma tellimised adressihud üksikutele toimetušliik metele, sanluti ka trükikoja Public ity Press'i nimele, millel kui puht austraallaste ettevõttel pole meie lehe väljaandjatega midagi ühist... Kuid see. raskendab tunduvalt meie. asjaajamist ja raha kättesaamist. Sellepärast palume saata niihästi tellimised kui muu kirjavahetus "Meie Kodu" nimele. Ühtlasi meenutame oma luge jaile,-et uuendataks lähemal ajal lehe 3. kuu tellimised, mis lõppevad 13. numbriga. See aitab vältida, ajakaotust lehe saatmisel. ■ Meile on saabunud kaebusi, et mõnelpool leht jõuab kohale tun duva hilinemisega. Selle kohta tea tame, et kõik llhed pannakse posti üheaegselt, s.o. neljapäeva hommi kiü. Seega on lehe hilinemine sele tatav kohaliku algelise postikorral dusega. . . Väljaandjad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

SYDNEY EESTI SELTS "EESTI KODU LINDA" Korraldab pühapäeval, 30 okt. 1949 a. Seltsi ruumes SELTSI 22. AASTAPÄEVA PÜHITSEMIST KAVAS: SEGAKOOR, SOOLO, DUETT, TRIO. KLAVERI DUETT, MEESKOOR JA RAHVATANTS. Kohvilaud. Tants. Algus kell 6 Õhtul. I 5 EESTI KIRJASTUS ORTO ESINDÜS G. SECK, 34 WALTER ST., PADDINGTON, SYDNEY, N.S.W. Esinduse kaudu võimalik saada kõiki ilmunud ja ilmuvaid eestikeelseid raamatuid. PHILIPS RADIO MUDEL 112 £18/18/-. Ületamatu kvaliteedilt AGENTUUR—NÕUANNE: 116 Glenmore Road, Paddington. FA 6374. Soodustused kaasmaalastele. N ö UÖ E E HINN AEIR J U. TÖOLISI-MEHI, NOORMEHI JA VAJAB SUUR JÄÄKAPI-VABRIK Töö toimub jooksva lindi põhimõttel (process workers); Täisea liste algpalgaks £7/12/- näid alas. SAMUTI vajatakse mehi, noormehi ja poisse väljaõppele jääkapi mon-; taaži tööle. Võimalused tõusuks kuni ametmel^e palgani; PIDEV T^NISTUS. . ' Soovijail pöörduda esinasp. kuni reedeni .pärasV k. 7.30 Mr. Rice'i poole - HARMS, HUTCHINSON PTY. LTD. BOWDENSTREET, ALEXANDRIA TE...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Pika raske haiguse järele suikus igavesele unele KARIN-MARIE VALLAK-VAHA &amp;nbsp; Sünd. 16.1. 17 a. Pärnus, surnud 9.10.49 a. Wagga-Waggas. Trööstimata leinas: abikaasa, poeg, ema, vend perega &amp;nbsp; Kanaadas ja õde perega Eestis. &amp;nbsp;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Karl Marx and the 8-Hours Week [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Karl Marx and the 8-Hours Week According to the' teachings of the founder of conynimism and social ism, Karl Marx ("Capital," Tome TIT), the primary evil of the capital ism system consists in the exploit tation of the worker by capitalists. By complicated calculations Marx tried to prove, that a worker, toil ing 10-16 hours • a day, as ' it was usual at his time, actually was paid only for. 8 hours Work, i.e., that he earned the full amount of his pay during 8 hours of Avork. Where he worked more than 8 hours ä day, his superfluous loss of energy, as "over-profit" went into the pockets of .the capitalists. This "over-profit" consequently is the»starting-point of Marx's doctrine. In order to finish this exploitation of the worker, he demanded the establishment of an S-Jiours working day, which, ac cording to his theory, could only be achieved by the nationalisation of all. means of production. Actually Marx's demand for an 8-hours working day has up to date' only been achieved in cap...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Baltic Refugee in Sweden—A Successful Expriment [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

lk Baltic By PROF. N. KAASIK (Stockholm) The prospects of emigration for the Baltic, refugees now in Central Europe and their admission to em ployment in various European coun tries as well as overseas is one of the urgent topics of the day. ^ An exemplary constructive solu tion has been found for the refugee problem in Sweden. The Baltic re fugees in Central Europe are both as to their social origin and as- to their vocational composition indistin guishable from those in Sweden. The following is a short survey of the Swedish solution of the refugee problem: The stream of Baltic fugitives in the summer and autumn of 1944 turned in all directions that .of fered a chance of escape. There was no choice. Only a part of them succeeded in evading the advancing Red steam-roller. A minority, about 30,000 managed to escape to Sweden. After their arrival in Sweden, all Baltic refugees without exception were placed under medical control in quarantine centres for a month or two. From the quaran...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SEENEKORJAJA" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

"SEENEKORJAJA" "Ma korjan seeni ja korjan, ühte puravikku otsin ma"—ütles onu Joosep, haarates pihku hiina sham pinjoni ja silmitsedes ahnelt lähe duses paistvat Ida-Saksamaa pura vikku.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uus-Meremaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Uus-Meremaalt Mõni kuu tagasi Euroopast Uus Meremaale saabunud eestitar kirju tab omast elust: Töötan Aucklandi lähedal, .Cornwalli haiglas abiõena. Naabruses asuvas haiglas töötab veel kaks eestitari. Teisi kaasmaa lasi lähikonnas ei tea. Enne tööle määramist elasime kaks kuud laag ris ja tegime läbi vastavad kursu sed. Valida oli meil kas asuda abiõeks. või koduabiliseks. Viimas • tele oli kursus lühem. Palk on üldi selt abiõdedel £2/10/- nädalas ja ü^s v^ba päey, kuna koduatyjlistel ori £3/10/- kuni £4 ja 2 vaba päeva;. Meie haigla on üldiselt väga omapärane, kuna ta koosneb vanade varjupaigast, hullumajast ja sün nituse osakonnast. Loodus on siin ses ümbruses väga kaunis. Suuri liiliaid võib näha isegi umbrohuna kraavilcallastel, nagu kodumaal takT jäid. Olen aedades aga näinud ka kaski ja teisi . põhjamaiseid puid n^ng koguni rukkililli. Vähemalt olid väga sarnased meie rukkilillele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA TERAV NOOT VENELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

ÜSA TERAV NOOT VENELE. Ameerika lükkas tagasi "Nõuko gude protesti Lääne-Saksamaa va bariigi ellukutsumise västu. ."üht lasi kritiseeris ta teravalt Moskva poolt organiseeritud "rahvademo kraatia režiimi" Idä-Saksamaa nu kuvalitsuse ainetisse nimetamisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VÖLTSITI SISSESÖIDULUBASID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

VÕLTSITI SISSESÖIDULUBASID. Austraalia võimud on paljastanud ühe organisatsiooni, mis üritas ille gaalselt Austraaliasse tuua mitu sada immigranti Kesk-Euroopa maa dest. Immigrantide sissesõiduks kavatseti neid varustada võltsitud dokumentidega ja kasutada fiktiiv seid garantiisid. Viimaste andjaile makseti 10 naela garantii eest. As jasse on segatud ka mõned Austraa lia valitsusasutuste juures töötanud ametnikud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.—Lutheriusu Jumalateenistused 90 .Goulburn Street Lutheriusu kirikus on: Pühapäeval, 30. okt. kell 7 Õhtul Usupuhastuse püha Jumalateenistus.' Pühapäeval, 6. nov. kell 4 p.l. sõjas langenute ' mälestusjumalateenistus. Surnuaia-Jumalateenistus pee takse Surnute mälestuspühal, 20. nov. kell 2 p.l. Rookwoodi Lutheri usu surnuaial (Baltic Seetion'i osa konnas, kus on eestlaste matuse paik). Laululehed. Märkus: soita tuleb- Burwoodi jaama, kust bussid väljuvad 10-ne min. vaheajaga ja sõita kuni lÕpp peatuseni, mis on Baltic Section'i juures. A Koguduse järgmine koosviibimine on Koguduse saälis 760 George Ötreet, sissekäik Parker Lane'istr • Central Hall, pühapäeval, 30. okt. algusega kell B p.l.; sealsamas kor raldatakse koguduse kohviÕhtu laupäeval, 5. nov., algusega kell 5. p.l. Neist koguduse koosviibimis test ja kohviõhtust palutakse kõiki ;kaiasmaalasi rohkel arvul osa võtta! Andmeid koguduse elust: Risti tud : Tõnu Wolly Moll (Thirl meres), Laulat...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"RAHUIGATSEVAD" KOMMUNISTID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

"RAHUIGATSEVAD" KOM MUNISTID. Niinimetatud Austraalia Raim nõukogu millele viimasel ajal tea tud ringkondade poolt õn püütud "elu sisse puhuda," on paljastatud kui kommunistide'poolt juhitav or ganisatsioon. Nõukogu ülesandeks on näiliselt propageerida rahuideed, tegelikult aga püütakse selle kaudu süvenclada vaadet, et Austraalial pole vaja teha mingeid ettevalmis tusi enesekaitseks ning muuta sel lega maad kaitsetuks võimaliku ründaja vastu. Nõukogu organiseerijad on pro pagandaks kasutanud tuntud nime dega kirikutegelasi, kohtunikke, Õpetlasi ja teisi, väites et nimetatud isikud toeta;vad Rahunõukogu. Te gelikult pole need isikud üldse Nõukoguga seotud ning protesteeri vad oma nimede kurjastitarvita mise vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NAELA OSTUJÖUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

NAELA OSTUJÕUD. Alates 19391. aastast on Austraalia naela ostujõud niivõrd langenud, et tookord -/12/2 eest sai osta eama palju kui nüüd 1 naela eest. Samal ajavahemikul on aga " basic wage" tõusiiud 4/2/- kuni 6/12/- ni.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

ANNETUS "MEIE KODULE'' Sydney Eesti Selts Eesti Kodu Linda poolt on annetatud "Meie Kodu" toetusfondi £25.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x