ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 February 1907

PRIEST Fotograf Dubletter kunna erhållas när som helst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. Födelsedagspoem till Mrs. Josephina Rodell, AF CARL KM KLI US. Dkn 13;i)K Februari 1907. Lifvet är en ström som Hyter, llän mot evighetens lund, Hastigt våra ilu'r försvinna, Som en vAg i tiilens sand. Lock ej alltid brytt-s vigen, hård och stenig strand, Ul'ta kysses ljutlig blomma, Växande vid vågens rand. Ofta härligt solen skickar, t-Strålar ned i vågens famn. Och uti dess klara sköte, Skådas himlens sköna hamn. Ofta nattens blida stjerna, Återspeglats i din famn, Fastän det var mörkt och mulet, Och du tryckts af sorgens band. Vänner samlas nu i afton llos sin Josephina kär, l)a igen din ålders krona, Okats med en pärla skär. Hjertligt önska vi dig syster, Mången sådan pärla skön, Till dess denna tidens möda, Byts mot nådens ljufva lön. Må uppå din lefnads himmel, Solen lysa härligt klar, Tills den sig i ve...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 February 1907

JOHN A. RENSTRÖMS Utskänkningslokal och Logihus. 3417 16th Street, San Francisco. Svenskt Bränvin, Punsch, norsk Aquavit samt andra IJkörer. Svenskt Snus. Wm. Rokhr. Julius I altings Svaga män återställda Mitt arvode $8 I komplicerade manliga sjukdomar: INGEN BOT. INGEN BETALNING. Snabbaste, säkraste behandling i staden. < ifver 30 år den ledande specialisten i San Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 år sedan af 1« särskilda regeringar och medieinstyrelser. ggyJng ulfot nils, operationer och belvamllar alla patienter personligen. Jai; lietnlar ingen skvililanile M. 11. och ingen hvra hvarför jag ar färdig all hota mäns sjnlofomar for $X och oda äfven "- for Js. I > r l.ehiy; ; (sn. stenhus, som nil nppforc-s" A Polk st. ofvanför Hilis kommer att 1 >1 i ,n af de häst utrustade medicinska och kirurgiska anstalter for män här på kusten. Byggnaden kommer att iuneh.Mla 3.1 rum for mottagning, behandling och Operationer, anatoniatisk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 February 1907

IVERNIA, SAXONIA, f«00 fot långa, 14.15« ton. ååg, Två al de atOret» ångare, som någonsin »nlnpit Boston. §nabba förblnriolser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående speciella nya Tredje klass beqTäraliglioterna. F. O. WHITING. Mgr. West. 9,-K. COK.NEK DKAKBOKN AND TUNDOU ll 8T8., CHICAGO» Odet. Af Andera Ahlin. Det be#der föga, huruvida vi äro religiösa eller Icke, mer eller mlndm medvetet tro vi likväl alla på en allnådig Försyn. Bredvid denna allnådiga FÄ syn uppställa måhända alltför många af oss såsom en erkänd verldsniakt eller till och med gudomlighet den nyckfulla Slumpen, som endast på måfå synes välsigna eller förbanna och åt hvilken vi kanfeke stundom le, men för hvilken vi ej så synnerligen ofta rädas. Hjelteu 1 nedanstående skizz hade antagligen en gång trott på Försynen, han hade törhända skrattat åt Slumpens pojkstreck eller känt huden svida under dess oväntade merendels olörtjenta piskslag. Men efter otaliga motgångar, efter försakelser oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 February 1907

8 Vestkusten den 14 Februari 1907. SAN FRANCISCO. svenska LUTH. ebenezkr-kyrkan i^de ocH Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Htifjttiessa kl. u f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. UngdömsmÖte, nvar fredagskväll. Alla välkomna pmliv Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Palmes St., strax intill kyrkan, »telefon Market 3305, #ir Kan träffas hvatje dag Kl. 9—10 f. m. Behöflig namnförändring. Närmare ett hundra personer, boende å gatan med det besynnerliga namnet "Chapilltapec" st., infunno sig härom dfifcen hos stadens supervisors o. anhöllo i en ödmjuk, men bestämd ton, att få nämnda gata omdöpt till Crest avenue. Som skäl harf ir angåfvo de att namnet "Chapultapec" ar, ehuru icke japanskt, dock gänska svårt att uttala, och ätihu svårare att stafva rätt, hvarföt de hoppades att få sin anhållan beviljac'. Stadeus fäder lofvade att tätlka på saken. Highland Park vid Half Moon Bay öth den under anläggning varande Ocean Shore Rtilroad kommer att blifva en ideel residensstad f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning for svenskarne ä Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten ar spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris $0-65 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Helt år $2.00 | Fjerdedels år Halft år 1.25 | Ktt år till Sverige.. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published ou the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal disj count 011 yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

Erhålles äfven fritt för insändandet af två nya helårsprenummed förskottsbetalning, eller för en ny lie25 cents extra. Vi betala expressafgiften. Det gifves blott en mening om detta praktverk. Alla, som betrakta det, afge det samstämmiga vittnesbördet, att det är det mest eleganta illustrerade verk som någonsin utgifvits på svenskt språk, och ett bland de mest eleganta praktverk till nominellt pris, som utgifvits på något språk. Säkert är att det, från konstnärlig synpunkt sedt, ställer allt, hvad hittills erbjudits i det svenska Amerika i form af premier, fullständigt i skuggan. Boken är, med ett ord, en jubileumsskrift fullt värdig Sveriges ädle monark och bör såsom sådan äfven inneha hedersrummet bland böckerna i hvatje svenskmannahem. Festskriftens format är 12^x16 tum, motsvarande en half sida i denna tidning och dess vikt öfverstiger 2 pounds. Htjla arbetet är konstnärligt komponeradtdels i förgyldt och rödt, dels i blått och brunt för texten och de däri ingående bilderna. Det...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

INTY(i: Herr Fridolf Lysell, Chicago. Dt äitt öjthäBland s. k. Malt-tonics är Carnegies Svenska Porter otvifvelaktigt en ibland de allra bästa och jag föreskrifver den ofta i min praktik. PC. M. LUNDHOLM, M. D. St. Paul, Minn., 436 Sibley, St., Cor. t;. 7th St. The Minnesota State Boardjof Medical Examiners,"Minneapolis. ygDet är mig ett nöje att härmed underrätta lider om att jag sedan länge ordinerar Carnegies Porter för mina patienter och att jag såsom ett stärkande medel föredrager densamma framför de olika "Malt Tonics" som förekomma i marknaden. Högaktningsfullt, ANDERS FRICK, M. D. Chicago, 366 E- Division St. pC. J. Ringnell, M. D. Sec'y. Mr Fridolf Lysell. Herr Fridolf Lysell, Chicago. Bld dt ttl lkDear Sir -It gives- '- me greatjpleasure to report to you that I am prescribing D. Carnegie & Co's Porter in my practice and find it superior to other preparations of a similar nature. Hoping thatjyou will have the success which your preparation deserves. I'beg to rem...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

4. Vestkusten den 21Februårl '1Ö07. &L Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. 'Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifues Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år Jt2.oo Ett halft år 1.25 Ett kvarts år -65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. jjÉarj"' AU prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver att han ej längre vill hafva tidningen. ALiEX. OLiSSON, Utgifvare. HUFRED ERICKSOfl, ROE^T. Sedan den hvite mannen nu i århundraden kastat ut pengar och gjutit blod för att "civilisera" siua färgade bröder är det väl inte anständigt att ilskna till bara för det de färgade omsider vaknat upp och vilja göra anspråk på det myc ket utbasunade "broderskapets" fördelar. "Hur svenska stålet biter" sl&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

Vestkusten den 21 Februari 1907. 5 OAKLAND. — Postmästaren Th. Dargie liar r.flidit i en ålder af 50 år. — Den 16 mars firar goodtemplarlogen Viking sin andra årsfest i Hamilton hall, hörnet af 13th ocli Jeffereon st., Oakland. Dr A. Hallen håller föredrag. — Mrs Jos. Rodell öfverraskades på ett mycket lyckadt sätt på sin lödelsedag den I3de febr., utaf omkring ett 40-tal af sina trogna hjerte vän ner. Fru Rodell hade på eftermiddagen gått ut i staden för att göra uppköp,- - och under tiden passade hennes vänner på tillfället och smögo sig in i huset, der ett kaffebord i hast dukades, som dignade undei delikatesser, blomsterbuketter och presenter. Då vår k "- ra Josephina helt rkonstlndt och oförmodadt intr;id<- '- e genom dörren, blef hon så öfverraskad att liuil.brast i strida glädjetårar. Sedan I1011 återvunnit sin sjelfbehärskning och satt sig ned, tolkades stundens betydelse med några ord af stud. Emelius och några af honom för tillfället författade födelsedagsve...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

Svaga män återställda Mitt arvode $8 LI komplicerade manliga sjukdomar: INGI5FJ BOT, INOKIV BETAI- .- ,- .- NiNG. Snabbaste, säkraste behandling: i staden, öfver 30 år den ledande specialisten i San Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 är sedan af 1« särskilda regeringar och medicinstyrelser. Jag utför alla operationer och behandlar alla patienter personligen. Jag betalar ingen skyddande M. D. och ingen hyra hvarför jag är färdig att bota mäns sjukdomar för $8 och ofta äfven "för 15. Or Lebigs 3 vän. stenhus, som nu uppföres å Polk st. ofvanför KU is kommer alt bli en af de bäst utrustade medicinska och kirurgiska anstalter för män här på kusten. Byggnaden kominer att innehålla 2a rum för mottagning, behandling och operationer, anatomatiskt museum,föreläsningslokal Samt apotek allt å nedra botten, I ii ga trappor att klifva uppfor. Intet vanligt logihus att passera. EXCLUSTVA OCH PRIVÄTA INGÅNGAR. Antagligen kommer ni ihåg vårt fria anatomiska museum och föreläsningssal å ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

IVERNIA, SAXONIA, 000 fot långa, 14.150 ton. åg, Två af de stflraU ångare, som någonjiu »nlupll Boiton. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående speciella nya Tredje klass bekvämligheterna. F. G. WHITING. Mgr. West. Dep't., 3,-B, COKNElt DKAUBOUN AND UANUOU'U STS., CHICAGO. Sonator Clav ering ocli lians dotter. t- Af [ FOXCROFT DAVIS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. L Dft en kvinna, som en gång varit Ritt, återvänder till sitt fädernehem, förutsätter det alltid en sorglig händelse. Det innebär död eller sorg och betyder för henne detsamma som att afBtä frän det oberoende och det inflytande, som en kvinna anses ernä genom äktenskapet. Det kan vara de mest förödmjukande eller de mest hedrande omständigheter, som föra henne tillbaka dit, men icke dess mindre är det sorgligt och 1 de allra flesta fall öppnande de mest nedslående framtida utsikter, ty oftast är det fattigdom 1 följd af äktenskapsskillnad eller död, som förmår h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 February 1907

8 Vestkusten den 21 Februari 1907. san francisco. SVENSKA I,UTH. EBENKZKR KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii t. tn., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ra. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna PHILIP ANDRREN, A. M. PASTOR. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. TelefoiJ Market 3305, f335, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Japaneserna fortfara att komma. 203 anlände med ångaren Alameda i tisdags. Sjökaptenen Peter T. parson rapporterade i onsdags till polisen att han vid Sailors Home blifvit öfverfallen och svårt slagen samt bestulen på $9.50 i tisdags natt. Skiljedomen mellan United Rail roads och dess arbetspersonal lär liu vara fäld, ehuru det fullständiga resultatet icke ännu är kändt. Det har talats om 20 procents förhöjning af aflöningen och en 10 timmars arbetsdag. De tre skiljedomarne, major Frank McLaughlin, father Peter Yorke och öfverdomaren Beatty lära i dag komma att underteckna utslaget, hvilket lär innehålla e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

VESTKUSTEN liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt Ar $2.00 | Fjerdedel» år $0.65 Halft år 1.25 | Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " AMERIKA. Vid en explosion af smält jernmassa i en af Illinois Steel Co:s verkstäder i South Chicago blefvo fem arbetare svårt skadade, två af dem så illa, att de torde dö af sina skador. En af de lindrigare skadade var Frank Johnson. Om en märklig operation, utförd af den svenske kirurgen dr C. O. Young, meddelas från Washington Park hospital i Chicago. En gammal tysk veteran vid namn Simon Vieshanowski hade en kräftknöl i halsen, hvilken omslutit de stora blodkärlen och nerverna, som kontrollera hjertat och andhemtningen och måste aflösas a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

2- Véstkusten den 28 Februari 1907. • 190... Adress Namn "YÅLKYRIAN"- , Svensk-Amerikas äldsta och populäraste månadsskrift, som kostar en dollar om året kunna vi nu tillförsäkra våra många läsare för det billiga priset af 25 cent för året om $ 2.25 erlägges för Valkyrian och Vestkusten för ett år i förskott. Valkyrian är i vanligt magasinsformat och kan efter årets slut inbindas. Den är väl redigerad och innehåller berättelser, poem, romaner och annan skönlitteratur, är rikt illustrerad och tryckt på fint, glättadt papper. Detta anbud gäller endast helårsprenumeranter och derför bör prenumeration ske genast emedan vi ej kunna garantera baknummer af Valkyrian. NU är den behagliga tiden att prenumerera på VESTKUSTEN! Härmed närslutes $2.00 (eller $2.50 med '"Vår Konung") som prenumeration å "Vestkusten" för ett år från dentill den 190- SVERIGE-NYTT Zakingummit — ert ny stockholmsk storindustri? Experimenten med det | af apotekaren Zacharias Olsson uppfunna zakinguriimit, lära ha utfa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

Svensk Restaurant. Dolopes Bakepy and Liuneh Room 16th Street, nära Dolores, San Fran. (Dolores Market.) Första klassens matlagning. Mrs. L. White. Bifortjenst. Agenter, Kolportörer, Arbetare i grufvor och skogar samt personer med stor bekantskap tillbjudas att tjena goda pengar med en lättsäljbar artikel. Skrif till H. K. RIDDERSTRÖM, Yestend 23 Köbenhavn, Denmark. Ogifta män oc^i kvinnor, unga och gamla, som önska stifta bekantskap genom brefvexling, torde för erhållande af närmare upplysningar sända lo cents och på svenska tillskrifva AVM. HEDLUND, Box 18, Wiekhaven, Pa. Ett anbud ingen sjuk kvinna. bör afsk. Kära läsarinna, om ni är sjuk och verkligen önskar blifva fr|sk, ' . kan jag; hjelpa eder. Jag icke blott tror, jag kan hjelpa oder. Jag vet, 1 iiuK tan. Uiuler nästan femton år har jag sett, hvad Flkonbal»am kan ' uträtta i kvinnosjukdomar. Hundratals kvinnor, hvilka h.ygvarig [sjukdom och lidande gjort till fysiska vrak, hafva genom bruk af 1 r Irikonbalttam icko allenast ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

BÄST AF ALLA HUSMEDICINER -ar«<1- . SALUBRIN O RPHÅKANSSONS (ElöfSi)fiifll- . DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. y, Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st:, San Francisco. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class M atter. Vestkusten, ? , Frisinnac? Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utglfves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år.. $200 Ect hallt år 1.25 Eit kvarts å...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

San Francisco-Annonser. J. W. DONNEL Artistisk Fotograf. # Har öppnat afFar i No. 2262 Mission St., mellan i8th och 19th hvarest han ger sina kunder det mest artistiska arbete till moderata priser. Gif honom en beställning och ni skall belåten. 708 14th Street, ofvanför Church, nära Market Telefon Page 6351. Vi baka vårt eget Bröd, Cake och Pastejer, Öppet hela uatteu. OAKLAND. — Till Dargies efterträdare som postmästare i Oakland utpekas nu h:trädande postmästaren Schaefer ehuru flera andra sökande finnas. — San Francisco, Alameda & Eastern R. R. Co. är ett nytt bolag som bildats lör att hindra Western Pacifie-bolaget att vinna tillträde t'11 hamnen härstädes påstås det el'.er för att åtminstone söka ftrmå act att betala dyrt för detta previlegium. — Läs -'Graustark" från början. Ett antal baknummer finnas på hand för nya prenumeranter. — Om ni önskar förvärfva er land eller tomter i det laskt framåtgåen de Elml.u st ba>ök 1 1 nhurst Land Co., midt emot P...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

6. Vestkusten den 28 Pebrua,ri 1907. NORGE. Till Trondhjem lär kung Håkon komma att resa omkring den 20 Febr. för att vara med om vinteridrottsveckan der. Drottningen och kronprinsen lära komma att göra sällskap. Trond hjemstidningarna passa på tillfället att föreslå, att. konungafamiljen slåi' sig ned i Trondhjem tills slottet är i ordning, så att den slipper att flytta fram och tillbaka i oändlighet. Hvad behagliga bostadsförhållanden angår, anse de goda trondhjemsborna, att Stiftsgården är vida att föredraga framför Bygdö kungsgård. Audiens hos kung Hakon. Konsul N. Persson i Helsingborg hade d. 23 Jan. företräde hos konung Håkon, meddelas från Kristiania. Entledigad. Afsked har beviljats stiftsamtmanden i Bergen J. G. A. Hoffmann från den 1 Juni 1907. Reträttplats. F. d. statsrådet A. H. Vinje har utnämnts till tullkassör 1 Drammen. Norges freds- och neutralitetsfråga, Stortingets fredsgrupp höll d. 25 Jan. ett möte, vid hvilket officiellt beslöts att mottaga inbjudningen till d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

IVER NIA, SAXONIA, 000 fot lä ngn, 14.150 ton. Två »f ds sttirsta ångare, som någonsin anluplt Bolton. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående speciella nya Tredje klass beqvilmliglieterna. F. WHITING. Mer. West. 3.-b. corner dearborn am) randolph 9t3.f chh ago. Senator Claverin^ och hans dotter. Af FOXCROFT DAVIS. öfversättning från engelskan af H. Löwenhielm. (Forts. fr. föreg, nr:) Darrell tog genast afsked ur armén, och de bcsattte sig 1 London. För första gången 1 sitt lif fick Elisabeth erfara hvad lyx och komfort vill säga. Pelham var ännu kvar i Indien, men Elisabeth var nu gammal och förståndig nog för att taga vara på sig sjelf. Icke dess mindre var hon fullt medveten om att hon icke var en så god hu■tru eller en så god kvinna utan Pelham som med honom. Hon väntade Just, att han skulle komma tillbaka till England, då hon^ tidningarna fick läsa hans utnämning till deltagare i en expedition in i östra Afrika, hvilket för en tid ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 February 1907

8. Vestkusten den 28 Februari 1907. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. KBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ra., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ra. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, äffhjdKlf335, Kan träffas hvarje dag Kl. 9—10 f. m. Automobilutställningen afslutades i lördags under eu storartad tillslutniug af folk. Hundratals automobiler stodo rundt om det stora "Coliseum"- , der utställningen egde rum och blinkade med sina stora lysande ögon liksom af afund mot sina eleganta kamrater inne i byggnaden. Dessa senare stodo på parad och i högtidsdrägt der inne och hela societeten kastade afundsvärda blickar på dem, ty de sågo så inbjudande ut med sina blankpolerade lyktor, smidiga former och mjuka dynor, färdiga att trilla i väg. Det var bara lifsvätskan som fattades! Der funnos små nätta och koketta runabouts, väldiga kapplöpare...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x