ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

mm j&qboblovak_ V páfrfcj dne 23. ttuboá mi 't i i i iř ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publibh. co. West, Texas. , im. OFF1CEKS: J. Moriss, President F. Holásek, Sec'y-Treas. Státní poslanec B. F. Cathey, Minulý týden zemřel u Waller Isobé, a uvidíte, že dojde ku srážce, předseda eákonodérenského vy- Texas, snad jeden z nejstartích Situáce jest tu velice nebezpečná, šetřujíčiho výboru, jenž má vyšet- krajanů v našem státu a taktéž ale doufejme, že nedojde k něčemu řiti strýčkováni ve státních úřadech, dobře všem známý stařiček M. p vážnému, co jest velice možné, byl telefonem minulého pátku va- Divin. Zemřel u svého syna s. j - -ft rován neznámou osobou, aby "jed- Divina ve věku 101 rok, jaký zří tí- nal mírně při vyšetřováni." Cathey ka jest dopřán člověku. Zesnulv W""' --, .""""V,",:'7. pravil, že muž, jenž mu telefonoval krajan byl dopisovatelem do všech okresům prUe odhlasovati si do jeho pokoje v hotelu asi o půl ■ — ZE STÁTNÍ ZÁKONODÁR...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

V pátek, dne 23. dubna 1937. Cech 3QSUBTAK Z města a okresu. V PŘÍTOMNOSTI JE ZÁKLAD ŽIVOTA. — Manželé Jim Mareshovi dleli v neděli v Engle, Texas, návštěvou matky p. Mareshe, která jest již 95 let stará. Měli pěkný výlet. Malým dětem, chtějícim napodo- biti ve všem velké lidi, se říkává: "Počkej, Jen co dorosteš, pak budeš smět dělat to i ono." A drobni ob- — Minulý týden podrobila se o- čánkové v takových chvílích si pre- peraci na slepé střevo ve Waco pí. ji, aby se svět co možná nejrychleji Louis Šuláková. Zánět slepého stře- zatočil, aby se mohli už zítra pro- va byl akutní, takže musela o- buditi jako velcí. V malé hlavičce perace býti provedena ihned. Jak Je všechno, co se týče budoucna, se dovídáme, rychle se pozdravu- krásné a nejvýš zajímavé. Přitahu- je. ! jící. * * Svítí to radostí, štěstím, bohat- JW Na prodej použitý psací stvím a u dětí ctižádostivých i slá- stroj lacino. Hlaste se v redakci Če- Vou. Až budu velký ... A dítě se choslováka. ' Ulit. iii. Slet Svazu česk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

CecHoeLoyAK Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okoli laskavž oznámte jemu. RODIČE Užni DESET DĚTI, ALE DEST DĚTI NĚKDY NEUŽIVÍ RODIČE. U nás v posledním čase dostalo asi o osm našich českých lidí více tu pensi, která obnáší někde 9 do- larů až 13 dolarů měsíčně, takže z toho obnosu, který byl stále hlásán, se to scvrklo jen na několik dolarů měsíčně. Třebas tato pense je ma- lá, ale i ta může ustati pro ty, kteří mají dítky, které mohou svoje ro- diče podporovati, jak zní přijatý zá- kon v naší legislatuře v Austině, kde ten zákon obdržel 16 hlasů vět- šiny. O jej, jej, v takovém případě bude velice málo těch dědečků a babiček, kteří tou pensi dostanou, neb to bude hledáni a sbírání kle- vet po sousedách, zda-li může ten syn neb zeť uživiti svoje rodiče a budou hledá ti data, aby jen mohli ty staré lidi odmítnouti. Je prav- da, že mnoho rodičů dá všechen majetek svým dětem a sám v mno- ha případech je potom živ u nich Jen z milosti a to ještě někde musí vyslechno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

V pátek, dne 23. dubna 1937. (Čechoslovák i I. Z CEST PAMÁTNÝMI KRAJI (Z osobních zkušeností pro čtenáře Čechoslováka podává JOS. F. RUNDUS.) Tímto jsem laskavému čtenáři popral ty hlavní zajímavosti tohoto, původně křesťanského sídla, a ny- ní tureckého. Dodáváme, že Caři- hrad má nyní více jak 1,130,000 o- byvatelů. Obchodné jest toto město New Yorkem této části světa. Pozo- -.yrském přístavním městě, Beirut. Zde končil náš pobyt na lodi Patria, kde jsme ztrávili celý měsíc. Nyní nám nastala starost s našimi kufry a kufříky, neb jakmile jsme vystou- pili na břeh, ihned jsme byli obklo- peni mnoha domorodci, kteří se UUviy fVVw&l OC rovali jsme, že zde skládáno mnoho nabízeli nésti nám naše zavazadla. Fordů, Fordsonů a nakládáno mno- Měli jsme se co ubránit neznajíce ho beček oliv, olivového oleje a ang. j řeči Zde však vyšel nám vstříc náš ořechů. V hospodářství Turek tepr- stálý průvodčí, který vše zařídil, tak ve v posledních dvaceti letech začal že jsme měli o vše náležitě ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

1 ČecHOaOVAK_ V pátek, dne 23. dubna 1937. ! . p rachám BEST THEATRE TODAY — LAST DAY William Powell Kay Frarices —in— "One Way Passage" FRIDAY AND SATURDAY AFTERNOON. Victor McLaglen —in- "Sea Devils" Also Oswald •BIRTHDAY PARTY" SATURDAY NIGHT ONLY. Thi singing cowboy Dick Foran —in— "California Mail" SUNDAY AND MONDAY A Paramount Picture "Out Cast" with Warren William Lewis Stone Karen Morley Jack Morgan AND OTHERS And Popeye The Sailor. Also BAND ACT AND NEWS TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M. '7:20 P. M. "Smartest Girl in Town' WEDNESDAY AND THURSDAY APRÍL 28TH AND 29TH "Little Lord Fauntleroy" Starring Fred. Bartholomew Dolores Costello Barymore A Perfect Cast. V PÁTEK SCIIĎZE ROLNÍKŮ ! J. C. Bennett, tajemník a poklad- ník místní odbočky rolnického spol- ku "Community Agriculture Asso- ciation" oznamuje zvláštní schůzí této organisace, o kterou by se měl zajímat každý rolník, na pátek ve- čer v městské radnici v 8 hodin. Všichni rolníci jsou snažně žádáni, aby se důležité schůze té...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

íť- Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ; Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. — - 4 ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte nrav du, kterou by každý měl Pouze uvédomělosti a svo- ý bude si československý xasu uznáni a cti. A* Te- and westske noviny y ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 18.) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post effice at West. Texas, under the Act oř March 3, 1879. 30. DUBNA (APRÍL) 1937, Vojenský letec vy- padnul z aeroplánu Pilet Point, Tex., 24. dubna. — Poručík Robert Fisher, 261etý z Randolph letiště, u San Antonio, Texas, byl usmrcen pádem s aero- plánu, asi 6 mil od Pilot Point. Poručík D. R. Ellis, reservní dů- stojník ze Stillman, Okia., nalézal se s Fisherem, jenž řídil aeroplán. Major B. S. Thompson, velitel v Hensley letišti u Dallas pravil, že poručík Fisher asi se příliš n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

Čechoslovák V pátek, dne 30. dubna 1937. FROLETÁŘI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. I Jiří za e kázal. Píišel na zamilované své thema, od něhož nebyl k odtrženi, poněvadž prýštilo z nejlilubši- ho jeho přesvědčeni a které také dle teoretických svých znalostí znamenitě dovedl obhajovati. Ale návštěva přece jen trvala staré pani Frintové trochu dlouho, neboť uDlynulo již přes půl druhé ho- diny a proto se ukázala zase v pokoji. Jiří měl se k odchodu. Pravil, že návštěvu nebude o- pakovati, až bude moci přijití v náladě povznesenější, než přišel dnes a byť by i touze své po opětném shle- '♦j vím proto, poněvadž si toho hledím a že si toho hle- "Ty j i stála v slovu. Nemám než slova nehynoucích' ví spatřoval jen "žebravého studenta". Ta zpupnost, ::;m, také mám proč. Já nesmím na neštastnou svou díků pro tebe domýšlivost, vypinavost otcova nad lidmi nezámožný- i iceru pomysiit, já jejího vraha dopadnout musím, a ' '"Ale tatínek, povzdec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

V pátek, dne 30. dubna 1937. Čechoslovák Houstonské kapitolky. Pátý měsíc v roce, květen, či máj, kteréžto poslední pojmenováni je vzato z latiny, majus, značící ro- stoucí a vzrůstající, kdežto před- cházející měsíc duben, jinak apríl byl Latiny pojmenován od pučení, či otvírání, apriere. My Češi máme nejoriginelnéjši a vlastní národní pojmenováni pro roční měsíce a to pro všechny a nejpřípadnějši. V tom ohledu předčíme druhé bratry Slo vany. Poláci mají myslím též vlast- ni polská jména pro ně, ač nevím zda pro všechny, Slovinci a Chor vati též, ale naše česká zdají se mi nejpéknéjšímí. Bratři Rusové mají sice ruská jména pro dny v týdnu stejného významu s našimi, ale pro měsíce si vypůjčili stará latinská jména a zruštili je, což nevypadá zrovna pěkně; janvar, fevral. mart, aprjel či april, maj, i jun, i jul, av gust, sentjabr, oktjabr, nojabr, dě- kabr. April, či duben máme již tedy pryč a nám Houstoňanům nepřinesl nic pěkného, alespoň ty naše měst- ské veličiny se velice na to ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

- • r ; mk Čechoslovák V pátek, dne 30. dubna 1937. ! I i NAŠE POŠTA El Campo, Texas. Ctěná redakce a všichni čtoucí Čechoslovák! Tož přicházím na vybídnutí, a to abych dal vědět, že ještě žiji a žít budu až do smrti. Tak čtu pochva- lu mých pletek, a abych jako ten- tonc často dopisoval, beru to jako že je to míněno doopravdy a žádné ja- ko jen zašmajchlování. Tak enniský br. Vytopil vzpoměl na řeč všenárodní esperanto. Tako- vého něco, to bych řekl, že by bylo gůt. Já, ještě jako mladík, asi před 40 neb více roky, dostával jsem se- šity a učil se oné řeči a naučil jsem se i kapánek něco mluvit, ale vše zapoměl. Pak ten samý čas jsem se učil anglicky ze Soukupové mluv- nice, kdež se učil číst, psát a mlu- vit, vše na ráz, v čemž jsem dosti pokračoval, až na tu výslovnost, kterouž nemám dosud, ale prospělo mi to, že si přečtu, napíšu a nepo- třebuji tlumače, neb "jak po našin- sky říkáme, šprechanta. V ten čas mým sousedem při Caldwell byl ja- kýsi čiperný 151etý klučina, jméno Jožk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

V rátek. dne 30. dubna 1937 ČECHi oslo' Ajt Z CEST PAMÁTNÍMI KRAJI iZ osobních zkušeností pro čtenáře Čechoslováka podává JOS. F. RUNDUS.) A ruseli jsme naše káry stéhovatl Čtenáři se to bude zdáti divné, a- a jjaá místa. Hlavní příjmy Naza- le kdyby spatřil krajinu, a její ú- retu jsou ovšem z turistů. Na všech tvar, pochopil by hned. Ani poto- strarích ženy nabízely nám všeli- ky, vyjma potoky Cison, Krith a Ar- ke vyííváni a krajky, uměle zhoto- non, netekou, ale hned po dešti vo- né "Betlemské hvězdy" a jiné za- da se ztratí. Následkem toho jest v jím ave věci. Chlapci nám zde nabí- Palestyné celkem velká nouze o vo- zeli pastýřské pišťaly, praky, s kte- du, a tyto ženy nosí vodu až dvě mí- vmi dovedou znamenité zacházeti. le bosky, po hrubých, kamenitých I staří muži zde prodávali pišťaly pěšinkách, a někdy přes rokle a str- a jiné tretky. Mladíci nám zase na- mé výšiny. Zdá se, že někde jest to- bizejj albumý, Nové Zákony, Bible to hlavní zaměstnání žen, nositi a jjné knihy, v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 April 1937

V pátek, dne 30 dubna 1931 WI|iM(!!«MIMW!WI nWMIfWHIHWKrin! 1 PROGRAM BEST THEATRE TODAY — LAST DAY "Little Lord Fauntleroy" Also MICKEY MOUSE FRIDAY AND SATURDAY AFTERNOON. Thrilling Romance of the sky. "Flying Hostess" with Andy Devine AND OTHERS SATURDAY NIGHT ONLY. ^ "The Last of the Mohicans" with Randolph Scott Binnie Barnes Henry Wilcoxon SUNDAT AND MONDAY Jane Withers —in— "The Holly Terror" with El Brendel AND OTHERS TUBSDAY — MATINEE 3:00 P. M. NIGHT 7:20 P. M. Lee Tracy —in— "Criminal Lawyer" WEDNESDAY AND THURSDAY MAY 5TH AND 6TH The Best Play of the Year: Maxwell Anderson^ Great Heart Drama "Winter Set" with Burgess Meredith AND OTHERS W1 MLETÍ KRMIVA. — Vždy jsme pohotově zemleti krmivo vše ho druhu pro dojnice, tažný doby- tek neb drůbež. Také máme všech ny potřebné přípravky, které při dáme a přimícháme, tak že se vám dostane nejlepšího krmiva pro všechny potřeby, velmi levně. West Flour Mill. , . (22-dz.) OZNÁMENÍ KRAJANSKÉ VEŘEJNOSTI! Přejeme si oznámiti, že pan A....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

m 7 I) Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 6= ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prs' du, kterou by každý měl r" £ Pouze uvědomélostí a svo- bude si českoslovens1, xasu uznání a cť y ít~ and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 22.) Entered as second-class matter January 2. 1920, at the P°st effice at West, Texas, wider the Act oř IVIarch 3, 1879. 28. KVĚTNA (MAY) 1937. Zákonodárci skončili bezdaňové zasedání Austin, Tex., 22. května. — Dnes večer zavřeny byly knihy pravidel- ného zasedání 45. zákonodárný a jak obyčejné, náhledy o skutcích vykonaných legislaturou se liší. Zatím co mnozí soudí, že v zase- dáni, které bylo zahájeno 12. ledna, bylo velice málo nebo nic vykoná- no, Jiní tvrdí, že by bylo lidu nejlé- pe poslouženo zavedením většiny zákonů a zavržením sta no...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

Čechoslovák V pátek, dne 28. května 1937. PROLETARI Román te sociálních poměrů pražských ki konci minulého století. i NAPSAL VÁCLAV ČECH. "Mohu říci, že jsem toho neočekával," pokračoval Ji- ří, "ale teď, když se tak stalo, jsem tomu vlastně rád. Srážka mezi námi byla nutná a nemusil jsem o jejím výsledku býti v nejmenších pochybnostech. "To je vše mou vinou," s povzdechem pravila Jose- finka. "Ne, to je boj zásad, jenž musil býti vybojován, hor- livě ji chlácholil Jiří. "Mezi námi se střetlo především zaryté, sobecké méšťáctví s volným duchem doby, kte- rá nastává a která ve mně má svého upřímného za- stance. Dávno již se mělo státi, co se stalo dnes. K vůli matce a sestře jsem se nutil do obvyklé šablony mé- šťáckých poměrů a toké k vůli tobě, poněvadž té trá- pilo, že bys ty měla býti domnělou příčinou mé roztrž- ky s rodiči. Teď jsem do toho byl vehnán. Nám oběma teď nastává docela jiný život. Do práce musíme. Já chci si od nynějška živobytí své vydélati sám, a ty mi v tom budeš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

Pí V w Čechoslovák dne 28. května 1S37 GL1E A ČECHOSLOVANÉ válka. V důležitých záležitostech nespolehal se na své ministry. Stát-1 ^ a ,n' níci rakouští byli plně zaměstná-, 4. století, kral Cechů Jan Lu- ni s urovnávánim starých dluhů. •sky, pomahal Francouzům B lo d b ] nesnáze se králi anglickému Edwardovi | grbskem Ral4ousko zamezilo t0_ : kral Cechů t,m padl v bitvě! muto řist k moři_ Zemédélské ščáku, 20. srpna r. 1346. An- tický korunni princ Edward uctil' hrdinství padlého slepého protiv- níka tím, že za svůj přijal jeho znak (tři pštrosí péra) i heslo: "Já slou- žím", které Jan měl na přilbici ve- psáno. Od té doby mnohý anglický král, sloužil věrně vlasti své, ve vývoji hospodářském 1 obchodním. Děd nynějšího krále Anglie Jiřího VI., vlády císaře rakouského Fr. Jo- ,efa I., se vší ochotou přišel ke sta- ému monarchovi Rakouska, a mlu- vil mu do duše ve prospěch jeho ří- še, a Slovanů tam přebývajících. Bylo v polovici měsíce srpna r. 1907. Anglický král Edvard VII. po léče...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

•• \ i< V pátek, dne 28 kvétr.a 1S37. MWHOSLOVAX /:• Učitelský sbor a graduanti vyšší školy ve West. GRADUANTI moc vie^s 1. Alma Anderson, Hollis Allen, Aubrey Valentine, Elizabeth Sparks. 2. Buford Thtnias, Juiius Damm. 3. Clara Jareš, Henrietta Červenka, Lawrence Johnson, Luddie Navrátil. 4. Stasie Jaška, Robert Anderson, Caroll Bowen, RGsalee Lednický. 5. Lawrence Křižan, Christine Stanislav, Lydia Chupik, Frank Dvořáček. GRADUANTI 1. Nina Ruth Ellis, Rozell Quillian, Billy Clampitt, Audrey 3essire. 2. Angeline Snokhcus, Jimmie Gidney, President, Elizabeth Prašifka. 3. Emma Pareya, Harry Arthur, Louis Hopkins, Mary Dvořáček. 4. Wilfred Deiterman, Shirley Christian, Lillian Degges, Joseph Sváček. 5. Frances Bennett, Louis Jaška, John King, Mildred Moody. GRADUANTI 1936 1937 t) ■ ■ ■ 1. Nancy Bogges, Cecil Robason, Recil Robason, Wilma Marák. 2. Willa Ann Zátopek, Mrs. Susan N. Pazdral, 3. Letha Belle Smith, Floyd Wilhoit, Roh 4. Willie Gaiser, Irene Haidušek, MaWfVB^^HHpBHBcsed...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

r mx DOMNl čechoslovAk V pátek, dne 28. května 1937. Příteli J. F. H., Corpus Christi. — Špínu q Československu, kterou js nám poslal, jsme již četli a zmiňu- jeme se o tom na jiném miste t. i. Čechoslovák publish. CO Kdyby W0 možno' uči"iU bych°™ CECHOSLOVAK publish. CO. rad. ^ mohU bychom se do- West, Texas. statl prot0 do soudních tahanic. Poškozování na obchodě jest trest- né ač v tom případě nic jiného o- nen vydavatel by si nezaslouzil. Jsme jistí, že však ozvěna přijde i DIRECTORS: 0d rozumných Američanů, kteri o Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, naši staré vlasti jsou dobře infor- r. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, j mováni. Díky za připomenutí a po- Jos. Pavlíček dáváni zajímavých scén od Vás. wéCHOSLOVÁK and westské noviny Publlshed every Friday by OFF1CERS: Aug. j. Moriss, President Jot. F. Holásek, Sec'y-Treas. Redaktor—Aug. J. Morris—Editor preniiér Benito Mussolini prohlá- — Sil v rozhovoru s William Philip předplatné $2.00 Subscription j Simmsem zahraničním redaktorem Scri...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

* t V pátek, dne 28. května 1937. ČECHOSLOVÁK Z města a okresu. — Dohra tragedie ve Waco, kte- rá se udála dne 31. ledna, kdy man- želé George E. Paulingovi přišli o život při výbuchu v jejich nové re- sidenci, odehrála se v distriktním soudu, kde soudce Giles P. Lester přiřknul náhradu $32,000 pozůsta- ^ lým nešťastníků. Náhradu má za- } platiti Texas Cities Gas. Co., a sice $22,500 Betty Jean Paulingové, je- dinému dítěti usmrcených rodičů, která jest nyní 22 měsíců stará. $4.- 750 má dostati Mrs. Ida Coxosare, babička dítěte, která se o ně stará. • .39*" Potrava, dobrá potrava, po- třebuje dostatek čistého vzduchu, aby si zachovala svoji vlastní chuť. Tající led čistí vzduch. Geyserův led v Cooleratoru znamená vzácné zachováni potraviny. Zavolejte čís. 50 Geyser Ice Co. o demonstraci zdarma. (21-dz.) * * — V úterý zemřela pí. Jewell Middlebrooková následkem zákeř- né nemoci rakoviny v mladém vě- ku 34 let. Pohřbena byla na Bold Spring hřbitově ve čtvrtek odpo- ledne. * * — R. R. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

. uši í r Cbchoblovák V pátek, dne 28. května 1937. m ■ Enniský Věstník — Ten obrázkový "biznys" se asi u nás vyplácí ze všech podniků nej- lépe, neboť majitelka obrázkových divadel u nás, pani John Sayegová se svým zetěm John Stiles vyslovili se, že budou stavéti nové moderní POftÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavč oznamte jemu. JAK SE ČLOVĚK MÁ ZACHOVAT se pořádají oslavy po našich radech K RADÁM A ZÁKONŮM. Texaské Jednoty, kde takové sta- vaji. U nás pořádáme takovou jubi- Žádný neví. Stane se nám, že do- lejnj siaVnost, kterou pořádají spo- staneme noviny neb nějaký maga- jeng jády S.P.J.S.T. u nás v Ennis .-artžnn' niítp hnri-neděli 30. května v Národní síni obrázkové divadlo v ceně 50 tisíc I ctgná redakce a milé čtenářstvo! dolarů. Kde divadlo bude státi, do- Také vám musím dát védét, co sud nedali do veřejnosti, ale plány my zde v enniské Sokolovně dělá- , sou snad hotovy. me a jak se připravujeme na veřej- Již třetí týden se u nás prodá- \ CVičení a závody, ve...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

~r ^ V pátek, dne 28. května 1937. čechoslovák eSen! stavebního problému FL.IJS. ' Příime-li kongres Wagr.er-Stea- gaH-ovu předlohu, již se navrhuje ustaveni "Federal Housing Authori- ty". staneme se svědky dosud neví- daného stavebního ruchu, který by se současně stal i částečným řeše- ním dosud existující nezaměstna- nosti. V předloze jedná se přede- vším o opatřeni řádných obydlí pro tyto vrstvy národa, jejichž příjmy nejsou v přítomnosti dostačující na zakoupení vlastního domku, ani na placení činže za slušný byt. Uzáko- něním předlohy byla by vládni po- kladna zplnomocněna vydati v době [čtyř let obligace do výše $1,000,- 3,000. Z této částky poskytovala pak vláda půjčky obecním, o- Jesním a státním stavebním auto- Itám, jež by se uvolily stavětí domy [byty o nizké činži. V jedné stati redlohy jedná se o poskytování roční ubvence ve výši až do $10,- 000,000 — po dobu čtyř let — na u- držování činži na nízké úrovni — asi šesti dolarů měsíčně za každou místnost. Zkušenost prý pln...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

Čechoslovák V pátek, dne j I NAŠE POŠTA $ | Praha, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Zde přicházím s mým prvním do- pisem do vašeho milého listu a dou . 1 . lrmicalr mícíl <— .mi.i— —fám, že budete mít kousek místa Fort Worth, Tex. pr° n^„ t^če úrod, ty máme ještě Ct. redakce Čechoslováka a tez mi- ^ dQbré Koma misty již vyme- II čtenáři! . tá a bude též trochu kratší nežli ji- ie neděle odpoledne a ja si sed- ~ " Bavlnu rolníci mají větší í mých dopisů, kterých ně překopanou a tato se hezkou řádku, začnu od za- ^ dobf.e drži Jen aby nepřišla nu ku psaní ' nou po prvně překopanou . " dost dobře drží. Jen aby — íátku. Máme tady sucho a pršet néjaká pohroma na tu naši úrodu, nechce, takže to kvítí žizní po vo- ^ bychom měli marné naše namá- číi, zalévat to málo pomůže, když Minulý týden ve středu do- to hned vyschne. Bůže odkvetly a stalíjsme pěkný deštík a tuto vla- ted' se budu těšit až mi začnou kvé- žjčku .sme už veimi potřebovali na «tt ty Jiřiny, co jsem dostala. Mam n&š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x